เที่ยวตุรกี แถมฟรี อียิปต์

8 วัน 5 คืน

ไคโร-พีระมิด-กีซ่า

049-0951
รหัส 049-0951
วันที่เดินทาง
มิย.65-สค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
35,988 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
7 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ

23.00 น. : คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการบินอียิปต์แอร์ (MS) เคาน์เตอร์ Q ประตู 7 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

23.55 น. : เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS961 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 45 นาที (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 2
กรุงไคโร (ปิรามิด – สฟริงค์ ) - อิสตันบูล- หลวง อังการ่า

04.15 น. : เดินทางถึง สนามบินกรุงไคโรหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโร นำท่านชม มหาปิรามิด  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง ซึ่งประกอบด้วย

1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สร้างในพื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร เป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนาวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ รวมไว้ในปิรามิดแห่งนี้ได้อย่างสบาย

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 10 เมตร สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาให้ดูสง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนื้อที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร มีห้องโถงกว้าง 2 ห้อง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก

3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร

ชม สฟิงซ์ และ “ตัวสฟิงซ์” ซึ่งท่านอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆ (หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)โดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรือเข้าไปชมภายในตัวปีระมิดซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ผู้สร้างปีระมิดนั้น ภายในสร้างเป็นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได้ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ และต้องไปเข้าคิวซื้อบัตรเอง เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผู้เข้าชมได้ไม่เกินวันละ 300 คนเท่านั้น)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางออกสู่สนามบินไคโร เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

14.20 น. : ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ MS735

17.35 น. : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์กกรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอังการ่า

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-หุบเขาอุซิซาร์-ระบำหน้าท้อง

เช้า :  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ระหว่างทางนำท่านได้ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE)

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกัน เมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ มีห้องต่าง ๆ มากมาย มีบ่อน้ำและระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบ

จากนั้นนำท่านเข้า ชมโรงงานทอพรมสิ่งท่อขึ้นชื่อของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชมเลือก ซื้อได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านชมวิวหุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู (Devrent Valley)เป็นหุบเขาที่ถูกธรรมชาติสร้างสรรค์เป็นรูปต่างๆ มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและคล้ายคลึงกับพื้นผิวบนดวงจันทร์ เป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดเด่นที่ทำให้ หุบเขาแห่งนี้ มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปหุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย

จากนั้นนำท่านแวะชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิคอิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Danceเป็นการเต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสำคัญที่ได้อนุรักษ์ระบำหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทำให้ระบำหน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบำหน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน (ในช่วงเทศกาลโควิด การแสดง อาจจะมีการยกเลิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า)

วันที่ 4
OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขานกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้า เมืองคอนย่า-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** แนะนำโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) **

1.บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour)** สำหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูนท่านละ 250-300เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.)ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน **

หมายเหตุ: เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นจึงมีความต้องการในการขึ้นบอลลูนของนักเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อมีโอกาสในการขึ้นบอลลูน รบกวนแจ้งความประสงค์และชำระค่าบอลลูนพร้อมการจองทัวร์จองการขึ้น

2.รถจี๊บทัวร์ (Jeep Tour)** สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพื้นดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊บประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊บอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 120-150 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.)ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ดังนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน **

** คำแนะนำ **

– เนื่องด้วยข้อกำหนดของเวลา ท่านจำเป็นต้องเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริมอย่างใด อย่างหนึ่ง

– ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบตั้งแต่ก่อนวันเดินทาง (ตั้งแต่อยู่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไทยไป)

– กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี

– สำหรับท่านที่ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจำเป็นต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ที่โรงแรมที่พัก

นำทุกท่านชมวิว หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley)เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง Cappadogiaซึ่งมีจุดชมวิวที่อยู่ตรงบริเวณหน้าผา ที่ชาวเมืองในสมัยโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบได้เข้าไปทำรังอาศัยอยู่มากมาย

ต่อมานำทุกท่านเยี่ยมชม ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy Chimney)ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งในเมืองคัปปาโดเกีย มีลักษณะคล้ายเห็ด เกิดจากการกัดเซาะโดยธรรมชาติ เป็นระยะเวลายาวนาน จนเป็นเอกลักษณ์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA)ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 240กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40ชั่วโมงระหว่างทางแวะถ่ายรูปCARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใช้เวลาเดินทาง 4.50 ชั่วโมง (395 กิโลเมตร) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พักLYCUS RIVER THERMALHOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-วิหารเทพีอาร์เทมิส-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำเข้า ชมโรงงานคอตตอนสามารถเลือกซื้อของฝากเช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะได้สัมผัสเมืองเฮียราโพลิสHIERAPOLISเป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อนซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี(KUSADASI)(ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2.50 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกีที่เป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส(EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง

นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ นำท่านชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต

จากนั้นแวะถ่ายรูปวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ(THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ

นำท่านแวะถ่ายรูปมัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUE เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีและสำคัญที่สุดซึ่งสะท้อนถึงจุดสิ้นสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้ยังเป็นที่ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัสมัสยิด ISA BEY MOSQUE ก่อตั้งขึ้นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasulukที่มองเห็นพื้นที่และมี harem ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และประกอบด้วยลานขนาดใหญ่

จากนั้น นำท่านซื้อขอฝากตามอัธยาศัย ร้านขนม (TURKISH DElIGHT) ของฝากขึ้นชื่อของประเทศตุรกี

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 6
เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-ตลาดผ้าไหม-Grand Mosque-Cumalikiz Village -เมืองบูรซ่า

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังขั้นหลากหลาย ให้ทุกท่านได้ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสื้อหนังต่างๆตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง บูรซ่า นำท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดผ้าไหม Silk Market สร้างขึ้นในปี 1491 โดย Sultan Beyazid II ในเมือง Bursa ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของจักรวรรดิออตโตมัน ตลาดผ้าไหมแห่งนี้เคยเป็นตลาดไหมของโลก และปัจจุบันผ้าไหมสวยจากประเทศตุรกี ก็ยังคงส่งมาที่แห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี Grand Mosque มัสยิดเมืองหลวงแห่งบูรซา มัสยิดแห่งนี้ได้รับมอบหมายจากสุลต่านบาเยซิดที่ 1 แห่งออตโตมัน เพื่อรำลึกถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเขาในยุทธการนิโคโปลิส และสร้างขึ้นในระหว่างปี 1396 และ 1399 มัสยิดเป็นอนุสาวรีย์ที่สำคัญของสถาปัตยกรรมออตโตมันในยุคแรกและเป็นมัสยิดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าควบคู่ไปกับตลาดเก่าแก่ 

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านไปยัง หมู่บ้านออตโตมัน หรือ Cumalikizik Village เป็นหมู่บ้านที่มีอายุถึง1300 ปี เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศตุรกี เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ขึ้นชื่อหลายเรื่อง ได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี2014 เป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ บ้านของชาวเติร์กเร่ร่อน แบบดั้งเดิม ทางเดินหิน และถนนโค้งขึ้นไปบนยอดเขา สถาปัตยกรรมโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ บ้านแต่ละหลังจะมีการตกแต่งที่แตกต่างออกไปซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมวิถีชีวิตและดื่มด่ำกับบรรยากาศออตโตมันสมัยกลาง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
กรุงอิสตันบูล –พระราชวัง Beylerbeyi - สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - กรุงไคโร

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE)หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์  ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน

จากนั้นนำทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมัน ปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ในการเป็นเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลดำทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้อมปืนที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบได้แก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่สำคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อมให้รถยนต์สามารถวิ่งข้ามฝั่งยุโรปและเอเชียได้ และได้กลายเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนั้น ขณะล่องเรือ บรรยากาศสองข้างทาง ซึ่งสามารถมอง ทั้งพระราชวังโดลมาบาเช่และบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที่สร้างได้สวยงามตระการตา

นำท่าน ชมพระราชวัง Beylerbei ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนอันเลื่องลือของจักรวรรดิออตโตมัน มีทิวทัศน์สวยงามที่สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส และเมืองเก่าเมื่องมองจากฝั่งเอเชียของเมืองสองทวีปแห่งนี้ อาคารตกแต่งอย่างหรูหราฟู่ฟ่ายิ่งกว่าอาคารสไตล์ยุโรปหรืออเมริกัน ท่านจะได้ชื่นชมสไตล์อันเลิศหรูของวอลเปเปอร์ เฟอร์นิเจอร์ พรม ผ้าม่าน และของตกแต่งอื่นๆ ที่ล้วนแต่เป็นของดั้งเดิมทั้งสิ้น

นำท่านสู่ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET) หรือตลาดเครื่องเทศ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนมของหวานขึ้นชื่อและถั่วหลากหลายชนิดให้เลือกสรร

ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.35 น. : เหิรฟ้าสู่ กรุงไคโร โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS736

19.50 น. : เดินทางถึงสนามบินกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ (เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

23.00 น. : เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร เที่ยวบินที่ MS960 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 35 นาที 

          (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 8
ไคโร-กรุงเทพฯ

13.10 น. :  คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

– ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade)หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

– ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

– ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบินTURKISH AIRLINES อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 23 กิโลกรัม

– ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)

– ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน

– ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

– ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)

(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

**ประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional Tour ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน**

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

– ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1-2 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOYของแต่ละโรงแรม

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 70 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม

– ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 70USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ

– ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอคำแนะนำในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

***หมายเหตุ***

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

-ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า15ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

-บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ

-ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ

**หมายเหตุ:กรณีห้องพักโรงแรมสไตล์ถ้ำประยุกต์เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกันซึ่งสไตล์การตกแต่งอาจจะไม่เป็นสไตล์ถ้ำประยุกต์ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จำนวน 15ท่านขึ้นไป**

**ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นไม่สามารถสะสมไมล์ได้**

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียมค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศตุรกี (อย่างใด อย่างหนึ่ง)

วัคซีน พาสปอร์ตhttps://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/

เอกสารยืนยันการรับวัคซีนครบ 2 โดส (ให้ E-Vaccine จากแอพหมอพร้อมได้)

ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 – Certificate of Testing for COVID-19 (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง)

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทำการจอง โดยละเอียดทุกข้อ **

เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางพร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาทภายใน 1 วัน ครึ่ง หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  • แจ้งยกเลิก 30 วันขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน **
  • แจ้งยกเลิก 16-29 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
  • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **

 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 2. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป
 3. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

ช่วงเดินทาง
02/06/2022 09/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
35,988 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
เดินทาง 02/06/2022 09/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  04/06/2022 11/06/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  35,988 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
  เดินทาง 04/06/2022 11/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07/06/2022 14/06/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   35,988 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
   เดินทาง 07/06/2022 14/06/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    09/06/2022 16/06/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    35,988 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
    เดินทาง 09/06/2022 16/06/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11/06/2022 18/06/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     35,988 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
     เดินทาง 11/06/2022 18/06/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      14/06/2022 21/06/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      35,988 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
      เดินทาง 14/06/2022 21/06/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       16/06/2022 23/06/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       35,988 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
       เดินทาง 16/06/2022 23/06/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        18/06/2022 25/06/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        35,988 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
        เดินทาง 18/06/2022 25/06/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         21/06/2022 28/06/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         35,988 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
         เดินทาง 21/06/2022 28/06/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          23/06/2022 30/06/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          35,988 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
          เดินทาง 23/06/2022 30/06/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           25/06/2022 02/07/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           35,988 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
           เดินทาง 25/06/2022 02/07/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            28/06/2022 05/07/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            35,988 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
            เดินทาง 28/06/2022 05/07/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             30/06/2022 07/07/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             35,988 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
             เดินทาง 30/06/2022 07/07/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              02/07/2022 09/07/2022
              การเดินทาง
              จำนวน
              ราคา
              35,988 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
              เดินทาง 02/07/2022 09/07/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               05/07/2022 12/07/2022
               การเดินทาง
               จำนวน
               ราคา
               35,988 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
               เดินทาง 05/07/2022 12/07/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                07/07/2022 14/07/2022
                การเดินทาง
                จำนวน
                ราคา
                35,988 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
                เดินทาง 07/07/2022 14/07/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 09/07/2022 16/07/2022
                 การเดินทาง
                 จำนวน
                 ราคา
                 35,988 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
                 เดินทาง 09/07/2022 16/07/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  12/07/2022 19/07/2022
                  การเดินทาง
                  จำนวน
                  ราคา
                  35,988 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
                  เดินทาง 12/07/2022 19/07/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   14/07/2022 21/07/2022
                   การเดินทาง
                   จำนวน
                   ราคา
                   35,988 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
                   เดินทาง 14/07/2022 21/07/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    16/07/2022 23/07/2022
                    การเดินทาง
                    จำนวน
                    ราคา
                    35,988 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
                    เดินทาง 16/07/2022 23/07/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     19/07/2022 26/07/2022
                     การเดินทาง
                     จำนวน
                     ราคา
                     35,988 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
                     เดินทาง 19/07/2022 26/07/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      21/07/2022 28/07/2022
                      การเดินทาง
                      จำนวน
                      ราคา
                      35,988 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
                      เดินทาง 21/07/2022 28/07/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       23/07/2022 30/07/2022
                       การเดินทาง
                       จำนวน
                       ราคา
                       35,988 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
                       เดินทาง 23/07/2022 30/07/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        26/07/2022 02/08/2022
                        การเดินทาง
                        จำนวน
                        ราคา
                        35,988 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
                        เดินทาง 26/07/2022 02/08/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         28/07/2022 04/08/2022
                         การเดินทาง
                         จำนวน
                         ราคา
                         35,988 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ WOW TURKEY
                         เดินทาง 28/07/2022 04/08/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 8,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                          • เม.ย.65 - มิ.ย.65
                          • 8 วัน 5 คืน
                          เริ่มต้น 54,900 บาท
                          • Thai Airways (TG)
                          • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                          • 8 วัน 5 คืน
                          เริ่มต้น 46,000 บาท
                          • พ.ค.65 - พ.ย.65
                          • 9 วัน 6 คืน
                          เริ่มต้น 50,550 บาท
                          • Thai Airways (TG)
                          • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                          • 6 วัน 3 คืน
                          เริ่มต้น 30,900 บาท