แมดริด-พระราชวังหลวง-จัตุรัสพลาซ่า มาร์ยอ-จัตุรัสปูเอร์ตา เดล โซล-เรติโร ปาร์ค
โทเลโด-มหาวิหารแห่งโทเลโด-Las Rozas Village
บาเลนเซีย-มหาวิหารบาเลนเซีย-หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ
มอนต์เซอร์รัต-ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต-บาร์เซโลนา
ปาร์กเกวย์-มหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย
สนามฟุตบอลบาร์เซโลนา
ทัวร์สเปน แมดริด บาร์เซโลน่า
รหัส 036-0826
วันที่เดินทาง
พค.65 - กย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
75,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

17.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.30 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) เที่ยวบินที่ QR833 (20.3023.20) / QR147 (01.20(+1)07.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.25 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 2
แมดริด-พระราชวังหลวง-จัตุรัสพลาซ่า มาร์ยอ-จัตุรัสปูเอร์ตา เดล โซล-เรติโร ปาร์ค

07.55 น. : เดินทางถึงสนามบินกรุงแมดริด ประเทศสเปน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่พค เป็นหนึ่งในเมืองที่ปกครองตนเอง ในสิบเจ็ดเมืองของสเปน และเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน ที่มากไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงไหล มีสีสัน พร้อมสร้างความประทับให้กับผู้ที่มาเยือนเป็นอันดับต้นๆ อีกแห่งหนึ่งของโลก

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชมพระราชวังหลวงแห่งกรุงแมดริด(Royal Palace of Madrid) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส สร้างขึ้นมาด้วยหินทั้งหลังว่ากันว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ ด้านในของพระราชวังมีขนาดใหญ่มากมีห้องจำนวนมากถึง 3,418 ห้อง แต่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เพียง 50 ห้อง และไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพด้านใน ดังนั้นนักท่องเที่ยวต้องฝาก กล้องไว้ที่ล็อกเกอร์ด้านนอก ภายในพระราชวังแห่งนี้ตกแต่งไว้อย่างวิจิตรสวยงาม ของหลายๆ ชิ้นที่ตกแต่งอยู่ด้านในบางชิ้น ก็มาจากประเทศฝั่งเอเชีย

นำท่านสู่จัตุรัสพลาซ่า มาร์ยอ(Plaza Mayor) แหล่งช้อปปิ้งที่แสดงให้เห็นความเป็นชาวแมดริด ลักษณะเป็นพื้นที่ลานโล่งของจัตุรัสแห่งนี้ มีเพียงอนุสาวรีย์อยู่ตรงกลางลาน ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปปั้นของกษัตริย์ฟิลิเปที่ 3  นั่งบนหลังม้าขณะยกเท้าย่างก้าว ด้านหลังเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามแห่งจัตุรัส Casa de la Panaderia ประติมากรรมอีกชิ้น ณ จัตุรัสแห่งนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เช่นกันคือ ประติมากรรมสีดำรูปหมีกินผลมาโดรโย่ (Bear & the Madrono Tree) และมีเหล่าศิลปินที่มาแสดงผลงานที่นี่ แม้แต่การสู้วัวกระทิงที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการต่อสู้ของสเปนที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็สามารถหาชมได้ที่นี่ คาเฟ่ สินค้าแฟชั่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านค้าต่างๆ  นำท่านสู่จัตุรัสปูเอร์ตา เดล โซล (Puerta del Sol) จัตุรัสในเมืองมาดริดที่เชื่อมต่อกับจัตุรัสพลาซ่า มอร์ยอ สถานที่ผู้คนนิยมใช้เป็นจุดนัดหมายเพื่อไปต่อยังจุดอื่นๆ อาคารเก่าที่ด้านบนเป็นหอนาฬิกาเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ ตรงด้านหน้าที่เป็นจั่วของอาคาร นำท่านชมอนุสาวรีย์น้ำพุซีเบเลส (Fuente de Cibeles) อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งในกรุงมาดริด ที่ขึ้นเพื่อสร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน และใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง นำท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ และแวะชมประตูเมืองเก่า (Puerta de Alcala) อดีตเป็นประตูโซนกลางยังมีเหมือนชั้นที่สองขึ้นไปเหมือนมีอาคารอีกชั้นหนึ่ง ประตูมีทางเข้าทั้งหมด 5 ทางเข้า แบ่งเป็น 3 ประตูซุ้มโค้งโซนกลาง มีความงามและมีขนาดใหญ่โดดเด่น มีมุมมองผ่านช่องประตูไปเห็นเมืองที่งดงาม นำท่านสู่สวนสาธารณะเรติโร ปาร์ค (Retiro Park) เป็นอุทยานของราชวงศ์สเปนที่พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะให้กับประชาชนให้เข้ามาพักผ่อนตามอัธยาศัยเพราะที่นี่มีทั้งสถาปัตยกรรมรุ่นเก่าที่ยังสวยคลาสสิคอยู่ อีกทั้งแบ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรม ห้องสมุด ศูนย์กีฬา ของท้องถิ่น และเป็นที่จัดกิจกรรมประจำปี มีการแสดงพุ ดอกไม้ไฟ สวยงาม ที่นี่มีความสมบูรณ์ ร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อน ในบรรยากาศสวยๆ ของสวนและกิจกรรมในทะเลสาบ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ AC Hotel by Marriott Atocha Madrid หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3
แมดริด-โทเลโด-มหาวิหารแห่งโทเลโด-Las Rozas Village

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด(Toledo) เมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลก เนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย เมืองโตเลโดในอดีตมีชื่อเสียงจากการผลิตเหล็ก(โดยเฉพาะดาบ) และยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตมีดและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากเหล็กจนมาถึงปัจจุบัน

นำท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด(Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคอันมหัศจรรย์ของเมืองโทเลโด มหาวิหารที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ทางศาสนาคริสต์ที่สำคัญที่สุด และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของสเปน สร้างในศตวรรษที่ 13 เวลาก่อสร้างนานกว่า 200 ปี มีความงดงามอลังการของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ภายในมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีโบสถ์ใหญ่สองแห่งคือโบสถ์ El Greco’s เป็นการตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พิเศษ!! เมนูข้าวผัดสเปน(Paella Menu) **

นำท่านผ่อนคลายด้วยการเดินช้อปปิ้งที่ เอาท์เล็ท (Las Rozas Village)  มีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงแมดริด

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ AC Hotel by Marriott Atocha Madrid หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4
แมดริด-บาเลนเซีย-มหาวิหารบาเลนเซีย-หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองบาเลนเซีย(Valencia) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน และยังเป็นย่านอุตสาหกรรมใหญ่ริมชายฝั่งโกสตาเดลอาซาอาร์ นำท่านแวะเก็บภาพเมืองแห่งศิลปะและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(City of Arts and Sciences) เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสเปน ภายในมีการจัดนิทรรศการถาวรทางวิทยาศาตร์เป็นจำนวนมาก ซึ่งตัวอาคารมีรูปทรงคล้ายกับยานอวกาศที่ล้ำยุคล้ำสมัย เป็นทั้งโรงละครโอเปร่า พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ จนกล้ายเป็นสัญลักษณ์เด่นหรือสัญลักษณ์ประจำเมืองของทางฝั่งย่านเมืองใหม่เลยก็ว่าได้

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมความสวยงามด้านอกของมหาวิหารบาเลนเซีย(Valencia Cathedral) เป็นมหาวิหารพระแม่มารีย์วาเลนเซียที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก มีการส่วนผสมของศิลปะแต่ละยุคแต่ละสมัย ทั้งโรมัน เรเนสซอง บาโร้ก นีโอคลาสสิค ภายนอกอาคาร มีรูปปั้นที่อยู่ในแต่ละช่องตรงซุ้มประตู ผนังอาคารที่เป็นลักษณะใช้อิฐก้อนก่อเป็นอาคาร ให้ท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมอนุสาวรีย์ของเมืองบาเลนเซีย หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ(Torres de Serranos) ป้อมปราการทางฝั่งย่ายเมืองเก่าในยุคกลางที่ตั้งอยู่ประมาณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ เป็นหนึ่งในสิบสองประตูของกำแพงเมืองโบราณเมือง บาเลนเซีย ปัจจุบันเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ดีที่สุดแห่งหนึ่ง และยังถือว่าเป็นหนึ่งในจุดชมวิวเมืองที่ดีที่สุดของของเมืองบาเลนเซียอีกด้วย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Melia Valencia หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5
บาเลนเซีย-มอนต์เซอร์รัต-ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต-บาร์เซโลนา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองมอนต์เซอร์รัต(Montserrat) นำท่านนั่งรถลาง(Funicular) ชมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ในหุบเขา ของสเปน บนภูเขามอนต์เซอร์รัตยังเป็นที่ตั้งของ ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต(Montserrat Mountain) อีกหนึ่งมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,236 เมตร ภายในมหาวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นพระแม่มารีดำ ที่มีความเชื่อว่า ในบริเวณมหาวิหารหรือในหุบเขาแห่งนี้ อาจเป็นที่ที่ซ่อนของศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานความเชื่อในศาสนาคริสต์ ปัจจุบันมหาวิหาร ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต ได้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวว่ามีโอกาสต้องเดินทางมาเยี่ยมเยือน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลนา(Barcelona) เมืองที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรเยอะที่สุดในประเทศสเปน บาร์เซโลนาเป็นเมืองท่าสำคัญ และเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของโรมันมาก่อน เคยถูกยึดครองโดยชาติต่างๆ หลายครั้ง แต่ปัจจุบันกล้ายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวยามราตรีที่รื่นเริงสนุกสนาน เป็นเมืองชั้นนำที่มีนักท่องเที่ยว เศรษฐกิจ งานแสดงสินค้า และวัฒนธรรมที่ดีที่สุด รวมถึงชื่อเสียงทั้งด้านการค้า การศึกษาสื่อความบันเทิง แฟชั่น วิทยาศาสตร์ และศิลปะ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของโลก

นำท่านสู่ ถนนคนเดินลารัมบลาส(La Rambias) ถนนคนเดินในย่านบาร์เซโลนาที่สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่สีเขียวสดใส คู่เคียงกันไปกับถนนทั้งเส้น เป็นแนวต้นไม้ที่อยู่ในท่ามกลางตึก อาคารสถานที่ ที่เป็นวิวเมืองทั้งหมด ที่นี่มีของขายที่ตั้งกันอยู่เรียงรายตลอด 2 ข้างทางถนน เรียกว่ามีสินค้ามากมายให้ได้เดินเลือกชมอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นงานแฮนด์เมดแบบสเปนแท้ ของฝากต่างๆ อาหารการกิน และยังมีบรรดางานประติมากรรมต้นตำรับสเปนที่ถูกสร้างขึ้นตั้งตระหง่านวางกันอยู่เต็มไปหมดตลอดทางเดิน เป็นความงดงามแบบสเปนแท้ๆ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกช้อปปิ้งกัน และถนนเส้นนี้จะทอดยาวจนเชื่อมต่อกับ จัสตุรัส(Placa de Catalunya) จัตุรัสขนาดใหญ่ในใจกลางเมืองบาร์เซโลนาซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเป็นทั้งใจกลางเมืองและ สถานที่ที่เมืองเก่า เป็นจุดเชื่อมต่อเมืองศูนย์กลางในการเดินทางต่อไปยังที่ต่างๆ ระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ถือว่าเป็นถนนสายหลักของเมือง เพราะมีทั้งรถบัส รถไฟใต้ดิน มีจุดเริ่มต้น และปลายสายที่นี่  แต่สำหรับที่นี่เองก็ยังมีร้านค้ามากมายมารวมตัวกัน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้า อีกทั้งท่านที่นิยมชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ก็มีให้ท่านได้ชม พร้อมทั้งยังมีจุดเด่นคือ อ่างน้ำพุ ตั้งอยู่บริเวณทางที่เข้าสู่ด้านใน จัตุรัสที่นี่มีความสวยงามและมีบริเวณที่กว้างถูกปกคลุมไปด้วยสนามหญ้าสีเขียวมองแล้วรู้สึกสบายใจและสบายตา นำท่านเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม คฤหาสน์ชวนฝันแห่งบาร์เซโลนา(Casa Batllo) อาคารผลงานชิ้นเอกของ อันตอนี เกาดี ที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ ค.ศ.1877 เป็นอาคารใจกลางของบาร์เซโลนา โดยคำว่า “คาซ่า” เป็นภาษาสเปน แปลว่า บ้าน ส่วน “บัตโล่” มาจากชื่อตระกูลบัตโล่ (Batllo) ซึ่งเป็นเจ้าของและมีความร่ำรวยจากธุกิจสิ่งทอในสมัยนั้น ด้วยความต้องการที่จะแสดงความมั่งคั่งของตน ตระกูลบัตโล่จึงได้ว่าจ้าง อันตอนี เกาดี้ มาเป็นผู้ออกแบบตกแต่งอาคารพานิชย์เก่าแห่งนี้ และความโดดเด่นของที่นี่ คือการตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกหลากสีสันชิ้นเล็ก ๆ ที่ถูกประดับประดาเต็มผนัง รวมไปถึงระเบียงกระจกชั้น 2 ที่ถูกออกแบบให้มีรูปทรงโค้ง ส่วนหลังคาถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องสีเข้มรูปทรงคล้ายหลังมังกร ไล่สีเริ่มตั้งแต่กระเบื้องสีม่วง สีน้ำเงิน สีชมพู และสีเขียว ที่แห่งนี้ยังถูกยกให้เป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรม นำท่านเดินทางสู่ เนินเขาแห่งเมืองบาร์เซโลนา(Montjuic) จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของบาร์เซโลนา เป็นเนินเขาที่มีขนาดกว้างใหญ่ ท่านจะได้ชมวิวสถานที่ที่สำคัญของเมือง ที่นี่เป็นจุดที่นิยมไปชมวิวกันมากที่สุด มีลักษณะเป็นเนินเขาเกือบจะเป็นหน้าผาสูงชันทำให้มองเห็นอ่าวที่สวยงามของเมืองที่อยู่เบื้องล่าง เห็นชายหาดสวยงาม ท่าเรือบาร์เซโลนา รวมไปถึงเห็นยอดมหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย อีกด้วย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Barcelo Saint, Barcelona หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 6
บาร์เซโลนา-ปาร์กเกวย์-มหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเข้าชมสวนสาธารณะปาร์กเกวย์(Park Guell) สวนประติมากรรมของ เกาดี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจุบันสวนปาร์กเกวย์ ชมงานสถาปัตยกรรมชั้นครูของ เกาดี อย่าง รูปปั้น “el drac” หรือ มังกรสีรุ้งที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของบาร์เซโลนา และชมวิวของเมืองที่เห็นไปจนถึงทะเลได้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านเข้าเยี่ยมชมมหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย(Sagrada Familia) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมประจำเมืองบาร์เซโลนา ออกแบบโดยอันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวกาตาลา  ด้วยความสวยงามอลังการ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของวิหารแห่งนี้ จึงทำให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีความยิ่งใหญ่เทียบเท่า สนามหลวง 2 สนาม ด้วยแนวความคิดการคืนกลับสู่ธรรมชาติ ตัวอาคารบรรจงประดับด้วยโมเสคจากเวเนเชี่ยน ประดับด้วยปฏิมากรรมแกะสลักจากหินหลายพันชิ้นจากศิลปินสเปน ภายในมหาวิหารใช้เสาสูงรับน้ำหนักแทนการใช้กำแพงแบบโบสถ์ทั่วไป ทำให้ด้านกำแพงสามารถเลือกใช้กระจกที่ปล่อยให้แสงธรรมชาติส่องผ่านได้ เสาสูงออกแบบให้คล้ายต้นไม้ซึ่งโบสถ์นี้ถูกสร้างขึ้นมามากกว่า 139 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 ที่เริ่มวางศิลาฤกษ์ ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ก็ยังดำเนินการ ก่อสร้างคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2026

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านช้อปปิ้ง ลา โรคค่า เอาท์เลต (La Roca Village Outlet) อิสระช้อปปิ้งเอาท์เลตที่รวบรวม ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า สินค้าแบรนด์เนม เป็นเอาท์เลทที่มีขนาดใหญ่และอยู่ใกล้เมืองบาร์เซโลนา ให้ท่านได้เลือกช็อป สะใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, Loewe, G-Star, Tag Heuer, MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Timberland, Versace, etc และอีกมากมาย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Barcelo Saint, Barcelona หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 7
บาร์เซโลนา-สนามฟุตบอลบาร์เซโลนา-สนามบิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านแวะชมและถ่ายภาพ สนามฟุตบอลบาร์เซโรนา(Camp Nou Stadium) เป็นชื่อของสนามฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่แห่งบาร์เซโลนา จัดเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ที่นั่งในสนามสามารถมีความจุถึง 99,354 ที่นั่ง สำหรับแฟนคลับฟุตบอลทีมบาร์เซโลนาให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก พร้อมชมสนาม ชมความยิ่งใหญ่ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของสนาม Camp Nou และสโมสรฟุตบอลบาร์ซาที่โด่งดัง

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองบาร์เซโลนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

16.20 น. : ออกเดินทางจากเมืองบาร์เซโลนา กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) เที่ยวบินที่ QR146 (16.2023.35) / QR836 (02.20(+1)13.10) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.50 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 8
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

13.10 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราไม่รวม

 1. ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!!

1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์

2.กลับถึงไทย ค่าที่พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์

ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 7. 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

ช่วงเดินทาง
13/05/2022 20/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
79,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สเปน แมดริด บาร์เซโลน่า
เดินทาง 13/05/2022 20/05/2022
*** ราคาเด็ก 79,999 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  20/05/2022 27/05/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  75,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สเปน แมดริด บาร์เซโลน่า
  เดินทาง 20/05/2022 27/05/2022
  *** ราคาเด็ก 75,999 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   03/06/2022 10/06/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   79,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สเปน แมดริด บาร์เซโลน่า
   เดินทาง 03/06/2022 10/06/2022
   *** ราคาเด็ก 79,999 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    17/06/2022 24/06/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    79,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สเปน แมดริด บาร์เซโลน่า
    เดินทาง 17/06/2022 24/06/2022
    *** ราคาเด็ก 79,999 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     08/07/2022 15/07/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     79,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สเปน แมดริด บาร์เซโลน่า
     เดินทาง 08/07/2022 15/07/2022
     *** ราคาเด็ก 79,999 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      22/07/2022 29/07/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      79,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สเปน แมดริด บาร์เซโลน่า
      เดินทาง 22/07/2022 29/07/2022
      *** ราคาเด็ก 79,999 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       05/08/2022 12/08/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       79,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สเปน แมดริด บาร์เซโลน่า
       เดินทาง 05/08/2022 12/08/2022
       *** ราคาเด็ก 79,999 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        19/08/2022 26/08/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        79,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สเปน แมดริด บาร์เซโลน่า
        เดินทาง 19/08/2022 26/08/2022
        *** ราคาเด็ก 79,999 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         02/09/2022 09/09/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         79,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สเปน แมดริด บาร์เซโลน่า
         เดินทาง 02/09/2022 09/09/2022
         *** ราคาเด็ก 79,999 ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          16/09/2022 23/09/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          79,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สเปน แมดริด บาร์เซโลน่า
          เดินทาง 16/09/2022 23/09/2022
          *** ราคาเด็ก 79,999 ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • เดินทางมาเอง
           • เม.ย.65 - พ.ค.65
           • 3 วัน 2 คืน
           เริ่มต้น 3,900 บาท
           • พ.ค.65 - ก.ย.65
           • 7 วัน 4 คืน
           เริ่มต้น 59,999 บาท
           • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
           • 8 วัน 5 คืน
           เริ่มต้น 91,888 บาท