ซูริค-ซุก-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ชเตเคิลแบร์ก-เมอร์เรน-กิมเมลวาลด์
เมอร์เรน-ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น-ลูกาโน
ฟ๊อกซ์ทาวน์แฟคทอรี่เอาท์เลท-มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล
ชาโมนิกซ์-ยอดเขามองบลังค์-เจนีวา-น้ำพุเจดโด
นั่งรถไฟTGV-ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-พิพิธภัณฑ์ออร์แซ-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมูซ
พระราชวังแวร์ชาย-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
036-9064
รหัส 036-0964
วันที่เดินทาง
พค.65 - สค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
119,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
2 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

19.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2
ซูริค-ซุก-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ชเตเคิลแบร์ก-เมอร์เรน-กิมเมลวาลด์

01.05 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG970 (01.0507.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

07.50 น. : เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กสำหรับพัก1คืน เพื่อพักบนโรงแรมที่เมอร์เรน หมู่บ้านบนเทือกเขาแอลป์ เพื่อความสะดวกในการถือขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ***

นำท่านเดินทางสู่เมืองซุก(Zug) เมืองเก่าที่คงความสวยงามของพื้นหินแบบยุโรปในยุคกลาง ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์(Clock Tower) ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13  นำท่านชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล(St Oswald’s church) โบสถ์ศ์กดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในยุโรป และมีพระอาทิตย์ตกดินสวยที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ นำท่านเยี่ยมชมลอห์ริ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmithhouse) ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ร้านค้าที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับและนาฬิกาคุณภาพเยี่ยมที่่รวบรวมแบรนด์สวิสชั้นนำระดับโลก ทั้งจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายากที่ส่วนใหญ่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern)  เมืองพักตากอากาศที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

นำท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์(Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์ไปยังหมู่บ้านแสนสวยบนเขาหมู่บ้านเมอร์เรน(Murren) ในตำนานที่ได้ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,650 เมตร เมืองนี้ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที่รายล้อมด้วยทิวทัศน์อันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) ไอเก (Eiger) และ มองซ์ (Monch) ให้ได้ชื่นชม ที่ดึงดูดให้ทุกคนต้องมาพิสูจน์ ความงามด้วยตาตนเองสักครั้งในชีวิต นำท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยังหมู่บ้านกิมเมลวาลด์(Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนัก ใช้เวลาเดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์หมู่บ้านสไตล์ชาเลต์แท้ๆ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า

(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์)

วันที่ 3
เมอร์เรน-ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น-ลูกาโน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ทั้งจุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ชิลธอร์นยังเคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึงทำให้บนนี้มีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ Bond World 007 ที่จัดแสดงเรื่องราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาวบอนด์กันได้อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พร้อมออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ที่ Skyline View Platform

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนยอดเขาชิลธอร์น

นำท่านเดินทางสู่เมืองลูกาโน(Lugano) ทางภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน ตัวเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาจำนวนมาก อีกทั้งยังตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน ที่หน้าหนาวจะกลายเป็นทะเลสาบน้ำแข็งที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี เมืองลูกาโนแห่งนี้จึงได้รับสถาปัตยกรรมจากอิตาลี ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็สวยโรแมนติกไปหมด นำท่านสู่ย่านเมืองเก่า(Old Town Lugano) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองที่มีลักษณะเป็นจัตุรัสสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็นที่ตั้งของอาคารเก่าแก่ของเมือง รวมไปถึงร้านค้าต่างๆ ให้ท่านอิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นอาทินาฬิกาสวิตที่ขึ้นชื่อ ช็อคโกแลต มีดสวิตฯ ผ้าพันคอ ผ้าลูกไม้กระดิ่งผูกคอวัวเป็นของฝากตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Hotel De La Paix, Lugano ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ลูกาโน-ฟ๊อกซ์ทาวน์แฟคทอรี่เอาท์เลท-มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์แฟคทอรี่เอาท์เลท(FoxTown Factory Outlet) เป็นเอาท์เล็ทที่ใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองแมนดริสสิโย อยู่ติดพรมแดน ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกมากมาย รวมทั้งแบรนด์เนมจากอิตาลีอาทิเช่น DIESEL, FERRAGAMO, GUCCI, PRADA, ARMANI, BALLY, BURBERRY, HUGO BOSS ในราคาถูกลงกว่า 30-70% และสำหรับท่านที่ไม่ชอบการช้อปปิ้ง บริเวณฟ๊อกซ์ทาวน์ยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตชื่อดัง COOP ที่ท่านสามารถเลือกซื้อผลไม้ขนม หรือช็อคโกแลตต่างๆ ตามอัธยาศัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน(Milan) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น เดียวกับปารีสและนิวยอร์ค อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย นำท่านสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมือง ชมมหาวิหารดูโอโม(Duomo) แห่งเมืองมิลาน มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปีด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทำจากหินอ่อนจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ เชิญท่านอิสระกับการช้อปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต้น ที่แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล(Galleria Vittorio Emmanuele II) ร้านPRADA ร้านแรกของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากด้านในซึ่งเป็นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู Lobster

พักที่ : Hotel Starhotels Ritz, Milan ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 5
มิลาน-ชาโมนิกซ์-ยอดเขามองบลังค์-เจนีวา-น้ำพุเจดโด

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) มีชื่อย่อที่ใครๆเรียกกันว่า “ชาโมนิกซ์” มีชื่อเล่นว่า “The White Lady” (La Dame Blanche) หรือ ภูเขาสีขาว เหตุมาจากยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี เป็นเมืองทางทิศตะวันออกของ ประเทศฝรั่งเศส มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี พาท่านชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่น่าอยู่และมีความน่ารักในตัวเอง มีทัศนียภาพที่งดงามต่อการถ่ายภาพ เห็นภูเขาหิมะขาวโพลนเป็นฉากหลัง ใจกลางหมู่บ้านมีการผสมผสานที่อยู่อาศัยของผู้คนในพื้นที่เข้ากับร้านค้า ร้านอาหาร และที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว นำท่านสู่สถานีไอ กุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi Station) ที่ความสูง 3,777 เมตร ให้ท่านได้ตื่นเต้นหวาดเสียวกับการยืนบนกระจกใสยื่นออกไปจากหน้าผาที่สูงกว่า 1,000 เมตร (A Step Into The Void) ขึ้นลิฟต์ไปยังบนจุดสูงสุดของยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลี เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร ทั้ง “มองบลังค์” และ “มอนเตเบียนโก” ต่างมีความหมายว่า “ภูเขาสีขาว” สภาพทั่วไปของยอดเขามีร่องรอยการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมืองเจนีวา(Geneva) เมืองที่เล็กที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา อยุ่ตรงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ประชากร 1ใน 3ของเจนีวาเป็นชาวต่างชาติที่มาทำงานในองค์กรณ์ระหว่างประเทศที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเจนีวา ซึ่งเจนีวาอยู่ในโอบล้อมของฝรั่งเศสเกือบรอบด้าน ดังนั้นภาษาพูดส่วนใหญ่จะใช้ภาษาฝรั่งเศส ทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง นำชมน้ำพุเจดโด(Jet deau fountain) กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง น้ำพุเจดโดเป็นน้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา

นำท่านแวะชมและถ่ายภาพกับนาฬิกาดอกไม้(Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีร้านค้ามากมายรายล้อมรอบสวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกายี่ห้อดังที่ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่งมีร้านจำหน่ายมากมาย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Hotel Warwick Geneva ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 6
เจนีวา-นั่งรถไฟTGV-ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-พิพิธภัณฑ์ออร์แซ-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมูซ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เจนีวา เพื่อนั่งรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris) ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี

นำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี จนถึงเวลาอันสมควร ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d’Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที่ 10 ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชว์ไว้ที่นี่ มากกว่า 2,000 ชิ้น รวมประติมากรรมต่างๆด้วย จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลงบันไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน้ำพุกับสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง นำท่านล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น้ำแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชั้น โดยชั้นล่างจะมีกระจกโดยรอบ สำหรับชั้นบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่า

(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร)

วันที่ 7
พระราชวังแวร์ชาย-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

พระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจนับว่าเป็นพระราชวังที่หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดำเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเป็นผลงานชั้นยอดจากศิลปินชั้นเยี่ยม

นำท่านช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้นและราวระเบียงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านี้มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม มีครบทุกยี่ห้อ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์แดง

พักที่ : Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่า

(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร)

วันที่ 8
ปารีส(สนามบิน)-กรุงเทพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

13.40 น. : ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG931 (13.4005.55(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 9
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

05.30 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!!

กลับถึงไทย ค่าที่พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์

ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

 

เงื่อนไขการชำระส่วนที่เหลือ

กรณียกเลิกการเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรม

ช่วงเดินทาง
29/05/2022 06/06/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
119,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส
เดินทาง 29/05/2022 06/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/06/2022 25/06/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  123,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส
  เดินทาง 17/06/2022 25/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   22/07/2022 30/07/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   123,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส
   เดินทาง 22/07/2022 30/07/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12/08/2022 20/08/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    123,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส
    เดินทาง 12/08/2022 20/08/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง กรุงปารีส (Paris) ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) นาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ (JARDIN ANGLAIS) น้ำพุเจดโด ประตูชัย(ARC De Triumph) พระราชวังแวร์ซาย พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ฟ๊อกซ์ทาวน์แฟคทอรี่เอาท์เลท(FoxTown Factory Outlet) มหาวิหารดูโอโม(Duomo di Milano) ยอดเขามองบลังค์(Mont Blanc) สะพานไม้ชาเปล หมู่บ้านกิมเมลวาลด์(Gimmelwald) หมู่บ้านเมอร์เรน(Murren) หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) เมืองซุก Zug เมืองซูริค (Zurich) เมืองมิลาน(Milan) เมืองลูกาโน่ (LUGANO) เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองเจนีวา (Geneva) แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล(Galleria Vittorio Emmanuele II) โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล St.Oswald's Church
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • ธ.ค.64 - ต.ค.65
     • 3 วัน 2 คืน
     เริ่มต้น 2,600 บาท
     • พ.ค.65 - ก.ย.65
     • 8 วัน 5 คืน
     เริ่มต้น 58,999 บาท