ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาทูมีชมความสวยงามของทะเล และบ้านเรือนทรงโบราณริมทะเล
ประติมากรรม Ali and Nino เล่าถึงความรักที่แสนอาภัพ ชายหนุ่มชาวมุสลิม และ หญิงสาวชาวจอร์เจีย
นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมวิวเมืองจอร์เจีย และนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา
นั่งรถ Four-Wheel เยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัส
อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park นั่ง cable car ขึ้นบนเขา เพื่อชมวิวเมืองด้านล่างทีสวยงาม
ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Aragvi
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่านบาทูมี่ ตลาด Boni อาหาร ขนม ไวน์ และวอดก้า

ทัวร์จอร์เจีย WANDER GEORGIA
รหัส 003-0602
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - มิ.ย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
54,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
12 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

20:00 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาท์เตอร์ U สายการบิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

ลูกค้าจำเป็นต้องแสดงเอกสาร

 1. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต (สามารถขอผ่านแอปหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง

23:00 น. : นำท่านเดินทางสู่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK069

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู – ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี่ – เมืองบาทูมี่ - ป้อมโกนิโอ -จัตุรัสเปียเซซ่า - ประติมากรรม Ali and Nino

05:15 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่องโดย สายการบิน TURKISH AIRLINES

06:45 น. : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี ประเทศจอร์เจีย เที่ยวบินที่ TK390

09:35 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร นำท่านเดินทางไปสู่ เมืองบาทูมี่ (Batumi) เมืองหลวงของรัฐอัดจารา (Ajara) นำทุกท่านเดินทางสู่ ป้อมโกนิโอ (Gonio Fortress) คือป้อมที่เก่าแก่ที่สุดในจอร์เจีย

อิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาด Boni ตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบาทูมี เป็นตลาดระหว่างตึกสองหลัง คล้ายกับตลาดนัดประเทศไทย ขายของพื้นเมืองทั่วไปของประเทศจอร์เจีย เช่น อาหาร ขนม ผัก ผลไม้ ไวน์ และวอดก้า และของพื้นเมือง)

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปียเซซ่า (Piazza Square) เมืองบาทูมี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญใจกลางเมือง สร้างขึ้นในปี 2009  ไปชมความสวยงามที่ ประติมากรรม Ali and Nino ที่ตั้งอยู่ในเมืองบาทูมี รูปปั้น ชาย หญิง ที่ถูกแกะสลักจากเหล็ก มีความสูงถึง 8 เมตร

เย็น : รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
เมืองบาทูมี – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่าน ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาทูมี ชมความสวยงามของทะเล และบ้านเรือนโดยรอบที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบรูปทรงโบราณที่ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นชา อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมบริเวณทะเลดำ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูทาอีซี (Kutaisi) เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลก พาทุกท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ธรรมชาติ (Prometheus cave) ถ้ำนี้ถูกค้นพบและศึกษาโดยนักสำรวจถ้ำชาวจอร์เจีย Mr. Jumber Jishkariani และสมาชิก ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ในปี พ.ศ. 2528

เย็น : รับประทานอาหารเย็น  ณ โรงแรม

วันที่ 4
เมืองคูทาอีซี - โบสถ์ Gelati Monastery - เมืองบอร์โจมิ – นั่ง cable car ชมวิวเมืองจากอุทยานแห่งชาติ Borjomi city park

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พาทุกท่านเข้าชม โบสถ์ Gelati Monastery ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1106 ที่มีการวาดลวดลายอย่างสวยงามบนกำแพงโบสถ์ในทุกตารางนิ้ว รวมไปถึงการอนุรักษ์โบสถ์แห่งนี้ให้ยังคงสภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์มาก ทำให้โบสถ์ Gelati Monastery เป็นอีกสถานที่หนึ่งในจอร์เจียได้รับการยกย่องจาก UNESCOอีกด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง พิเศษ !! ณ ร้าน Marini Rikoti จากนั้นพาทุกท่านไปที่ เมืองบอร์โจมิ (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ริมแม่น้ำ Mtkvari ในเขตซัมซเค-จาวาเคตี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำแร่มากที่สุดของประเทศจอร์เจีย

นำทุกท่านเดือนทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park ให้ท่านได้ขึ้น cable car ขึ้นไปบนเขา เพื่อชมวิวเมืองด้านล่างทีสวยงาม และลงมาสามารถเข้าไปในสวน ไปยังจุดที่มีบ่อน้ำแร่ และได้ลองชิมน้ำแร่ธรรมชาติที่นี่อีกด้วย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
เมืองบอร์โจมิ – Uplistsikhe - เมืองถ้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน - เทือกเขา Kazbegi – ป้อมอนานูรี - โบสถ์ Gergeti Trinity Church – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปที่ Uplistsikhe เพื่อเข้าชม Cave house เมืองถ้ำโบราณ สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย ความสวยงามของวิวธรรมชาติที่มองเห็นได้จากที่นี่แล้ว สถานที่แห่งนี้ถือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากนั้นพาทุกท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์​ โจเซฟ​ สตาลิน (Joseph Stalin Museum) โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำสหภาพโซเวียต ซึ่งจอร์เจียคือหนึ่งในประเทศในการปกครองของโซเวียตเมื่อในอดีต

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เทือกเขา Kazbegi ที่เป็นที่รู้จักจากสถานที่ที่สวยงามในเทือกเขา Greater Caucasus และเป็นศูนย์กลางสำหรับนักเดินป่าและการปีนเขา จุดเด่นคือทุ่งหญ้าอัลไพน์และป่าไม้ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Kazbegi โดยรอบ จากนั้นพาท่านไปเข้าชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ป้อมปราการนี้ มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Aragvi  นำท่านนั่งรถ 4W (Four-Wheel รถที่สามารถรับมือกับถนนที่ขรุขระ) เพื่อเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church หรือ Tsminda Sameba ซึ่งที่นี่ก็เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออเธอร์ด็อกซ์

เย็น : รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิชิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี นำท่านเข้าชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์  ของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมเข้าชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่ เมืองทบิลิชิ Tbilisi เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจียตั้งอยู่ริมแม่น้ำคูรา

เย็น : รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
เมืองทบิลิชิ - โบสถ์เมเตห์คี - สะพานสันติภาพ – นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมป้อมนาริกาลา - ศูนย์การค้า East Point Mall - ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิชิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) ตั้งอยู่เหนือเนินผาสูงริมแม่น้ำมิทควารี (Mtkvari River) เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย แวะถ่ายภาพที่ สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) หรืออีกชื่อก็คือ Mshvidobis Khidi เป็นสะพานที่มีความยาวถึง 150 เมตร ใช้ข้ามแม่น้ำคูรา เพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ศูนย์การค้า East Point Mall เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ แม้จะอยู่ชานเมือง แต่มีร้านค้ามากมาย แม้ว่าจะไม่ใช่แบรนด์หรู แต่ก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเช่นกัน เช่น Zara Mango และ Diesel มีร้านอาหาารและร้านกาแฟน่านั่งหลายร้าน และยัมีห้างคาร์ฟูร์ขนาดใหญ่ 2 ชั้นอยู่ในศูนย์การค้านี้ด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

14:40 น. : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

17:30 น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES  เที่ยวบินที่ TK383

19:00 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 8
ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

01:45 น. : เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES  เที่ยวบินที่ TK068

15:25 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4-5 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 -3ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพักพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่สายการบิน TURKISH AIRLINES กำหนดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 8 กิโลกรัม ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน หากน้ำหนักเกินท่านจะต้องชำระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ► ค่าทดสอบ RT-PCR ในวันที่ 5-6 ของการเดินทาง เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่าน หรือ 2,400 บาท ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
 13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทางได้จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
 14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 17. การเดินทางเข้าประเทศไทย จากประเทศตุรกี ณ วันที่ออกขายโปรแกรมทัวร์ (18 ตุลาคม 2564) ต้องกักตัว 7 วัน ตามนโยบายภาครัฐ
ช่วงเดินทาง
10/04/2022 17/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
55,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย WANDER GEORGIA
เดินทาง 10/04/2022 17/04/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 8,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27/04/2022 04/05/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  55,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์จอร์เจีย WANDER GEORGIA
  เดินทาง 27/04/2022 04/05/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 8,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/05/2022 18/05/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   54,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์จอร์เจีย WANDER GEORGIA
   เดินทาง 11/05/2022 18/05/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 8,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    01/06/2022 08/06/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    54,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์จอร์เจีย WANDER GEORGIA
    เดินทาง 01/06/2022 08/06/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 8,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • รถตู้
     • ก.พ.64 - มี.ค.64
     • 4 วัน 2 คืน
     เริ่มต้น 5,999 บาท
     • มี.ค.65 - ส.ค.65
     • 8 วัน 5 คืน
     เริ่มต้น 57,900 บาท