เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ สวรรค์แห่งยุโรป นั่งรถไฟ ชิมไวน์ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค บริก เซอร์แมท ล็อยเคอร์บาท มองเทรอซ์ ชิยง เวเวย์ โลซาน เจนีวา
รหัส 007-0600
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
119,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
33 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี

18.00 : นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

21.05 : ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airline เที่ยวบินที่ EY 407 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซูริค – เมืองซูริค – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – เมืองบริก

00.30 : เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง

02.20 : ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY 073 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)                      

06.50 : เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน

นำท่านเยี่ยมชมบรรยายกาศ เมืองซูริคย่านเมืองเก่า (Zurich Old Town)  ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม

ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ (St. Peter’s Church) หอนาฬิกาที่มีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั้ง 5 ใบที่ตีบอกเวลา ใช้ทำการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) ชื่อเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงามโดดเด่น

นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแม่น้ำลิมมัท (Limmat River) ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จุดนับพบ และจุดชมวิวเมืองชั้นเยี่ยมจุดหนึ่งของชาวเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูริค เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งของเก่าชั้นเยี่ยม มีร้านค้าจำพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่เป็นจำนวนมาก นำท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของเมือง  ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) อิเซล์ทวาลด์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆบนชายฝั่งทางตอนใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz) ใกล้กับเมืองอินเทอร์ลาเก้น ทะเลสาบที่มีสะพานไม้เล็กๆ และมีปราสาทเก่าแก่บนเกาะกลางทะเลสาบ อิสระให้ท่านถ่ายรูป และดื่มด่ำกับความสวยงามของทะเลสาบ นำท่านเดินทางสู่ เมืองบริก (Brig) เที่ยวชมเมืองบริก ซึ่งมี พระราชวังสต็อคคาลเปอร์ (Stockalper schloss) เป็นแลนด์มาร์คสำคัญ ปราสาทสไตล์บาโรก ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1658 – 1678 เป็นพระราชวังของพ่อค้าผ้าไหมที่มีชื่อว่า Kasper Stockalper ซึ่งเป็นอาคารส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ในขณะนั้น

ค่ำ :  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง พิเศษ เมนู Cordon Bleu ที่มีมายาวนานกว่า 200 ปี

วันที่ 3
หมู่บ้านทาซ – เมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากอร์เนอร์แกรต – อาบน้ำแร่อุ่นๆจากธรรมชาติ ล็อยเคอร์บาท

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทาซ (Tasch) เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) โดยการนั่งรถไฟระหว่างเมือง เซอร์แมทเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ในที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูง  นำท่านเดินไปยังสถานีรถไฟ เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู่   เขากอร์เนอร์แกรต (Gornergrat) รถไฟกอร์เนอร์แกรตเป็นรถไฟขึ้นภูเขาที่ตั้งอยู่ในรัฐวาเล ที่เชื่อมกับหมู่บ้านเซอร์แมท

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหารไทย                นำท่านนั่งรถไฟกอร์เนอรจากนั่นนำท่านนั่งรถไฟสู่หมู่บ้านทาซ เพื่อเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านล็อยเคอร์บาท (Leukerbad) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ล็อยเคอร์บาท เป็นหมู่บ้านในรัฐวาเลส์ หมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของ น้ำแร่จากธรรมชาติ พิเศษให้ท่านได้สัมผัสกับการแช่น้ำแร่อุ่นๆ ท่ามกลางธรรมชาติ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

วันที่ 4
เมืองชิยง – เมืองมองเทรอซ์ – เมืองเวเวย์ - เมืองโลซาน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิยง (Sion) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองของรัฐวาเลส์ ซึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขาขนาดใหญ่ เมืองชิยงเป็นแหล่งผลิตไวน์มากเป็นอันดับสามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการผลิตไวน์ ที่ เลส์ เซลลิเยล์ เดอ ชิยง (Les Celliers de Sion) ดูขั้นตอนต่างๆในการผลิตไวน์ จากนั่นทำท่าน ชิมไวน์นานาชนิด (Wine Tasting)

ท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 50 นาที) มองเทรอซ์เป็นเมืองในรัฐโวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกริมสุดทะเลสาบเจนีวา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน นำท่านชมปราสาทชิยง (Chateau de Chillon) เป็นที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองมองเทรอซ์  ในทะเลสาบเจนีวา นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเวย์ (Vevey)

นำท่านผ่านชม The Fork Alimrntarium ซึ่งเป็น ส้อม ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งเด่นเป็นสง่าในทะเลสาบเจนีวา นับว่าเป็นสัญลักณ์ของเมืองเวเวย์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) นำท่านผ่านชม เขตโลซานเมืองเก่า (Lausanne Old Town) ผ่านชม มหาวิทยาลัยโลซาน (Lausanne University) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วย มหาวิหารโลซาน (Lausanne Cathedral) หรือ อาสนวิหารประจำเมืองโลซาน มหาวิหารโลซานเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1170 และสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1235 ซึ่งมหาวิหารโลซานเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ขณะนั่น

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

วันที่ 5
เมืองเจนีวา – ชมสวนอังกฤษ – น้ำพุกลางทะเลสาบ นาฬิกาดอกไม้

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รองจากซูริค นำท่านเข้าชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาที่ชาวสวิตและนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้และวิวทะเลสาบสีฟ้า ชม นาฬิกาดอกไม้  (L’ horloge Fleurie) , อนุเสาวรีย์แห่งการรวมชาติ  (Monument National) , น้ำพุเจ็ดโด้  (The Jet d’ Eau)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน จากนั่นนำท่านเยี่ยมชม เขตเมืองเก่าของเจนีวา (Geneva Old Town) เพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมเมือง บนถนนสายเล็กๆ นำท่านเยี่ยมชม วิหารเซนต์ปิแอร์  (St. Pierre Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่กว่า 850 ปี ที่มีร้านค้าน่ารักมากมาย ให้ท่านอิสระในการชมเมือง และเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

วันที่ 6
สนามบินเจนีวา – สนามบินอาบูดาบี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเจนีวา ประเทสวิตเซอร์แลนด์ 

11.25 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airline  เที่ยวบินที่EY 052 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที

19.40 : เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

21.45 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airline เที่ยวบินที่ EY 402 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 7
สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย

07.20 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/รวม-4.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/ไม่รวม-4.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/เงื่อนไข-3.png

 • อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
 • อัตรานี้ ยังรวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
 • ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

 สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 60,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
ช่วงเดินทาง
02/04/2022 08/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
119,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค บริก เซอร์แมท ล็อยเคอร์บาท มองเทรอซ์ ชิยง เวเวย์ โลซาน เจนีวา
เดินทาง 02/04/2022 08/04/2022
*** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 102,999 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 10,999 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09/05/2022 15/05/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  129,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค บริก เซอร์แมท ล็อยเคอร์บาท มองเทรอซ์ ชิยง เวเวย์ โลซาน เจนีวา
  เดินทาง 09/05/2022 15/05/2022
  *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 102,999 ***
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 12,999 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   14/05/2022 20/05/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   119,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค บริก เซอร์แมท ล็อยเคอร์บาท มองเทรอซ์ ชิยง เวเวย์ โลซาน เจนีวา
   เดินทาง 14/05/2022 20/05/2022
   *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 102,999 ***
   *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 10,999 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
    • รถตู้
    • มี.ค.65 - ต.ค.65
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 5,999 บาท
    • Air Asia (FD)
    • เม.ย.65 - ต.ค.65
    • 4 วัน 3 คืน
    เริ่มต้น 11,999 บาท
    • เม.ข.65 - ต.ค.65
    • 7 วัน 5 คืน
    เริ่มต้น 57,888 บาท