• ซูริค-ลูเซิร์น- อินเทอร์ลาเคน-สะพานอิเซลท์วาลด์
 • กรินเดลวัลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง-ชเตเคิลแบร์ก-เมอร์เรน-กิมเมลวาลด์
 • ทะเลสาบเบลาเซ-แคนเดอร์สเทก-นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาบโอเอชชิเน่น
 • เฟียช์-อเล็ตช์อารีนา-เมืองเซอร์แมท
 • รถไฟกอร์นาแกรท-ยอดเขากอร์นาแกรท-เมืองซุก-โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล
 • เก็บเชอร์รี่-โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
รหัส 036-0831
วันที่เดินทาง
พค.65 - กย.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
129,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

วันที่ 2
ซูริค-ลูเซิร์น- อินเทอร์ลาเคน-สะพานอิเซลท์วาลด์

01.05 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG970 (01.0507.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

07.50 น. : เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม

ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์(Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลท์วาลด์(Iseltwald Bridge) ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาของเทือกเขาสวิตแอลป์

อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน หรือได้มีเวลาในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่  Hotel Krebs, Interlaken หรือเทียบเท่า

(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปปิ้ง และสามารถเดินชมเมืองได้สะดวก)

วันที่ 3
กรินเดลวัลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง-ชเตเคิลแบร์ก-เมอร์เรน-กิมเมลวาลด์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก

นำท่านนั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ ชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี และงาน แกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นสนุกกับการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟรา

นำท่านเดินทางสู่ ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์ไปยัง หมู่บ้านเมอร์เรน(Murren) ในตำนานที่ได้ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที่รายล้อมด้วยทิวทัศน์อันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ์ (Monch) และ ไอเก (Eiger) ให้ได้ชื่นชมและดึงดูดให้ทุกคนต้องมาพิสูจน์ ความงามด้วยตาตนเองสักครั้งในชีวิต

นำท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยังหมู่บ้านกิมเมลวาลด์ (Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนัก ใช้เวลาเดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์หมู่บ้านสไตล์ชาเลต์แท้ๆ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่  Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า

(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์)

วันที่ 4
เมอร์เรน-ทะเลสาบเบลาเซ-แคนเดอร์สเทก-นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาบโอเอชชิเน่น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาเซ (Blausee Lake) ทะเลสาบสีฟ้าแสนสวยกลางป่าของสวิตเซอร์แลนด์ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์ เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout

อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนเดอร์สเทก (Kandersteg) เพื่อนำท่านนั่งกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชิเน่น (Oeschinensee) มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบบนภูเขาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่บรรจบของน้ำแข็งจาก 4 ยอดเขา ได้แก่ Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn และ Doldenhorn เป็นสถานที่ที่เหมาะกับผู้ที่รักธรรมชาติและนักเดินทางไกล โดยน้ำในทะเลสาบอุ่นขึ้น 20 องศาเซลเซียสในช่วงฤดูร้อน ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี้ ได้ถูกจัดขึ้นทะเบียนจากองค์กรยูเนสโก้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตจุงเฟราด้วย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World

Options: พิเศษสุด!!! Mountain Coaster กิจกรรมแนะนำเป็นการนั่งรถเลื่อนบนรางลงภูเขาให้ท่านได้สนุกสนาน สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ (สอบถามรายละเอียดได้กับหัวหน้าทัวร์)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่  Hotel Belle Epoque Victoria, Kandersteg หรือเทียบเท่า

(โรงแรมในหมู่บ้านเล็ก ท่ามกลางภูเขา)

วันที่ 5
แคนเดอร์สเทก-เฟียช์-อเล็ตช์อารีนา-เมืองเซอร์แมท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เฟียช์(Fiesch) เพื่อต่อเคเบิ้ลคาร์ไปชมธารน้ำแข็ง เอ็กกิสฮอร์น (Eggishorn) อเล็ตช์อารีนา(Aletsch Arena) ธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาเอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน ปี 2001 โดยธารน้ำแข็งแห่งนี้ สามารถขึ้นได้ 3 จุด คือ มูสฟลูห์ (Moosfluh) เบตต์เมอร์ฮอร์น (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอร์น (Eggishorn)  อิสระให้ท่านท่านชมความงดงามของกลาเซียตามอัธยาศัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา

นำท่านเดินทางสู่เมืองแทสซ์(Tasch) เพื่อต่อรถไฟเข้าสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ต้องเดินทางโดยสารรถไฟเท่านั้น ซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่ จักรยาน และเดินเท่านั้น

นำท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอร์แมทที่เห็นทั้งตัวเมืองเซอร์แมทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่  Albana Real, Zermatt หรือเทียบเท่า

(โรงแรมในหมู่บ้านเล็กท่ามกลางภูเขา)

วันที่ 6
เฟียช์-รถไฟกอร์นาแกรท-ยอดเขากอร์นาแกรท-เมืองซุก-โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn)  ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า

นำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าที่คงความสวยงามของพื้นหินแบบยุโรปในยุคกลางชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Clock Tower) ที่เปรียบสเหมือนสัญญลักษณ์ของเมือง ซึ่งถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13

นำท่านชม โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald’s church) โบสถ์ศ์กดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในยุโรป และมีพระอาทิตย์ตกดินสวยที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์

นำท่านเยี่ยมชม ลอห์ริ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmithhouse) ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ร้านค้าที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับและนาฬิกาคุณภาพเยี่ยมที่่รวบรวมแบรนด์สวิสชั้นนำระดับโลก ทั้งจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายากที่ส่วนใหญ่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่  Hotel Seminar Am Aegerisee, Zug หรือเทียบเท่า

(โรงแรมใจกลางเมืองติดย่านช้อปปิ้ง และสามารถเดินชมเมืองได้สะดวก)

วันที่ 7
ซุก-เก็บเชอร์รี่-ซูริค-โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่าน เข้าสวนเก็บเชอร์รี่ เมืองซุกแหล่งปลูกเชอร์รี่ขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเชอรี่สายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 5,000 สายพันธุ์ ที่นำมาทำเค้กเชอร์รี่ ไวน์เชอร์รี่อันขึ้นชื่อของเมืองนี้อีกด้วย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค(Zurich) ศูนย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของ โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์(St.Peter Church) โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆ ในยุโรป

จากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง บาห์นฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการค้าทีได้ชื่อว่าแพงและหรูหราที่สุดในโลกเพราะว่าทั้งสองฝั่งถนนเป็นร้าน Brandname ระดับโลกดังๆ ตั้งอยู่มากมาย อาทิเช่นร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า นาฬิกายี่ห้อดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่ห้ออื่นๆอีกมากมาย ถนนเส้นนี้มีร้านขายนาฬิกาเป็นจำนวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชั้นนำของโลก ที่สมกับคำเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาที่สวิตเซอร์แลนด์”

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย

พักที่  Hotel Dorint Zurich Airport หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
ชูริค-กรุงเทพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

13.30 น. : ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG971 (13.3005.30(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.00 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 9
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

05.30 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!!

1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์มีค่าใช้จ่ายประมาณ 150 CHF (อัตราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันเดินทาง)

 

2.กลับถึงไทย ค่าที่พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์

ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 7. 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

 

ช่วงเดินทาง
13/05/2022 21/05/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
129,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
เดินทาง 13/05/2022 21/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 22,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03/06/2022 11/06/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  129,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
  เดินทาง 03/06/2022 11/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 22,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/06/2022 02/07/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   129,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
   เดินทาง 24/06/2022 02/07/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 22,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    15/07/2022 23/07/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    129,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
    เดินทาง 15/07/2022 23/07/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 22,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     05/08/2022 13/08/2022
     การเดินทาง
     Thai Airways (TG)
     จำนวน
     ราคา
     129,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
     เดินทาง 05/08/2022 13/08/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 22,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      19/08/2022 27/08/2022
      การเดินทาง
      Thai Airways (TG)
      จำนวน
      ราคา
      129,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
      เดินทาง 19/08/2022 27/08/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 22,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       09/09/2022 17/09/2022
       การเดินทาง
       Thai Airways (TG)
       จำนวน
       ราคา
       129,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
       เดินทาง 09/09/2022 17/09/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 22,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
        • Thai Airways (TG)
        • ส.ค.65 - มี.ค.66
        • 12 วัน 9 คืน
        เริ่มต้น 125,900 บาท
        • ส.ค.65 - ธ.ค.65
        • 6 วัน 5 คืน
        เริ่มต้น 14,900 บาท
        • ก.ย.65 - ธ.ค.65
        • 7 วัน 5 คืน
        เริ่มต้น 64,988 บาท