Check-in เมืองกระซิบรัก สักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ เที่ยวสุดชิคบ้านสะปัน สุดอลังดอยภูคา

ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน
รหัส 007-0158
วันที่เดินทาง
ก.พ.64 - มี.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ตรงข้ามมหาลัยหอการค้าไทย – น่าน

19.30 : พร้อมกันที่ ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ตรงข้ามมหาลัยหอการค้าไทย ไกด์นำเที่ยวคอยให้การต้อนรับแก่ท่าน

20.00 : ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน

วันที่ 2
น่าน – พระธาตุเขาน้อย – พระธาตุแช่แห้ง – คาเฟ่เฮือนฮังต่อ – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – ซุ้มลีลาวดี – วัดมิ่งเมือง – วัดศรีพันต้น – ถนนคนเดินน่าน

เช้า : บริการอาหารเช้าท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา นำท่านนั่งจิบชากาแฟที่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่รวมเอากาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆของจังหวัดน่านมาไว้ที่นี่ นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย) เดิมเป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันตัน แห่งราชวงศ์ภูคา

เย็น : อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ถนนคนเดินเมืองน่าน

วันที่ 3
น่าน – เดอะวิวกิ่วม่วง – ถนนหมายเลข3 – บ่อเกลือสินเธาว์ – หมู่บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – วัดภูเก็ต – กาแฟไทยลื่อ – ลำดวนผ้าทอ

เช้า : บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เดอะวิว@กิ่วม่วง เป็นคาเฟ่บนเชิงเขา ให้ท่านได้สัมผัสกับวิวของธรรมชาติของเมืองน่านแบบสุดลูกหูลูกตา พร้อมนั่งจิบเครื่องดื่มชิล ๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาสัย นำท่านถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรือถนนลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ-สันติสุข เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน นำท่านเดินทางถึง บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ เกลือภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก ท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ บ้านสะปัน ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิว 1715 จุดแวะพักชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปัว นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน

เย็น : บริการอาหารค่ำ

 

วันที่ 4
วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – วัดพระธาตุช่อแฮ – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า นำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  นำท่านสักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
19/02/2021 22/02/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน
เดินทาง 19/02/2021 22/02/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  25/02/2021 28/02/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  6,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน
  เดินทาง 25/02/2021 28/02/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/02/2021 01/03/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน
   เดินทาง 26/02/2021 01/03/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    04/03/2021 07/03/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน
    เดินทาง 04/03/2021 07/03/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     05/03/2021 08/03/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     5,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน
     เดินทาง 05/03/2021 08/03/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      11/03/2021 14/03/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      5,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน
      เดินทาง 11/03/2021 14/03/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       12/03/2021 15/03/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       5,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน
       เดินทาง 12/03/2021 15/03/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        18/03/2021 21/03/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        5,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน
        เดินทาง 18/03/2021 21/03/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         19/03/2021 22/03/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         5,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน
         เดินทาง 19/03/2021 22/03/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          25/03/2021 28/03/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          5,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน
          เดินทาง 25/03/2021 28/03/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           26/03/2021 29/03/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           5,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน
           เดินทาง 26/03/2021 29/03/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            Tags ที่เกี่ยวข้อง
            Share on social networks