ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน

นมัสการวัดมหาธาตุวชิรมงคล เที่ยวเกาะพีพี แดนสวรรค์ทะเลอันดามัน ติดอันดับ 1 ใน 10 ทะเลที่สวยที่สุดของโลก

ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน

รหัส 007-0157
วันที่เดินทาง
ก.พ.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
246 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินกระบี่ – คลองท่อม – น้ำตกร้อน – สระมรกต – วัดมหาธาตุวชิรมงคล – ลานปูดำ – ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ – เกาะกลาง – อ่าวนาง

05.00 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ THAI VIETJET เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

07.10 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินกระบี่ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ340

08.35 น. : เดินทางถึง สนามบินกระบี่ นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ โดยรถตู้ VIP  เมืองชายทะเลในฝัน งดงามด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ รวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

เช้า : บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (BOX SET แซนวิชและน้ำผลไม้)  นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกร้อน คลองท่อม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่ นำท่านเดินทางสู่ สระมรกต ตั้งอยู่ในอำเภอคลองท่อม มีกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส บ่อน้ำผุด ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสระมรกต ลักษณะเป็นตาน้ำสีฟ้าอมน้ำเงิน เป็นสระน้ำแร่ธรรมชาติ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมธาร หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตั้งอยู่ที่บ้านบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ นำท่านเดินทางสู่ ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “อนุสาวรีย์ปูดำ” นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือสวนเจ้าฟ้า ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ เพื่อไปรับประทานอาหารค่ำที่ เกาะกลาง เขาขนาบน้ำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่อย่างหนึ่ง อันเกิดจากเขาหินปูนสองลูก

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านเกาะกลางซีฟู้ด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวนาง  เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดนั่งเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ

วันที่ 2 ท่าเรือนพรัตน์ธารา – อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี – เกาะพีพีเล – หาดปิเละ – อ่าวโล๊ะซามะ – อ่าวมาหยา – เกาะพีพีดอน – เกาะลิง – เกาะไม้ไผ่ – ท่าเรือนพรัตน์ธารา

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 – 08.30 น. : เดินทางสู่ท่าเรือนพรัตน์ธารา 

09.00 น. : ออกเดินทางโดยเรือเร็วสปีดโบ้ทนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี นำท่านเดินทางสู่ อ่าวปิเละหรือทะเลใน เกาะพีพีเล หลังจากนั้นเดินทางสู่ อ่าวโล๊ะซามะ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นประการังอ่อนหลากลายชนิดที่นี่ สีสันใต้ทะเล ของ อ่าวโล๊ะซามะ จัดได้ว่ามีสีสันเลยทีเดียว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวมาหยา มีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวเล็กๆ ที่มีภูเขาหินปูนโอบล้อม มีหาดทรายทอดตัวโค้งงาม พื้นทรายละเอียดยิบขาวเนียน น้ำทะเลสวยใสดุจดังสระว่ายน้ำธรรมชาติแห่งท้องทะเลอันดามัน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ บนเกาะพีพีดอน นำท่านเดินทางสู่ เกาะพีพีดอน เป็นเกาะใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของเกาะพีพี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลิง นักท่องที่ยวและคนที่เกาะเรียกกันติดปากว่าอ่าวลิง หลังจากนั้นนำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอนไม่ไกลจากเกาะยูงเท่าใดนัก หลังจากนั้นเดินทางถึงท่าเรือนพรัตน์ธารา กลับสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT

วันที่ 3 ร้านของฝากศรีกระบี่ – วัดถ้ำเสือ – สนามบินกระบี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ร้านของฝากศรีกระบี่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวกระบี่น้อย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

14.15 น. : นำท่านสู่ สนามบินกระบี่ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ343

15.40 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ ชั้นประหยัด รวมถึงภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน (ราคาตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คราคาตั๋ว ณ วันที่ 14
  ธันวาคม 2563)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโล ต่อ 1 ท่าน
 • ค่ารถตู้ VIP ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตียงเสริมเท่านั้น ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
20/02/2021 22/02/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
เดินทาง 20/02/2021 22/02/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  28/02/2021 02/03/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
  เดินทาง 28/02/2021 02/03/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04/03/2021 06/03/2021
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
   เดินทาง 04/03/2021 06/03/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    06/03/2021 08/03/2021
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
    เดินทาง 06/03/2021 08/03/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     12/03/2021 14/03/2021
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     9,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
     เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      14/03/2021 16/03/2021
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
      เดินทาง 14/03/2021 16/03/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18/03/2021 20/03/2021
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       8,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
       เดินทาง 18/03/2021 20/03/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        20/03/2021 22/03/2021
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
        เดินทาง 20/03/2021 22/03/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         26/03/2021 28/03/2021
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         9,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
         เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          28/03/2021 30/03/2021
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          8,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
          เดินทาง 28/03/2021 30/03/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           01/04/2021 03/04/2021
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           9,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
           เดินทาง 01/04/2021 03/04/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            08/04/2021 10/04/2021
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            12,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
            เดินทาง 08/04/2021 10/04/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             09/04/2021 11/04/2021
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             12,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
             เดินทาง 09/04/2021 11/04/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              13/04/2021 15/04/2021
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              14,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
              เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               15/04/2021 17/04/2021
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               14,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
               เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                16/04/2021 18/04/2021
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                14,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                เดินทาง 16/04/2021 18/04/2021
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 23/04/2021 25/04/2021
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 9,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                 เดินทาง 23/04/2021 25/04/2021
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  25/04/2021 27/04/2021
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  8,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                  เดินทาง 25/04/2021 27/04/2021
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   29/04/2021 01/05/2021
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   8,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                   เดินทาง 29/04/2021 01/05/2021
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    06/05/2021 08/05/2021
                    การเดินทาง
                    VietJet Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    8,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                    เดินทาง 06/05/2021 08/05/2021
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     08/05/2021 10/05/2021
                     การเดินทาง
                     VietJet Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     8,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                     เดินทาง 08/05/2021 10/05/2021
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      14/05/2021 16/05/2021
                      การเดินทาง
                      VietJet Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      9,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                      เดินทาง 14/05/2021 16/05/2021
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       16/05/2021 18/05/2021
                       การเดินทาง
                       VietJet Air
                       จำนวน
                       ราคา
                       8,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                       เดินทาง 16/05/2021 18/05/2021
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        20/05/2021 22/05/2021
                        การเดินทาง
                        VietJet Air
                        จำนวน
                        ราคา
                        8,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                        เดินทาง 20/05/2021 22/05/2021
                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         22/05/2021 24/05/2021
                         การเดินทาง
                         VietJet Air
                         จำนวน
                         ราคา
                         8,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                         เดินทาง 22/05/2021 24/05/2021
                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          28/05/2021 30/05/2021
                          การเดินทาง
                          VietJet Air
                          จำนวน
                          ราคา
                          9,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                          เดินทาง 28/05/2021 30/05/2021
                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           30/05/2021 01/06/2021
                           การเดินทาง
                           VietJet Air
                           จำนวน
                           ราคา
                           8,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                           เดินทาง 30/05/2021 01/06/2021
                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            20/02/2021 22/02/2021
                            VietJet Air
                            8,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                            เดินทาง 20/02/2021 22/02/2021
                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             28/02/2021 02/03/2021
                             VietJet Air
                             8,999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                             เดินทาง 28/02/2021 02/03/2021
                             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              04/03/2021 06/03/2021
                              VietJet Air
                              8,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                              เดินทาง 04/03/2021 06/03/2021
                              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               06/03/2021 08/03/2021
                               VietJet Air
                               9,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                               เดินทาง 06/03/2021 08/03/2021
                               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                12/03/2021 14/03/2021
                                VietJet Air
                                9,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
                                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 14/03/2021 16/03/2021
                                 VietJet Air
                                 8,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                 เดินทาง 14/03/2021 16/03/2021
                                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  18/03/2021 20/03/2021
                                  VietJet Air
                                  8,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                  เดินทาง 18/03/2021 20/03/2021
                                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   20/03/2021 22/03/2021
                                   VietJet Air
                                   9,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                   เดินทาง 20/03/2021 22/03/2021
                                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    26/03/2021 28/03/2021
                                    VietJet Air
                                    9,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                    เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
                                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     28/03/2021 30/03/2021
                                     VietJet Air
                                     8,999 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                     เดินทาง 28/03/2021 30/03/2021
                                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      01/04/2021 03/04/2021
                                      VietJet Air
                                      9,999 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                      เดินทาง 01/04/2021 03/04/2021
                                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       08/04/2021 10/04/2021
                                       VietJet Air
                                       12,999 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                       เดินทาง 08/04/2021 10/04/2021
                                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        09/04/2021 11/04/2021
                                        VietJet Air
                                        12,999 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                        เดินทาง 09/04/2021 11/04/2021
                                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         13/04/2021 15/04/2021
                                         VietJet Air
                                         14,999 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                         เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
                                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          15/04/2021 17/04/2021
                                          VietJet Air
                                          14,999 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                          เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
                                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           16/04/2021 18/04/2021
                                           VietJet Air
                                           14,999 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                           เดินทาง 16/04/2021 18/04/2021
                                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            23/04/2021 25/04/2021
                                            VietJet Air
                                            9,999 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                            เดินทาง 23/04/2021 25/04/2021
                                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             25/04/2021 27/04/2021
                                             VietJet Air
                                             8,999 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                             เดินทาง 25/04/2021 27/04/2021
                                             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              29/04/2021 01/05/2021
                                              VietJet Air
                                              8,999 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                              เดินทาง 29/04/2021 01/05/2021
                                              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               06/05/2021 08/05/2021
                                               VietJet Air
                                               8,999 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                               เดินทาง 06/05/2021 08/05/2021
                                               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                08/05/2021 10/05/2021
                                                VietJet Air
                                                8,999 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                                เดินทาง 08/05/2021 10/05/2021
                                                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 14/05/2021 16/05/2021
                                                 VietJet Air
                                                 9,999 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                                 เดินทาง 14/05/2021 16/05/2021
                                                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  16/05/2021 18/05/2021
                                                  VietJet Air
                                                  8,999 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                                  เดินทาง 16/05/2021 18/05/2021
                                                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   20/05/2021 22/05/2021
                                                   VietJet Air
                                                   8,999 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                                   เดินทาง 20/05/2021 22/05/2021
                                                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    22/05/2021 24/05/2021
                                                    VietJet Air
                                                    8,999 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                                    เดินทาง 22/05/2021 24/05/2021
                                                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     28/05/2021 30/05/2021
                                                     VietJet Air
                                                     9,999 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                                     เดินทาง 28/05/2021 30/05/2021
                                                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      30/05/2021 01/06/2021
                                                      VietJet Air
                                                      8,999 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ เกาะไม้ไผ่ 3 วัน 2 คืน
                                                      เดินทาง 30/05/2021 01/06/2021
                                                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       จำนวนการเข้าชม 246 ครั้ง
                                                       Share on social networks
                                                       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                                       • Thai Smile Airways (WE)
                                                       • ม.ค.65 - มี.ค.65
                                                       • 3 วัน 2 คืน
                                                       • 40 ครั้ง
                                                       เริ่มต้น 5,555 บาท
                                                       รหัส 001-0271
                                                       3 วัน 2 คืน
                                                       Thai Smile Airways (WE)
                                                       เริ่มต้น 5,555 บาท
                                                       • Thai Lion Air
                                                       • เม.ย.65
                                                       • 4 วัน 3 คืน
                                                       • 44 ครั้ง
                                                       เริ่มต้น 16,888 บาท
                                                       • เดินทางมาเอง
                                                       • ธ.ค.64 - ต.ค.65
                                                       • 3 วัน 2 คืน
                                                       • 41 ครั้ง
                                                       เริ่มต้น 2,600 บาท
                                                       รหัส 019-0321
                                                       3 วัน 2 คืน
                                                       เดินทางมาเอง
                                                       เริ่มต้น 2,600 บาท
                                                       • ก.พ.65 - มี.ค.65
                                                       • 10 วัน 7 คืน
                                                       • 14 ครั้ง
                                                       เริ่มต้น 39,913 บาท
                                                       รหัส 001-0390
                                                       10 วัน 7 คืน
                                                       เริ่มต้น 39,913 บาท
                                                       ชื่นชอบ