ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ราโน่ – รถไฟเบอร์ดิน่า – เซนต์มอริทซ์ – มองเทรอ – รถไฟกลาเซียเอ็กศ์เพลส – เซอร์แมท – ยอดอเชาจุงเฟรา – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – เจนีวา – ซูริค

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

รหัส 012-0316
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
85,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
45 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

17.00 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ (QR) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

21.10 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิลาน (MILANO) ประเทศอิตาลี โดย สายการบินกาตาร์ (QR) เที่ยวบินที่ QR833/QR123

วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - มิลาน - ทีราโน่ (สวิตเซอร์แลนด์) - เซนต์มอริทซ์

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา 0030-0130 *.*.*.

06.35 น. : (เวลาท้องถิ่น) ถึง สนามบินเมืองมิลาน (MILANO) ประเทศอิตาลี…หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทีราโน่ (TIRANO) (164 กม.) เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิส ให้ท่านเพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบ ทำให้ดูโดดเด่น…

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

………. น. : นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองทีราโน่ เพื่อเดินทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS  รถไฟด่วนพิเศษ BERNINA EXPRESS รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแต่ปีค.ศ.1990 มีเอกลักษณ์เป็นรถไฟสีแดงสด บนทางขนาดกว้าง1เมตร เป็นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนี้รับประกันความสวยแบบห้ามกระพริบตา สู่ เมืองเซนต์มอริทซ์ (ST.MORITZ)

………. น. : ถึง เมืองเซนต์มอริทซ์ (ST.MORITZ) เมืองตากอากาศ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้งอีกด้วย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 เซนต์มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - เซอร์แมท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) ในระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามดุจภาพวาดของสวิสตอนกลาง…นำท่านเดินเล่นชมเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชม โบส์ถเซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล ออกแบบโดยชาวปารีสที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางโดยรถไฟสายสำคัญ และสวยงามที่สุดเส้นทางหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นามว่า กลาเซียเอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) ท่านจะได้ชื่นชมกับสายธาร และขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยาย…

……… น. : ถึง เซอร์แมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 เซอร์แมท - ยอดเขากอร์เนอร์กรัท - มองเทรอ - เจนีวา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยรถไฟ จาก เซอร์แมท สู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่านจะได้พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  *.*.* อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด ตามอัธยาศัย… *.*.*

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านกลับสู่ เมืองเซอร์แมท จากนั้นเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองแทซ (Täsch) เพื่อเปลี่ยนการเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองมองเทรอ (Montreux) (139 กม.) เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป …..นำท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตอีกด้วย ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (Geneva) (134 กม.) พันธ์รัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบเจนีวา …

นำท่าน ชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธ์รัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา    ชมนาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา…

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านนั่งรถโค้ชเข้าสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (64 กม.) เมืองซึ่งตั้งอยู่บน  ฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า..

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (BERNE) (101 กม.) เมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป และเป็นเมืองโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านชมเมืองเบิร์น ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปีที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (56 กม.) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ที่รอคอย“ อีกด้วย

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร …

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! สวิสฟองดูร์

วันที่ 6 อินเทอลาเก้น - จุงเฟรา - ลูเซิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สถานรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP OF EUROPE) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา และเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

นำท่าน ชมทะเลสาบเบลาเซ (BLAUSEE LAKE) (38 กม.) ทะเลสาบสีฟ้าแสนสวยกลางป่าของสวิตเซอร์แลนด์ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย  อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (106 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ..อิสระถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหินสัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7 ลูเซิร์น - น้ำตกไรน์ - ซูริค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส

ชมสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำรุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส….อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรียนาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชไตน์อันไรน์ (Stein am Rhein) (116 กม.) เมืองที่สวยงามและยังคงทัศนียภาพของธรรมชาติที่ยังไว้ซึ่งความงดงามของสถานที่ต่างๆในประวัติศาสตร์ที่ยังอนุรักษ์ไว้และมิได้ถูกทำลายไป นำท่านชมความยิ่งใหญ่และความสวยงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) (57 กม.)  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองศูนย์กลางทางการค้า การเงินและการธนาคาร ที่สำคัญ และใหญ่ที่สุดของสวิส..

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

วันที่ 8 ซูริค - ช้อปปิ้ง - โดฮา - ประเทศไทย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย…..นำท่านเดินทางสู่สนามบิน….เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

18.05 น. : ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR096/QR834

วันที่ 9 ประเทศไทย

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา : 0055-0150 *.*.*.   

12.35 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 6. ค่าวีซ่าเชงเก้น
 7. ค่าทิป
 8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  – ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  – ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง

  • ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
  • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
  • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
  • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
25/01/2022 02/02/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
85,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
เดินทาง 25/01/2022 02/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09/02/2022 17/02/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  85,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
  เดินทาง 09/02/2022 17/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   17/02/2022 25/02/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   85,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
   เดินทาง 17/02/2022 25/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    23/02/2022 03/03/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    85,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
    เดินทาง 23/02/2022 03/03/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     06/03/2022 14/03/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     85,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
     เดินทาง 06/03/2022 14/03/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      18/03/2022 26/03/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      85,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
      เดินทาง 18/03/2022 26/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       21/03/2022 29/03/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       85,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
       เดินทาง 21/03/2022 29/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        09/04/2022 17/04/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        95,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
        เดินทาง 09/04/2022 17/04/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         10/04/2022 18/04/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         18,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
         เดินทาง 10/04/2022 18/04/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          11/04/2022 19/04/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          95,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
          เดินทาง 11/04/2022 19/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           12/04/2022 19/04/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           95,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
           เดินทาง 12/04/2022 19/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            25/01/2022 02/02/2022
            85,900 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
            เดินทาง 25/01/2022 02/02/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             09/02/2022 17/02/2022
             85,900 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
             เดินทาง 09/02/2022 17/02/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              17/02/2022 25/02/2022
              85,900 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
              เดินทาง 17/02/2022 25/02/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               23/02/2022 03/03/2022
               85,900 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
               เดินทาง 23/02/2022 03/03/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                06/03/2022 14/03/2022
                85,900 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
                เดินทาง 06/03/2022 14/03/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 18/03/2022 26/03/2022
                 85,900 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
                 เดินทาง 18/03/2022 26/03/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  21/03/2022 29/03/2022
                  85,900 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
                  เดินทาง 21/03/2022 29/03/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   09/04/2022 17/04/2022
                   95,900 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
                   เดินทาง 09/04/2022 17/04/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    10/04/2022 18/04/2022
                    18,900 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
                    เดินทาง 10/04/2022 18/04/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     11/04/2022 19/04/2022
                     95,900 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
                     เดินทาง 11/04/2022 19/04/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      12/04/2022 19/04/2022
                      95,900 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
                      เดินทาง 12/04/2022 19/04/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       จำนวนการเข้าชม 45 ครั้ง
                       Tags ที่เกี่ยวข้อง
                       Share on social networks
                       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                       • เดินทางมาเอง
                       • ต.ค.64 - เม.ย.65
                       • 3 วัน 2 คืน
                       • 108 ครั้ง
                       เริ่มต้น 5,490 บาท
                       รหัส 010-0012
                       3 วัน 2 คืน
                       เดินทางมาเอง
                       เริ่มต้น 5,490 บาท
                       • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                       • 7 วัน 5 คืน
                       • 73 ครั้ง
                       เริ่มต้น 77,000 บาท
                       • รถตู้
                       • ม.ค.65 - เม.ย.65
                       • 3 วัน 2 คืน
                       • 12 ครั้ง
                       เริ่มต้น 5,590 บาท
                       • Thai Lion Air
                       • ม.ค.65
                       • 3 วัน 2 คืน
                       • 52 ครั้ง
                       เริ่มต้น 4,800 บาท
                       รหัส 011-0192
                       3 วัน 2 คืน
                       Thai Lion Air
                       เริ่มต้น 4,800 บาท
                       ชื่นชอบ