ทัวร์จอร์เจีย ดินแดนสวรรค์แห่งเทือกเขาคอเคซัส
พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน นอน Rooms Hotel Kazbegi (1คืน) วิวเขาคอเคซัส
อาหารครบทุกมื้อ นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส และชมความงามโบสถ์เกอร์เกตี้
ทัวร์จอร์เจีย ดินแดนสวรรค์แห่งเทือกเขาคอเคซัส
รหัส 036-0822
วันที่เดินทาง
เม.ย. - ส.ค. 65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

20.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.00 น. : ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK69 (23.00-05.10(+1)) / TK378 (06.30-09.45) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี)

วันที่ 2
ทบิลิซี-สะพานสันติภาพ-ย่านเมืองเก่าทบิลิซี-ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี

เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) กรุงทบิลิซี(Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป นำท่านแวะถ่ายภาพที่ สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) หรืออีกชื่อก็คือ Mshvidobis Khidi เป็นสะพาน ใช้ข้ามแม่น้ำคูราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานมีความยาวถึง 150 เมตร สะพานนี้ทำมาจากเหล็กและกระจกใส มีการเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามชิ้นหนึ่งของประเทศจอร์เจีย สะพานนี้ออกแบบโดยสถาปานิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi โครงสร้างถูกออกแบบและสร้างที่ อิตาลี จากนั้นนำเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมือง Tbilisi ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำ Mtkvari River

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี(Old town) นำท่านขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้น  ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7  ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี(Holy Trinity Cathedral) ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3
ทบิลิซี-ซินานดาลี-พิพิธภัณฑ์ซินานดา-เทลาวี-อนุสาวรีย์กษัตริย์จอร์เจียอีเรเคิล แวะถ่ายรูปกับต้นไม้ยักษ์อายุ 900ปี-โบถส์เกรมี-วิหารอะลาเวอดี-ทบิลิซี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซินานดาลี(Tsinandali) นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซินานดาลี (Tsinandali Museum) เดิมเป็นที่พักของเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ (Alexandre Chavchavadze) ในหมู่บ้านซินานดาลี ซึ่งได้รับมรดกมาจากบิดา นามว่าเจ้าชาย Garsevan ในปี ค.ศ. 1835 จัดแสดงภูมิปัญญาและเป็นสถานที่รักษาวัฒธนธรรมของเมือง ภายในโรงกลั่นไวน์ ซินานดาลี มีไวน์ขวดแรกที่เก่าแก่ที่สุดในจอร์เจีย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1814 และคอลเล็กชั่นไวน์วินเทจอื่นๆ ของ Chavchavadze จำนวนกว่า 15,000 ขวด ล้อมรอบสวนสวยซึ่งตกแต่งภูมิทัศน์และประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิดในยุโรปแห่งแรกในจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมตลาดเทลาวี (Telavi Local Market) มากมายด้วยผักผลไม้ท้องถิ่นนานาชนิด นำท่านชมอนุสาวรีย์กษัตริย์จอร์เจีย อีเรเคิล (Monument of King of Georgia Erekle) ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพระราชวังที่มีป้อมปราการในยุคกลางที่ได้รับการดูแลรักษาไว้ดีที่สุดของประเทศ สร้างโดยกษัตริย์อาร์ชิล (King Archil) ระหว่างปี 1667-1675 และทำหน้าที่เป็นบัลลังก์และศูนย์กลางการปกครองอาณาจักรคาเคติระหว่างศตวรรษที่ 17-18 และได้รับการขยายเพิ่มเติมโดย กษัตริย์อีเรเคิลที่ 2 จนได้รับสมญานามว่า เมืองคาเคเทียนน้อย (The Little Kakhetian) นำท่านแวะถ่ายรูป Giant Plane Tree Telavi เป็นต้นไม้ใหญ่ที่สุดในจอร์เจียตั้งอยู่ใจกลางเมืองเทลาวี ไม่ใช่แค่เป็นต้นไม้ยักษ์เท่านั้นนะ แต่ว่ามีอายุมากกว่า 900 ปีด้วย ซึ่งต้นไม้ยักษ์นี้มีขนาด 12 เมตร สูง 46 เมตร

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกรมี แวะถ่ายรูปด้านนอก โบสถ์เกรมี (Gremi Church and Museum) อนุสรณ์สถานสถปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 16 เป็นป้อมปราการอันยิ่งใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขา ตัวปราสาทสามชั้น มีหอระฆัง และห้องเก็บไวน์ ล้อมรอบด้วยกำแพง ป้อมปราการ และหอคอยอยู่ห่างจากเมืองทบิลิซิ 175 กิโลเมตร นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะลาเวอดี นำชม วิหารอะลาเวอดี (Alaverdi Monastery) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 โดย กษัตริย์ อีเรเคิล ที่3 แห่ง Kakheti แทนที่โบสถ์เก่าของเซนต์จอร์จ เป็นอาคารทางศาสนาที่สูงที่สุดในรัฐจอร์เจียจนกระทั่งการก่อสร้างมหาวิหารทรินิตี้ทบิลิซิซึ่งศักดิ์สิทธิ์ในปี 2004 ตั้งอยู่ในหมูบ้านเล็กๆกลางเมืองอะลาเวอดี มีความสูงกว่า 180 ฟุต นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4
ทบิลิซ-มิสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสโคเวลี-ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี กูดาอูรี-คาซเบกี้-โบสถ์เกอร์เกตี้-อนุสรณ์สถานรัสเซีย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า(Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย(Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 นำท่านชมวิหารจวารี(Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี (Mtkvari river) และแม่น้ำอรักวี (Aragvi river) จากนั้นนำท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม ท่านชมป้อมอันนานูรี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีกำแพงล้อมรอบตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายในกำแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน ทำให้เห็นทัศนีย์ภาพ ทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ รวมถึงอ่างเก็บน้ำชินวารี(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มใช้ นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกูดาอูรี ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงาม นำท่านเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี(Gudauri) ไปตามทางเส้นทางหลวงที่ สำคัญของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway หรือเส้นทางสำหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็นเส้นทางที่จะนำท่านขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่เป็นเส้นกั้นระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอร์เจีย

 กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกี้(Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepantsminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้น เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส(Caucasus) ที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้อีกด้วย จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วย  หินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี้ ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
นำท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย (RUSSIA–GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (TREATY OF GEORGIEVSKI) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Room Hotel Kazbegi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5
คาซเบกี้-เมืองซิกนากิ-กำแพงเมืองโบราณ-ควาเรลี-ทบิลิซี-ถนนจานชาเดอนี่ ห้าง East Point

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองซิกนากิ (Sighnaghi) ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาอลาซานี (Alazani Valley) สถาปัตยกรรมหมู่บ้านอิฐแดงท่ามกลางหุบเขา จนได้รับอีกสมญานามว่า นครแห่งความรัก ชมกำแพงเมืองโบราณ (Sighnaghi City Wall) ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย ยอดแหลมของโบสถ์เซนต์จิออร์กี (St. Giorgi Church) และตัวเมืองเก่า (Old Town of Sighnaghi) ที่มีจัตุรัสมากถึง 2 แห่ง นอกจากนั้นไซห์นากียังเป็นศูนย์กลางทาศิลปะของพวกช่างฝีมือแขนงต่างๆ เช่นเดียวกับชื่อเสียงด้านการทำไร่องุ่นซึ่งมีกำลังการผลิตไวน์ได้ถึง 70% ของประเทศ

นำท่านสู่ เมืองควาเรลี (Kvareli) คำว่า ควาเรลี แปลว่า “ไวน์” เป็นเมืองหนึ่งในแคว้นคาเคติ ที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตไวน์ของ จอร์เจีย เป็นเมืองที่ที่มีสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นทำไวน์ โดยมีการทำอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมา จำนวน 15 อุโมงค์ และมีเส้นทางเชื่อมต่อแต่ละอุโมงค์ เพื่อให้เป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม จากนั้นให้ท่านได้ ชิมไวน์คูวาเรลี ซึ่งเป็นไวน์ท้องถิ่นรสเลิศที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคและให้ท่านสามารถซื้อกลับได้ในราคาย่อมเยาว์

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) นำท่านสู่ถนน จานชาเดอนี่ (Jan sharden street) เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ ถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟมากมาย บริเวณนี้จะมีบ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้านำสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังห้าง East Point ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอื่นๆอีกมากมาย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

พักที่ Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 6
ทบิลิซี-อัพลิสต์ชิเคห์-เมืองกอรี-พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน-โบสถ์เมเคตี-กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองอัพลิสต์ชิเคห์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยังทะเลดำและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย ถ้ำส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านที่สร้างขึ้นจากถ้ำนี้ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่เมืองกอรี(Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนี้เป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน(Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลิน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi)

ชมโบสถ์เมเคตี(Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

17.25 น. : ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซี กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) เที่ยวบินที่ TK383 (17.25-18.55) / TK68 (01.45(+1)-15.25) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี)

วันที่ 7
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

15.25 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 6. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 70 UDS. // สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

 1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 20,000 บาท
 2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่มี Refund จากทางสายการบิน เนื่องจากเป็นตั๋ว Charter Flight
 3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง

 1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (20ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 3.  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
 4. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรม(กรณีมีการเรียกเก็บ)
 5. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ช่วงเดินทาง
22/05/2022 28/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
49,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย ดินแดนสวรรค์แห่งเทือกเขาคอเคซัส
เดินทาง 22/05/2022 28/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/06/2022 11/06/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  49,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จอร์เจีย ดินแดนสวรรค์แห่งเทือกเขาคอเคซัส
  เดินทาง 05/06/2022 11/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   19/06/2022 25/06/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   49,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จอร์เจีย ดินแดนสวรรค์แห่งเทือกเขาคอเคซัส
   เดินทาง 19/06/2022 25/06/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    10/07/2022 15/07/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    51,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จอร์เจีย ดินแดนสวรรค์แห่งเทือกเขาคอเคซัส
    เดินทาง 10/07/2022 15/07/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     24/07/2022 30/07/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     51,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์จอร์เจีย ดินแดนสวรรค์แห่งเทือกเขาคอเคซัส
     เดินทาง 24/07/2022 30/07/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      07/08/2022 13/08/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      51,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์จอร์เจีย ดินแดนสวรรค์แห่งเทือกเขาคอเคซัส
      เดินทาง 07/08/2022 13/08/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       21/08/2022 27/08/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       51,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์จอร์เจีย ดินแดนสวรรค์แห่งเทือกเขาคอเคซัส
       เดินทาง 21/08/2022 27/08/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
        • เม.ย.65 - พ.ค.65
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 22,888 บาท
        • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
        • 9 วัน 7 คืน
        เริ่มต้น 51,400 บาท
        • เดินทางมาเอง
        • ม.ค.65 - ต.ค.65
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 2,700 บาท
        • เดินทางมาเอง
        • พ.ย.64 - ต.ค.65
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 4,499 บาท