ชมความอลังการปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
แลนด์มาร์คเมืองมิวนิก โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารเฟราเอน ศาลากลางเก่า
เยี่ยมบ้านเกิดของนักดนตรีชื่อดัง โมสาร์ท  เที่ยวเมืองหลวงที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม
ทั้งพระราชวังเชินบรุนน์ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา และ เมืองเมืองซาลซ์บูร์ก
ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ชมความสวยงามของปราสาทครุมลอฟ
เมืองปรากที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ปราสาทปราก ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก
*สโลวาเกีย เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ มหาวิหารเซนต์มาร์ติน

 

 

ทัวร์ยุโรป GERMANY AUSTRIA CZECH SLOVAKIA
รหัส 003-0775
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
54,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
3 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี

16:30 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

19:30 น. : นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY407

23:10 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี-ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เมืองมิวนิก- โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-มหาวิหารเฟราเอน-จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์-ศาลากลางเก่า

02:30 น. : นำท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานมิวนิก ประเทศเยอรมัน เที่ยวบินที่ EY005

06:55 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิวนิก ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) เพื่อขึ้นถ่ายภาพด้านนอก (ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยาย ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ดวากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ จากนั้นแวะเก็บภาพความประทับใจกับสัญลักษณ์อีกแห่งที่สำคัญของเมืองมิวนิคที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter Church) เป็นโบสถ์คริสต์ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค จุดตั้งต้นมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 และผ่านการพัฒนามาหลายครั้ง จวบจนมาถึงปี ค.ศ.1837 ที่พร้อมสมบูรณ์ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง เพดานและแท่นบูชากลางโบสถ์ .

และเยี่ยมชม มหาวิหารเฟราเอน (Frauenkirche Cathedral) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1468 เป็นทั้งมหาวิหารโกธิคและเป็นโบสถ์เมือง และยังเป็นที่ตั้งของหลุมศพเจ้าชายหลายองค์ในราชวงศ์บาวาเรียรวมถึงจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ แลนด์มาร์คใจกลางเมืองที่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวในมิวนิค มหาวิหารนี้ตั้งอยู่ในย่าน Old Town ใกล้กับ จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่นี่ถูกทำลายและได้บูรณะใหม่ภายหลัง ในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นตลาดเรียกว่า “ตลาดสี่เหลี่ยม” ภายหลังได้กลายเป็นที่ตั้งของ ศาลากลางเก่า (New Town Hall) ได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์โกธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปด้วย ศาลากลางเก่าที่มีซุ้มประตูและหอคอย ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปปั้นของพระแม่มารีสีทอง น้ำพุปลา และหอคอย Glockenspiel ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3
เมืองมิวนิก–เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย-สวนมิราเบล-มหาวิหารซาลซ์บูร์ก-จัตุรัสศูนย์กลางประวัติศาสตร์-เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 140 กม.ใช้เวลา 2 ช.ม) มีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นำท่าน ชมเมืองซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซ์ร์กตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลซัค (Salzach) และ มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์

จากนั้นนำท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell garden) สวนดอกไม้เลืองชื่อสุดโรแมนติกสไตล์ฝรั่งเศส ที่ได้ชื่อว่าร่มรื่นและสวยงามที่สุดในออสเตรีย

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง 

อิสระให้ทุกท่านเดินเที่ยวชม เมืองฮัลล์สัตทท์ (Hallstatt) เมืองชนบทเล็กๆ ริมทะเลสาบแห่งนี้มีความเป็นมายาวนานมากๆ ตั้งแต่ ต้นยุคเหล็ก (Early Iron Age) ราวๆ 800-450 ปีก่อนคริสตกาลเลยทีเดียว เดิมเป็นชุมชนของ ชาวเคลติก (Celtic) ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเก่าแก่ในภูมิภาคยุโรป ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบฮัลล์สัตทท์ (Hallstätter See)  ซึ่งล้อมรอบด้วย เทือกเขาแอลป์ ทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNCESO เพราะเป็นหมู่บ้านที่สวยหมดจดครบทุกองค์ประกอบ ทั้งบ้านเมืองสีสันสดใส ธรรมชาติอันงดงาม และประวัติความเป็นมาอันยาวนาน นำท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 209 กม.ใช้เวลา 3 ชม.) นำท่านชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 4
เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-อนุสรณ์สถาน Jan Hus-กรุงปราก-ปราสาทแห่งปราก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-สะพานชาร์ลส์-ย่านเมืองเก่า-โบสถ์ติน-นาฬิกาดาราศาสตร์ปราก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) สิ่งก่อสร้างที่เด่นที่สุดในเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองเล็กๆ ในสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (Vltava River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง อนุสรณ์สถาน Jan Hus ตั้งอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของจัตุรัสเมืองเก่ากรุงปรากในสาธารณรัฐเช็ก อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แสดงให้เห็นนักรบHussite ที่ได้รับชัยชนะและโปรเตสแตนต์ซึ่งถูกบังคับให้ต้องลี้ภัย 200 อนุสาวรีย์มีขนาดใหญ่มากจนประติมากออกแบบและสร้างวิลล่าและสตูดิโอของตัวเองซึ่งสามารถทำงานได้ มันถูกเปิดเผยในปี 1915 เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 500 ปีของการพลีชีพของ Jan Hus อนุสรณ์ได้รับการออกแบบโดย Ladislav Šaloun ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 172 กม. ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง 

นำท่านเข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบ  ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ปราสาทที่เปี่ยมไปด้วยความหลากหลายทางสถาปัตยกรรม เพราะผ่านกาลเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมายาวนานกว่า 1,000 ปี ทำให้ปราสาทแห่งนี้ เป็นเหมือนภาพสะท้อนของอารยธรรมในแต่ละยุค ที่เคยเข้ามามีอิทธิพลกับเมืองปราก โดยอาณาบริเวณของปราสาทปรากนั้น กินพื้นที่มากถึง 70,000 เมตร ทำให้ตัวปราสาทกลายเป็นสถาปัตยกรรมจากทุกยุคที่มาผสานกันได้อย่างลงตัว มหา วิหารเซนต์วิตัส (St.Vitus Cathedral) โบสถ์แห่งนี้เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบโกธิกและเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในประเทศตั้งอยู่ภายในปราสาทปรากและมีสุสานของกษัตริย์โบฮีเมียน และจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จำนวนมาก สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง ย่านเมืองเก่า (Old Town) และ Little Town สะพานสร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15

นาฬิกาดาราศาสตร์ปราก (Astronomical clock) เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ตั้งอยู่ที่กรุงปราก เมืองหลวงของประเทศเช็ก ตั้งอยู่ทางกำแพงด้านใต้ของศาลาว่าการในจัตุรัสเมืองเก่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองที่ได้รับความนิยมมาก ส่วนประกอบหลักของหอนาฬิกา ได้แก่ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งจะแสดงวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ด้านล่างของนาฬิกาดาราศาสตร์จะมีหน้าปัดแสดงเดือนในปัจจุบัน และด้านบนสุดมีรูปปั้นสาวกของพระเยซู

เย็น : รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 5
กรุงปราก-เมืองเบอร์โน-จัตุรัสอิสรภาพ-เมืองบาติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย-ปราสาทบราติสลาวา-โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ- มหาวิหารเซนต์มาร์ติน-กรุงเวียนนา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากกรุงปราก เมืองหลวงของประเทศเช็กเกียซึ่งเป็นที่รู้จักในอาคารสถาปัตยกรรมศิลปะสมัยใหม่เช่น Villa Tugendhat ตั้งอยู่บนเนินเขาที่เด่นตระหง่านอยู่ในตัวเมือง จัตุรัสอิสรภาพ (Liberty Square) เป็นจัตุรัสหลักในเบอร์โนในใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ สถานที่แห่งการค้าและการรวมตัวกันของชาวเมือง ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 รูปทรงสามเหลี่ยม ปัจจุบันจัตุรัสนี้มีถนนตัดเข้า 7 สายด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ซึ่งใช้เวลาหลายปีและมีมูลค่า 180 ล้านคราวน์ มีการซ่อมแซมน้ำพุทรงกลมสีบรอนซ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เมตร ตกแต่งโดย แจน สกาเซล ทำให้ที่นี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางแห่งจินตนาการและศูนย์กลางของเมืองทั้งเมือง

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) ประเทศสโลวาเกีย  (ระยะทาง 130 กม.ใช้เวลา 2 ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย มีประชากรประมาณ 430,000 คน เป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป บราติสลาวาอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวาเกีย มีพรมแดนติดกับออสเตรียและฮังการีโดยเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีพรมแดนติดกับสองรัฐเอกราช นำท่านถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava castle) เป็นปราสาทหลักของบราติสลาวาเมืองหลวงของสโลวาเกีย เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่มีหอคอยอยู่สี่มุม ตั้งอยู่บนเนินเขาหิน Little Carpathians เหนือแม่น้ำดานูบกลางบราติสลาวา ด้วยขนาดและที่ตั้งทำให้เป็นจุดเด่นของเมืองมานานหลายศตวรรษ สถานที่ตั้งสามารถเห็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมของบราติสลาวา ออสเตรีย และบางส่วนของฮังการีในวันที่สภาพอากาศดี มีตำนานหลายเรื่องเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของปราสาท

โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ (The Blue church) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อโบสถ์สีน้ำเงิน เนื่องจากสีของส่วนหน้า , โมเสค , majolicas และหลังคาเคลือบสีฟ้า สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่อลิซาเบธแห่งฮังการีลูกสาวของแอนดรูว์ที่สอง ผู้เติบโตขึ้นมาในปราสาทเพรสเบิร์ก ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของโรงยิมเนเซียมที่อยู่ใกล้เคียง และทำหน้าที่เป็นโบสถ์ของโรงเรียน (โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) มหาวิหารเซนต์มาร์ติน (St.Martin’s cathedral) เป็นโบสถ์ในเมืองบราติสลาวาสโลวาเกียและมหาวิหารแห่งอัครสังฆมณฑลคาธอลิก แห่งบราติสลาวาตั้งอยู่ที่ชายแดนด้านตะวันตกของใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในบราติสลาวา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่รู้จักในฐานะโบสถ์พิธีบรมราชาภิเษกของราชอาณาจักรฮังการีระหว่างปี 1563 ถึง พ.ศ. 2373 นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 78 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่

เย็น : รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 6
กรุงเวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-มหาวิหารเซนต์สตีเฟน-พระราชวังฮอฟบวร์ก-โรงโอเปร่า-ถนน Karntner Strasse- Designer Outlet in Parndorf-กรุงเวียนนา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นพาทุกท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) (ระยะทาง 7 กม.ใช้เวลา 15 นาที) เป็นอาคารในสไตล์โรโคโคที่งดงามและใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาชมมรดกโลกที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศแห่งนี้เป็นจำนวนหลายล้านคน พระราชวังเชินบรุนน์ มีความหมายว่า น้ำพุอันสวยงาม เล่ากันว่าพระจักรพรรดิได้ทอดพระเนตรเห็นน้ำใต้ดินผุดขึ้นจากบริเวณนั้น จึงได้นำมาตั้งเป็นชื่อของพระราชวัง โดยพระราชวังอันงดงามแห่งนี้ได้สร้างตามแบบพระราชวังแวร์ซายส์ในประเทศฝรั่งเศส ด้านหน้าของพระราชวังนั้นมีสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ภายในตัวพระราชวังที่สุดแสนอลังการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตร มีห้องต่างๆ มากถึง 1,441 ห้อง แต่มีเพียง 40 ห้องเท่านั้นที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟ สมเด็จพระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซาและบรรดาผู้ปกครองแห่งประเทศออสเตรียพระองค์อื่นๆ มาก่อน แต่ละห้องของพระราชวังเชินบรุนน์นั้นตกแต่งอย่างวิจิตรหรูหรา ภายในพระราชวังมีสวนสไตล์บารอกอันยิ่งใหญ่ตระการตา เขาวงกตแสนสวย และสวนสัตว์แห่งศตวรรษที่ 18

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง 

จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephan’s Cathedral) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑลเวียนนา และเป็นที่ตั้งอาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งเวียนนา สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบโรมานเนสก์ และ กอทิก ริเริ่มโดยรูดอล์ฟที่ 4 ยุกแห่งออสเตรีย โบสถ์ที่อุทิศให้กับนักบุญสตีเฟนในบริเวณนี้มาตั้งแต่ปี 1147 นำท่านถ่ายรูปด้านนอกที่ พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา (Vienna State Opera) ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้านหน้าของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์เรอเนสซองส์ ภายในตกแต่งแบบปิดทอง และประดับประดาด้วยรูปปั้นเชิงสัญลักษณ์ บนเพดานมีภาพวาดที่มีความงดงามชวนหลงใหล

อิสระเดินชม ถนน Karntner Strasse เป็นถนนช้อปปิ้งหลักในเวียนนาและเป็นถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในยุโรปเชื่อมต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมีร้านค้าหลากหลายแบรนด์และร้านแฟชั่นต่างๆแล้วยังได้เห็นอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆในกรุงเวียนนา จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ Designer Outlet in Parndorf  ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

อิสระอาหารเย็น เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

วันที่ 7
กรุงเวียนนา- ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่14) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

12.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY147

19:45 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

22:35 น. : นำท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ EY402

 

วันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

08:05 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour บูกี้ โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนี้โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่า VISA เชงเก้น (ประเทศเยอรมัน) – 5,000 บาท
 8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 70 EURO หรือ 2,600 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 9. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR พร้อมรถรับส่งสนามบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (เงื่อนไขการเข้าประเทศอาจะมีการปรับเปลี่ยนตามตราการภาครัฐ)

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. 1 การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour บูกี้ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 13. 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 14. 1 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
ช่วงเดินทาง
30/05/2022 06/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
54,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป GERMANY AUSTRIA CZECH SLOVAKIA
เดินทาง 30/05/2022 06/06/2022
*** เด็ก 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง 49,400 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 11,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  06/06/2022 13/06/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  54,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป GERMANY AUSTRIA CZECH SLOVAKIA
  เดินทาง 06/06/2022 13/06/2022
  *** เด็ก 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง 49,400 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 11,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/06/2022 18/06/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   54,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป GERMANY AUSTRIA CZECH SLOVAKIA
   เดินทาง 11/06/2022 18/06/2022
   *** เด็ก 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง 49,400 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 11,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ