เมืองอิสตันบูล ศูนย์กลางจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่รุ่งเรือง ด้วยการผสมผสานของสองศาสนาอย่างลงตัว
ตื่นตากับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน เมืองปามุคคาเล่ เมืองน้ำพุร้อน และปราสาทปุยฝ้าย
เมืองคอนย่า ศูนย์กลางอิสลาม อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค
เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนปล่องนางฟ้า ภูมิประเทศแปลกตาดุจสรวงสวรรค์
«พิเศษ« เที่ยวเมืองอิซเมียร์ ริมทะเลอีเจียน
เมืองอันตัลย่า สุดยอดเมืองชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เที่ยว อิสตันบูล ฝั่งเอเชีย เต็มวัน

ทัวร์ตุรกี TURKEY SEXY SUMMER
รหัส 035-0785
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - มิ.ย.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
5 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน TURKISH AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

23.00 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี บินตรง โดยเที่ยวบินที่ TK69

วันที่ 2
อิสตันบูล – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – สุเหร่าสีน้ำเงิน – พระราชวังทอปกาปิ – ตลาดสไปซ์

05.10 น. : เดินทางถึงสนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ

นำท่านชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า และในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ สุเหร่าเซนต์โซเฟียถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมักถูกจัดให้อยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

นำท่านเข้าชมภายใน สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งชื่อนี้ได้มาจากสีน้ำเงินของกระเบื้องเคลือบที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1  ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างโดยรวมแล้ว 7 ปี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านชมพระราชวังทอปกาปิ (Topkapi Palace) สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิซึ่งห้องที่โด่งดังคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมายโดยมีกริชแห่งทอปกาปิ ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัตเป็นไฮไลท์สำคัญ

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดสไปซ์ (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากคุณภาพดีได้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง หรือเตอกิสดีไลท์ (Turkish Delight) ขนมหวานที่ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชาร้อน สินค้าอันเลื่องชื่อของตุรกีซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วันที่ 3
อิสตันบูลฝั่งเอเขีย – ตึกอีมาร์ – พระราชวังฤดูร้อน - ย่านคาดิคอย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านขึ้นสู่ตึกอีมาร์ (Emaar Tower) ตึกระฟ้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองอิสตันบูลฝั่งเอเชีย สร้างเสร็จเมื่อปี 2020 โดยมีความสูงอยู่ที่ 753 ฟุต มีทั้งหมด 50 ชั้น ให้ท่านได้ชมวิวเมืองอิสตันบูลฝั่งเอเชียแบบพาโนรามาวิว 360 องศา และสัมผัสประสบการณ์ Sky Walk ที่น่าตื่นเต้น นำท่านชมพระราชวังฤดูร้อน (Beylerbeyi Palace) ซึ่งมีความหมายว่า “พระราชวังของราชาแห่งราชา” และใช้เป็นพระตำหนักฤดูร้อนสมัยจักรวรรดิออตโตมันมาตั้งแต่ค.ศ. 1860

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง                   

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ย่านคาดิคอย (Kadikoy) และถนน Bostancı Streets ย่านท่องเที่ยวฝั่งเอเชียของเมืองอิสตันบูล ด้วยความที่อาคารบ้านเรือนในบริเวณนี้มีลักษณะน่ารักแปลกตา มีสีสันสดแตกต่างกันไปในแต่ละหลัง ตั้งลดหลั่นกันตามแนวเนินเขาเตี้ยๆ ทำให้ย่านนี้เป็นอีกหนึ่งในย่านที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยือน และชาวอิสตันบูลเองก็จะชอบมาใช้เวลาว่างในการพักผ่อนเพื่อนั่งดื่มกาแฟตาม  .คาเฟ่น่ารักๆในย่านนี้

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่ 4
อิสตันบูล – อิซเมียร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล

10.00 น. : ออกเดินทางกลับสู่เมืองอิซเมียร์ (Izmir) โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ TK2318

11.00 น. : ถึงสนามบินเมืองอิซเมียร์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเที่ยวเมืองอิซเมียร์ (Izmir) ตั้งอยู่ทางปลายสุดทางทิศ ตะวันตกของคาบสมุทรอานาโตเลีย (Anatolia) เมืองอิซเมียร์ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีอายุเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศตุรกี และเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี ตัวเมืองตั้งอยู่รอบๆอ่าวขนาดใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขา อีกทั้งยังถือว่าเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากมีบรรยากาศของทะเลอีเจียนแบบยุโรปมากกว่าตุรกีแบบดั้งเดิม จากนั้นเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่นริมทะเลอีเจียน บนทางเดินริมทะเลที่สวยงามของเมืองอิซเมียร์      

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่ 5
อิซเมียร์ – ปามุคคาเล่ – ฮีเยราโพลิส

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นําท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทาง 200 กม. เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก ก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปราสาทปุยฝ้าย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านชมปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อนที่ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่า น้ำพุร้อนดังกล่าวรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองฮีเยราโพลิส (Hierapolis) และเนโครโพลิส (Necropolis)  ล้อมรอบ ท่านจะได้สัมผัสเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นในสมัยโรมัน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่ 6
ปามุคคาเล่ – อันตัลย่า – ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เนียน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่เมืองอันตัลย่า (Antalya) ระยะทาง 300 กม. เมืองเก่าเเก่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของตุรกี ที่นับว่ามีความสวยงามเเละเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เล่าขานผ่านอาคารสถาปัตยกรรมเก่าเเก่ต่างๆ ที่เเสนจะสวยงามเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับทิวทัศน์ที่งดงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น ริเวียร์ร่าของตุรกีเลยทีเดียว ให้คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศของยุคกลางจากเขตเมืองเก่า อาคารสถาปัตยกรรมยุคกลาง เเละถนนหินกราวเเบบโรมัน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านชมเขตเมืองเก่า (Kaleici) ที่มีจัตุรสเก่าใจกลางเมืองตั้งเด่นเป็นสง่า เเละเป็นจุดเริ่มต้นของการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้ง Hadrian’s Gate ซึ่งเป็นซุ้มประตูโค้งเเบบโรมัน สร้างขึ้นมานานกว่าพันปี เพื่อเฉลิมฉลองการมาเยือนของจักรพรรดิเฮเดรียน นอกจากนี้ยังมีป้อมปราการเก่าเเก่เเละหอนาฬิกาที่โดดเด่นสวยงามอย่างมาก พร้อมทั้ง มัสยิด Tekeli Mehmet Pasa ที่มีความเก่าเเก่สวยงาม เเละหอสังเกตการณ์อย่าง Yivli Minaret ที่สร้างมาตั้งเเต่ศตวรรษที่ 13 ซึ่งจะทำให้คุณได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง เเละในย่านนี้จะทำให้คุณได้สัมผัสกับงานสถาปัตยกรรมทั้งสไตล์โรมัน-ออตโตมันที่เรียงรายกันอยู่อย่างมากมาย พิเศษนำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลเมนิเตอร์เรเนียน และเมืองอัลตันย่าที่สวยงาม พร้อมชมบรรยากาศสุดโรแมนติคในยามที่พระอาทิตย์ส่องแสงกระทบน้ำทะเลสีเทอร์คอยส์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วันที่ 7
อันตัลย่า – คอนย่า – คัปปาโดเกีย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ระยะทาง 270 กม. อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ ทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับภูเขา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) ซึ่งเล่ากันว่าก่อตั้งขึ้นในราวปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลามซึ่งกำเนิดในอัฟกานิสถาน เดินทางมายังเมืองคอนย่าตามคำเชิญของสุลต่านเซลจูค เพื่อเขียนบทกวีลึกลับเป็นภาษาเปอร์เซีย และได้เสียชีวิตลงในปีค.ศ. 1273

นำท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 327 กม. เมืองคัปปาโดเกียดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งในอดีตกาลมีกระแสลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี และด้วยการกระทำของธรรมชาติ โดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หิมะ และ กาลเวลา ได้ปรุงแต่งดินแดนคัปปาโดเกียออกมาได้อย่างงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรย์ด้วยภูมิลักษณ์ต่างๆ เปรียบดังสวรรค์บนดินจนได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งเทพนิยาย หรือดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกียยังได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีอีกด้วย

ระหว่างทาง นําท่านชมคาราวาน สไรน์ (Karvansaray) ที่พักแรมและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน บนเส้นทางการค้าขายระหว่างเอเชีย และยุโรป

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่ 8
คัปปาโดเกีย

***โปรแกรมเสริมพิเศษ ซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์***

สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม เวลา 04.30 น. เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก  ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง พร้อมบริการอาหารว่าง และแชมเปญ (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาท่านละ 230 US Dollar 5,900 บาท)  ”ประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท และกิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน แต่บริษัทฯ ที่ให้บริการบอลลูน รวมประกันอุบัติเหตุไปแล้วกับราคาการบริการ”

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (หลังโปรแกรมพิเศษ) หลังอาหารเช้าเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณรอบๆโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) และ โรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) สินค้าคุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเที่ยวนครใต้ดิน (Underground City) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลงไป เพื่อใช้เป็นที่หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในสมัยทำสงคราม ซึ่งนครใต้ดินที่ขึ้นชื่อและมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะที่สุด คงหนีไม่พ้น นครใต้ดิน เมืองไคมัคลี (Kaymakli Underground City)  พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศ และมีสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ ซึ่งนครใต้ดินนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างจากฝีมือมนุษย์อย่างหนึ่งก็ว่าได้

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ  พร้อมชมโชว์ และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ รวมไปถึงระบำหน้า ท้อง พร้อมเครื่องดื่มไม่จำกัด (รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์)

วันที่ 9
คัปปาโดเกีย – สนามบินอิสตันบูล

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม่ (Goreme) นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. ที่ 9 เกิดจากความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์อีกด้วย อิสระเที่ยวชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองคัปปาโดเกีย ที่เกิดจากการขุดเข้าไปในหินภูเขาไฟ และใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมถึงใช้เป็นศาสนสถานต่างๆ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านชมหุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่โดยใช้เป็นที่อยู่อาศัยในอดีต ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีทั้งรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขาเพื่อเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัย และถ้ามองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยในอดีต

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินไคเซอรี่ (Kayseri Airport)

20.15 น. : ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ TK2015

21.50 น. : ถึงสนามบินอิสตันบูล แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 10
สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

01.45 น. : ออกเดินทางอีกครั้งโดยเที่ยวบินที่ TK68

15.25 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พัก 7 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  รายชื่อโรงแรม
  1.Hotel Golden Way Istanbul หรือเทียบเท่า 2 คืน
  2.Hotel Armis Izmir หรือเทียบเท่า 1 คืน
  3.Hotel Tripolis Hotel Pamukkale หรือเทียบเท่า 1 คืน
  4.Hotel Cender Antalya หรือเทียบเท่า 1 คืน
  5.Hotel Uchisar Kaya Cappadocia หรือเทียบเท่า 2 คืน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารทั้งหมด 23 มื้อ ตามรายการที่ระบุในรายการ (มื้อเช้า 7 มื้อ มื้อกลางวัน 8 มื้อ มื้อเย็น 8 มื้อ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  -คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับ ผู้เดินทางอายุ 1-75 ปี
  -คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป
  -เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ไม่สามารถทำประกันการเดินทางได้
  -กรมธรรม์นี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 • ค่าบริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวดต่อวัน
 • สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1 ขวดต่อท่าน
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย (ถ้ามี)
 • ค่าตรวจ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย (ตรวจที่ต่างประเทศ ราคาประมาณท่านละ 35 USD) (ถ้ามี)
 • ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย (Test&Go / ASQ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ตามประกาศของสายการบินภายหลังจากวันที่จอง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่านตามที่กำหนด
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ และมีค่าใช้จ่ายโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบ
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 13. การบริการของรถบัสนำเที่ยวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 14. Tax Refund ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขั้นตอนการแลกภาษีเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง ซึ่งต้องไม่ทำให้ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นเดือนร้อน
 15. การนำสิ่งของมีค่าที่ซื้อจากต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎข้อบังคับที่ละเอียด และนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของศุลกากรไทยโดยละเอียด
 16. บริษัทเอ็กซ์คลูซีฟ เจอร์นี่ย์ จำกัด เป็นตัวแทนในการติดต่อที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนการเดินทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางตามรายการทัวร์เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือข้อจำกัดในการให้บริการของสายการบิน ที่พัก ร้านอาหาร บริษัทรถที่ให้บริการระหว่างเดินทาง บริษัทรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
ช่วงเดินทาง
27/05/2022 05/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
59,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ตุรกี TURKEY SEXY SUMMER
เดินทาง 27/05/2022 05/06/2022
*** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,900.- ***
*** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 56,900.- ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 52,900.- ***
*** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ