ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria

มาเรียนพลาตซ์ – สนาม ALLIANZ – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ- ปราก – ปราสาทปราก – บราติสสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ – เวียนนา – PARNDOLF OUTLET – พระราชวังเชินบรุนน์                            

ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria

รหัส 013-0282
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
50 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

22.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน EMIRATES AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

วันที่ 2 ดูไบ(UAE) – มิวนิค(เยอรมัน) – มาเรียนพลาตซ์ – สนาม ALLIANZ

01.05 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK385  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

05.00 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

08.40 :  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK049  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **

12.30 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ

เที่ยง : อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงมิวนิค (MUNICH) เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน เป็นเมืองใหญ่ของแคว้นบาวาเรีย นำท่านผ่านชมใจกลางเมือง ชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เรียงรายอยู่บนถนนอันสวยงาม ถนนแม็กซิมิลเลี่ยน โอเปร่าเฮ้าซ์ และ เขตพระราชวังเก่า

นำท่านชม จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี 1638  ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของทัพสวีเดน

นำท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสินค้าทางการเกษตร

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามกีฬา ALLIANZ STADIUM สนามเหย้าของทีม BAYERN MUNICH ทีมฟุตบอลอันดับ 1 ของประเทศเยอรมัน มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และยิ่งใหญ่เป็นสนามที่ใหญ่ที่เป็นอันดับต้นๆของเยอรมันนี

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

วันที่ 3 มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย นำท่าน เดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) นำชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บน ยอดเขา ดุจปราสาทในเทพนิยาย

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรูค (INNSBRUCK) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ชมหลังคาทองคำ (GOLDEN ROOF) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ FRIEDRICH ที่4ในช่วงต้นศตวรรษที่15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

วันที่ 4 อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ ฮัลสตัท (HALLSTATT) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราว กับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน SALZKAMMERGUT เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG)  ประเทศ ออสเตรีย เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก เมืองซาลส์บวร์ก มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป  และ  เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สำคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบนถนน GETREIDEGASSE ของเมืองที่มีความสวยงามรวมทั้งมีร้านค้าสินค้าแฟชั่นมากมาย

นำชม สวนมิราเบล(MIRABELL GARDEN) สวนภายในพระราชวังเดิมที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์สีสันที่สวยงาม รูปปั้นและน้ำพุสไตล์บาร๊อค สถานที่แห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะชื่อก้องโลก THE SOUND OF MUSIC’ จากนั้นนำชม บ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลกชาวออสเตรียน ปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัว

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมืองจีน

วันที่ 5 ชาลซ์บูร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ- ปราก

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) นำชม ปราสาทครุมลอฟ (KRUMLOV) จากบริเวณรอบนอกซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (VALTAWA RIVER) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค SENETE SQUARE และโบสถ์เก่ากลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าที่ UNESCO ขึ้นเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 กับบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน นำคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ

เดินชม ย่านช่างทองโบราณ (GOLDEN LANE) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก วางจำหน่ายอยู่มากมาย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นบนสะพานชาร์ล (CHARLES BRIDGE) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่ สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์

และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นนำท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “POWDER GATE” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (OLD TOWN HALL) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL CLOCK) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝากที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

วันที่ 6 ปราก – ปราสาทปราก – บราติสสลาว่า

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำเข้าชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย BORIVOJ แห่งราชวงศ์ PREMYSLIDS ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918

ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (ST.VITUS CATHEDRAL) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่14  นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก  ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344  ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และพระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (ROYAL PALACE) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA) ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก ผ่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวัก ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน ปราสาทบราติสลาวา ย่านมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ต่างๆ  โรงละคร และสถาบันทางวัฒนธรรม ให้เวลาอิสระทุกท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

วันที่ 7 บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนเข้าสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) นำชม กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัย และสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”

ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลก ด้วยทัศนียภาพ    บนสองฝั่งแม่น้ำดานูป  ชม จัตุรัสวีรบุรุษ (HEROES’ SQUARE) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ MILLENARY MONUMENT อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน นำท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ป้อมชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน

นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบอันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง “บูดา” และ “เปสต์” ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อ

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูซุปกุลาซ

วันที่ 8 บูดาเปสต์ - เวียนนา – PARNDOLF OUTLET – ซิตี้ทัวร์

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เช็คอินกลับประเทศไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 100-150 EURO) **

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย นำท่านเดินทางไปยัง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (PARNDOLF OUTLET) เอาท์เลทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ ตั้งอยู่กรุงเวียนนา มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง : อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 พระราชวังฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1873-1883

ผ่านชม  พระราชวัง เบลวีเดียร์ BELVEDERE PALACE พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบ และสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระตำหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโคโค หันหน้าเข้าหากันโดยคั่นกลางด้วยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูไส้กรอกเวียนนา

วันที่ 9 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบินเวียนนา – สนามบินดูไบ

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (SCHOENBRUNN PALACE) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง

นำชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ (ST. STEPHEN’S CATHEDRAL) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช๊อปปิ้งสินค้าในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (KARTNERSTRASSE) ใจกลางกรุงเวียนนา สินค้านานาชนิด

เที่ยง : อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย เพื่อให้ท่านได้ทำ TAX REFUND และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ

15.10 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน  EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK128  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

23.40 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 10 โดฮา - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

03.05 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK384  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

12.05 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน EMIRATES AIRLINES อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 25 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
  หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 EURO ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการ 5,000บาท)
 • ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO
 • ค่าโรงแรมกักตัว1วันตอนมาถึงประเทศไทย
 • ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป

ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 45,900 บาท
** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EURO) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจำท่านละ 20,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วันก่อนเดินทาง
 • กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้
ช่วงเดินทาง
11/03/2022 20/03/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
69,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
เดินทาง 11/03/2022 20/03/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  25/03/2022 03/04/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  69,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
  เดินทาง 25/03/2022 03/04/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/04/2022 10/04/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   69,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
   เดินทาง 01/04/2022 10/04/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/04/2022 17/04/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    79,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
    เดินทาง 08/04/2022 17/04/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 12,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     08/04/2022 18/04/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     79,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
     เดินทาง 08/04/2022 18/04/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 12,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      17/04/2022 26/04/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      69,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
      เดินทาง 17/04/2022 26/04/2022
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       29/04/2022 08/05/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       69,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
       เดินทาง 29/04/2022 08/05/2022
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        13/05/2022 22/05/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        69,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
        เดินทาง 13/05/2022 22/05/2022
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         20/05/2022 29/05/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         69,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
         เดินทาง 20/05/2022 29/05/2022
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          11/03/2022 20/03/2022
          69,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
          เดินทาง 11/03/2022 20/03/2022
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           25/03/2022 03/04/2022
           69,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
           เดินทาง 25/03/2022 03/04/2022
           *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            01/04/2022 10/04/2022
            69,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
            เดินทาง 01/04/2022 10/04/2022
            *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             08/04/2022 17/04/2022
             79,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
             เดินทาง 08/04/2022 17/04/2022
             *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 12,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              08/04/2022 18/04/2022
              79,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
              เดินทาง 08/04/2022 18/04/2022
              *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 12,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               17/04/2022 26/04/2022
               69,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
               เดินทาง 17/04/2022 26/04/2022
               *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                29/04/2022 08/05/2022
                69,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
                เดินทาง 29/04/2022 08/05/2022
                *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 13/05/2022 22/05/2022
                 69,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
                 เดินทาง 13/05/2022 22/05/2022
                 *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  20/05/2022 29/05/2022
                  69,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
                  เดินทาง 20/05/2022 29/05/2022
                  *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   จำนวนการเข้าชม 50 ครั้ง
                   Tags ที่เกี่ยวข้อง
                   Share on social networks
                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                   • เดินทางมาเอง
                   • พ.ย.64 - ม.ค.65
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 57 ครั้ง
                   เริ่มต้น 3,290 บาท
                   รหัส 031-0175
                   3 วัน 2 คืน
                   เดินทางมาเอง
                   เริ่มต้น 3,290 บาท
                   • ธ.ค.64 - มี.ค.65
                   • 11 วัน 8 คืน
                   • 62 ครั้ง
                   เริ่มต้น 67,500 บาท
                   • รถตู้
                   • พ.ย.64 - ม.ค.65
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 170 ครั้ง
                   เริ่มต้น 3,998 บาท
                   รหัส 003-0061
                   3 วัน 2 คืน
                   รถตู้
                   เริ่มต้น 3,998 บาท
                   • Thai Smile Airways (WE)
                   • ก.พ.64 - มี.ค.64
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 352 ครั้ง
                   เริ่มต้น 8,999 บาท
                   รหัส 007-0159
                   3 วัน 2 คืน
                   Thai Smile Airways (WE)
                   เริ่มต้น 8,999 บาท
                   ชื่นชอบ