ถนนเลียบชายหาดบาทูมีอนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ – จัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมีตึก Alphabetic Tower – -คูไตซี-อารามจีลาติ-มหาวิหารบากราติ-วาร์ดเซีย-ถ้ำโบราณ-บอร์โจมี-สวนบอร์โจมี – ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว -พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน-อัพลิสต์ชิเคห์-ทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา-วิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – สะพานสันติภาพ-โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย -ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-กูดาอูรี-คาซเบกี้

ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี-ทลิบิซี
รหัส 036-0791
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
58,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
6 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

20.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.00 น. : ออกเดินทางสู่เมืองบาทูมี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK69 (23.00-05.10(+1)) / TK390 (06.55-09.40)

วันที่ 2
บาทูมี-ถนนเลียบชายหาดบาทูมี-อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่-ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ-จัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี-ตึก Alphabetic Tower

09.40 น. : เดินทางถึงสนามบินเมืองบาทูมี ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) เมืองบาทูมี(Batumi) เมืองริมทะเลบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของอัตจารา(Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเอง อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง นำท่านสู่ถนนเลียบชายหาดบาทูมี(Batumi Promenade) ถนนเลียบชายหาดที่ยาวถึง 6 กิโลเมตร สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1884 ประดับด้วยน้ำพุงดงามตลอดสาย และเป็นถนนที่ยาวที่สุดบนชายหาดทะเลดำ ทัศนียภาพผสมผสานวิวภูเขาและวิวทะเล นำชมแลนด์มาร์กสำคัญ ๆ ตลอดถนน ชมอนุสาวรีย์อาลีและนีโน่(Ali and Nino Monument) เป็นสถาปัตยกรรมโลหะสมัยใหม่ ถ่ายรูปกับ หอคอยชิงช้าสวรรค์(Ferris Wheels Tower) ที่ตั้งริมทะเล

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาทูมี ชมความสวยงามของทะเล บ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบรูปทรงโบราณที่ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นชา อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมบริเวณทะเลดำ

**การล่องเรือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**

นำท่านสู่จัตุรัสเปียเซซ่า(Piazza Square) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าบาทูมี(Batumi Old Town) สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze ที่สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง และเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง นำท่านถ่ายรูปดด้านหน้าตึก Alphabetic Tower เป็นตึกสูงตระหง่า เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญซึ่งสามารถขึ้นไปชมวิวด้านบนได้

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บบตึก Alphabetic Tower ที่สามารถมองเห็นทะเลได้ชมวิวของทั้งเมืองบาทูมีได้แบบ 360 องศา

วันที่ 3
บาทูมี-คูไตซี-อารามจีลาติ-มหาวิหารบากราติ-วาร์ดเซีย-ถ้ำโบราณ-บอร์โจมี-สวนบอร์โจมี-ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี(Kutaisi) เมืองนี้มีความเจริญเป็นอันดับสองรองจากทบิลีซี ชมความสวยงามของเมืองคูไทซีซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกโลก ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12-13 ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส (Empire of Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยู่ทางด้านของตะวันตกของประเทศ นำท่าน

ชมอารามจีลาติ(Gelati Monastery) อารามหลวงของเมือง ถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อารามจีลาตินี้ขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์ นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ (St.George) โดยในโบสถ์เซนต์นิโคลัสนั้น มีภาพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงามตระการตามากมายหลายภาพเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยบริเวณตรงโดมขนาดใหญ่ของโบสถ์ซึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนั้น ใช้กระเบื้อง โมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 ล้านชิ้น

นำท่านชมมหาวิหารบากราติ(Bagradi Cathedral) ตั้งชื่อตามพระเจ้าบากราตที่ 3 กษัตริย์ผู้ทรงรวมจอร์เจีย สร้างขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดยมหาวิหารแห่งนี้แม้จะถูกพวกเติร์กทำลายไปบางส่วน แต่ซากปรักหักพังของโบสถ์ก็ยังปรากฏจนถึงทุกวันนี้ โดยได้มีการบูรณะมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางได้อย่างเด่นชัด และสวยงามอย่างยิ่ง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองวาร์ดเซีย(Vardzia) อยู่ตอนใต้สุดของจอร์เจีย ห่างจากชายแดนตุรกีเพียง 13 กิโลเมตร นำท่านชมถ้ำโบราณ(Vardzia Cave) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11

นำท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี(Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี(Bakuriani Mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มี สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ นำท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี(Borjomi City Park) จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
บอร์โจมี-กอรี-พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน-อัพลิสต์ชิเคห์-ทบิลิซี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองกอรี(Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนี้เป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน(Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลิน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองอัพลิสต์ชิเคห์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยังทะเลดำและต่อไปถึงทางตะวันตก

นำท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ริมฝั่งแม่น้ำคูรา(Kura) เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ในคริสตศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันทบิลิซีเป็นศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
ทบิลิซี-ย่านเมืองเก่าทบิลิซี-ขึ้นกระเช้าขมป้อมนาริกาลา-วิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - สะพานสันติภาพ-โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี(Old town) นำท่านขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี(Holy Trinity Cathedral) ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ข้ามแม่น้ำคูราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสร้านจากเหล็กและกระจกใส เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามออกแบบโดยสถาปานิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi โครงสร้างถูกออกแบบและสร้างที่ประเทศอิตาลี และได้นำเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี นำท่านชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณ์สถานที่มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้บนเสาขนาดใหญ่จำนวนถึง 16 ต้น ซึ่งเสาแต่ละต้นนั้นมาในไซส์ใหญ่ยักษ์ที่มีขนาดราวสิบคนโอบ และสูงถึง 35 เมตร และด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่บนภูเขา จากบริเวณนี้คุณจึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองทบิลิซี ได้แบบเต็มๆ ที่ให้ความรู้สึกตื่นตาตื่นใจและยิ่งใหญ่ชวนตะลึง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย

วันที่ 6
ทลิบิซี-ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-กูดาอูรี-คาซเบกี้

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางชมป้อมอันนานูรี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ที่มีกำแพงล้อมรอบ ริมแม่น้ำอรักวี ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายในกำแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน ทำให้เห็นทัศนีย์ภาพทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ รวมถึงอ่างเก็บน้ำชินวารี(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มใช้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี(Gudauri) เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร

ระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอร์เจีย นำท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia–Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกี้(Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepantsminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006

จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) นำท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี้ ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 2,170 เมตร

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
คาซเบกี้-ทลิบิซี-ช้อปปิ้ง จานชาเดอนี่-โบสถ์เมเคตี-สนามบินทบิลิซี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินกลับสู่เมืองทบิลิซี(Tbilisi) นำท่านสู่ถนนจาน ชาเดอนี่(Jan sharden street) เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ ถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟมากมาย บริเวณนี้จะมีบ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้านำสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังห้าง East Point ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมโบสถ์เมเคตี(Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

17.30 น. : ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซี กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) เที่ยวบินที่ TK383 (17.30-19.00) / TK68 (01.45(+1)-15.25)

วันที่ 8
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

15.25 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/04/รวม.jpg

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/04/ไม่รวม.jpg

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/04/1.jpg

ช่วงเดินทาง
13/05/2022 20/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
58,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี-ทลิบิซี
เดินทาง 13/05/2022 20/05/2022
*** พักเดี่ยว 9,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/05/2022 17/05/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  58,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี-ทลิบิซี
  เดินทาง 10/05/2022 17/05/2022
  *** พักเดี่ยว 9,000.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/06/2022 17/06/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   58,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี-ทลิบิซี
   เดินทาง 10/06/2022 17/06/2022
   *** พักเดี่ยว 9,000.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    18/07/2022 15/07/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    58,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี-ทลิบิซี
    เดินทาง 18/07/2022 15/07/2022
    *** พักเดี่ยว 9,000.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15/07/2022 22/07/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     58,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี-ทลิบิซี
     เดินทาง 15/07/2022 22/07/2022
     *** พักเดี่ยว 9,000.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12/08/2022 19/08/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      58,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี-ทลิบิซี
      เดินทาง 12/08/2022 19/08/2022
      *** พักเดี่ยว 9,000.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       09/09/2022 16/09/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       58,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี-ทลิบิซี
       เดินทาง 09/09/2022 16/09/2022
       *** พักเดี่ยว 9,000.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
        • Thai Smile Airways (WE)
        • พ.ค. - ธ.ค. 65
        • 4 วัน 3 คืน
        เริ่มต้น 13,999 บาท
        • VietJet Air
        • พ.ค.65 - ก.ย.65
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 9,999 บาท
        • Thai Airways (TG)
        • พค.65 - กย.65
        • 9 วัน 6 คืน
        เริ่มต้น 129,999 บาท