แฟรงค์เฟิร์ต-มหาวิหารเซนต์บารืโธโลมิว-จัตุรัสโรเมอร์-เซนต์กอล-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-บ๊อบพาร์ด-ไฮเดลเบิร์ก
ปราสามไฮเดลเบิร์ก-สตุทท์การ์ท-จัตุรัสชลอสส์พลาทซ์-ปราสาทใหม่-พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดสเบนซ์- Outletcity Metzingen
สตุทท์การ์ท-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค
จัตุรัสมาเรียนพลัส
036-9065
รหัส 036-0965
วันที่เดินทาง
เมย.65 - มิย.65
ช่วงเวลา
6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
65,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
3 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

17.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.30 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR) เที่ยวบินที่ QR833 (20.3023.20) / QR69 (01.4007.15) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองโดฮา ประเทศสกาตาร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
แฟรงค์เฟิร์ต-มหาวิหารเซนต์บารืโธโลมิว-จัตุรัสโรเมอร์-เซนต์กอล - ล่องเรือแม่น้ำไรน์-บ๊อบพาร์ด-ไฮเดลเบิร์ก

07.15 น. : เดินทางถึงสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองแฟรงค์เฟิร์ต(Frankfurt) มหานครศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและแหล่งธุรกิจอันเฟื่องฟูของประเทศเยอรมนี จึงเป็นเมืองแห่งตึกสูงเสียดฟ้า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของธนาคารกลางยุโรป และตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี เมืองทางการเงิน นำท่านชมด้านนอกและเก็บภาพคู่กับมหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว(St. Bartholomews Cathedral) หรือ Imperial Cathedral of Saint Bartholomew เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุส่วนกระโหลกหน้าผากของนักบุญบาร์โธโลมิว ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสองอัครสาวกรุ่นแรกของพระเยชูคริสต์ และยังเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกให้กับจักรพรรดิโรมัน จึงเป็นศูนย์รวมใจของคริสตศาสนิกชน และยังเป็นแลนด์มาร์กสะท้อนประวัติศาสตร์อันสำคัญและยิ่งใหญ่ของ เมืองแฟรงค์เฟิร์ตอีกด้วย จากนำท่านชมจัตุรัสโรเมอร์(Romerberg) โรเมอร์ ศาลากลางที่บูรณะขึ้นจากบ้านหลังใหญ่ในยุคกลาง และสร้างสถาปัตยกรรมในแบบเดียวกันออกมาเป็นเมืองเก่าขนาดย่อมเรียกว่าย่านโรเมอร์เบิร์ก ที่มีอาคารร้านค้าและร้านอาหารสีสันสวยงามเรียงราย เป็นหนึ่งในจุดแลนด์มาร์กที่ได้รับความนิยม ให้ท่านได้อิสระเดินเล่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์กอล(St. Goar) เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำไรน์ที่แสนเงียบสงบ นำท่านล่องเรือแม่น้ำไรน์ ลัดเลาะไปตามริมชายฝั่งแม่น้ำสองข้างทางการท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง ชมความงามของไร่องุ่นและธรรมชาติตลอดเส้นแม่น้ำไรน์จนมาถึงท่าเรือเมืองบ๊อบพาร์ด(Boppard)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ Local Restaurant

นำท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) หรือที่คนเยอรมันจะออกเสียงว่าไฮเดลแบร์ก ตัวเมืองตั้งอยู่ฝั่งริมแม่น้ำเนคคาร์(Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์ก บนเชิงเขาเหนือตัวเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ติดอันดับเมืองสวยน่าเที่ยวอันดับต้นๆ และยังมีเขตเมืองเก่าที่กว้างใหญ่สวยงามกว่าเมืองใดในเยอรมนี เพราะไม่ถูกโดนถล่มในช่วงสงคารมโลกครั้งที่ 2 แม้ว่าตัวปราสาทไฮเดลเบิร์ก จะมีร่องรอยของความเสียหายอยู่บ้างก็เป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นในยุคสงคราม 30 ปี และช่วงสงครามชองบัลลังก์กับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1689 และ 1693 สถานที่ท่องเที่ยวมีตั้งแต่จัตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม มหาวิหารใหญ่ ตึกรามบ้านช่องต่างยุคสะพานหินเก่าและมหาวิทยาลัยชื่อดัง สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ไฮเดลเบิร์ก เป็นเมืองสวยงามที่ต้องมาสัมผัส

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ Chinese Restaurant

พักที่ : Hotel Leonardo Heidelberg หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ไฮเดลเบิร์ก-ปราสามไฮเดลเบิร์ก-สตุทท์การ์ท-จัตุรัสชลอสส์พลาทซ์-ปราสาทใหม่- พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดสเบนซ์- Outletcity Metzingen

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านขึ้นชมปราสาทไฮเดลเบิร์กโดยรถราง(Funicular) ปราสาทไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg Castle) อายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งตระหง่านอยู่บนเชิงเขาในย่านเมืองเก่าของกรุงไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) สร้างจากหินทรายแดงสถาปัตยกรรมแบบโกธิกเรอเนสซองซ์ ทัศนียภาพจากด้านบนปราสาทจะเห็นเมืองด้านล่าง และแม่น้ำเนคคาร์(Neckar River) ด้านบนภายในปราสาทมีถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 7 เมตร กว้าง 8 เมตร และเก็บไวน์ได้ถึง 220,000 ลิตร เอาไว้เก็บภาษีไวน์ที่ได้มาจากชาวบ้าน นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์เภสัชวิทยา จัดแสดงยาต่างๆ และมีการค้นพบยาแอสไพริน ยาลดไข้ครั้งแรกของโลก ที่นี่เคยเสียหายจากการถูกฟ้าผ่า และถูกเผาทำลายเมื่อในสมัยสงคราม ถึงแม้จะเหลือแค่เพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังคงความสวยงามอยู่ เป็นจุดถ่ายภาพสุดประทับใจที่ห้ามพลาด

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ Thai Restaurant

นำท่านเดินทางสู่เมืองสตุทท์การ์ท(Stuttgart) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่บริเวณป่าดำ(Black Forest) โดยเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรใหม่ มีบริษัทที่มีชื่อเสียงได้แก่ เดมเลอร์ พอร์เช่ ฮิวเลตต์-แพคการ์ด และไอบีเอ็ม โดยเฉพาะพอร์เช่ นั้นได้ใช้ตราประจำเมืองสตุทท์การ์ทมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าด้วย สตุทท์การ์ทเป็นต้นกำเนิดของรถยนต์ในยุคแรกๆ นอกจากนี้ยังมีบริษัทรถยนต์ที่มีชื่อเสียงเช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์ พอร์เช่ มายบัค รวมถึงรถต้นแบบคันแรกของโฟล์คสวาเกน นำท่านชมจัตุรัสชลอสส์พลาทซ์(Schlossplatz) จัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุด ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1746-1807 มีสถานที่สำคัญๆ อาทิ ปราสาทใหม่(New Castle) ปราสาทโบราณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ลานน้ำพุ สถานีรถไฟหลัก อิสระให้ท่านเดินเล่น จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดสเบนซ์(The MercedesBenz Museum) ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูโรงงานหลัก และสำนักงานใหญ่ของ Daimler AG แห่งเมืองส ตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมัน ซึ่งรถยนต์คันแรกของโลกถูกคิดค้นและผลิตขึ้นที่นี่โดย Karl Benz เมื่อปี ค.ศ. 1886 Mercedes-Benz ใช้เงินทุนสูงถึงกว่า 150 ล้านยูโร หรือกว่า 6 พันล้านบาท เพื่อสร้างอาคาร 9 ชั้น บนพื้นที่กว่า 16,500 ตร.ม. เพื่อจัดแสดงชิ้นงานกว่า 1,500 ชิ้น และรถยนต์ของเมอร์เซเดส-เบนซ์กว่า 160 คัน โดยออกแบบอย่างทันสมัยล้ำยุค สถานที่นี้ ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่โชว์รถยนต์ แต่ถือว่าเป็นสถานที่บันทึกประวัติศาสตร์นวัตกรรมยานยนต์ของมนุษยชาติ เป็นหนึ่งในแลนมาร์คสำคัญของเยอรมนี (ปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์) จากนั้นนำท่านสู่ Outletcity Metzingen แหล่งช้อปปิ้งระดับพรีเมียม และใหญ่สุดในเยอรมัน มีร้านค้ามากกว่า 300 แบรนด์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งซื้อของปลอดภาษี

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant

พักที่ : Hotel Mercure Stuttgart หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
สตุทท์การ์ท-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์(Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ ยังหลงใหลนำไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบและธารน้ำ เปรียบได้กับปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมีทัศนียภาพที่แตกต่างกันออกไป ทุกห้องในปราสาท ตกแต่งงดงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ Local Restaurant

นำท่านขึ้นชมปราสาทนอยชวานสไตน์(Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทที่งดงามมากแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์(Alpes) ในเมืองฟุสเซน(Fussen) ปราสาทหลังนี้เกิดขึ้นจากดำริของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 (King Ludwig II) แห่งบาวาเรีย (Bavaria) ซึ่งมีพระชนม์ชีพอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1845-1886 ปราสาทแห่งนี้เป็นต้นแบบปราสาทในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ด้วยความโดดเด่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิคผสมยุคกลาง และสถานที่ตั้งอันน่าทึ่ง โดยตั้งบนหินผาขนาดใหญ่สูงกว่า 200 เมตร เหนือแก่งของแม่น้ำพอลลัท(Pollut River) นอกจากนี้ยังมีแวดล้อมด้วยธรรมชาติและทิวทัศน์ของป่าเขาลำเนาไพรที่สวยงาม และมีสีสันแปรเปลี่ยนแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล เมื่อมองจากสะพานมาเรียนที่ทอดข้ามสายน้ำเชี่ยวกรากในลำธารเบื้องล่าง เป็นอะไรที่คลาสสิกมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค(Munich)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant (Hofbrauhaus)

พักที่ : Hotel Mercure Hotel Orbis Munchen Sud หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
มิวนิค-จัตุรัสมาเรียนพลัส-สนามบินเมืองมิวนิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมเมืองมิวนิค(Munich) แห่งแคว้นบาวาเรีย เมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการจัดงานเทศกาลเบียร์ หรือ “ออคโตเบอร์เฟส” ในเดือนตุลาคมของทุกปี นำท่านชมผ่านชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือน และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่เรียงอยู่บนถนนที่สวยงาม ถนนเม็กซิมิลเลี่ยน ชมโอเปร่าเฮ้าซ์ และเขตพระราชวังเก่า และนำท่านสู่จัตุรัสมาเรียนพลัส(Marienplatz) ชมศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็นในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นำท่านถ่ายภาพคู่โบสถ์เฟราเอนเคียร์เชอ (Frauenkirche) หรือ Church of Our Lady เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค เนื่องจากสามารถมองเห็นโดมสีเขียวคู่แฝดของโบสถ์ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ โบสถ์แห่งนี้เคยได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ก็ได้รับการออกแบบและก่อสร้างขึ้นมาใหม่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเยอรมันโกธิค เชิญท่านชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสินค้าการเกษตร เช่น ดอกไม้ ผลไม้ อาหารพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอกเยอรมัน

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

16.10 น. : ออกเดินทางจากเมืองมิวนิค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์(QR) เที่ยวบินที่ QR58 (16.1023.30) / QR (02.2013.10(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.20 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 6
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

13.10 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 25 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 6. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. ค่าประกันโควิดรักษาระหว่างต่างประเทศ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 9. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการ
 10. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ // สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!!

1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์

(อัตราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันเดินทาง)

2.กลับถึงไทย ค่าที่พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์

ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า

 1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
 2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
 3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
 5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

 1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 30,000 บาท
 2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่มี Refund จากทางสายการบิน เนื่องจากเป็นตั๋ว Charter Flight
 3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

 1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
 4. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรม(กรณีมีการเรียกเก็บ)
 5. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ช่วงเดินทาง
17/05/2022 22/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
65,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี แฟรงค์เฟิร์ต มิวนิค
เดินทาง 17/05/2022 22/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  07/06/2022 12/06/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  65,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป เยอรมนี แฟรงค์เฟิร์ต มิวนิค
  เดินทาง 07/06/2022 12/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   21/06/2022 26/06/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   65,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป เยอรมนี แฟรงค์เฟิร์ต มิวนิค
   เดินทาง 21/06/2022 26/06/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
    • มิ.ย.65 - ส.ค.65
    • 5 วัน 3 คืน
    เริ่มต้น 49,777 บาท
    • Air Asia (FD)
    • มิ.ย.65 - ก.ค.65
    • 4 วัน 3 คืน
    เริ่มต้น 13,999 บาท
    • มิ.ย.65 - ก.ย.65
    • 5 วัน 3 คืน
    เริ่มต้น 19,999 บาท
    • มิ.ย.65 - ก.ย.65
    • 5 วัน 3 คืน
    เริ่มต้น 18,888 บาท