ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND

ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลอรี่ ลาแฟแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุช – พระราชวังแวร์ซายส์ – La Vallee Village Outlet – ปารีส – บรูจก์ – จัตุรัสบรูจก์ – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส – อัมสเตอร์ดัม – ดัมสแควร์ –KEUKENHOF 2022 – หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์

ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND

รหัส 013-0276
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
54 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินดูไบ

17.30 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน EMIRATES AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

20.35 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK373  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **

วันที่ 2 สนามบินดูไบ (UAE) – ปารีส (ฝรั่งเศส) – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล - แกลอรี่ ลาแฟแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุช

00.45 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

04.05 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK071  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **

09.25 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ

นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (PARIS)  เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นำชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE)    ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเรียน นำชมและถ่ายรูปคู่กับ  ประตูชัยนโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เครื่องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

นำท่าน ล่องเรือบาโตมุช (BATEAUX MOUCHES RIVER CRUISE) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีสชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

ค่ำ :  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูหอยเอสคาโก้

วันที่ 3 พระราชวังแวร์ซายส์ - La Vallee Village Outlet

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อนำเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLE PALACE) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจำพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน จากนั้นเดินทางสู่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE เพื่อช๊อปปิ้งที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ : อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 4 ปารีส – บรูจก์ – จัตุรัสบรูจก์ – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจก์ (BRUGES) เมืองหลวงของแคว้นฟลันเดอร์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน พาทุกท่านสู่จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจก์  ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง มีพื้นที่ประมาณ 1เฮคตาร์ เป็นที่ตั้งของงานสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย ทั้ง หอระฆังเก่าแก่ในสมัยศตวรรษที่ 12 ศาลาว่าการเมืองในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอ โกธิค รวมทั้งรูปปั้น Jan Breydel และ Pieter de Coninck ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส ยิ่งไปกว่านั้นจัตุรัสแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร และร้านค้าอีกมากมาย อาทิ ร้านสินค้าแฟชั่นชั้นนำ และช๊อคโกแลต ของฝากขึ้นชื่อของประเทศเบลเยี่ยม

นำท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ (BRUSSELS) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

วันที่ 5 บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส – อัมสเตอร์ดัม – ดัมสแควร์

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (GRAND PLACE) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นำชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส (MANNEKEN PIS) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์

นำท่านชม จัตุรัสดัมสแควร์ (DAM SQUARE) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ

ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการ ล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

วันที่ 6 KEUKENHOF 2022 – หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เช็คอินกลับประเทศไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 100-150 EURO) **

นำท่านเข้าชม งานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2022 ซึ่งในช่วงระหว่างปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี และเปิดให้เข้าชมเพียงปีละหนึ่งครั้ง ภายในประกอบไปด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า    7 ล้านต้น มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น บ้างก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย

เที่ยง : อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ (ZAANSE SCHANS) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม้

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

วันที่ 7 สนามบินสคิปโพล – สนามบินดูไบ

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโพล กรุงอัมสเตอร์ดัม    ประเทศเนเธอแลนด์ เพื่อให้ท่านได้ทำ Tax Refund และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ

15.20 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES  เที่ยวบินที่ EK148  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

23.59 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

02.50 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES  เที่ยวบินที่ EK384  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

12.15 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน EMIRATE AIRLINES อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 25 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
  หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 EURO ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการ 5,000บาท)
 • ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO
 • ค่าโรงแรมกักตัว1วันตอนมาถึงประเทศไทย
 • ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 ยูโร (EURO) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

 ** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจำท่านละ 20,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วันก่อนเดินทาง
 • กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้
ช่วงเดินทาง
28/03/2022 04/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
59,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
เดินทาง 28/03/2022 04/04/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  01/04/2022 08/04/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  59,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
  เดินทาง 01/04/2022 08/04/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   08/04/2022 15/04/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   69,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
   เดินทาง 08/04/2022 15/04/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    09/04/2022 16/04/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    69,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
    เดินทาง 09/04/2022 16/04/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     10/04/2022 17/04/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     69,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
     เดินทาง 10/04/2022 17/04/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      21/04/2022 28/04/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      59,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
      เดินทาง 21/04/2022 28/04/2022
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       28/04/2022 05/05/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       59,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
       เดินทาง 28/04/2022 05/05/2022
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        08/05/2022 15/05/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        59,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
        เดินทาง 08/05/2022 15/05/2022
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         28/03/2022 04/04/2022
         59,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
         เดินทาง 28/03/2022 04/04/2022
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          01/04/2022 08/04/2022
          59,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
          เดินทาง 01/04/2022 08/04/2022
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           08/04/2022 15/04/2022
           69,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
           เดินทาง 08/04/2022 15/04/2022
           *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            09/04/2022 16/04/2022
            69,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
            เดินทาง 09/04/2022 16/04/2022
            *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             10/04/2022 17/04/2022
             69,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
             เดินทาง 10/04/2022 17/04/2022
             *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              21/04/2022 28/04/2022
              59,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
              เดินทาง 21/04/2022 28/04/2022
              *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               28/04/2022 05/05/2022
               59,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
               เดินทาง 28/04/2022 05/05/2022
               *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                08/05/2022 15/05/2022
                59,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ยุโรป BENELUX FRANCE BELGIUM NETHERLAND
                เดินทาง 08/05/2022 15/05/2022
                *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 8,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 จำนวนการเข้าชม 54 ครั้ง
                 Tags ที่เกี่ยวข้อง
                 Share on social networks
                 โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                 • เดินทางมาเอง
                 • พ.ย.64 - ม.ค.65
                 • 3 วัน 2 คืน
                 • 55 ครั้ง
                 เริ่มต้น 2,490 บาท
                 รหัส 032-0173
                 3 วัน 2 คืน
                 เดินทางมาเอง
                 เริ่มต้น 2,490 บาท
                 • รถตู้
                 • ม.ค.65 - เม.ย.65
                 • 3 วัน 2 คืน
                 • 12 ครั้ง
                 เริ่มต้น 5,590 บาท
                 • Thai Airways (TG)
                 • มี.ค.65 - พ.ค.65
                 • 11 วัน 8 คืน
                 • 34 ครั้ง
                 เริ่มต้น 83,900 บาท
                 รหัส 014-0364
                 11 วัน 8 คืน
                 Thai Airways (TG)
                 เริ่มต้น 83,900 บาท
                 ชื่นชอบ