โดฮา- ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)-ทบิลิซี่
ย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสันติภาพ-ถนนชาร์เดนี่
มิทสเคต้า-อุพลิสชิเค่-คูไตซี
โบสถ์บรากาติ-ถ้ำโพรมิธีอุส-บาทูมี
บอร์โจมี- Freedom Square
อนานูริ-กูดาอูรี-The Memorial of Friendship- คาซเบกี
โบสถ์ทรินิตี้- The Chronicles of Georgia-ช้อปปิ้ง East Point
ทัวร์จอร์เจีย Best Of Georgia
รหัส 014-0877
วันที่เดินทาง
มิย.65 - กย.65
ช่วงเวลา
9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
4 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ -โดฮา- ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)-ทบิลิซี่

06.00 น. : นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways  เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

(กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ   กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น รายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

09.12 น. : ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา  โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส  เที่ยวบินที่ QR-831

11.40 น. : เดินทางถึงสนามบินนครโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

15.10 น. : นำท่านออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี   โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR-355

19.20 น. :  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงทบิลิซี่ Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี นำท่านชมกรุงทบิลิซี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2
ทบิลิซี่-ย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสันติภาพ-ถนนชาร์เดนี่

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึ่งจะทำท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึ่งต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มีการสร้างเพิ่มเติม และเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่านารินกาลา Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป้อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกรื้อทำลายไป แวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับโรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซึ่งที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : ถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตร ซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 2010 จัดเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น้ำคูรา นำท่านช้อปปิ้งย่านถนนชาร์เดนี Shardeni Street เป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง เดิมถนนแห่งนี้ชื่อ Jan Shardeni Kucha เป็นศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศรรตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อถนนมาเป็นชาร์เดนี เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนและเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิสชิเค่-คูไตซี

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิทสเคต้า Mtskheta  ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) จากนั้นนำท่านชมเมืองมิทสเคต้าที่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึ่งเป็นราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจียในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล นำท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี ซึ่งถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย จากนั้นนำท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่สร้างราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่ 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น Pagan ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 นำท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี Kutaisi (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 ของอาณาจักรโคลซิส Colchis หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4
คูไตซี- โบสถ์บรากาติ-ถ้ำโพรมิธีอุส-บาทูมี

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมวิหารบากราติ Bagrati Cathedral โบสถ์ที่แสนสวยงามตั้งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ซึ่งท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองคูไตซีที่สวยงามได้โดยรอบ จากนั้นนำท่านชมถ้ำโพรมีธีอุส Prometheus Cave ถูกค้นพบครั้งแรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่สะท้อนแสงสีตระการตาภายในตัวถ้ำ (ไม่รวมค่าล่องเรือภายในถ้ำ)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองบาทูมี Batumi (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5
บาทูมี - บอร์โจมี

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมย่านเมืองเก่าบาทูมิ หรือย่าน Old Town ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าและชมย่าน Piazza Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมาได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร ,โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ และชม Europe Square อีกหนึ่งจัตุรัสที่สำคัญประจำเมือง  นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับรูปป้ันอาลีและนีโน่ Ali and Nino Moving Sculptures รูปป้ันสูง 8 เมตร ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี Borjomi (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี Bakuriani Mountain และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6
บอร์โจมี-ทบิลิซี- Freedom Square

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนําท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี Borjomi Central Park สถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่นํ้าแร่ในวันหยุด  นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองทบิลิซี่ย่านฟรีดอมสแควร์ Freedom Square หรือเดินเล่นช้อปปิ้งที่ Galleria Mall ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลิซี่ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่  และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Funicular Restaurant ชมวิวสุดโรแมนติคของเมืองทบิลิซี่

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7
ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)- อนานูริ-กูดาอูรี-The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี่

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย   นำท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานที่อันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป้อมนี้เองทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเก็บน้ำซินวาลี  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี Gudauri (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชื่อคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานนี้ตั้งอยู่บน Devil’s Valley  ระหว่างเมืองกูดาอูริและคาซเบกี เป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียละด้วยความที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนหุบเขาที่มีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบกับตั้งอยู่ใกล้ถนนใหญ่ จึงทำให้สถานที่แห่งนี้มีผู้คนแวะมาเยี่ยมเยียนและถ่ายรูปกันตลอดทั้งวัน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว  นำท่านเปลี่ยนเป็นนั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ ซึ่งเส้นทางอาจจะถูกปิดกั้นด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)  จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8
ทบิลิซี่-โบสถ์ทรินิตี้- The Chronicles of Georgia-ช้อปปิ้ง East Point-สนามบิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมโบสถ์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย The Chronicle of Georgia เป็นอนุสรณ์ขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขามองลงมาสู่ทะเลสาบ Tbilisi Sea ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ 3,000 ปี ของอำนาจการปกครองของจอร์เจีย ด้วยการสลักเกี่ยวกับกษัตริย์ วีรบุรุษ และพระเยซูคริสต์ ไว้บนเสาเหล็กขนาดมหึมา ซึ่งความอลังการณ์ และบรรยากาศความสวยงามของอนุสรณ์แห่งนี้ทำให้ได้ชื่อว่าเป็น Stonehenge of Georgia

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ East Point Shopping Mall ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำในราคาพิเศษ อาทิ Zara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas, Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, Amore, Calzedonia, ECCO, G-Shock, GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, New Balance, Levi’s เป็นต้น

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี

20.50 น. : ออกเดินทางจากสนามบินกรุงทบิลิซี  โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR-356

22.55 น. : เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 9
ทบิลิซี -โดฮา -กรุงเทพฯ

02.20 น. : ออกจากเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR-836

13.10 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..

**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

เงื่อนไข
อัตรานี้รวมบริการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เส้นทางกรุงเทพฯ-โดฮา-ทบิลิซี//ทบิลิซี-โดฮา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าน้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร,ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 ก.พ.2565 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม, จำกัด 1 ใบ / ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,500 บาท เรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ประมาณ35.00USD) ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยดูจากประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass (ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/)
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิด RT-PCT Test, ATK และค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
 • ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
  เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

หมายเหตุ        สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอร์เจีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น

 • อนุสาวรีย์,โบสถ์และสถานที่สำคัญ ปิดในวันสำคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมที่เป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที่ผู้ปกครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น
 • เนื่องจากเป็นประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติทั้งรัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนั้นอาหารส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน
 • โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-14.00 น. ส่วนมื้อค่ำเร็วที่สุดคือเริ่มเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
 • เนื่องจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็นหลักมาตั้งแต่ในอดีต ทำให้ประเทศแห่งนี้มีโบสถ์และวิหารที่เก่าแก่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผ้าคลุมศรีษะ ดังนั้นกรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณีที่ไม่ได้นำติดตัวไปทางโบสถ์หรือวิหารจะมีผ้าคลุมให้

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,500 บาท  โดยเรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดินทาง**

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • เนื่องจากบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นตั๋วโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถยกเลิก, ไม่สามารถเปลี่ยนคนเดินทาง หรือเรียกรับเงินคืน (Refund) ได้

ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์

ขั้นตอน 1 ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที่เดินทางแล้ว จะเริ่มดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางกำหนด

ขั้นตอน 2 ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการทำวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการทำนัดหมาย

ขั้นตอน 3 ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 30 วัน เพื่อที่ทางบริษัทจะ

ได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว

การยกเลิก

 1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 2. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15-29 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน,ค่าโรงแรมที่พัก,ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่าและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 • กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 • หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน
 2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ช่วงเดินทาง
03/06/2022 11/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
59,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย Best Of Georgia
เดินทาง 03/06/2022 11/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
*** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 35,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  12/07/2022 20/07/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  59,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จอร์เจีย Best Of Georgia
  เดินทาง 12/07/2022 20/07/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
  *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 35,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   27/07/2022 04/08/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   59,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จอร์เจีย Best Of Georgia
   เดินทาง 27/07/2022 04/08/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
   *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 35,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/08/2022 19/08/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    59,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จอร์เจีย Best Of Georgia
    เดินทาง 11/08/2022 19/08/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
    *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 35,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     26/08/2022 03/09/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     59,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์จอร์เจีย Best Of Georgia
     เดินทาง 26/08/2022 03/09/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
     *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 35,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      17/09/2022 25/09/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      59,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์จอร์เจีย Best Of Georgia
      เดินทาง 17/09/2022 25/09/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
      *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 35,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • VietJet Air
       • เม.ย.65 - พ.ค.65
       • 3 วัน 2 คืน
       เริ่มต้น 13,999 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • พ.ย.64 - ก.ย.65
       • 3 วัน 2 คืน
       เริ่มต้น 5,890 บาท