ชอปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกฟอร์ด และ บิสเตอร์ วิลเลจ
หอนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก BIG BEN
พระราชวังบัคกิ้งแฮม เป็นพระราชวังประจำราชวงศ์อังกฤษ
สัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน
ชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม มหาวิหารซอลส์บรี โรงอาบน้ำโรมัน
ลิ้มลองอาหารมื้อสุดพิเศษที่ร้านอาหาร Four Season

ทัวร์อังกฤษ AROUND LONDON
รหัส 003-0498
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ก.ค.65
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,500 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
31 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค

11.00 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสัมภาระโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่องและออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค

ลูกค้าจำเป็นแสดงเอกสารดังนี้

 1. เอกสารที่ได้รับการอนุมัติเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ Passenger Locater Form เพื่อรับ QR CODE
 2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต (สามารถขอผ่านแอปหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง

14:30 น. : นำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR750

20:05 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  โดยสายการบิน SCOOT  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง)

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองแกตวิค ลอนดอน

วันที่ 2
ลอนดอน - เมืองเอมส์เบอรี่ - สโตนเฮนจ์ - เมืองบาธ - พิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - ลอนดอน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ (ระยะทาง130 ก.ม./ใช้เวลา2ชม.)  อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทั้งทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ที่สวยงามตามเส้นทางผ่าน จากนั้น นำท่านชม กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112 ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่ 3 วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองบาธ

ที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร 

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (ระยะทาง64 กม./ใช้ระยะเวลา 1ชม.) เมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปีเพื่อชม โรงอาบน้ำโรมัน ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามตามสถาปัตยกรรมแบบโรมันด้วยหลักฐานการเป็นบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 ต่อมามีการปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารด้วยเงินลงทุนถึง 5.5 ล้านปอนด์และเสร็จสิ้นในปี 2011 จากนั้นเดินทางต่อสู่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือจัตุรัสแห่งนี้มักมีการชุมนุมและการประท้วงอยู่บ่อยครั้ง เพราะมีการรายล้อมด้วยตึกที่มีความสำคัญทางการเมือง ตุลาการ และศาสนา ซึ่งตั้งตระหง่านโดดเด่น ณ บริเวณนั้นถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างอันเป็น4 สะพาน Pulteney เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเอวอนในเมืองบาธ ประเทศอังกฤษ เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1774 เชื่อมโยงเมืองนี้กับดินแดนของตระกูล Pullney ที่ต้องการจะพัฒนา ออกแบบโดยโรเบิร์ต อดัมในสไตล์พัลลาเดียน นับว่าไม่ธรรมดาเพราะมีร้านค้าที่สร้างขึ้นเต็มพื้นที่ทั้งสองด้าน ได้รับการกำหนดให้เศูนย์เ    กลางของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เงลออ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)

วันที่ 3
ลอนดอน - ถนนอ๊อกฟอร์ด – 10 Downing Street - London eye - บิ้กเบน - พระราชวังบัคกิ้งแฮม – จัตุรัสรัฐสภาแห่งกรุงลอนดอน – สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) เป็นย่านชื่อดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 2.4 กิโลเมตร มีร้านค้าและร้านอาหาร คาเฟ่ประมาณ 300 แห่งเที่ยวชมร้านค้าชื่อดังนับร้อย ร้านอาหารและคาเฟ่ในถนนแห่งการช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท,ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์, ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละห้างก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิ้น อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิง (10 Downing Street) ในลอนดอน หรือที่รู้จักกันทั่วไปในสหราชอาณาจักรว่า บ้านเลขที่ 10 เป็นที่พำนักและสำนักงานอย่างเป็นทางการของขุนคลังเอก

เก็บภาพความประทับใจสวยๆ กับแลนด์มาร์คยอดนิยม อาธิ London Eye เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงลอนดอนที่หลายคนคุ้นชินกันดี เป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในยุโรป(เคยสูงที่สุดในโลกมาก่อน) ซึ่งมีความสูงถึง 135 เมตร หรือ 443 ฟุต ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทมส์ ย่าน Southwark เปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ของเมืองลอนดอนที่ค่อยๆเคลื่อนสูงขึ้นได้แบบ 360 องศา เช่น Houses of Parliament อาคารรัฐสภาแห่งอังกฤษ ถึงแม้ว่าจะเก็บภาพภายในไม่ได้ แต่สามารถเก็บภาพภายนอกได้อย่างแน่นอน สำหรับอาคารรัฐสภาแห่งนี้นั้นมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมากถ้าหากคุณมองจากด้านนอกเข้าไปที่อาคารรัฐสภาแล้วก็คุณจะเห็นฉากของแม่น้ำทำซึ่งอยู่ด้านหน้าของอาคารรัฐสภาแห่งนี้นานๆที่นี่จึงเป็นวิวที่งดงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ตรงใกล้กับบริเวณอาคารรัฐสภาคุณยังจะได้เจอกับ

อิสระให้ท่านถ่ายรูปด้านนอก หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big ben clock tower) ที่เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก สัญลักษณ์สำคัญของทั้งกรุงลอนดอนและสหราชอาณาจักร รวมถึงปรากฎอยู่ในงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาย ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาบิ๊กเบนเป็นส่วนหนึ่งของcงชั้นสามเป็นที่พักอาศัยส่วนตัวและมีห้องครัวอยู่ชั้นแรกของอาคาร ชั้นอื่น ๆ เป็นทั้งสำนักงาน, ห้องประชุม, ห้องรับแขก, ห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหาร ที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พบปะและสังสรรค์กับบรรดาแขกผู้มีเกียรติและเหล่ารัฐมนตรีในคณะรัฐบาล พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ด้านนอกซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจำราชวงศ์อังกฤษ ด้านนอกท่านสามารถดูโชว์การเปลี่ยนเวรของทหารยามที่ปฏิบัติการอยู่ในพระราชวัง และดูความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ พระราชวังบัคกิ้งแฮมได้อีกด้วย

เดินชมจัตุรัสรัฐสภาแห่งกรุงลอนดอน (Parliament square) นี่เป็นสถานที่เปิดของลอนดอน ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับสิ่งปลูกสร้างอันเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองหลวงแห่งนี้ ประดับประดาด้วยสนามหญ้าสีเขียวและประติมากรรมมากมาย ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง จัตุรัสแห่งนี้มักมีการชุมนุมและการประท้วงอยู่บ่อยครั้ง เพราะมีการรายล้อมด้วยตึกที่มีความสำคัญทางการเมือง ตุลาการ และศาสนา ซึ่งตั้งตระหง่านโดดเด่น ณ บริเวณนั้น ถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างอันเป็นสัญลักษณ์ประจำกรุงลอนดอน สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน(London Tower Bridge) เป็นสะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ทั้งยังประกอบไปด้วยหอคอย 2 หอ จึงทำให้สะพานแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานหอคอย นั่นเอง ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงลอนดอนที่ไม่ควรพลาดที่จะแวะมาชมความสวยแปลกตาของที่นี่

เย็น : พิเศษ !!! รับประทานอาหารเย็น ณ FORE SEASON Restaurant (มื้อที่6)

วันที่ 4
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย โดยมีไกด์แนะนำเส้นทางให้ท่าน จนถึงเวลานัดหมาย ในวันนี้จะเป็น ä อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพื่อสะดวกแก่ท่านในการท่องเที่ยว

วันที่ 5
ลอนดอน - อิสระช้อปปิ้งที่ บิสเตอร์ วิลเลจ – ท่าอากาศยานแกตวิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่าสู่ บิสเตอร์ วิลเลจ (Bicester outlet) (ระยะทาง101ก.ม.ใช้เวลา1.45ชม.)  เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อตะลุยชอปปิ้ง มีสินค้าแฟชั่นมากมายให้เลือก ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น เช่น  Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มในคาเฟ่และร้านอาหารในหมู่บ้านให้ลองเลือกชิมอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปและชอปปิ้งตามอัธยาศัย  ä อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพื่อสะดวกแก่ท่านในการท่องเที่ยว

ค่ำ : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19:00 น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR096

22.05 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR751

วันที่ 6
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

16.10 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

** ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกำหนด แบบ “Test & Go”ยังคงต้องทำการจองโรงแรม AQ 1 คืน และในวันที่ 5 เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 **

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แผน Oasis Tripper สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 10. ค่าทดสอบ RT-PCR ในวันที่ 5 เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษ (สามารถใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทยได้อีกด้วย)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่า VISA ENGLAND 8,500 บาท
 8. ค่าบริการยื่นวีซ่าด่วน (หากมี) 10,300 บาท
 9. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50 GBP หรือ 2,200 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 10. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืนและวันที่ 5 และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR 2 ครั้ง พร้อมรถรับส่งสนามบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ)

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 13. 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 14. 1 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

** กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งพร้อมเอกสารอื่นๆที่ประกอบการยื่นวีซ่าให้กับบริษัท หลังจากจองทัวร์ กำหนดไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากคิววีซ่าจะไม่สามารถล็อกคิวได้หากเอกสารข้อมูลยังไม่ครบถ้วน **

*อาจมีบางช่วงที่คิวยื่นวีซ่ามีจำนวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกว่าก่อนกำหนด*

ช่วงเดินทาง
01/05/2022 06/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
52,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อังกฤษ AROUND LONDON
เดินทาง 01/05/2022 06/05/2022
*** ราคาเด็ก 2-11 ปี (ไม่เสริมเตียง) 45,000 ***
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 16,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  26/06/2022 01/07/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  49,500 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อังกฤษ AROUND LONDON
  เดินทาง 26/06/2022 01/07/2022
  *** ราคาเด็ก 2-11 ปี (ไม่เสริมเตียง) 42,000 ***
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 16,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   17/07/2022 22/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   49,500 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อังกฤษ AROUND LONDON
   เดินทาง 17/07/2022 22/07/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 16,500 ***
   *** ราคาเด็ก 2-11 ปี (ไม่เสริมเตียง) 42,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    Tags ที่เกี่ยวข้อง
    Share on social networks
    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
    • Thai Smile Airways (WE)
    • มิ.ย.65 - ก.ค. 65
    • 4 วัน 3 คืน
    เริ่มต้น 12,999 บาท
    • เดินทางมาเอง
    • มี.ค.64 - พ.ค.64
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 3,900 บาท