ชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์
ชมสถาปัตยกรรมอันหรูหราของพระราชวังบักกิงแฮม
เยือนบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)
สนามฟุตบอลอันโด่งดังของประเทศอังกฤษ โอลด์แทรฟฟอร์ด แอนฟีลด์ เลสเตอร์
ชอปปิ้งที่ บิสเตอร์ วิลเลจ และ ศูนย์การค้า Bullring and Grand central
ชมหอนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก บิ๊กเบน
ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ลอนดอนอาย

ทัวร์อังกฤษ RED WAR ENGLAND
รหัส 003-0497
วันที่เดินทาง
เม.ข.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
57,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
31 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค

11.00 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสัมภาระโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่องและออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค

ลูกค้าจำเป็นแสดงเอกสารดังนี้

 1. เอกสารที่ได้รับการอนุมัติเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ Passenger Locater Form เพื่อรับ QR CODE
 2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต (สามารถขอผ่านแอปหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง

14:30 น. : นำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR750

20:05 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  โดยสายการบิน SCOOT  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง)

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองแกตวิค ลอนดอน

วันที่ 2
ลอนดอน – เมืองเอมส์เบอรี่ - สโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ – พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน – เมืองบริสตอล – โบสถ์เซนต์แมรี่เรดคลิฟฟ์ – มหาวิหารเมืองบริสตอล

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เข้าชม กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) เพื่อเข้าชม 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (ระยะทาง114ก.ม.ใช้เวลา1.30ชม.)  กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่3วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (ระยะทาง55ก.ม.ใช้เวลา1ชม.) เมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath

แวะเก็บภาพประทับใจกับด้านหน้า มหาวิหารหลักของเมืองบาธ หรือที่รู้จักกันในนามว่า Bath Abbey เป็นโบสถ์ของชาวอังกฤษ นิกายแองกลิกันและเป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี ซึ่งโบสถ์ของที่นี่ ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมโกธิกแนวตั้งฉากที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีทางฆราวาส นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตและการบรรยายสั่งสอน ซึ่งมีผู้เข้าชมให้ความสนใจกว่า 1,000 คนต่อปี จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นที่ Bath Street  เป็นซอยเล็กๆที่มีตึกอาคารเก่าแก่ตั้งอยู่เรียงกัน รับการจดทะเบียนและเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ซึมซับบรรยากาศที่สวยงาม เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรม ร้านค้าในท้องถิ่น อาหารเก่าแก่ ร้านอาหารและสถานบันเทิงต่างๆ โดยจะอยู่บริเวณ Roman Baths , Bath Abbey ซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามและน่าประทับใจเป็นอย่างมาก เชื่อว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่จะต้องหลง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเมืองบริสตอล Bristol (ระยะทาง 22 กม./ 1 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆ ที่รวบรวมเรื่องราวความน่าสนใจ ประวัติศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ มากมายเอาไว้ คอยต้อนรับ นักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่เดิมเมืองบริสตอล คือเมืองท่าดั้งเดิมของอังกฤษตั้งอยู่ทางตอนใต้ใกล้กับมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นเมืองที่มีอากาสอบอุ่นเเละมีเเสงเเดดส่องมากที่สุดเเห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ แวะถ่ายรูป St. Mary Redcliffe  โบสถ์เซนต์แมรี่ เรดคลิฟฟ์ โค้งแหลมและไฟนวลเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโกธิคที่มีมานานกว่า 800 ปี ควีนอลิซาเบธ ที่ 1 กล่าวว่า “โบสถ์ที่สวยที่สุดและดีที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษ” และบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นได้เก็บความลับจากบริสตอลและอดีตของอเมริกา Bristol cathedral มีความพิเศษเป็นพิเศษ มันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดในโลกของ ‘โบสถ์ในยุคกลาง’ ซึ่งหมายความว่าเพดานโค้งในวิหารนักร้องและทางเดินล้วนแล้วแต่มีความสูงเท่ากันทำให้มีพื้นที่สูงและสว่างพร้อมซุ้มโค้งที่สง่างาม Llandoger Trow มีเรื่องเล่าขานว่าแดเนียลเดโฟได้พบกับอเล็กซานเดเซลเคิร์กแรงบันดาลใจของเขาสำหรับโรบินสันครูโซที่นี่ และมันก็เป็นโรเบิร์ตหลุยส์สตีเวนสันแรงบันดาลใจ สำหรับพลเรือเอกเบนบาวในเกาะมหาสมบัติ ในยุควิกตอเรียผับเกี่ยวข้องกับโรงละคร Royalซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนและการเข้าชมโดยกแสดงและนักดนตรีหลายคน

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองบริสตอล ลอนดอน

วันที่ 3
เมืองไบบิวรี่ - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเช็คสเปียร์ – เมืองเบอร์มิงแฮม – มหาวิหารเบอมิงแฮม - Victoria Square - อิสระชอปปิ้ง Bullring and Grand central

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง Bibury เมืองไบบิวรี่ เที่ยวชม หมู่บ้านไบบิวรี่ Bibury หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ โดยได้รับการยกย่องจากวิลเลียม มอร์ริส ดีไซเนอร์เสื้อผ้า นักเขียน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลด้านสังคมของอังกฤษ มอร์ริสมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1834-1896 ได้ตั้งฉายาหมู่บ้านไบบิวรี่ว่าเป็น The most beautiful village in England ส่วนสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ได้ยกย่องให้ไบบิวรี่เป็นหมู่บ้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุด เพราะไบบิวรี่มีบ้านที่เป็นลักษณะกระท่อมที่สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น้ำสายเล็กๆชื่อColn ไหลผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ ประกอบกับคนในหมู่บ้านตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษทำให้ความงดงามของไบบิวรี่มีมากขึ้น

จากนั้น นำท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบ้านจะมีแม่น้ำWindrushไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น้ำ เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน  

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เที่ยวชมเมือง เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน Stratford-upon-Avon ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ เดินเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ นำท่านชมบ้านเช็คสเปียร์ (Shakespeare’s Birthplace) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปย่านใจกลางเมืองตามอัธยาศัย นำท่านไปเดินเล่นและถ่ายรูปที่ถนน Bridge Street และ Old Thatch ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของเมืองที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาถ่ายรูป อีกทั้งยังเป็นทั้งร้านอาหารและผับบาร์ในยามค่ำคืนอีกด้วย

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม Birmingham (ระยะทาง61กม./ใช้เวลา1 ชม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ เป็นที่รู้จักในเรื่องของพิพิธภัณฑ์และแหล่งช้อปปิ้ง คูคลอง อาหารและเสียงเพลง ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยลานคอนเสิร์ตและย่านช้อปปิ้ง นิทรรศการศิลปะ ร้านอาหารรสจัดและโรงงาน จากนั้นพาท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับสถาปัตยกรรมแบบบาโรค หรือกระจกสีจากช่างทำกระจกในตำนานอย่าง Burne-Jones Birmingham Cathedral หรือ St. Philip Cathedral เป็นโบสถ์ที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะนอกจากความสวยงามทางศิลปะที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ประวัติยาวนานกว่า 300 ปี โบสถ์เซนต์ฟิลิปสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโบสถ์ประจำเขตและอุทิศในปี ค.ศ. 1715 ต่อมาได้กลายเป็นมหาวิหารของสังฆมณฑลเบอร์มิงแฮมที่ตั้งขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1905 โบสถ์เซนต์ฟิลิปถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ในสไตล์บาร็อคโดยโธมัส อาร์เชอร์ เป็นคริสตจักรที่เงียบสงบ มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ด้านนอกโบสถ์ซึ่งมีรูปแกะสลักแปลกๆมากมาย

และ พาท่านถ่ายรูปกับ Victoria Square จัตุรัสสาธารณะแห่งนี้ตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมือง พบกับสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ ประติมากรรมขึ้นชื่อและตลาดเกษตรกร ประติมากรรมและน้ำพุที่ประดับประดาอย่างสวยงาม รวมถึงจับจ่ายซื้อของที่ตลาดคริสต์มาสประจำปีและงานแสดง อิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัย ที่ศูนย์การค้า Bullring and Grand central แหล่งช้อปปิ้งสุดทันสมัยแห่งนี้สร้างขึ้นบนตลาดที่มีอายุเก่าแก่หลายศตวรรษ เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น “นครแห่งการค้านับพัน” ชื่นชมสถาปัตยกรรมอันทันสมัย เลือกซื้อสินค้าในร้านบูติกและเพลิดเพลินไปกับอาหารว่างภายในฟู้ดฮอลล์

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองบริสตอล ลอนดอน

วันที่ 4
สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - Albert Dock - Liverpool Cathedral - China town Liverpool - ชอปปิ้งย่าน Liverpool one – สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ศาลาว่าการเมือง – พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ในอดีตเป็นเมืองท่าสำคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลไอริชและเป็นประตูสำคัญของประเทศสู่ทวีปอเมริกา แอฟริกา และนำท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆกับแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองลิเวอร์ จากนั้นนำท่าน เข้าชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ (Anfield Stadium) เป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ และยังเป็นหนึ่งในสนามที่เก่าแก่ที่สุดของวงการลูกหนังโลกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของทีมตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาธิเช่น Albert Dock เป็นชื่อย่านตึกอิฐแดงมรดกโลก UNESCO World Heritageหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิเวอร์พูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า นอกจากนี้แล้วท่าอัลเบิร์ตยังเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย นำท่านเก็บภาพความประทับใจที่ Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สร้างเสร็จตั้งแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 74 ปี จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนและชอปปิ้งที่ Liverpool ONE ศูนย์รวมร้านค้าร้านอาหารกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร เดินชมร้านเสื้อผ้าไฮสตรีทกว่า 150 ร้าน นั่งพักที่คาเฟ่และร้านอาหารที่มีให้เลือกมากมาย Liverpool ONE เปิดตัวในปี 2008 เป็นศูนย์รวมร้านค้า ความบันเทิง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์(Manchester) (ระยะทาง55ก.ม.ใช้เวลา1ชม.)  เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน เป็นเมืองที่มีรถไฟสายแรกของโลกและของอังกฤษเกิดขึ้นที่นี่ นำท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆด้านนอกกับ สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD) สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909  พื้นสนามมีระบบระบายน้ำ และระบบทำความร้อน มีจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น 67,000 ที่นั่ง ใช้เป็นสนามทำการแข่งขันในแมทซ์สำคัญๆมาแล้ว หลังจากเยี่ยมชมแลนด์มาร์คสำคัญในเมืองแมนเชสเตอร์ หลังจากเก็บภาพประทับใจเรียบร้อยนำท่านไปถ่ายรูปกับ Arch of Chinatown แหล่งร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต เบเกอรี่ และร้านค้าแห่งนี้ เป็นอีกแหล่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของแมนเชสเตอร์ และเป็นอีกหนึ่งไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรและยุโรป

แวะถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester City Hall) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นอาคารที่มีความเก่าเเก่เเละบอกเล่าเรื่องราวของเมืองแมนเชสเตอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเเห่งนี้กันอย่างมากมาย เป็นอาคารในสไตล์นีโอกอธิควิคตอเรียน ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก สำรวจแผนที่ และถ่ายภาพกับ โบสถ์ St. Anne โบสถ์อันโอ่อ่าแห่งนี้เป็นจุดแวะสำคัญบนถนนหลวง เป็นศาสนสถานที่งามวิจิตรที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดชม ด้านหน้าอาคารสีพาสเทล องค์ประกอบที่มีชื่อเสียงที่สุดส่วนหนึ่งของงานออกแบบยุคนีโอคลาสสิกนี้ ได้แก่ เสา ประติมากรรมแบบนูน และไม้กางเขนที่ยอดบนสุด แวะถ่ายภาพด้านหน้ากับ National Football Museum พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติ ตั้งอยู่ในอาคารเออร์บิสใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านการกีฬาที่สำคัญเเห่งหนึ่งของอังกฤษ เพราะอังกฤษนั้นกีฬาฟุตบอลเหมือนเป็นศาสนา ที่พิพิธภัณฑ์เเห่งนี้จึงจะเเสดงให้คุณได้เห็นว่าทำไมฟุตบอลในอังกฤษจึงเป็นอย่างประโยคคำพูดนี้อีกด้วย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองบริสตอล ลอนดอน

วันที่ 5
เมืองเลสเตอร์ - The clock tower - มหาวิหาร Leicester - คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม - บิสเตอร์ วิลเลจ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลสเตอร์ Leicester เมืองที่มีชีวิตชีวาในภาคกลางของประเทศอังกฤษมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เลสเตอร์คือเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ค้นพบโดยชาวโรมัน และยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ สังเกตได้จากความแตกต่างของแต่ละหัวมุมถนน นำท่านภาพกับ The clock tower หอนาฬิกาที่ประตู Gallow tree บนจัตุรัสใจกลางเมืองเลสเตอร์นั้นควรค่าแก่การเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันประณีตนี้อย่างใกล้ชิด

และ ถ่ายภาพกับ มหาวิหาร Leicester คืออนุสรณ์สถานแห่งยุคกลางที่สวยสะดุดตาและยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัตศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษ ดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตื่นตากับการตกแต่งอันวิจิตรของวิหาร และสำรวจโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 ที่เลื่องชื่อ วิหารจากยุคกลางนี้นอกจากเป็นสถานที่บรรจุพระบรมศพของพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 แล้วยังมีงานแกะสลักที่สวยงาม แท่นสวดมนต์อันวิจิตร และงานศิลปะสาธารณะอีกด้วย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมและถ่ายภาพด้านนอกกับ คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม (King Power Stadium)  หรือ เลสเตอร์ ซิตี้ สเตเดี้ยม (Leicester City Stadium) เป็นสนามเหย้าของทีม “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ตั้งอยู่ในเมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ  สนามฟุตบอลแห่งนี้ตั้งชื่อตามกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (King Power) ซึ่งเป็นเจ้าของทีมในปัจจุบัน “คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม”

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ วิลเลจ (Bicester outlet) (ระยะทาง103ก.ม.ใช้เวลา1.30ชม.)  เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อตะลุยชอปปิ้ง มีสินค้าแฟชั่นมากมายให้เลือก ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น เช่น  Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มในคาเฟ่และร้านอาหารในหมู่บ้านให้ลองเลือกชิมอีกด้วย ä อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนการชอปปิ้งของท่าน จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักใน ลอนดอน

วันที่ 6
สะพานหอคอย - Tower Bridge – ลอนดอนอาย - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - มหาวิหารเซนต์ปอล – พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ - ท่าอากาศยานแกตวิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างอันเป็นสัญลักษณ์ประจำกรุงลอนดอนต่างๆ อาธิเช่น สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน (London Tower Bridge) เป็นสะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง ท่านสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี จากนั้นเดินทางไป ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big ben clock tower) ที่เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก สัญลักษณ์สำคัญของทั้งกรุงลอนดอนและสหราชอาณาจักร รวมถึงปรากฎอยู่ในงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาย ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาบิ๊กเบนเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก  

ถ่ายภาพด้านนอกกับ มหาวิหารเซนต์ปอล  St. Paul’s Cathedral เป็นโบสถ์สำคัญทางศาสนาของสหราชอาณาจักร โดยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีแต่งงานหรือพระราชพิธีใหญ่ๆ รวมถึงเป็นสถานที่ฝังร่างของบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อังกฤษ ทำให้เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากที่สุดในสหราชอาณาจักร

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนำท่านเก็บภาพความประทับใจที่ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ Palace of Westminster เป็นสถานที่ประชุมของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร และเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนซึ่งเป็นมรดกโลก และเป็นหนึ่งในอาคารที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกอีกด้วย ในปัจจุบันใช้ในงานสำคัญๆ เช่น การตั้งศพของบุคคลสำคัญก่อนที่จะนำไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower)  ถ่ายรูปหน้า วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey) เดิมเป็นสำนักสงฆ์ (แอบบี) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคันที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งสถาปัตยกรรม  ส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝัง  พระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์

อิสระให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังได้ตามอัธยาศัย พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ด้านนอกซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจำราชวงศ์อังกฤษ ด้านนอกท่านสามารถดูโชว์การเปลี่ยนเวรของทหารยามที่ปฏิบัติการอยู่ในพระราชวัง และดูความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ พระราชวังบัคกิ้งแฮมได้อีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนที่ จตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square) กลางจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน วีรบุรุษคนสำคัญของอังกฤษ ตั้งอยู่บนเสาสูงใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ซึ่งมีภาพเขียนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ä อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกแก่ท่านในการท่องเที่ยว

ค่ำ : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19:00 น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR096

22.05 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR751

วันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

16.10 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

** ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกำหนด แบบ “Test & Go” ยังคงต้องทำการจองโรงแรม AQ 1 คืน และในวันที่ 5 เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 **

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แผน Oasis Tripper สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 10. ค่าทดสอบ RT-PCR ในวันที่ 5 เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษ (สามารถใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทยได้อีกด้วย)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่า VISA ENGLAND 8,500 บาท
 8. ค่าบริการยื่นวีซ่าด่วน (หากมี) 10,300 บาท
 9. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50 GBP หรือ 2,200 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 10. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืนและวันที่ 5 และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR 2 ครั้ง พร้อมรถรับส่งสนามบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ)

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 13. 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 14. 1 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

** กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งพร้อมเอกสารอื่นๆที่ประกอบการยื่นวีซ่าให้กับบริษัท หลังจากจองทัวร์ กำหนดไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากคิววีซ่าจะไม่สามารถล็อกคิวได้หากเอกสารข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ** เมืองเอมส์เบอรี่ *อาจมีบางช่วงที่คิวยื่นวีซ่ามีจำนวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกว่าก่อนกำหนด*

ช่วงเดินทาง
31/03/2022 06/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
57,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อังกฤษ RED WAR ENGLAND
เดินทาง 31/03/2022 06/04/2022
*** ราคาเด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) 49,388 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 18,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  12/04/2022 18/04/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  65,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อังกฤษ RED WAR ENGLAND
  เดินทาง 12/04/2022 18/04/2022
  *** ราคาเด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) 57,388 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 18,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/05/2022 01/06/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   59,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อังกฤษ RED WAR ENGLAND
   เดินทาง 26/05/2022 01/06/2022
   *** ราคาเด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) 51,388 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 18,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    23/06/2022 29/06/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    59,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อังกฤษ RED WAR ENGLAND
    เดินทาง 23/06/2022 29/06/2022
    *** ราคาเด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) 51,388 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 18,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     28/07/2022 03/08/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     65,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อังกฤษ RED WAR ENGLAND
     เดินทาง 28/07/2022 03/08/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 18,500 ***
     *** ราคาเด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) 57,388 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      11/09/2022 17/09/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      62,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อังกฤษ RED WAR ENGLAND
      เดินทาง 11/09/2022 17/09/2022
      *** ราคาเด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) 54,388 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 18,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       29/09/2022 05/10/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       59,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์อังกฤษ RED WAR ENGLAND
       เดินทาง 29/09/2022 05/10/2022
       *** ราคาเด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) 51,388 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 18,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        Tags ที่เกี่ยวข้อง
        Share on social networks
        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ