โตนเลสาบ –  องค์เจก องค์จอม – นครวัด  – นครธม- ปราสาทตาพรหม – ชมโชว์รำอัปสรา – ปราสาทบันทายสรี – ตลาดซ่าจ๊ะ – เสียมราฐ

ทัวร์กัมพูชา Shou Sa Dai
รหัส 047-0867
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ส.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – เสียมราฐ – โตนเลสาบ - องค์เจก องค์จอม

08.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบิน ดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

10.10 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมราฐด้วยเที่ยวบินที่  แอร์เอเชีย เทียวบินที่ FD610

11.10น. : ถึงสนามบิน เมืองเสียมราฐ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

สิ่งที่ต้องเตรียมตอนเข้าประเทศกัมพูชา

 1. เอกสารแสดงการฉีดวัคซีนโควิด ครบโดส

รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบไกด์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับท่านและคณะ

12.00 น. : รับประทานอาหารกลาง ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ห่างจากตัวเมือง เสียมราฐ ประมาณ 12 กม. ล่องเรือชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวประมง บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ โรงเรียน พิพิธภัณฑ์สัตว์โดยฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตร.กม. ลึกถึง 100 ม. ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กำปงธม , กำปงชะนัง , โพธิสัตว์ , พระตะบองและเสียมราฐ แวะชม ศูนย์หัตถกรรมผ้าไหม และ โรงเรียนแกะสลักหิน ให้ท่านได้เลือกซื้อผลงานเป็นของที่ระลึก จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและชาวเขมรให้ความ เคารพนับถือ กันมาก

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2
นครวัด - นครธม- ปราสาทตาพรหม - ชมโชว์รำอัปสรา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด  ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650–1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น นำท่านชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช  เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพรามหณ์เล่าถึงตอนกำเนิดโลกมนุษย์และจักรวาล

เดินผ่านสู่  ประตูเมืองทิศใต้  ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายนทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข  จากนั้นนั่งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่น ปราสาทบาปวนลานช้าง , ปราสาทพิมานอากาศ

นำท่านชม ปราสาทตาพรหม  สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 ในศาสนาพุทธ นิกายมหายานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก

17.30 น. : นำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาเค็ง ท่านสามารถมองเห็นวิวของปราสาทนครวัด จากเบื้องสูงเมื่อท่านมายืนอยู่บนยอดเขาพนมบาเค็งนี้ เราจะชมตะวันที่ค่อยๆคล้อยต่ำลงจนลับสายตาที่นั่น

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร หรือ นางอัปสรา อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม

วันที่ 3
ปราสาทบันทายสรี - ตลาดซ่าจ๊ะ - เสียมราฐ - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี  เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที่อยู่รอบนอก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่น ๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า “รัตนชาติแห่งศิลปะขอม” ความเพลิดเพลินของการชมปราสาทนี้ คือการได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจน

นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ที่ ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่าเมืองเสียมราฐ) เช่น เสื้อยืดรูปปราสาท หรือ ตัวอักษรเขมร , เครื่องเงิน,ไม้แกะสลัก ต่างๆ พร้อมทั้งจำหน่าย ปลากรอบ ปลาตากแห้ง ปลาร้า  ซึ่งเป็นปลามาจากโตนเลสาบ ของที่ระลึก ต่าง ๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริสตัลรูปปราสาทต่าง ๆ เดินทางสู่สนามบิน เมืองเสียมราฐ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

12.25 น. : ออกเดินทาง อำลาเมืองเสียมราฐ โดย สายการบิน แอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD611

13.30 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน BKK – REP – BKK โดยสายการบิน แอร์เอเชีย ( ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับ Class ตั๋วในวันที่ทำการจอง)
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการ หรือ เทียบเท่า
 • ค่ารถนำเที่ยว ตามรายการค่าไกด์ท้องถิ่น 1 ท่าน พูดภาษาไทย รับที่สนามบิน เสียม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการบริการน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด (น้ำเปล่า)
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง รวมถึงประกันภัยคุ้มครองโควิท
 • ค่าวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าพักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่มตามอัตราที่กำหนด
 • ค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าที่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วยตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร เครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปพนักงาน ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)

หมายเหตุ

ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ต้องลงทะเบียน Thai Pass ทุกท่าน (ตามประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565) เงื่อนไขการเข้าหรือออกประเทศไทยและประเทศลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมตารการของภาครัฐทั้ง 2 ประเทศ บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีมีคำสั่งของภาครัฐทั้งสองประเทศ

ช่วงเดินทาง
02/06/2022 04/06/2022
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
14,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กัมพูชา Shou Sa Dai
เดินทาง 02/06/2022 04/06/2022
*** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09/06/2022 11/06/2022
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  14,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กัมพูชา Shou Sa Dai
  เดินทาง 09/06/2022 11/06/2022
  *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   16/06/2022 18/06/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   14,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กัมพูชา Shou Sa Dai
   เดินทาง 16/06/2022 18/06/2022
   *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    23/06/2022 25/06/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    14,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กัมพูชา Shou Sa Dai
    เดินทาง 23/06/2022 25/06/2022
    *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     07/07/2022 09/07/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     14,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กัมพูชา Shou Sa Dai
     เดินทาง 07/07/2022 09/07/2022
     *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      14/07/2022 16/07/2022
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      14,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์กัมพูชา Shou Sa Dai
      เดินทาง 14/07/2022 16/07/2022
      *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       21/07/2022 23/07/2022
       การเดินทาง
       Air Asia (FD)
       จำนวน
       ราคา
       14,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์กัมพูชา Shou Sa Dai
       เดินทาง 21/07/2022 23/07/2022
       *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        28/07/2022 30/07/2022
        การเดินทาง
        Air Asia (FD)
        จำนวน
        ราคา
        14,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์กัมพูชา Shou Sa Dai
        เดินทาง 28/07/2022 30/07/2022
        *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000.- ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         04/08/2022 06/08/2022
         การเดินทาง
         Air Asia (FD)
         จำนวน
         ราคา
         14,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์กัมพูชา Shou Sa Dai
         เดินทาง 04/08/2022 06/08/2022
         *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000.- ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          11/08/2022 13/08/2022
          การเดินทาง
          Air Asia (FD)
          จำนวน
          ราคา
          14,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์กัมพูชา Shou Sa Dai
          เดินทาง 11/08/2022 13/08/2022
          *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000.- ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           18/08/2022 20/08/2022
           การเดินทาง
           Air Asia (FD)
           จำนวน
           ราคา
           14,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์กัมพูชา Shou Sa Dai
           เดินทาง 18/08/2022 20/08/2022
           *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000.- ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            25/08/2022 27/08/2022
            การเดินทาง
            Air Asia (FD)
            จำนวน
            ราคา
            14,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์กัมพูชา Shou Sa Dai
            เดินทาง 25/08/2022 27/08/2022
            *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000.- ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • พ.ค.65 - มิ.ย.65
             • 3 วัน 2 คืน
             เริ่มต้น 13,888 บาท
             • เดินทางมาเอง
             • เม.ย.65 - ต.ค.65
             • 3 วัน 2 คืน
             เริ่มต้น 2600 บาท
             • มิ.ย.65 - ก.ย.65
             • 6 วัน 3 คืน
             เริ่มต้น 17,777 บาท
             • Thai Smile Airways (WE)
             • พ.ค.- ธ.ค. 65
             • 4 วัน 3 คืน
             เริ่มต้น 14,999 บาท