ซูริค-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-อินเทอร์ลาเคน-สะพานอิเซลท์วาลด์
กรินเดลวัลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง-ทะเลสาบเบลาเซ-แคนเดอร์สเทก
แคนเดอร์สเทก-นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาบโอเอชชิเน่น-เมืองแทสซ์-เมืองเซอร์แมท-สถานี
รถไฟกอร์นาแกรท-ยอดเขากอร์นาแกรท
นั่งรถไฟขึ้นยอดเขากรอนเนอแกรท-เมืองซูริค-โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์-จุดชมวิวลินเดนฮอฟ-ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ MONO SWISS1
รหัส 036-0824
วันที่เดินทาง
พค.65 - กย.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
85,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
1 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

17.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความ

สะดวก

20.10 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เที่ยวบินที่ SQ713 (20.1023.30) // SQ346 (01.2508.15)  ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.25 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสิงคโปร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 2
ซูริค-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-อินเทอร์ลาเคน-สะพานอิเซลท์วาลด์

08.15 น. : เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิส แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา อากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย รอบๆเป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด ระยะทางริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตตามอัธยาศัย

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ (Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาของเทือกเขาสวิตแอลป์ และที่นี่ยังเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของนักท่องเที่ยวที่เตรียมขึ้นเทือกเขาจุงเฟรา (Jungfrau) อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมี อาคารคาสิโน คูซาล อายุ กว่า 100 ปีที่งดงามด้วย สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือได้มีเวลาในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ จากนั้นตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You ที่ สะพานอิเซลท์วาลด์ (Iseltwald Bridge) ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ!! เมนูประจำชาติ ฟองดู

พักที่ ที่ Hotel Krebs, Interlaken หรือเทียบเท่า

(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปปิ้ง และสามารถเดินชมเมืองได้สะดวก)

วันที่ 3
กรินเดลวัลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง-ทะเลสาบเบลาเซ-แคนเดอร์สเทก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก นำท่านนั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ ชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี และงาน แกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นสนุกกับการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาเซ (Blausee Lake) ทะเลสาบสีฟ้าแสนสวยกลางป่าของสวิตเซอร์แลนด์ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์ เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนเดอร์สเทก (Kandersteg)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Bernerhof Swiss Quality Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4
แคนเดอร์สเทก-นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาบโอเอชชิเน่น-เมืองแทสซ์-เมืองเซอร์แมท-สถานี รถไฟกอร์นาแกรท-ยอดเขากอร์นาแกรท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่าน นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชิเน่น (Oeschinensee) มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบบนภูเขาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่บรรจบของน้ำแข็งจาก 4 ยอดเขา ได้แก่ Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn และ Doldenhorn เป็นสถานที่ที่เหมาะกับผู้ที่รักธรรมชาติและนักเดินทางไกล โดยน้ำในทะเลสาบอุ่นขึ้น 20 องศาเซลเซียสในช่วงฤดูร้อน ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี้ ได้ถูกจัดขึ้นทะเบียนจากองค์กรยูเนสโก้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตจุงเฟราด้วย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World Options: พิเศษสุด!!! Mountain Coaster กิจกรรมแนะนำเป็นการนั่งรถเลื่อนบนรางลงภูเขาให้ท่านได้สนุกสนาน สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ (สอบถามรายละเอียดได้กับหัวหน้าทัวร์)

นำท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์(Tasch) เพื่อต่อรถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ต้องเดินทางโดยสารรถไฟเท่านั้น ซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่ จักรยาน และเดินเท่านั้น

นำท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอร์แมทที่เห็นทั้งตัวเมืองเซอร์แมทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Albana Real, Zermatt หรือเทียบเท่า

(โรงแรมในหมู่บ้านเล็กท่ามกลางภูเขา)

วันที่ 5
นั่งรถไฟขึ้นยอดเขากรอนเนอแกรท-เมืองซูริค-โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์-จุดชมวิวลินเดนฮอฟ-ถนนบานโฮฟซตราสเซอ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่ สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn)  ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ ยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค(Zurich) ศูนย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของ โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์(St.Peter Church) โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆ ในยุโรป

จากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง บาห์นฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการค้าทีได้ชื่อว่าแพงและหรูหราที่สุดในโลก เพราะว่าทั้งสองฝั่งถนนเป็นร้าน Brandname ระดับโลกดังๆ ตั้งอยู่มากมาย อาทิเช่นร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า นาฬิกายี่ห้อดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่ห้ออื่นๆอีกมากมาย ถนนเส้นนี้มีร้านขายนาฬิกาเป็นจำนวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชั้นนำของโลก ที่สมกับคำเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาที่สวิตเซอร์แลนด์”

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Dorint Zurich Airport หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
เมืองซูริค-กรุงเทพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

 11.45 น. : ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เที่ยวบินที่ SQ345 (11.4505.55(+1)) // SQ706 (07.1008.35)  ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.05 ชั่วโมง  (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสิงคโปร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 7
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

05.30 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

036-0824 อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราไม่รวม

 1. ค่าทิปคนขับรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,800 บาท) ตลอดการเดินทาง

036-0824 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!!

1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์มีค่าใช้จ่ายประมาณ 150 CHF (อัตราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันเดินทาง)

2.กลับถึงไทย ค่าที่พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์

ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 7. 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

036-0824 เงื่อนไขการชำระส่วนที่เหลือ

036-0824 กรณียกเลิกการเดินทาง

ช่วงเดินทาง
08/05/2022 14/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
89,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ MONO SWISS1
เดินทาง 08/05/2022 14/05/2022
*** ราคาเด็ก 89,999 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  22/05/2022 28/05/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  89,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ MONO SWISS1
  เดินทาง 22/05/2022 28/05/2022
  *** ราคาเด็ก 89,999 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   05/05/2022 11/06/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   85,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ MONO SWISS1
   เดินทาง 05/05/2022 11/06/2022
   *** ราคาเด็ก 85,999 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19/06/2022 25/06/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    89,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ MONO SWISS1
    เดินทาง 19/06/2022 25/06/2022
    *** ราคาเด็ก 89,999 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/08/2022 27/08/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     89,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ MONO SWISS1
     เดินทาง 21/08/2022 27/08/2022
     *** ราคาเด็ก 89,999 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      04/09/2022 10/09/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      89,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ MONO SWISS1
      เดินทาง 04/09/2022 10/09/2022
      *** ราคาเด็ก 89,999 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18/09/2022 24/09/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       89,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ MONO SWISS1
       เดินทาง 18/09/2022 24/09/2022
       *** ราคาเด็ก 89,999 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ