Oktoberfest เทศกาลเบียร์ระดับโลกแห่งเยอรมัน เมืองโรแมนติก ดินแดนปราสาทแห่งเทพนิยาย

ทัวร์มิวนิค ฟุสเซ่น อุล์ม สตุ๊ตการ์ท ไฮเดลเบิร์ก แฟรงก์เฟิร์ต
รหัส 007-0655
วันที่เดินทาง
ก.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
79,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
25 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี

18..00 : นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

21.05 : ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมิวนิค – เมืองชวานเกา เมืองฟุสเซ่น

00.30 : เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง

02.50 : ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบิน EY 005 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที

06.55 : เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (Schwangau) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชวานเกาเป็นเมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน เมืองชวานเกาตั้งอยู่ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมันอย่างปราสาทนอยชวานซไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานเกา อิสระให้ท่านเดินชมเมืองชวานเกาตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานซไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน สร้างในสมัยพระเจ้าลูทวิชที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 ออกแบบโดย Christian Jank ตามจินตนาการของพระเจ้าลุดวิทที่ 2 แห่งบาวาเรีย มีพระประสงค์ให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับอย่างสันโดษ ห่างจากผู้คน

จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) ฟุสเซ่นเป็นเมืองในบาวาเรีย อยู่ห่างจากชายแดนออสเตรียประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องดนตรีไวโอลีน อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคารจีน

วันที่ 3
เมืองมิวนิค – OKTOBERFEST เทศกาลลานเบียร์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐไบเอิร์น ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3  ในเยอรมันรองจากเบอร์ลินและฮัมบวร์ค มิวนิคตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอีซาร์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำดานูบ

นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ อัลลีอันทซ์อาเรนา (Allianz Arena Stadium) สนามฟุตบอลในประเทศเยอรมัน เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เป็นสนามฟุตบอลที่สามารถเปลี่ยนสีด้านนอกได้  นำท่านชม ศาลากลางของเมืองมิวนิค (Neues Rathaus) ที่ตั้งอยู่ด้านเหนือของ จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ หรือ จัตุรัสพระแม่มารี คือจัตุรัสกลางเมืองของนครมิวนิค

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเข้าชม เทศกาลอ็อกโทเบอร์เฟสต์ (Oktoberfest) เป็นเทศกาลประจำปี จัดขึ้นเป็นเวลา 16 วัน จัดขึ้นปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

วันที่ 4
เมืองอุล์ม – เมืองสตุ๊ตการ์ท – ช้อปปิ้งถนน KoenigStrasse

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอุล์ม (Ulm) เป็นเมืองในรัฐบาเดิน เวิอร์ทเทิมแบร์ค อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมัน อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำดานูบ อุล์มยังเป็นบ้านเกิดของไอน์สไตน์ด้วย

นำท่านชม อุล์มมินสเตอร์ (Ulm Minster) เป็นคริสตจักรนิกายลูเธอรัน เป็นคริสตจักรที่สูงที่สุดในโลกโดยมีความสูงถึง 161.53 ม. นำท่านชม ย่านชุมชนชาวประมงเก่าแก่ (Fishermen’s and Tanner’s Quarter) ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำดานูบ ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางสำคัญของเมืองแห่งนี้ จุดเด่นคือยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีลำคลองไหลผ่านไปบรรจบกับแม่น้ำดานูบ ปัจจุบันย่านนี้กลายเป็นร้านค้า บาร์ และร้านอาหารต่างๆมากมาย นำท่านชม กำแพงเมืองเก่าอุล์ม (Ulm Town Walls) กำแพงเมืองเก่าริมแม่น้ำดานูบ ที่สร้างจากอิฐ ในปี 1482 อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเดินทางสู่ สตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาเดนเวิร์ทเทมแบร์ก ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Necker ในหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่ตั้งของเคานต์และต่อมาคือกษัตริย์แห่งเวิร์ทเทมแบร์กและพวกเขาได้ทิ้งพระราชวังไว้ ซึ่งภายหลังกลายเป็นอาคารราชการและพิพิธภัณฑ์ สตุ๊ตการ์ท ยังเป็นเมืองแห่งการผลิตรถยนต์ สำนักงานใหญ่ของ Mercedes Benz และ Porsche ล้วนอยู่ที่เมืองนี้

นำท่านชม จัตุรัสพระราชวัง (Schlossplatz Square) ใจกลางเมืองสตุ๊ตการ์ท เป็นพื้นที่ด้านหน้าของ Neues Schloss  หรือ  New Palace พื้นที่ด้านหน้าเคยเป็นสวนพักผ่อนส่วนตัวและลานขบวนพาเหรด แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่สำหรับผู้คนในสตุ๊ตการ์ท ซึ่งสวนประดับประดาไปด้วยน้ำพุ และอนุสาวรีย์สำหรับวิลเลี่ยมที่ 1 ทางด้านทิศใต้เป็นพระราชวังเก่าแบบโกธิก สำหรับเคานต์แห่งเวิร์ทเทมแบร์ก ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐ

นำท่านเดินสู่ ถนนโคนิจซตราสเซอ (KoenigStrasse) ถนนคนเดินตั้งแต่ปี 1977 เป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองสตุ๊ตการ์ท และเป็นถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเยอรมัน มีความยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

วันที่ 5
เมืองไฮเดลเบิร์ก – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก -ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ไฮเดลเบิร์กเป็นเมืองในรัฐบาเดิน เวิอร์ทเทมแบร์ก ตั้งอยู่บนแม่น้ำเน็คคาร์ เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยเก่าแก่ อาคารและสถาปัตยกรรมเป็นสไตล์บาโรก ทำให้ไฮเดลเบิร์กถูกขนานนามว่า เป็นเมืองแห่งความโรแมนติก
ชม สะพานที่ทอดผ่านแม่น้ำเน็คคาร์ (Alte Brucke Old Bridge) สะพานเก่าแก่กว่า 200ปี ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ตั้งอยู่สูงเหนือเขต Altstadt และแม่น้ำ Neckar 80 เมตร ปราสาทนี้เคยเป็นที่ประทับของ Prince Electors ของไฮเดลเบิร์ก

มี Heidelberg Tun ถังไวน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1751 เมื่อสร้างแล้วเสร็จสามารถบรรจุไวน์ได้ถึง 221,726 ลิตร

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร พิเศษอาหารไทย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮ็สเซินและใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป

นำท่านเดินชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg Square) ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าของแฟรงก์เฟิร์ต เป็นจัตุรัสที่มีรูปทรงไม่ปกติ และมีน้ำพุ  Justice อยู่ตรงกลาง ไม่เพียงแค่เป็นจัตุรัสสาธารณะที่งดงามที่สุดของแฟรงก์เฟิร์ตเท่านั้น แต่ยังเป็นเขตทางเท้าที่ผู้คนพลุกพล่านที่สุดของเมืองและเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รวมถึงมีร้านค้าต่างๆมากมายเช่นกัน ณ จัตรัสแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลากลางเก่า (Altes Rathaus) ในยุคกลาง ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในปี 1954 จากแบบแปลนเดิม ซึ่งมีห้อง Imperial Hall อันสง่างาม ผ่านชม Neues Rathaus or New Town Hall มีอายุตั้งแต่ปี 1908 โบสถ์แบบโกธิกสมัยศตวรรษที่ 14 แห่งเซนต์ลีโอนาร์ด

ผ่านชม บ้าน Wertheim or Haus Wertheym อันเก่าแก่ ซึ่งเป็นอาคารเดียวที่รอดจากการโจมตีทางอากาศในปี 1944

ชม มหาวิหารนิกายโรมันคาธอลิก แห่งแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) โดดเด่นด้วยสีสันที่สวยงาม สร้างด้วยหินทรายสีแดงในสไตล์โกธิกระหว่างศตวรรษที่ 13 – 15 โดยมีหอคอยสูง 95 เมตร มหาวิหารยังคงโดดเด่นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าแห่งนี้ เป็นโบสถ์เพียงไม่กี่แห่งในเยอรมันที่ได้รับการกำหนดเป็นมหาวิหารอิมพีเรียล

ถ่ายรูปกับ โรงโอเปร่าเฮาส์ (The Old Opera House) ตั้งอยู่ใจกลาง Opera Square ของแฟรงก์เฟิร์ต สร้างขึ้นในปี 1880 ในสไตล์ High Renaissance ของอิตาลี อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 6
สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต – สนามบินอาบูดาบี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)

11.20 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airline  เที่ยวบินที่ EY 002 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที

19.35 : เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

21.45 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airline เที่ยวบินที่ EY 402 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที

วันที่ 7
สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

07.20 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/รวม-10.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/ไม่รวม-10.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/2-5.png

ช่วงเดินทาง
20/09/2022 26/09/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
79,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มิวนิค ฟุสเซ่น อุล์ม สตุ๊ตการ์ท ไฮเดลเบิร์ก แฟรงก์เฟิร์ต
เดินทาง 20/09/2022 26/09/2022
*** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 58,900 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 9,400 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27/09/2022 03/10/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  79,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มิวนิค ฟุสเซ่น อุล์ม สตุ๊ตการ์ท ไฮเดลเบิร์ก แฟรงก์เฟิร์ต
  เดินทาง 27/09/2022 03/10/2022
  *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 58,900 ***
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 9,400 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • Air Asia (FD)
   • พ.ค.65 - มิ.ย.65
   • 4 วัน 3 คืน
   เริ่มต้น 14,999 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • ธ.ค.64 - ต.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   เริ่มต้น 2,600 บาท
   • มิ.ย.65 - มี.ค.66
   • 8 วัน 5 คืน
   เริ่มต้น 39,900 บาท