ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)

ผืนน้ำแข็งขนาดใหญ่ ทางตอนเหนือสุดของโลก ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนตำนานนางเงือกและแสงเหนือออโรรา (Aurora light) ล่องเรือภูเขาน้ำแข็ง (ICEBERG) คังเกอร์ลุสซวก 

ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)

รหัส 012-0309
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
12 วัน 9 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
229,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
51 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก)

01.20 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดย เที่ยวบินที่ TG950
**NOV.เป็นต้นไป เวลาออกเดินทางเป็น 00.50 น.**

07.40 น. : (เวลาท้องถิ่น) ถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์คและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ค กรุงโคเปนเฮเกนเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาล และเป็นที่ตั้งพระราชวัง

นำท่านออกเดินทางสู่ ชม (ภายนอก) พระราชวังเฟรเดอริคส์บอร์ก (Frederiksborg Castle) ปราสาทแห่งนี้นับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติทางด้านประวัติศาสตร์ของเดนมาร์คประกอบไปด้วยปราสาทอันงดงามสไตล์เรอเนอซองซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 มีห้องที่เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้ 70 ห้อง รวมทั้งวิหารอันโออ่าที่จัดแสดงตราประจำตระกูล ในปี ค.ศ.1996 ได้มีการจัดแต่งสวนแบบบารอคในปราสาทขึ้นใหม่….

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นเดินทางสู่ ชุนชนคริสเตียเนีย (Christiania) ดินแดนเสรีชนที่ไม่มีการตั้งกฎหมายอาศัยการตั้งกฎหมู่ขึ้น เอง ท่านอาจจะพบการซื้อกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย การสูบกัญชาเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจำวัน

นำท่าน ชมน้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ต้นตำนานของอาณาจักรเดนมาร์ค มีนิทานเล่ากันว่าราชินี   เกฟิออนแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คในทุกวันนี้ ชมรูปปั้นเงือกน้อย (LITTLE MERMAID) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ตัวละครเอกในนิยายของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน นักแต่งนิทานชาวเดนมาร์คที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

อิสระให้ท่านเลือกซื้อช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมายของเดนมาร์ค เช่น ขนมเดนิช หมอนและผ้าห่มขนเป็ดคุณภาพสูงของเดนมาร์ค สินค้าตกแต่งบ้านดีไซน์เก๋ไก๋อันเป็นเอกลักษณ์ของสแกนดิเนเวีย วิตามินบำรุงผิว วิตามินเอมิดีน (IMEDEEN) ณ บริเวณ ถนนสายช้อปปิ้ง STROGET ที่ยาวที่สุดในยุโรป

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) - อิลลูลิแสท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

……. น. : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคังเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ เที่ยวบินที่GL779

……. น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองคังเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) เพื่อออกเดินทางสู่ เมืองอิลลูลิแสท (Ilulissat)

……. น. : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิลลูลิแสท (Ilulissat) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของกรีนแลนด์ที่มีมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ เที่ยวบินที่GL497

……. น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองอิลลูลิแสท (Ilulissat) ….จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Arctic หรือเทียบเท่า

บ่าย : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย….

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 อิลลูลิแสท - THE WORLD HERITAGE TRAIL

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

……… น. : นำท่านเดินทางสู่ ฟยอร์ดน้ำแข็ง (Ice Fjord) The World Heritage Trail… อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่าน อิสระชมวิถีชีวิตชาวกรีนแลนด์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 อิลลูลิแสท - ล่องเรือภูเขาน้ำแข็ง (ICEBERG)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg) กิจกรรมอันเป็นที่สุดของกรีนแลนด์ มีโอกาสได้พบกับวาฬ (Whale watching) อาศัยอยู่ถึง 15 สายพันธุ์ ในช่วงฤดูหนาวจะมี 3 สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอ่าวนี้ Narwhals Whale / Beluga Whale / Bow-Head Whale…

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่าน ทำกิจกรรมชมฟาร์มสุนัขลากเลื่อน (Visit dog sled farm) ชมหมู่บ้านของสุนัขสายพันธุ์กรีนแลนดิคอันแสนทรหด สุนัขสายพันธุ์ลากเลื่อนขนานแท้….

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6 อิลลูลิแสท - นุก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

…….. น. : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนุก  (NUUK) โดยสาการบินแอร์กรีนแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ GL502

…….. น. : (เวลาท้องถิ่น) ถึงเมืองนุก  (NUUK) เมืองหลวงของประเทศมีความเจริญเทียบเท่าเมืองในยุโรป มีมหาวิทยาลัยกรีนแลนด์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ สนามกีฬาทั้งในกลางแจ้งและในร่ม ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดแห่งชาติกรีนแลนด์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ ห้างสรร พสินค้าอันทันสมัย และยังเป็นที่ตั้งของรัฐสภาและที่ทำการของรัฐบาล นำท่านชม Old Colonial Harbour ซึ่งรอบ ๆ มีบ้านเรือนแบบดั้งเดิมตั้งแต่ยุค 50S-70S…

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7 นุก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ล่องเรือ Targa ชมภูมิทัศน์อันงดงามของผืนแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ที่เป็นทั้งภูเขาสูง และการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ก่อให้เกิดฟยอร์ดตามแนวชายฝั่งทะเล…ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามตระการตาของธารน้ำแข็ง Narsap Sermia 

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่าน ชมหมู่บ้านร้าง Qoornoq หมู่บ้านชาวประมงมาก่อนแต่รัฐบาลกลางได้ขอให้ประชาชนอพยพออกไปที่เมือง Nuuk เนื่องจากการดูแลจากส่วนกลางที่ทำได้ลำบาก ปัจจุบันจึงกลายเป็นเมืองร้าง จะมีเฉพาะนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยว หรืออดีตเจ้าของบ้านอาจจะกลับมาพักอาศัยชั่วคราวในช่วงฤดูร้อน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

วันที่ 8 นุก - คังเกอร์ลุสซวก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

……. น. : ออกเดินท่านสู่ เมืองคังเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ โดยเที่ยวบินที่GL502

……. น. : (เวลาท้องถิ่น) ถึง เมืองคังเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) เมืองศูนย์กลางการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ ปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญ่ รถโดยสารแบบ Off-Road

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านออกเดินทางสู่ Ice Cap Point 660 คือชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก (แถบขั้วโลกเหนือและใต้)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

วันที่ 9 คังเกอร์ลุสซวก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสัมผัสกับ ธารน้ำแข็งรัสเซล (Russell Glacier) หน้าผาน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่มีความสูงกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่านอยู่ตรงหน้า ท่านอาจจะได้พบกับ Musk Ox ดาราดังของที่นี่และเรนเดียร์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ รวมทั้งนกสายพันธุ์ต่างๆ….

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านสัมผัสต่อกับ ธารน้ำแข็งรัสเซล (Russell Glacier) 

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 10 คังเกอร์ลุสซวก - โคเปนเฮเก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

…….. น. : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ GL782

…….. น. : (เวลาท้องถิ่น) ถึงเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Radisson Clarion Airport Hotel

*.*.*. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *.*.*.

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 11 โคเปนเฮเก้น - ประเทศไทย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

13.50 น. : ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย  (TG) เที่ยวบินที่  TG951

วันที่ 12 ประเทศไทย

06.20 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) + ค่าตั๋วเครื่องบินภายในที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
 8. ค่าวีซ่า
 9. ค่าทิป
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 6. ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

**เงื่อนไขการจอง**

*.*.*. หลังจากมีการมัดจำทัวร์แล้วยกเลิกการเดินทางทุกกรณี เก็บเงินมัดจำทั้งหมด*.*.*.

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
22/01/2022 02/02/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
229,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)
เดินทาง 22/01/2022 02/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 44,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27/01/2022 07/02/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  229,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)
  เดินทาง 27/01/2022 07/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 44,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   17/02/2022 28/02/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   229,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)
   เดินทาง 17/02/2022 28/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 44,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    23/02/2022 06/03/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    229,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)
    เดินทาง 23/02/2022 06/03/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 44,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     03/03/2022 14/03/2022
     การเดินทาง
     Thai Airways (TG)
     จำนวน
     ราคา
     229,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)
     เดินทาง 03/03/2022 14/03/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 44,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      18/03/2022 29/03/2022
      การเดินทาง
      Thai Airways (TG)
      จำนวน
      ราคา
      229,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)
      เดินทาง 18/03/2022 29/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 44,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       22/03/2022 02/04/2022
       การเดินทาง
       Thai Airways (TG)
       จำนวน
       ราคา
       229,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)
       เดินทาง 22/03/2022 02/04/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 44,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        22/01/2022 02/02/2022
        Thai Airways (TG)
        229,900 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)
        เดินทาง 22/01/2022 02/02/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 44,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         27/01/2022 07/02/2022
         Thai Airways (TG)
         229,900 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)
         เดินทาง 27/01/2022 07/02/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 44,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          17/02/2022 28/02/2022
          Thai Airways (TG)
          229,900 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)
          เดินทาง 17/02/2022 28/02/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 44,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           23/02/2022 06/03/2022
           Thai Airways (TG)
           229,900 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)
           เดินทาง 23/02/2022 06/03/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 44,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            03/03/2022 14/03/2022
            Thai Airways (TG)
            229,900 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)
            เดินทาง 03/03/2022 14/03/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 44,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             18/03/2022 29/03/2022
             Thai Airways (TG)
             229,900 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)
             เดินทาง 18/03/2022 29/03/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 44,900 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              22/03/2022 02/04/2022
              Thai Airways (TG)
              229,900 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกรีนแลนด์ (PREMIUM)
              เดินทาง 22/03/2022 02/04/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 44,900 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               จำนวนการเข้าชม 51 ครั้ง
               Tags ที่เกี่ยวข้อง
               Share on social networks
               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • Air Asia (FD)
               • ธ.ค.64 - ม.ค.65
               • 4 วัน 3 คืน
               • 74 ครั้ง
               เริ่มต้น 12,500 บาท
               • ม.ค.65 - เม.ย.65
               • 11 วัน 8 คืน
               • 33 ครั้ง
               เริ่มต้น 97,900 บาท
               รหัส 014-0366
               11 วัน 8 คืน
               เริ่มต้น 97,900 บาท
               • Thai Lion Air
               • ธ.ค.64 - ม.ค.65
               • 3 วัน 2 คืน
               • 49 ครั้ง
               เริ่มต้น 4,799 บาท
               ชื่นชอบ