เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมบอลลูนหลากสี – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – หุบเขาอุชิซาร์       – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมการแสดงระบำหน้าท้อง Belly Dance – เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองซานัคคาเล – นั่งกระเช้าเมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส – ม้าไม้เมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบคาร์ดะเนลล์ – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย – จตุรัสทักซิมสแควร์ – ถนนอิสติคลัล 

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย
รหัส 007-0477
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - มิ.ย.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
44,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
66 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีป้ายต้อนรับ เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน

23.30 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK69 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 50 นาที

วันที่ 2
สนามบินอิสตันบูล – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย

06.10 : เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรงจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว อังการา (Angara) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศตุรกีรองจากอิสตันบูล เมืองอังการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ซึ่งเป็นผู้นำในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรกี หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และมุสทาฟา อิสเมท อีเนอนือ ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกี สุสานแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 มีความสำคัญกับประเทศตุรกีเป็นอย่างมาก โดยมีการบันทึกลงธนบัตรลีร่าตุรกี ถูกพิมพ์ขึ้นระหว่างปี 1966 – 1987 และ ปี 1999 – 2009 ปรากฏภาพสุสานแห่งนี้บนธนบัตรลีร่าด้วย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเกลือ (Tuz Salt Lake) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของตุรกี ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีเปอร์เซ็นต์ของเกลือสูง หากเดินทางไปเที่ยวทะเลสาบเกลือในหน้าร้อน น้ำทะเลสาบจะเหือดแห้งเหลือเพียงแต่กองเกลือที่ตกผลึกเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพื้นสีขาวสุดสายตา และที่ทะเลสาบเกลือแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนัง Star War อีกด้วย

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่าง ทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางการค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากประเทศตุรกีไปจนถึงประเทศจีน

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 3
ชมบอลลูนหลากสี – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – หุบเขาอุชิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมการแสดงระบำหน้าท้อง Belly Dance

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางชม บอลลูนหลากสี (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) ไฮไลท์ของเมืองคัปปาโดเกียและจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพและหากท่านใดสนใจขึ้นบอลลูน และกิจกรรมอื่นๆ รายละเอียดดังนี้ กิจกรรมเสริมพิเศษนี้ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour)

 1. บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour)
 2. รถจี๊ปทัวร์ (Jeep Tour)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกียในตอนกลางของอานาโตเลียประเทศตุรกี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตรคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Open Air Museum of Goreme) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ นำท่านเข้าชม เมืองใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ (Uchisar Valley) ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

นำท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory), โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และโรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื้นเมืองทีมีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) เป็นการโชว์เต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่งของชาวตุรกี ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสำคัญที่ได้อนุรักษ์ระบำหน้าท้องนี้ไว้ให้มีมา

จนถึงปัจจุบัน การโชว์ระบำหน้าท้องนี้ได้มีมาอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาซึ่งเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบำหน้าท้องของประเทศตุรกีในปัจจุบัน

วันที่ 4
เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา (Konya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั๋วโมง 40 นาที) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก เป็นชื่อของอาณาจักรเก่าแก่ ซึ่งเคยมีอำนาจรุ่งเรืองสุดขีดในดินแดนอนาโตเลียของตุรกีโบราณ เมื่อราวปี ค.ศ. 1087 – 1194 กินเนื้อที่กว่า 3,900,000 ตารางกิโลเมตรระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายภาพ ที่พักคาราวานเซราย (Caravanserai) เป็นสถานที่พักแรกของกองคาราวานในสมัยโบราณตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกสีเขียว ภายในประดับตกแต่งแบบชาวมุสลิม จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของท่านเมฟลานา และยังเป็นสุสานสำหรับบิดาและบุตรของท่านเมฟลานาอีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาวขึ้น

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 5
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ภายในบริเวณเดียวกันนี้ยังเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทำให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1988

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองท่าเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองนี้เป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงส่งออกทั่วโลก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 6
เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซล ซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองชานัคคาเล – นั่งกระเช้าเมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนนหินผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน

เข้าชม ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยรของห้องน้ำ ห้องอบไอน้ำ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศ สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657 – 660 และได้ฝังโลงศพของบิดาที่ทำจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2015 จากนั้นนำท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คริสต์ศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ้นไปนมัสการให้ได้สักครั้งในชีวิต

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนด์ (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลอีเจียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาราตัดกับทะเลอีเจียน เป็นที่ตั้งของเมืองทรอย

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัน (Cable Car to Pergamum) ตั้งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือของแม่น้ำไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสำคัญของพวกเฮเลนนิสติก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2014 ซึ่งมีสถานที่สำคัญแต่โบราณกาล คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ บริเวณเดียวกัน คือ วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios – Olympieion) ปัจจุบันนี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมที่เมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมัน

ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครที่ชันที่สุดในโลกตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามที่สุด จุผู้ชมได้มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง มักเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 7
ม้าไม้เมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบคาร์ดะเนลล์ – เมืองอิสตันบูล – พระ ราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (Troy) ที่ชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของกำนัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตัวเมืองจนทำให้เมืองทรอยล้มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ

จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือกัลป์ลิโพลี (Gallipoli Pier) เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะเนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล สู่ เมืองอิสตันบูล (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทำให้เมืองอิสตันบูลมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์พิเศษ อีกทั้งพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งอิสตันบูล ฝั่งทวีปยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ค. 1986

จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านดับดุล เมซิด (Abdul Macit) ในปี ค.ศ. 1843 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1856 สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) กับทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) นำท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือ ตลาดอียิปต์ (Egyptian Bazaar) เป็นตลาดเครื่องเทศตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา

นำท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าที่ประกอบขึ้นจากแป้งและน้ำตาล มักจะมีอัลมอนด์ ถั่วพิสตาชิโอ วอลนัท และแมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไปทันทีเมื่อเสิร์ฟกับน้ำตาลไอซิ่งที่คลุกเคล้าประหนึ่งแป้งฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมันของถั่วคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชาร้อน หรือ ชากลิ่นแอปเปิล

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ อาหารไทย

วันที่ 8
สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย – ถนนอิสติคลัล คัดดิซี – จตุรัสทักซิมสแควร์ – สนามบินอิสตันบูล

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิม สุเหร่าสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรอดเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดำ เป็นการเคารพสถานที่ สามารถถ่ายภาพด้านในได้ ห้ามส่งเสียงดังและกรุณาทำกิริยาให้สำรวม สุเหร่านี้สร้างในปี ค.ศ. 1609 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1616 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา)

หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม วิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) หรือ สุเหร่าฮาเกีย โซเฟีย (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินก้อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้าครอบครองเมือง ได้เปลี่ยนโบสถ์นี้ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453  ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินอิสติคลัล คัดดิซี (Istiklal Caddesi) และ จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนนสายนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสตันบูล มีร้านค้ามากมาย ตั้งแต่ของที่ระลึก, ร้านอาหารพื้นเมือง และยังมีแทรมป์โบราณ (Tram) เรียกได้ว่าที่แห่งนี้เป็นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ อาหารจีน นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 

วันที่ 9
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

01.55 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK68

15.00 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/01/รูปภาพ1-1.jpg

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/01/รูปภาพ2-1.jpg

 

สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/01/รูปภาพ3-1.jpg

ช่วงเดินทาง
26/03/2022 03/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
44,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย
เดินทาง 26/03/2022 03/04/2022
*** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 44,999 ***
*** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 24,999 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 7,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/04/2022 10/04/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  45,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย
  เดินทาง 02/04/2022 10/04/2022
  *** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 45,999 ***
  *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 25,999 ***
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 8,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   30/04/2022 08/05/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   49,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย
   เดินทาง 30/04/2022 08/05/2022
   *** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 49,999 ***
   *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 29,999 ***
   *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 9,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    01/05/2022 09/05/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    49,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย
    เดินทาง 01/05/2022 09/05/2022
    *** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 49,999 ***
    *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 29,999 ***
    *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 9,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     14/05/2022 22/05/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     49,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย
     เดินทาง 14/05/2022 22/05/2022
     *** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 49,999 ***
     *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 29,999 ***
     *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 9,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      28/05/2022 05/06/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      49,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย
      เดินทาง 28/05/2022 05/06/2022
      *** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 49,999 ***
      *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 29,999 ***
      *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 9,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       03/06/2022 11/06/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       49,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย
       เดินทาง 03/06/2022 11/06/2022
       *** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี)49,999 ***
       *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 29,999 ***
       *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 9,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        18/06/2022 26/06/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        48,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย
        เดินทาง 18/06/2022 26/06/2022
        *** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี) 48,999 ***
        *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 28,999 ***
        *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 9,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Tags ที่เกี่ยวข้อง จตุรัสทักซิมสแควร์ ชมการแสดงระบำหน้าท้อง Belly Dance ชมบอลลูนหลากสี ชมม้าไม้เมืองทรอย ถนนอิสติคลัล ทะเลสาบเกลือ ท่าเรือกัลป์ลิโพลี ที่พักคาราวานซาราย นั่งกระเช้าเมืองโบราณเปอร์กามัน นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบคาร์ดะเนลล์ ปราสาทปุยฝ้าย พระราชวังโดลมาบาห์เช พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียนเซอุส สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) สไปซ์บาซาร์ หอสมุดเซลซุส หุบเขาอุชิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองคูซาดาซี เมืองซานัคคาเล เมืองปามุคคาเล่ เมืองอังการา เมืองอิสตันบูล เมืองเอฟฟิซุส เมืองโบราณเฮียราโพลิส โรงละครอะโครโปลิส
         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • เดินทางมาเอง
         • มี.ค.64 - พ.ค.64
         • 3 วัน 2 คืน
         เริ่มต้น 3,900 บาท
         • VietJet Air
         • พ.ค.65 - ก.ย.65
         • 4 วัน 3 คืน
         เริ่มต้น 13,999 บาท
         • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
         • 8 วัน 5 คืน
         เริ่มต้น 84,555 บาท