มิวนิค (เยอรมัน)-โอเบอรามาเกา-ฟุสเซ่น
โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ลินเดา
ลินเดา-เซ้นต์กัลซูริค-ย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ-โบสถ์กรอสมุนสเตอร์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
ซูริค-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเพล-โบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ-อนุสาวรีย์สิงโต-อินเทอร์ลาเก้น
นั่งกระเช้าไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe-เบิร์น- เบอซองซง(ฝรั่งเศส)
ปารีส-ถ่ายรูปกับหอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน
แวร์ซายส์-พระราชวังแวร์ซายส์-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ท La Vallee Village
ทัวร์ยุโรป Europe Romance เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
รหัส 014-0879
วันที่เดินทาง
มิย.65 -ตค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
91,500 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
5 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ

21.30 น. : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอร์สายการบินไทย Thai Airways เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป ROW D

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่ส์และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

วันที่ 2
มิวนิค (เยอรมัน)-โอเบอรามาเกา-ฟุสเซ่น

00.50 น. : นำท่านออกเดินทางบินตรงสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG-924

07.05 น. : เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย นำท่านชมนครมิวนิค ซึ่งมหานครแห่งนี้ก่อตั้งใน ค.ศ.1158  มีบรรยากาศรื่นรมย์เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่ว่าแบบเรอเนอซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย

นำท่านถ่ายรูปภายนอกบริเวณด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก Nymphenburg Palace พระราชวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 ตั้งอยู่ชานเมืองมิวนิค เป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในมิวนิค มีสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกที่งดงามและใหญ่โตมาก ด้านนอกมีสวนที่กว้างขวาง และด้านในมีการแสดงภาพวาดให้ชมด้วย จากนั้นนำท่านสู่ถนนแมกซิมิเลียน Maximilianstrasse ถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของมิวนิคถนนสายหลักที่นักช้อปต้องไม่พลาด เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนม และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว อีกทั้งบริเวณถนนเส้นนี้เป็นย่านเก่าแก่และค่อนข้างพิเศษกว่าย่านอื่นๆ เพราะเป็นหนึ่งในย่านการค้าที่พระเจ้าลุดวิจที่ 1 แห่งบาวาเรีย ทรงวางผังเมืองด้วยพระองค์เอง ทำให้เราจะเห็นบรรยากาศรอบๆ บริเวณนี้ที่สะท้อนความงดงามของสถาปัตยกรรมบาวาเรียนได้เป็นอย่างดี  จากนั้นนำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน Marianplaz ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่งดงามที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโอเบอรามาเกา Oberammergau (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงเรื่องภาพเขียนสีบนผนังของอาคารบ้านเรือนอันสวยงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินเล่นชมเมืองโอเบอรามาเกาเมืองเล็กๆที่แสนน่ารักของแคว้นบาวาเรีย อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับผนังของอาคารบ้านเรือนที่มีภาพวาดสีเฟรสโกสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ และนำท่านแวะชมภายนอกกับสำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล  Ettal Abbey ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1330 ซึ่งตรงกับวันนักบุญวีตาลิสแห่งมิลาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น Fussen เมืองที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองฟุสเซ่นที่ตั้งอยู่ปลายแคว้นบาวาเรียหรือตอนใต้ของเยอรมนีติดกับประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเล็กๆสงบๆท่ามกลางธรรมชาติ ที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Euro Park Hotel, Fussen หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ลินเดา

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่อยู่ติดกับฟุสเซ่นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งสมัยจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์Neuschwanstein Castle  ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชัทเทิ้ลบัส หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆจะต้องใช้การเดินเท้าแทนหรือนั่งรถม้าซึ่งบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึ้นลงชำระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร)

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง…พิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมันขนานแท้ที่มีชื่อเสียงอันลือเลื่อง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองลินเดา Lindau เมืองเก่าสไตล์บาวาเรียน เมืองที่มีลักษณะเป็นเกาะ โดยมีทะเลสาบคอนสแตนซ์โอบล้อมเอาไว้ อีกทั้งฉากหลังของเมืองมีเทือกเขาแอลป์ ทําให้มีทัศนียภาพอันงดงาม เป็นอีกหนึ่งเมืองที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของเยอรมนีที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวและผู้คนที่มีสีสันมีชีวิตชีวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนําท่านชมเมืองลินเดา เมืองตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบคอนสแตนซ์หรืออีกชื่อคือทะเลสาบโบเดนเซ เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอยู่ระหว่างสามประเทศคือเยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ด้วยของเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบซึ่งมีฉากหลังเป็นเทือกเขาเอลป์จนได้รับฉายาว่า “แชงกรีลา” แห่งเยอรมัน นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง ถ่ายรูปกับเสาประภาคารบาวาเรียและเสารูปสิงโตซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลินดา อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Best Western Plus Marina Star Hotel, Lindau หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4
ลินเดา-เซ้นต์กัลเลน (สวิตเซอร์แลนด์) -ซูริค-ย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ-โบสถ์กรอสมุนสเตอร์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองเซ้นต์กัลเลน St.Gallen ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนา นำท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับโบสถ์เซ้นต์กัลเลน St.Gallen Abbey & Library โบสถ์หอคอยคู่สไตล์บารอคและห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือเก่าแก่อายุมากกว่า 1,000 ปี ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังอันขึ้นชื่อและภาพเขียนเฟรสโก้ที่ออกแบบและเขียนโดยนักจิตรกรชื่อดังอย่างไมเคิล แองเจโลเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่เก่าแก่และสวยงามมากที่สุด จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1983

จากนั้นนำท่านสู่ถนน Multergrasse ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมือง ที่มีร้านค้าน่ารักๆมากมาย ทั้งร้านนาฬิกา ร้านเสื้อผ้า และของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่นครซูริค Zurich เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  จากนั้นนำท่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ผ่านอาคารบ้านเรือนร้านค้าย่านเมืองเก่า นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ The Rathaus หรืออีกชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยดีอย่าง Zurich’s Town Hall สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1694 ถึงปี 1698 เป็นสถานที่ราชการท้องถิ่นในเมืองซูริค ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลิมมัตแต่เดิมเคยเป็นห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1397 แต่ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church มหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัตเช่นกัน ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค และนำท่านเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งของแม่น้ำชมโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ Fraumünster ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค ที่สร้างขึ้นจากซากปรักหักพังของวิหารสำหรับสตรีชนชั้นขุนนางชั้นสูงในสมัยก่อนโดยกษัตริย์แห่งบาวาเรียเพื่อพระราชธิดาฮิลต์การ์ต ภายหลังได้พระราชทานให้กับคณะนักบุญเบเนดิกต์ จุดเด่นของโบสถ์คือภายนอกประกอบด้วยกระจกสีขนาดใหญ่ 5 บาน เรียกว่ากระจกชากาล ออกแบบโดย มาร์ก ชากาล จิตรกรชาวเบลารุส-ฝรั่งเศส และได้ติดตั้งในปีค.ศ. 1970 ซึ่งจิตรกรคนนี้โด่งดังอย่างยิ่งในแถบยุโรป

**เพื่อความสะดวกในการเดินชมเมืองและเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**           

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Dorint Airport Hotel, Zurich หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5
ซูริค-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเพล-โบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ-อนุสาวรีย์สิงโต-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น Luzern (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองลูเซิร์น ชมสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm อยู่กลางสะพาน ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปค่อนข้างมาก) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากนั้นแวะชมโบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ Hofkirche St.Leodegar โบสถ์ที่สำคัญและเป็นแลนด์มาร์คของเมืองลูเซิร์น ลักษณะเป็นโบสถ์หอคอยคู่ปลายแหลมถูกสร้างขึ้นในปี 1633-1639 ภายในมีแท่นบูชาพระแม่มาเรีย รูปปั้นนักบุญ Leodegar และ Mauritus นักบุญอุปถัมภ์ของเมืองลูเซิร์น โบสถ์แห่งนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่า St.Leodegar Church จากนั้นชมอนุสาวรีย์สิงโต Lion Monument ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟเพื่อต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น ที่ตั้งอยู่เลียบริมแม่น้ำอาเร่ ชมสวนสาธารณะ Hohematte Park สวนสาธารณะที่มีวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสวิส จากนั้นให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมืองมีสวนดอกไม้เล็กๆน่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมืองรวมทั้งมี อาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีแบรนด์ดังของสวิสอาทิ นาฬิกา ช็อคโกแลต มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม The Hey Hotel, Interlaken หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6
อินเทอร์ลาเก้น-นั่งกระเช้าไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe - เบิร์น- เบอซองซง(ฝรั่งเศส)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางจากอินเทอร์ลาเก้นสู่สถานีกรินเดอวาลด์ Grindelwald Terminal (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุด Eiger Express ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อธันวาคม 2563 เพื่อนำท่านขึ้นสู่สถานี Eiger Glacier หรือ Eigergletscher ทางฝั่งเหนือ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) และเปลี่ยนเป็นขึ้นรถไฟ Cog Wheel สายจุงฟราวบาห์เนน Jungfrau Banen เพื่อไต่เขาขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราว  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 26 นาที) ซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมแนวป่าสนที่งดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค  ซึ่งมีความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการก่อสร้าง และนำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนั้นนำชมถ้ำน้ำแข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น Berne เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายซึ่งองค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านผ่านชมเมืองเก่ากรุงเบิร์นย่านถนนมาร์คกาสเซ Marktgasse  ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ที่มีหอนาฬิกาดาราศาสตร์ไซ้ท์ กล็อคเค่น Zytglogge Clock Tower อายุกว่า 800 ปีที่จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา จากนั้นแวะถ่ายรูปกับบ่อหมีสีน้ำตาล Bear Park สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองเบอซองซง Besancon ประเทศฝรั่งเศส เมืองทางฝั่งตะวันออกของฝรั่งเศสที่มีอาณาเขตติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Besancon Parc Micaud Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7
เบอซองซง-ปารีส-ถ่ายรูปกับหอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส Paris (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองที่โด่งดังทั้งเรื่องแฟชั่น สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เยือนแวร์ซายส์พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีจากพรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ตชื่อดัง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย : นำท่านชมกรุงปารีสโดยแวะถ่ายรูปที่ปลาชเดอลา ค็องคอร์ด Place de la Concordeจัตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุดในกรุงปารีส สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 เคยใช้เป็นลานประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน สิ่งสำคัญที่จัตุรัสนี้คือเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ สูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000 ปีที่ถูกนำมาจากประเทศอียิปต์ ชมภายนอกและถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ Louvre Museum สถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกจำนวนมาก ตั้งอยู่ในกรุงปารีสเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซาผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวน 8.3 ล้านคนทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีส จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านล่องเรือชมแม่น้ำแซน Bateaux Mouche ชมแม่น้ำสายหลักของนครปารีส และทัศนียภาพสองฟากฝั่งและสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พิเศษ…ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูหอยเอสคาโกสุดหรูขึ้นชื่อของฝรั่งเศส

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8
ปารีส-แวร์ซายส์-พระราชวังแวร์ซายส์-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ท La Vallee Village-ปารีส

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ Versailles เมืองที่ตั้งของพระราชวังหรูหราชื่อดังของโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) นำท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลกและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย พระราชวังแวร์ซายส์เป็นอดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย เดิมทีเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสยังทรงพระเยาว์ ทรงนิยมล่าสัตว์และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าสร้างพระตำหนักขึ้นมาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้น เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ขึ้นครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริ่มมีการปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทั้งหมด 5 แสนล้านฟรังค์ คนงานอีก 30,000 คนและใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก นำท่านชมภายในพระราชวังที่มีการแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม  ห้องเสวย ห้องสำราญ เป็นต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงอาทิ ห้องกระจก Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้เป็น ห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และใช้เป็นที่ลงนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทำการก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บานที่เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายส์อันสวยงาม พระราชวังแวร์ซายส์มีห้องทั้งหมด 700 ห้อง รวมภาพวาดทั้งหมด 6,123 ภาพและงานแกะสลักทั้งหมด 15,034 ชิ้น พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ทั้งในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เอ้าท์เล็ต La Valle Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ทขนาดใหญ่ที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจำนวนกว่า 100 ร้านค้า อาทิ Armani, Coach, Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็นต้น

***เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***

จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงปารีส

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 9
ปารีส-สนามบินชาร์ลเดอโกลล์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ให้ท่านเตรียมตัวเช็คเอ๊าท์ที่พัก จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ และเผื่อเวลาให้ท่านทำคืนภาษีที่สนามบิน

13.40 น. : นำท่านออกเดินทางจากนครปารีสโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่ 10
กรุงเทพฯ

06.05 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..

**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่ส์และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

เงื่อนไข

อัตรานี้รวมบริการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ- มิวนิค // ปารีส-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่าภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองสำหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร,ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 16 มี.ค.2565 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5,500บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,900บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ
 • ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
 • สัญญาณ wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
  เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า , ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-Test ก่อนเดินทางเข้าเยอรมันผลตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยดูจากประกาศจากทางภาครัฐของเยอรมันเป็นสำคัญ)
 • การลงทะเบียนข้อมูลขาเข้าหรือ Entry Form ก่อนเดินทางเข้าเยอรมัน ในระบบ https://www.einreiseanmeldung.de/#/ (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยดูจากประกาศจากทางภาครัฐของเยอรมันเป็นสำคัญ)
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass (ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/) (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยดูจากประกาศจากทางรัฐบาลเป็นสำคัญ)
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรม (AQ / SHA Plus) เมื่อเดินทางถึงไทย (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยดูจากประกาศจากทางรัฐบาลเป็นสำคัญ)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท //

ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,900 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย **

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่านตามลำดับ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯและจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้รวมทั้งไม่สามารถ Refund ตั๋วได้

กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
***การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทำการ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับคำร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทำการนัดหมาย **

 

ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์
ขั้นตอน 1 ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที่เดินทางแล้ว จะเริ่มดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางกำหนด
ขั้นตอน 2 ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการทำวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการทำนัดหมาย
ขั้นตอน 3 ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 21 วัน เพื่อที่ทางบริษัทจะ

ได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์

 

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันที่นำเที่ยว

การยกเลิก

1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

2.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

3.หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

หมายเหตุ

 • ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศเยอรมันให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารอันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 • กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน
 2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตฝรั่งเศส

***การยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครั้งที่มีการเดินทางเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น VFS FRANCE***

ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15-21 วันทำการ

เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

 

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***

 1. สถานทูตฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
 2. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น

หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

 1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
  • หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
  • หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
  • ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ
 2. รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตรจำนวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า
 • ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)
 • รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับ
  บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊กอายส์ **
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี
 • ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • หากเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 1. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
 2. สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
 4. สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
 5. สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว
 1. หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
  *** การสะกดชื่อ นามสกุลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือเดินทาง มิเช่นนั้น สถานทูตจะไม่รับพิจารณา (สำคัญมาก) ***
 • กรณีลูกจ้างใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น(ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็นต้น
 • กรณีมีอาชีพรับราชการใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด(หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน
 • หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส
 • หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
 • กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด  (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)
 • กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษาใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
 1. หลักฐานการเงิน
 • ใช้สเตทเม้นท์เงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว(Bank Statement) อัพเดทไม่เกิน 10 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต
 • หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
 • กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น
 • กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูต 1 ฉบับโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

 1. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
 • จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  **

***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

***********************************************************************************************************

 กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป

หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนำเอกสารส่งยื่นคำร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่

กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการทำเอกสารออนไลน์ต่อไป)

 1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………………..
  ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………..                                                         ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน      (ภาษาไทย)………………………………………………….         (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………  หมายเลขหนังสือเดินทาง ……………………………………………                                                  วันเดือนปี เกิด …………………………………………  วันออกหนังสือเดินทาง …………………………………                                                                              วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ……………………………………….. สถานที่เกิด ……………………………………..                                                              หมายเลขบัตรประชาชน ………………………………………………………
 1. สถานภาพ …….. โสด   ……… แต่งงานจดทะเบียน    ……… แต่งงานไม่จดทะเบียน   ……… หย่า   ……… หม้าย
 2. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา                                                             สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………..                                                                    วันเกิด ของสามี-ภรรยา …………………………………………  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ……………………………….

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. รหัสไปรษณีย์ ………………………..

ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above(ภาษาอังกฤษ)………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                             รหัสไปรษณีย์ ………………………………………..     โทรศัพท์บ้าน………………………………………………………….

โทรศัพท์มือถือ…………………………………………อีเมลล์ …………………………………………………

 1. ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………
  (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ……………………………………………………………………….)
  กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทำงานให้ชัดเจนเช่นกัน                                                                                                    ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………  รหัสไปรษณีย์ ……………………….                                                              ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์……………………………………..  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)……………………………                                                                                  กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………

 1. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย………………………………………………………………………………………………………….                                                      ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………..
 2. ท่านเคยได้วีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ …….. ไม่เคย   ……… เคย (กรณีเคยให้ระบุวันที่)                                                       กรณีที่เคยได้วีซ่าเชงเก้น วีซ่าออกโดยสถานทูตใด………………………………………………………………                                                                          วีซ่าใช้เดินทางตั้งแต่วันที่……………………………….. ถึงวันที่………………………………….. รวม……….. วัน                                                                    ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   …….. ไม่เคย   ……… เคย                                                                                                                                     กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ………………………………………………………
 3. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ …….. ไม่เคย   ……… เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่ …….. ตัวเอง   ……… มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย                                                                  (กรณีที่มีผู้สนัสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่)                                                         ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ………………………………………………………………………………………………………….                                              ความสัมพันธ์กับท่าน ……………………………………………………………………………………………………………………….                                                    เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   …….. เดินทางด้วยกัน   ……… ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

ช่วงเดินทาง
11/06/2022 20/06/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
91,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป Europe Romance เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
เดินทาง 11/06/2022 20/06/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 89,500 ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 87,500 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
*** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 62,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  25/06/2022 04/07/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  91,500 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป Europe Romance เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
  เดินทาง 25/06/2022 04/07/2022
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 89,500 ***
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 87,500 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
  *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 62,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09/07/2022 18/07/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   91,500 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป Europe Romance เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
   เดินทาง 09/07/2022 18/07/2022
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 89,500 ***
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 87,500 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
   *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 62,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    23/07/2022 01/08/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    91,500 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป Europe Romance เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
    เดินทาง 23/07/2022 01/08/2022
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 89,500 ***
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 87,500 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
    *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 62,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     13/08/2022 22/08/2022
     การเดินทาง
     Thai Airways (TG)
     จำนวน
     ราคา
     91,500 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป Europe Romance เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
     เดินทาง 13/08/2022 22/08/2022
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 89,500 ***
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 87,500 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
     *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 62,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      27/08/2022 05/09/2022
      การเดินทาง
      Thai Airways (TG)
      จำนวน
      ราคา
      91,500 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป Europe Romance เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
      เดินทาง 27/08/2022 05/09/2022
      *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 89,500 ***
      *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 87,500 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
      *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 62,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       17/09/2022 26/09/2022
       การเดินทาง
       Thai Airways (TG)
       จำนวน
       ราคา
       91,500 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป Europe Romance เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
       เดินทาง 17/09/2022 26/09/2022
       *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 89,500 ***
       *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 87,500 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
       *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 62,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        24/09/2022 03/10/2022
        การเดินทาง
        Thai Airways (TG)
        จำนวน
        ราคา
        91,500 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป Europe Romance เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
        เดินทาง 24/09/2022 03/10/2022
        *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 89,500 ***
        *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 87,500 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
        *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 62,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         08/10/2022 17/10/2022
         การเดินทาง
         Thai Airways (TG)
         จำนวน
         ราคา
         94,500 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป Europe Romance เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
         เดินทาง 08/10/2022 17/10/2022
         *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 92,500 ***
         *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 90,500 ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
         *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 62,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          22/10/2022 31/10/2022
          การเดินทาง
          Thai Airways (TG)
          จำนวน
          ราคา
          94,500 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรป Europe Romance เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
          เดินทาง 22/10/2022 31/10/2022
          *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 92,500 ***
          *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 90,500 ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
          *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 62,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • เดินทางมาเอง
           • พ.ย.94 - ต.ค.65
           • 3 วัน 2 คืน
           เริ่มต้น 4,590 บาท
           • Thai Smile Airways (WE)
           • มิ.ย.65 - ก.ค.65
           • 4 วัน 3 คืน
           เริ่มต้น 14,999 บาท
           • ธ.ค.65
           • 9 วัน 6 คืน
           เริ่มต้น 46,500 บาท
           • เมย.65 - ตค.65
           • 10 วัน 7 คืน
           เริ่มต้น 111,900 บาท