สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมอนาโตเลีย ตุรกีตะวันออก เจาะลึกประวัติศาสตร์ โบราณสถานและวัฒนธรรมอันเก่าแก่มากกว่า 3,500ปี
ชมงามของภูมิศาตร์ตุรกีตะวันออกที่แตกต่างหลากหลาย รวบรวมทุกไฮไลท์ ในดินแดนอนาโตเลีย
บินตรงพร้อมบินภาย 2 เที่ยวบิน
กาซิแอนเทป-ซานลิอุรฟา-เนมรุต-มาร์ดิน-ดิยาบาเคอร์-วาน-โดกุเบยาซิต-คารส์

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY ANATOLIA
รหัส 048-0855
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - พ.ย.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
50,550 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ – อิสตันบูล - เมืองกาซิแอนเทป

19.00 น : พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางทำผ่านขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ

23.30 น. : ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่ 2
กาซิแอนเทป -พิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสก– ตลาดพื้นเมือง - เมืองฮาร์ราน -ซานลิอุรฟา-ถ้ำอับราฮัม

06:10 น. : เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน TK2220 สู่เมืองกาซิแอนเทป

07.45 น : ออกเดินทางสู่เมืองกาซิแอนเทป โดยเที่ยวบิน TK 2220 (บินภายในประเทศ)

09.25 น. : ถึงสนามบินเมืองกาซิแอนเทป Gaziantep ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคตะวันออกของตุรกี และเป็นแหล่งผลิตถั่วพิตาชิโอได้มากที่สุดในตุรกี

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ซุกมา โมเสก Zeugma Mosaic Museum ซึ่งจัดแสดงชิ้นงานโมเสกที่สวยงามอย่างสมบูรณ์แบบและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก คือภาพชื่อ ยิปซี ความน่าสนใจกับผลงานยิปซีคือ เมื่อสบตาสาวยิปซีเธอจะมองตามเราไปตลอดไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวไปในทิศใด ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางด้านศิลปะโบราณที่เป็นแบบอย่างให้งานศิลปะสมัยใหม่ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสกแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์โมเสกที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในโลกจากนั้นนำท่านสู่ย่านตลาดขายสินค้าพื้นเมือง Gaziantep Buyuksehir Belediyesi และ Copper Bazaar ตล่าดแห่งนี้มีสิ้นค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อโดยเฉพาะที่โดดเด่นคือ ภาชนะต่าง ๆ ที่ทำมาจากดีบุก ทองแดง เครื่องเงิน แล้วนำมาแกะสลักลวดลาย ย้อนยุคกับ “Han” ที่พักแรมของกองคาราวานค้าขายในเส้นทางสายไหมตั้งแต่โบราณสินค้าที่นี่ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อตลาดภายในประเทศ และส่งออกสู่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มตะวันออกกลาง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย  เที่ยง            บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

เดินทางสู่เมืองฮาร์ราน Harrann เมืองโบราณที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ เป็นดินแดนของแอสซีเรียน เป็นศูนย์กลางการค้าขาย วัฒนธรรมและศาสนา เมืองนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลว่า เป็นเมืองที่อับราอัมได้มาอาศัยอยู่ และบิดาคือเทราห์ก็ได้เสียชีวิตที่เมืองฮารานแห่งนี้ ก่อนที่เขาจะออกเดินทางสู่ เมืองคานะอัน (Canaan)  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์และ  ศาสดาทั้งสาม คือ โมเสส เจซัส และ โมฮัมหมัด ก็ได้เคยมาพักอาศัยที่เมืองนี้ด้วย ชมบ้านแบบรวงผึ่ง Beehive Village ที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ท่ามกลางพื้นที่ราบและมีอากาศร้อนจัดในหน้าร้อนหนาว การออกแบบบ้านคล้ายกับรวงผึ้งก็เพื่อเป็นการระบายอากาศ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเนมรุตนำท่านเดินทางสู่เมืองซานลิอุรฟา Sanliurfa เมืองเก่ากว่า 1,200 ปี ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองแรกที่ให้อิสระแก่ประชากรในการเลือกนับถือศาสนา โดยวิหารของแต่ละศาสนาแห่งหนึ่งๆจะถูกแปรเปลี่ยนไปตามการนับถือไปตามยุคสมัย

นำท่านชมถ้ำอับราฮัม ตามความเชื่อของชาวมุสลิม กล่าวไว้ว่า ถ้ำแห่งนี้เป็นที่ที่อับราฮัม (นบี อิบรอฮีม) ได้อาศัยอยู่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี โดยพระเจ้าได้เนรมิตให้น้ำนมที่ใช้ดื่มกินสำหรับเด็กทารกนั้นออกมาจากปลายนิ้วของอับราฮัมเอง เมื่ออับราฮัมเติบใหญ่เป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมาก และเป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในพระองค์อัลเลาะห์ เพียงองค์เดียวเท่านั้น

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

 

วันที่ 3
เนมรุต – สะพานเซเวอรัน – เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคาราคูซ – รูปสลักกษัตริย์แห่งโคมายานา -พระอาทิตย์ตกดินภูเขาเนมรุต

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เมืองเนมรุตซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) มีความสูง 2,134 เมตร มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องรูปสลักขนาดใหญ่ที่สร้างในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาลเดิม ภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาไฟมาก่อนและเป็นที่ตั้งของสุสานกษัตริย์แห่งอาณาจักรโคมายานา (Commagene Kingdom) UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้สถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลก ในปี 1987 ระหว่างเดินทางนำท่านชม สะพานเซเวอรัน สร้างประมาณปี ค.ศ.200 เพื่อถวายจักรพรรดิ Septimius Severus เป็นสะพานโรมันที่สร้างด้วยหินทั้งหมด 92 ก้อนๆ ละประมาณ 10 ตัน เป็นสะพานที่สร้างโดยชาวโรมันที่อาจจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง ยาว 120 เมตร กว้าง 7 เมตร ปัจจุบันยังคงอยู่สมบูรณ์แบบ

จากนั้นชม เมืองโบราณอาร์เซเมีย ซึ่งเดิมรู้จักในนามของป้อมปราการ สร้างเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามารุกรานที่อยู่อาศัยภายในอุโมงค์ บริเวณนี้เคยได้รับการปกครองจาก อเล็กซานเดอร์มหาราช ผู้โด่งดัง กรีฑาทัพจากกรีซผ่านเมืองต่างๆมาเรื่อยจนถึงเอเชียกลาง

นำท่านชม สุสานคาราคูซ สุสานของราชินี Isias และเจ้าหญิง Antiochis และ Aka I แห่งโคมายานา สร้างในช่วงปี 30-20 ก่อนคริสตกาล โดยกษัตริย์คนที่สองแห่งโคมายานา โดยคำว่า Karakus มีความหมายว่า นกสีดำ โดยชื่อนี้ได้มาจาก นกอินทรีย์ที่อยู่ด้านบนของเสาและรูปสลักกษัตริย์แห่งโคมายานา

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

ท่านชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินที่ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) เป็นไฮไลท์ที่สำคัญส่วนหนึ่งของทริปนี้  “ภูเขาเนมรุต เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสำหรับการชมพระอาทิตย์ขึ้น กับ พระอาทิตย์ตกดิน ” ให้ท่านเก็บภาพประทับใจ **หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ** จากนั้นกลับสู่กลับสุ่โรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารค่ำ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่ 4
ภูเขาเนมรุต - เมืองดิยาบาเคอร์ - กำแพงเมือง -เมืองมาร์ดิน

05.00 น. : ท่านชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตกขึ้นที่ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) เป็นไฮไลท์ที่สำคัญส่วนหนึ่งของทริปนี้  “ภูเขาเนมรุต เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสำหรับการชมพระอาทิตย์ขึ้น กับ พระอาทิตย์ตกดิน ให้ท่านเก็บภาพประทับใจ**หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**  จากนั้นกลับสู่กลับสุ่โรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองดิยาบาเคอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลังทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไทกริส เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอนาโตเลีย มีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ยังคงบรรยากาศในยุคกลางไว้ได้ครบถ้วน นำท่านชมกำแพงเมืองดิยาบาเคอร์ Diyabakir City Wall ทำด้วยหินบะซอลท์สีดำ มีความยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นกำแพงที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากกำแพงเมืองจีน โดยกำแพงนี้ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านชมสะพาน Dicle  หรือ สะพานสิบโค้ง เป็นสะพานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในDiyarbakırเหนือแม่น้ำ Tigris สร้างด้วยหินภูเขาไฟสีดำสะพานมีความยาว 178 เมตร สร้างเสร็จในปี ค.ศ 1065 สมัยก่อนใช้สำหรับสัญจรไปมาระหว่างเมืองปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

เดินทางสู่เมืองมาร์ดิน ตั้งอยู่บนที่ราบเมโสโปเตเมีย ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่สุดบนพื้นที่เมโสโปเตเมียตอนบน การขุดค้นโบราณสถานในเมืองนี้มีขึ้นในปี ค.ศ. 1920  พบว่าซากเมืองมีอายุย้อนไปถึง 4,000 ปีก่อนคริสตกาล จากนั้นนำท่านชมสุเหร่าประจำเมืองมาร์ดิน (Great Mosque of Mardin) เป็นหนึ่งในมัสยิดเก่าแก่ของเมือง สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12โดยผู้ปกครองของ Artukid Turks โดยมีโดมและหอสูงยอดแหลมบนสุเหร่าใช้เป็นที่เรียกคนมาสวดมนตร์ แต่เดิมมีสองยอด แต่ได้ถล่มลงมาเมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมา อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในย่านเมืองเก่า ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามทิวเขาที่อยู่เป็นฉากหลังเสริมให้ภาพสวยงามดั่งภาพวาด

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่ 5
เมืองดารา -เมืองฮาซานคีฟ- NUMRUT CRATER LAKE

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เมืองดาราหรือดาร์ส Ancient City of Dara, Mesopotamia เดิมเคยเป็นเมืองป้อมปราการตะวันออกที่สำคัญทางตอนเหนือของเมโสโปเตเมียติดกับอาณาจักรยะห์ซิด (เปอร์เซีย)ถือว่ามีความสำคัญของยุทธศาสตร์สอย่างยิ่งในความขัดแย้งของชาวโรมัน – เปอร์เซียศตวรรษที่ 6 การรบที่มีชื่อเสียงของดาราที่เกิดขึ้น นำชมท่านเมืองโบราณและอ่างเก็น้ำใต้ดินขนาดใหญ่สร้างขึ้นในยุคค.ศ 530 อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นำท่านสู่เมืองฮาซานคีฟ (Hasankeyf) เป็นเมืองโบราณอายุ 12,000 ปี ที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำไทกรีส ประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ของตุรกี เมื่อปี ค.ศ. 1981 เดิมเมืองนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอาร์เมเนียและอาหรับมาก่อน ตอนหลังก็เริ่มมีชาวเคิร์ดอพยพมาอยู่ เมืองนี้มีป้อมปราการเก่าตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูงประมาณ 100 เมตรซึ่งสร้างไว้เพื่อใช้เป็นจุดสังเกตการณ์เส้นทางการค้าทางน้ำที่จะมีเรือสินค้าผ่านไปมา ปัจจุบันเมืองนี้สร้างเป็นเขื่อนกักน้ำแม่น้ำไทกริส เดิมขึ้นชื่อว่าเป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุดในยุคกลาง มองเห็นซากสะพานโบราณชิ้นหนึ่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1116 เพื่อใช้สัญจรข้ามแม่น้ำไทกริสและขึ้นชื่อว่าเป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุดในยุคกลาง นำท่านเดินทางสู่ Nemrut Crater Lake เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟน้ำจืดของเมืองBitlis และยังเป็น ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่ 6
เมืองวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอัคคาม่า-ปราสาทวาน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่เมืองวาน Van ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศตุรกี ได้รับฉายาว่า “ไข่มุกแห่งตะวันออก” The Pearl of The East เนื่องจากเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงามมาก โดยมี ทะเลสาบวาน Van Lake ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี นำท่านสู่ เกาะอัคดาม่า (Akdamar Island) เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ใน ทะเลสาบวาน (Lake Van) เกาะแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 0.7 ตารางกิโลเมตร โดยเกาะอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตร ทะเลสาบวาน ตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร ทะเลสาบเกิดจากลำธารเล็ก ๆ ในเขตเทือกเขาใกล้เคียงไหลมารวมกันจนกระทั่วกลายเป็นทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ซึ่งภายในทะเลสาบ ประกอบไปด้วยเกาะหลักๆ จำนวน 4 เกาะด้วยกัน โดยทะเลสาบแห่งนี้ถือว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตุรกี และเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอีกอิสระให้ท่าเก็บภาพประทับใจ

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นำท่านสู่ House of Van Cats เมืองวานมีชื่อเสียงมากที่สุดอีกด้านหนึ่งคือ แมว ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีขนฟูสีขาว และมีนัยน์ตาทั้งสองข้างไม่เหมือนกัน โดยที่ข้างหนึ่งจะมีสีฟ้า และอีกข้างหนึ่งมีสีเหลือง นับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่เมืองวานเท่านั้น ซึ่งมีที่เดียวในโลก ทางรัฐบาลตุรกีได้มีกฎหมายกำหนดให้เป็นสัตว์สงวน ไม่สามารถนำออกนอกประเทศเพื่อขยายพันธุ์ได้

จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของปราสาทวาน นอกเขตเมืองใหม่ สร้างขึ้นในสมัย Uratian เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ ซึ่งรวมถึง อามาเนีย ตุรกี และ อิหร่าน มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า The Saduri สร้างโดยกษัตริย์ Saduri II ในระหว่าง 764-735 ก่อนคริสตกาล

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่ 7
เมืองโดกุเบยาซิต –เทือกเขาอารารัท- เมืองคารส์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เมืองโดกุเบยาซิต ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศตุรกี เมืองนี้ถูกโอบด้วยทิวเขา Mt. Ararat พื้นที่ราบส่วนใหญ่ใช้ปลูกหญ้าหรือพืชผลไว้สำหรับเป็นอาหารสัตว์ในฤดูหนาว ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาจะสร้างบ้านที่ทำมาจากดินเหนียว เพื่อเพิ่มความอบอุ่นในฤดูหนาว

ชมความสวยงามของ พระราชวังอิซฮาก พาชาร์ กลางเมืองเบยาซิตเก่า สร้างในสมัยออตโตมันโดย Colak Abdi Pasha นายพลแห่งกองทัพเตอร์กที่เข้ามาปกครองเบยาซิต ในปี 1685 ส่วนที่เป็นฮาเร็ม (Harem) สร้างเสร็จในสมัยของหลานปู่ที่ชื่อ Ishak Pasha ในปี 1784

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

เดินทางสู่เมืองคาร์ส ผ่านเทือกเขาอารารัท ซึ่งยอดเขา The great Ararat เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในตุรกีด้วยความสูง 5,137 เมตรจากระดับน้ำทะเลถือได้ว่าเป็นหลังคาตุรกีก็ว่าได้ ยอดเขาอารารัทจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่ 8
Ani Site History- เมืองคารส์ -อิสตันบลู

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่เมืองเอนิชม Ani Site History เป็นเมืองโบราณที่ติดชายแดนอาร์มาเนีย เป็นส่วนหนึ่งของเมืองคาร์สอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักอาร์มาเนียยุคกลาง ปัจจุบันคือประเทศอาร์มาเนีย เมืองเอนิตั้งอยู่บนพื้นที่สามเหลี่ยมที่มีแม่น้ำ Arpacia อยู่ทางทิศตะวันออก เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างตุรกีและอาร์มาเนีย ทิศตะวันตกติดกับหมู่บ้าน Tzaghkotzadzor เมืองเอนิได้ถูกขนานนามว่าเป็น City of 1001 Churches เนื่องจากมีวัด โบสถ์ พระราชวัง ป้อมปราการมากมายที่สร้างเรียงรายอยู่บนเส้นทางการค้าโบราณ และเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและศิลปะสูงสุดของโลกในยุคนั้น ในกลางปีคริสต์ศตวรรษที่ 18 พวกชนเผ่าเคอร์ดิช (Kurdish) ได้เข้ามาปล้นและฆ่าชาวเมือง จนชาวเมืองต้องอพยพหนีทิ้งให้เมืองเอนิกลายเป็นเมืองร้างถึง 100 ปี จนกระทั่งนักเดินทางชาวรัสเซียมาพบเมืองนี้และนำไปเขียนลงในหนังสือ จากนั้นจึงมีการกำหนดให้เมืองเอนิแห่งนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ ปี 1892 ปัจจุบันได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลก UNESCO’s World Heritage ในปี 2016

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

15.00-17.15 น. : เดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK 2717 (บินภายในประเทศ)

วันที่ 9
อิสตันบูล - กรุงเทพ

01.45 น. : ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

15.25 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ)+เที่ยวบินภายในประเทศ 2 เที่ยว
 2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 3. ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 5. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น (90 USD/คน/ทริป)ชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 7. ค่าตรวจ PCR หรือ Antigen Test กรณีสายการบินหรือสถานที่เข้าชมบางแห่งให้แสดงผล
 8. ค่าประกันสุขภาพการเดินทาง กรณีป่วยเข้าต้องรักษาตัวเข้าโรงพยาบาลในต่างประเทศ
 9. ค่ากักตัวเข้าประเทศไทยตามมาตรการของรัฐบาลไทย

 

หมายเหตุ

 1. ราคานี้สำหรับผู้โดยสาร 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,900 บาท
 2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรกมัดจำท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทาง 30 วัน
 2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 1. การยกเลิก
  • ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายตามจริง
  • ยกเลิกก่อนเดินทาง 59-30 วันทำการ หักค่ามัดจำ 10,000 บาท
  • ยกเลิกก่อนเดินทาง 29-15 วันทำการ หักมัดจำ 20,000 บาท
  • ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-1 วันทำการ หักค่าทัวร์เต็มจำนวน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
 4. ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
 5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญ-หาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
 6. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตรา ค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 8. สำหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บ
ช่วงเดินทาง
03/06/2022 11/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
50,550 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY ANATOLIA
เดินทาง 03/06/2022 11/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/07/2022 16/07/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  50,550 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY ANATOLIA
  เดินทาง 08/07/2022 16/07/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   22/07/2022 30/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   50,550 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY ANATOLIA
   เดินทาง 22/07/2022 30/07/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12/08/2022 20/08/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    50,550 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY ANATOLIA
    เดินทาง 12/08/2022 20/08/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     16/09/2022 24/09/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     50,550 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY ANATOLIA
     เดินทาง 16/09/2022 24/09/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      13/10/2022 21/10/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      50,550 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY ANATOLIA
      เดินทาง 13/10/2022 21/10/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       21/10/2022 29/10/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       50,550 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY ANATOLIA
       เดินทาง 21/10/2022 29/10/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        04/11/2022 12/11/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        50,550 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY ANATOLIA
        เดินทาง 04/11/2022 12/11/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500.- ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ