โบสถ์เมทเตห์คี-ถนนคนเดินชาเดอร์นี่-ป้อมนาริกาล่า-อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย – เทือกเขาคอเคซัส-ชมป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-เมืองคัสเบกิ-โบสถ์เกอเกติ-อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย -ป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-ชมอุพลิสชิเค่-ชม เมืองบอร์จอมี่ – ชมสวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) –พร้อมนั่งกระเช้า-เมืองคูทายสิ-ชมวิหารเกลาติ – ชมถ้ำ Prometheus -ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี – ชมป้อมโกนิโอ-เมืองท่าแห่งบาทูมิ-ประวัติของประติมากรรม “Ali and Nino” – Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square 

ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA
รหัส 049-0862
วันที่เดินทาง
พ.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
48,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ – อิสตัลบูล

20.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแล ในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ U ประตู 9 ของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

23.00 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบิน BKK-IST อิสตันบูล อตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK69 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
โบสถ์เมทเตห์คี-ถนนคนเดินชาเดอร์นี่-ป้อมนาริกาล่า-อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย

05.10 น. : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล IST (รอต่อเครื่องประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

06.30 น. : ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชีประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK378 IST-TBS (เวลาบินโดยประมาณ  2 ชั่วโมง 20 นาที พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่อง)

09.45 น. :  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบีลีซี (TBS) ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้โดยสายขาเข้า

นำท่านไปชม โบสถ์เมทเตห์คี (METEKHI CHURCH) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้

จากนั้นให้ทุกท่านอิสระ  ถนนคนเดินชาเดอร์นี่ (SHARDEN STREET) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบ และอาคารถูกสร้างขึ้นที่มีรูปลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าและสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกเป็นสินค้าพื้นเมืองหลากหลาย ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาล่า (NARIKALA FORTRESS) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (บริการอาหารจีน)

นำทุกท่านแวะชม อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF  GEORGIA) ชมป้อมนาริกาล่า(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี  นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) จากนั้นให้ทุกท่านอิสระ  ถนนคนเดินชาเดอร์นี่ (SHARDEN STREET)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ (บริการอาหารไทย)

วันที่ 3
เทือกเขาคอเคซัส-ชมป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-เมืองคัสเบกิ-โบสถ์เกอเกติ-อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็นเส้นทางที่จะ

นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย  ระหว่างทางนำท่านแวะ ชมป้อมอนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI)ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทาง สู่เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ นั่งรถจิ๊ป 4X4 1คัน ขึ้นได้ประมาณ 6 ท่านเท่านั้น นำทุกท่านขึ้นสู่เนินเขา ที่ตั้งของโบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส

อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument)
อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินและมีภาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินที่แผ่เต็มพื้นที่ด้านในของอนุสรณ์ทั้งหมด บอกเล่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจอร์เจียและรัสเซีย

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

วันที่ 4
ป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-ชมอุพลิสชิเค่-ชม เมืองบอร์จอมี่

เช้า     Jบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ระหว่างทางนำท่านแวะ ชมป้อมอนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI)ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน

นำท่านเที่ยวชม เมืองบอร์จอมี่ (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลกโดยชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

วันที่ 5
ชมสวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) –พร้อมนั่งกระเช้า-เมืองคูทายสิ-ชมวิหารเกลาติ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชมสวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์จอมี่ ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย พร้อมนั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เดินทางสุ่ เมืองคูทายสิ เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จากนั้น ชมวิหารเกลาติ เป็นอารามในยุคกลางที่อยู่ใกล้กับ Kutaisi ในเขต Imereti ทางตะวันตกของจอร์เจีย หนึ่งในอารามแห่งแรกในจอร์เจีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1106

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 6
ชมถ้ำ Prometheus -ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทาง ชมถ้ำ Prometheus หรือที่เรียกว่าถ้ำ Kumistavi โดยถ้ำนี้ถูกค้นพบและศึกษาโดยนักสำรวจถ้ำชาวจอร์เจีย เป็นส่วนหนึ่งของระบบถ้ำขนาดใหญ่ที่รวมกันเป็นแม่น้ำใต้ดินสายเดียว

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นําทุกท่าน ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดําก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาด ของทะเลแห่งนี้เป็นสีดํา อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 7
ชมป้อมโกนิโอ-เมืองท่าแห่งบาทูมิ-ประวัติของประติมากรรม "Ali and Nino" - Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ชมป้อมโกนิโอ เป็นป้อมปราการโรมันในอดีต ห่างจากทะเลดำประมาณ 15 กม. ทางใต้ของบาตูมี ที่ปากแม่น้ำโชโรกี เป็นป้อมโรมันโบราณ ต่อมาก็ตงอยู่ในการปกครองของอาณาจักรไบแซนไทน์ และจากนั้นก็ถูกออตโตมาน ยึดครองซึ่งถือครองไว้จนถึงปี พ.ศ. 2421และตกเป็นส่วนหนึ่งของ จักรวรรดิรัสเซียในเวลาต่อมา

นำทุกท่านชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลดำ เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนสุดพิเศษในจอร์เจียเมืองบาทูมี่ (BATUMI) เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของอัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างปละมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านชมรูปปั้นความรักในบาทูมีเป็นอนุสาวรีย์ที่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซึ่งเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ที่แสดงถึงความรักที่แท้จริง ประวัติของประติมากรรม “Ali and Nino” ด้วยเพราะเหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะผู้ชายคนนั้นเป็นมุสลิมและผู้หญิงคนนั้นเป็นคริสเตียน พวกเขาต้องอดทนทั้งการปฏิวัติและสงครามกลางเมืองเพื่อเป็นพยานในการก่อตัวของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยอาลีและนีโม่จะค่อยๆขยับเข้าหากัน เปลี่ยนท่าทุก ๆ 10 นาทีจนกระทั่งพวกเขาพบกันและรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square สร้างขึ้นในปี 2009

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ

14.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติบาตูมี่ BATUMI (BUS) ประเทศจอร์เจีย

20.30 น. : ออกเดินทางสู่สนามบิน อิสตันบูล อาตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล BUS-IST โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 393

21.40 น. : เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล (รอเปลียนเครื่อง 1 ชั่วโมง 30 นาที)

วันที่ 8
อีสตันบลู–กรุงเทพฯ

01.45 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 68 IST-BKK

15.25 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด Turkish Airlines ชั้นประหยัด (Economy Class) , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องจะเป็นเตียง TWIN ROOM รวมทั้งสิ้น 5 คืน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ/ท่าน กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน
  7 ก.ก. 1ใบ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆอันสืบเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน,สนามบินต้นทางหรือปลายทาง,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก เมืองไทย USD/วัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  3 USD / ท่าน สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 6 วัน =18 USD
  2 USD / ท่าน สำหรับคนขับรถต่อวัน x 6 วัน = 12 USD
  3 USD /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 8 วัน = 24 USD
  รวมค่าทิป 54 USD/ท่าน

ราคานี้ขายในคณะที่มากกว่า 15 – 20 ท่านขึ้นไป  //ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้กรณีที่คณะออกเดินทางกรณีที่ต่ำกว่า 15 ท่าน ทางคณะทัวร์จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่คณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีหัวหน้าทัวร์ไทย อำนวยความสะดวก

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
  (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล รับรอง
  บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆ เป็นสำคัญ
ช่วงเดินทาง
28/05/2022 04/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
48,988 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA
เดินทาง 28/05/2022 04/06/2022
*** ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 48,988 บาท ***
*** ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 47,888 บาท ***
*** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • Thai Airways (TG)
  • มิย.65 - สค.65
  • 9 วัน 6 คืน
  เริ่มต้น 178,999 บาท
  • Thai Lion Air
  • พ.ค .65 - ต.ค.65
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 5,999 บาท
  • มี.ค.65 - พ.ค.65
  • 9 วัน 7 คืน
  เริ่มต้น 55,900 บาท