พิชิต 3 ยอดเขา Schilthorn – Matterhorn – Mont Blanc
นั่งรถไฟ TGV เจนีวา – ปารีส – ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวกรุงปารีส
พักบนภูเขา 4 หมู่บ้าน (น้อยทัวร์นักที่จะพักที่นี่) Murren-Zermatt-Adelboden-Chamonlx บนเขาที่ล้อมรอมด้วยเทือกเขาแอลป์
Unseen ทะเลสาบบนภูเขา ทะเลสาบโอเอชชิเน่น (Oeschinensee)
กิจกรรม Mountain Coaster นั่งรถเลื่อนบนรางลงภูเขา
อาหารครบทุกมื้อ มือพิเศษ 2 สัญชาติ ฟองดู และหอยเอสคาโก และไวน์แดง

036-0973
รหัส 036-0973
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
139,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2
ซูริค-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ชเตเคิลแบร์ก-นั่งเคเบิ้ลคาร์-เมอร์เรน

01.05 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG970 (01.05-07.50)

07.50 น. : เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิส แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์(Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์ไปยังเมืองเมอร์เรน(Murren) ในตำนานที่ได้ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,650 เมตร เมืองนี้ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที่รายล้อมด้วยทิวทัศน์อันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ์ (Monch) และ ไอเก (Eiger) ให้ได้ชื่นชม ที่ดึงดูดให้ทุกคนต้องมาพิสูจน์ ความงามด้วยตาตนเองสักครั้งในชีวิต นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
เมอร์เรน-ยอดเขาชิลธอร์น-Skyline View Platform-อาเดลโบเดน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ทั้งจุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ชิลธอร์นยังเคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึงทำให้บนนี้มีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ Bond World 007 ที่จัดแสดงเรื่องราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาวบอนด์กันได้อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พร้อมออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ที่ Skyline View Platform ได้เวลาพอสมควรนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์กลับ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนชิลธอร์น นำท่านเดินทางสู่เมืองอาเดลโบเดน(Adelboden) เมืองสวยกลางหุบเขาแอลป์ นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาเชนเทนแอลป์(Tschentenalp) ให้ท่านได้เล่นไจแอนท์สวิง(Giant Swing) ชิงช้ายักษ์บนภูเขาที่แกว่งไกวสูงเหนือเทือกเขาแอลป์ กับวิวภูมิทัศน์อัลไพน์ของสวิตเซอร์แลนด์ ของอาเดลโบเดนบนชิงช้ายักษ์จากสถานีภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,940 เมตร

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจำชาติของสวิส พักที่ Hotel The Cambrian Adelboden หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
อาเดลโบเดน-แคนเดอร์สเทก-นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาบโอเอชชิเน่น-นั่งรถเลื่อนบนรางลงภูเขาแทสซ์-เซอร์แมท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองแคนเดอร์สเทก(Kandersteg) เปลี่ยนให้ท่านนั่งกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชิเน่น (Oeschinensee) มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบบนภูเขาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่บรรจบของน้ำแข็งจาก 4 ยอดเขา ได้แก่ Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn และ Doldenhorn เป็นสถานที่ที่เหมาะกับผู้ที่รักธรรมชาติและนักเดินทางไกล โดยน้ำในทะเลสาบอุ่นขึ้น 20 องศาเซลเซียสในช่วงฤดูร้อน ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี้ ได้ถูกจัดขึ้นทะเบียนจากองค์กรยูเนสโก้เป็นมรดกโลก

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์(Tasch) เพื่อต่อรถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ต้องเดินทางโดยสารรถไฟเท่านั้น ทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
เซอร์แมท-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-กอร์นาแกรท-ชมยอดแมทเทอร์ฮอร์น-ชาโมนิกซ์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่กอร์นาแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม จากนั้นพาท่านนั่งรถไฟลงไปที่สถานี Rotenboden ท่านเดินเท้าสู่ ทะเลสาบริฟเฟล(Riffelsee) หนึ่งจุดหมายที่ชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) ได้สวยที่สุด ด้านหน้าเป็นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ ด้านล่างเป็นทะเลสาบใสๆ ด้านหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นชัดๆ สวยสุดจะบรรยาย เก็บภาพประทับใจกัน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) มีชื่อย่อที่ใครๆเรียกกันว่า “ชาโมนิกซ์” มีชื่อเล่นว่า “The White Lady” (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่น่าอยู่และมีความน่ารักในตัวเอง มีทัศนียภาพที่งดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลัง ใจกลางหมู่บ้านมีการผสมผสานที่อยู่อาศัยของผู้คนในพื้นที่เข้ากับร้านค้า ร้านอาหาร และที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวค

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ Hotel Mercure Chamonix หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 6
ชาโมนิกซ์-ยอดเขามองบลังค์-เจนีวา-นั่งรถไฟTGV-ปารีส

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ที่ความสูง 3,777 เมตร ให้ท่านได้ตื่นเต้นหวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหน้าผาที่สูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The Void) ขึ้นลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร ทั้ง “มองบลังค์” และ “มอนเตเบียนโก” ต่างมีความหมายว่า “ภูเขาสีขาว” สภาพทั่วไปของยอดเขามี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เจนีวา เพื่อนั่งรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
ปารีส-พระราชวังแวร์ชาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-พิพิธภัณฑ์ออร์แซ-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟลชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) -ล่องเรือบาโตมูซ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจนับว่าเป็นพระราชวังที่หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์แดง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris) ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี

นำท่านชมด้านนอกพิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d’Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที่ 10 ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชว์ไว้ที่นี่ มากกว่า 2,000 ชิ้น รวมประติมากรรมต่างๆด้วย นำท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลงบันไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน้ำพุกับสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง นำท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดำเนิน

พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็น ประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเป็นผลงานชั้นยอดจากศิลปินชั้นเยี่ยม นำท่านช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก

ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น้ำแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชั้น โดยชั้นล่างจะมีกระจกโดยรอบ สำหรับชั้นบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา

วันที่ 8
สนามบินกรุงปารีส-กรุงเทพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

13.40 น. : ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG931 (13.40-05.55(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 9
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

05.55 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/รวม.jpg

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/ไม่รวม.jpg

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/รูปภาพ1.jpg

ช่วงเดินทาง
21/06/2022 29/06/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
139,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
เดินทาง 21/06/2022 29/06/2022
*** ราคาเด็ก 139,999 ***
*** พักเดี่ยว 26,900.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/07/2022 18/07/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  139,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
  เดินทาง 10/07/2022 18/07/2022
  *** ราคาเด็ก 139,999 ***
  *** พักเดี่ยว 26,900.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/07/2022 01/08/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   149,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
   เดินทาง 24/07/2022 01/08/2022
   *** ราคาเด็ก 149,999 ***
   *** พักเดี่ยว 26,900.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    07/08/2022 15/08/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    145,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
    เดินทาง 07/08/2022 15/08/2022
    *** ราคาเด็ก 149,999 ***
    *** พักเดี่ยว 26,900.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/08/2022 29/08/2022
     การเดินทาง
     Thai Airways (TG)
     จำนวน
     ราคา
     139,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
     เดินทาง 21/08/2022 29/08/2022
     *** ราคาเด็ก 139,999 ***
     *** พักเดี่ยว 26,900.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      04/09/2022 12/09/2022
      การเดินทาง
      Thai Airways (TG)
      จำนวน
      ราคา
      139,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
      เดินทาง 04/09/2022 12/09/2022
      *** ราคาเด็ก 139,999 ***
      *** พักเดี่ยว 26,900.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18/09/2022 26/09/2022
       การเดินทาง
       Thai Airways (TG)
       จำนวน
       ราคา
       139,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
       เดินทาง 18/09/2022 26/09/2022
       *** ราคาเด็ก 139,999 ***
       *** พักเดี่ยว 26,900.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        08/10/2022 17/10/2022
        การเดินทาง
        Thai Airways (TG)
        จำนวน
        ราคา
        139,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
        เดินทาง 08/10/2022 17/10/2022
        *** ราคาเด็ก 139,999 ***
        *** พักเดี่ยว 26,900.- ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         16/10/2022 24/10/2022
         การเดินทาง
         Thai Airways (TG)
         จำนวน
         ราคา
         145,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
         เดินทาง 16/10/2022 24/10/2022
         *** ราคาเด็ก 145,999 ***
         *** พักเดี่ยว 26,900.- ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
          • มี.ค.65 - มิ.ย.65
          • 9 วัน 6 คืน
          เริ่มต้น 44,999 บาท
          • มิ.ย.65 - ก.ย.65
          • 5 วัน 3 คืน
          เริ่มต้น 25,999 บาท