เที่ยวสุดมันส์ ฟินสุดๆกับเกาะมหาสนุกเซ็นโตซ่า แลนด์มาร์คสิงโตพ่นน้ำ เมอร์ไลออน พาร์ค เช็คอินชิคๆกับย่านแห่งสีสันลิตเติ้ลอินเดีย แถมฟรี ATK-Self Test ประกันโควิด และตั๋ว ฟอรัล แฟนตาซี

ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
รหัส 007-0598
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - มิ.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
38 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์

06.30 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

หมายเหตุ: ใช้ผลตรวจ ATK ที่ออกโดยสถานพยาบาล หรือ แล๊บที่ได้รับมาตราฐานเป็นภาษาอังกฤษระบุข้อมูลส่วนตัวชัดเจนตามหนังสือเดินทางของท่าน ผลตรวจไม่เกิน 48 ชม.เพื่อใช้เช็คอิน

09.50 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ705 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.15 : เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

หมายเหตุ: นำท่านตรวจ Antigen Rapid Test (ART) ตามประกาศของรัฐบาลสิงคโปร์ รวมค่าตรวจแล้ว

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ Bento Box

วันที่ 2
การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ – Floral Fantasy – เกาะเซ็นโตซ่า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์ส

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้ารับการตรวจ PCR Test เพื่อใช้เป็นเอกสารกลับไทย (ไม่รวมค่าตรวจ 125-135 SGD)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (Garden by The Bay) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายในมีการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ยังเป็นสัญญาลักษณ์ของ

นำท่านชม Floral Fantasy เป็นส่วนจัดแสดงที่เปิดใหม่ล่าสุด เป็นสวนจัดแสดงดอกไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักจากไม้ที่งดงามน่า งานศิลปะจากดอกไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนท่านอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย (แถมฟรีบัตรเข้าชม)

นำท่านเดินทางท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa Island) ได้ชื่อว่าเป็นเกาะแห่งความบันเทิงและความสนุกสนาน เนื่องจากพื้นที่บนเกาะประกอบไปด้วยสวนสนุกชื่อดังอย่างยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง สวนน้ำ ชายหาด เครื่องเล่นต่างๆ รวมไปถึงโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำมากมาย ถือเป็นจุดที่มอบความบันเทิงหลากหลายรูปแบบให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studio) เป็นสวนสนุกระดับโลกที่สร้างขึ้นโดยบริษัทเอ็นบีซียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ่งในหกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในสวนสนุกนั้นได้มีการนำภาพยนตร์ชื่อดังมากมายของสตูดิโอมาดัดแปลงเป็นธีมต่างๆ ตามเนื้อเรื่องเพื่อมอบความสนุกและความบันเทิงให้กับผู้เข้าชม

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

17.00 : นัดทุกท่านพร้อมกันที่ทางออกเพื่อเดินทางต่อไปยัง อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์ส (Marina Bay Sands) ให้ท่านได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเมืองสิงคโปร์ยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงสี ตึกสูงระฟ้า ท่านสามารถช้อปปิ้งของสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมายจากที่นี้ได้อีกด้วย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee

วันที่ 3
ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – เมอร์ไลออน พาร์ค – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – น้ำพุจีเวล – สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านลิตเติ้ลอินเดีย (Little India) เป็นย่านชุมชนของคนอินเดียที่อพยพเข้ามาใช้ชีวิตและทำงานในประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ในสมัยสร้างประเทศ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค (Merlion Park) สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ  นำท่านชม น้ำตกจีเวล (The Rain Vortex) เป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี เพื่อทำการเช็คอินและเดินทางกลับประเทศไทย

17.30 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ714 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.00 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

 

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/รวม-3.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/ไม่รวม-3.png

 • อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ 15 SGD/ท่าน ส่วนของหัวหน้าทัวร์หน้าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
  *ไม่รวมค่า ATK-Test ก่อนบิน 48 ชม. และค่า PCR-Test กลับไทย*
  *กรณีให้ทัวร์ลงทะเบียน Test&Go และ Thai Pass ให้ ที่พักเป็นโรงแรม โนโวเทล สยาม สแควร์ หรือเทียบเท่า*
คืนที่ ราคาสำหรับ 2 ท่าน ราคาสำหรับ 1 ท่าน
1 9,100 5,700
 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
 7. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/เงื่อนไข-2.png

ช่วงเดินทาง
02/04/2022 04/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
17,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
เดินทาง 02/04/2022 04/04/2022
*** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 16,990 ***
*** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 12,900 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09/04/2022 11/04/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  17,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
  เดินทาง 09/04/2022 11/04/2022
  *** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 16,990 ***
  *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 12,900 ***
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/04/2022 15/04/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   21,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
   เดินทาง 13/04/2022 15/04/2022
   *** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 20,990 ***
   *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 16,900 ***
   *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/04/2022 16/04/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    21,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
    เดินทาง 14/04/2022 16/04/2022
    *** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ***
    *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ***
    *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15/04/2022 17/04/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     21,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
     เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
     *** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 20,990 ***
     *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 16,900 ***
     *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      16/04/2022 18/04/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      18,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
      เดินทาง 16/04/2022 18/04/2022
      *** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 17,990 ***
      *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 13,900 ***
      *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       23/04/2022 25/04/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       17,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
       เดินทาง 23/04/2022 25/04/2022
       *** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 16,990 ***
       *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 12,900 ***
       *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        30/04/2022 02/05/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        20,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
        เดินทาง 30/04/2022 02/05/2022
        *** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 19,990 ***
        *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 15,900 ***
        *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         07/05/2022 09/05/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         17,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
         เดินทาง 07/05/2022 09/05/2022
         *** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 16,990 ***
         *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 12,900 ***
         *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          14/05/2022 16/05/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          20,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
          เดินทาง 14/05/2022 16/05/2022
          *** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 19,990 ***
          *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 15,900 ***
          *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           21/05/2022 23/05/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           17,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
           เดินทาง 21/05/2022 23/05/2022
           *** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 16,990 ***
           *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 12,900 ***
           *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            28/05/2022 30/05/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            17,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
            เดินทาง 28/05/2022 30/05/2022
            *** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 16,990 ***
            *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 12,900 ***
            *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             03/06/2022 05/06/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             20,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
             เดินทาง 03/06/2022 05/06/2022
             *** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 19,990 ***
             *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 15,900 ***
             *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              11/06/2022 13/06/2022
              การเดินทาง
              จำนวน
              ราคา
              18,990 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
              เดินทาง 11/06/2022 13/06/2022
              *** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 17,990 ***
              *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 13,900 ***
              *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               18/06/2022 20/06/2022
               การเดินทาง
               จำนวน
               ราคา
               18,990 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
               เดินทาง 18/06/2022 20/06/2022
               *** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 17,990 ***
               *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 13,900 ***
               *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                25/06/2022 27/06/2022
                การเดินทาง
                จำนวน
                ราคา
                18,990 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล
                เดินทาง 25/06/2022 27/06/2022
                *** ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 17,990 ***
                *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 13,900 ***
                *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                 • เดินทางมาเอง
                 • เม.ย.65 - พ.ค.65
                 • 2 วัน 1 คืน
                 เริ่มต้น 1,499 บาท
                 • เดินทางมาเอง
                 • พ.ค.65 - ต.ค.65
                 • 3 วัน 2 คืน
                 เริ่มต้น 2,900 บาท
                 • เดินทางมาเอง
                 • พ.ย.64 - ต.ค.65
                 • 3 วัน 2 คืน
                 เริ่มต้น 4,499 บาท