ทัวร์อังกฤษ UK CooL CooL

ลอนดอน-แอมส์เบอร์รี่-บาธ-ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์
เบอร์มิงแฮม-อ๊อกซ์ฟอร์ด-บิสเตอร์
ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชมเมืองแห่งน้ำแร่โรมันบาธ เหล่า FC
ถ่ายรูปกับสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดและสนามแอนฟิลด์
เที่ยวกรุงลอนดอน แชะชมพระราชวังบัคกิ้งแฮม หอนาฬิกาบิ๊กเบน ทาวเวอร์บริดจ์ ลอนดอนอาย
ช้อปปิ้ง Bicester Village อิสระเต็มอิ่มจุใจ ณ มหานครลอนดอน
พร้อมทานเป็ดย่างต้นตำรับ Four Season

ทัวร์อังกฤษ UK CooL CooL

รหัส 014-0365
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
55,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
35 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงลอนดอน (อังกฤษ)

11.30 น. : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 6-7 เคาน์เตอร์สายการบิน Scoot Airlines เคาน์เตอร์ L

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

14.30 น. : ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่สนามบินแกตวิก Gatwick Airport กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  โดยสายการบิน Scoot Airlines เที่ยวบินที่ TR-750  (มีบริการอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิน)  **สำหรับอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม**

20.05 น. : เดินทางถึงสนามบินแกตวิก กรุงลอนดอน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังท่านตรวจรับกระเป๋าและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่มหานครลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน  ถือเป็น 1 ในเมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ  การเมืองและวัฒนธรรมของโลก  การสื่อสาร  การบันเทิง  แฟชั่นและศิลปะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว  Atrium Hotel Heathrow หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2 ลอนดอน-แอมส์บัวรี่-สโตนเฮ้นจ์-บาธ-ลิเวอร์พูล

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอมส์เบอร์รี่ Amesbury ในเขตทุ่งหญ้าแอมส์เบอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge กองหินประหลาด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ที่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ เมืองอาบน้ำแร่ที่มีอิทธิพลมาตั้งแต่ยุคเรืองอำนาจของอาณาจักรโรมันโบราณ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Slug and Lettuce Restaurant

บ่าย : นำท่านชมภายนอกของโรงอาบน้ำแร่ร้อนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ โดยมีการตกแต่งอย่างงดงาม ปัจจุบันน้ำพุร้อนนี้ก็ยังมีปริมาณนับล้านนับแสนแกลลอน ด้วยอุณหภูมิระดับ 45-46 องศาเซลเซียส ซึ่งหลักฐานบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่นี้ ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 ซึ่งภายในเป็นพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน ที่มีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมืองคือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่ร้อน-เย็น, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็นเตอร์กิชบาธ Turkish Bath

จากนั้นนำท่านชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจี้ยน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตาทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลิเวอร์พูล Liverpool (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่เป็นสาวกของหงส์แดงลิเวอร์พูลต้องไม่พลาดมาเยือนเมืองนี้

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน Mayflower Chinese Restaurant จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Crowne Plaza John Lennon Airport หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์-เบอร์มิงแฮม

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  นำท่านชมเมืองลิเวอร์พูล แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารลิเวอร์พูล Liverpool Cathedral วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง, อาคารรอยัลไลเวอร์ Royal Liver Building อาคารที่มีความโดดเด่นมากที่สุดของเมือง ซึ่งด้านบนสุดของอาคารประดับด้วยนกไลเวอร์ 2 ตัว ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล

นำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารท่าเรือและคลังสินค้า Albert Dock ที่ได้รับการออกแบบอาคารโดยเจสฮาร์ทลี่และฟิลิปอาร์วิค และเปิดใช้ในปี ค.ศ.1846 สร้างด้วยโครงสร้างที่เป็นเหล็กเป็นแห่งแรกๆ ของสมัยนั้นโดยยึดแนวคิดป้องกันการเกิดอัคคีภัยกับคลังสินค้าและมีการพัฒนาจนกลายเป็นท่าจอดเรือขนาดใหญ่ ปัจจุบันยังเป็นสถานที่ที่สำคัญของเมืองจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางทะเลจากองค์การยูเนสโก้ รวมถึงชมความงดงามของอาคารท่าเรือบริเวณ Port of Liverpool หนึ่งในสถานที่สำคัญทั้งสามแห่งของเมืองลิเวอร์พูล ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้เช่นเดียวกัน อาคารออกแบบโดย เซอร์อาร์โนวด์ ทอร์เนอรี่ และ เอฟบี ฮอบส์ สร้างขึ้นตั้งปี 1904 จนถึง ปี 1907 ด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแบบบาร็อค มีโดมขนาดใหญ่อยู่บนยอด พร้อมชมอาคารที่อยู่ใกล้เคียงคืออาคารคิวนาร์ด Cunard Building

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามแอนฟิลด์ Anfield Stadium สนามกีฬาของสโมสรฟุตบอลชื่อดังอย่างลิเวอร์พูล สนามฟุตบอลที่เป็นตำนานและมีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษและเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลก ให้ท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกับสนามแอนฟิลด์และให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าที่ Mega Store สำหรับแฟนคลับของทีมลิเวอร์พูล  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ Manchester (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองดังที่เป็นสถานที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลชื่อก้องโลกอย่างแมนเชอสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และยังเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าที่สำคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน New Emperor Restaurant

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่สนามโอลด์ทราฟฟอร์ด Old Trafford Stadium สนามกีฬาของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลโลกที่สร้างนักเตะฝีเท้ายอดเยี่ยมของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาหลายสมัยที่จัดได้ว่าเป็นสนามฟุตบอลของสโมสรที่รวยที่สุดในโลก นำท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลด์ทราฟฟอร์ด สนามฟุตบอลชื่อดังของประเทศอังกฤษ และอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายชนิดจากทีมฟุตบอลดังที่คุณชื่นชอบจากร้านค้า Mega Store ของสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเบอร์มิงแฮม  Birmingham ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะอังกฤษในเขตเวสต์มิดแลนด์ เมืองใหญ่อันดับสองรองจากลอนดอนเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมหรือได้รับฉายาว่าเป็นโรงงานของโลกเนื่องจากผลผลิตการส่งออกของประเทศและยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติและอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งที่เป็นที่รู้จักของชาวไทย อาทิ University of Central England, University of Birmingham, Aston University เป็นต้น

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Byzantium Tapas Restaurant จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Hotel Park Inn by Radisson หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 เบอร์มิงแฮม-อ๊อกซ์ฟอร์ด-ช้อปปิ้งบิสเตอร์วิลเลจ-ลอนดอน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด Oxford เมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและเติบโตเร็วมากที่สุด รวมถึงเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน คนทั่วโลกมักจะรู้จักเมืองนี้ในฐานะของ “เมืองแห่งการศึกษา” นำท่านชมสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด University of Oxford ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและชมภายนอกของปราสาทอ็อกซ์ฟอร์ด Oxford Castle ปราสาทขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 11-12 ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยคูน้ำกว้าง

จากนั้นผ่านชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะและโบราณคดี Ashmolean Museum เป็นพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก และยังได้รับการสถาปนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และชม Christ Church Collegeวิทยาลัยที่ใหญ่และงามสง่าที่สุดในอ็อกซ์ฟอร์ด มีชื่อเรียกกันง่ายๆ ว่า เดอะเฮ้าส์ ก่อตั้งในปี ค.ศ.1525 วิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยแห่งอ๊อกฟอร์ดเช่นกัน จากนั้นนำชมโบสถ์ซานตามาเรีย Santa Maria Church โบสถ์พระแม่แห่งอัสสัมชัญ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อโบสถ์ซานตามาเรีย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงดงาม

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์วิลเลจ Bicester Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ที่ตั้งของเอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอังกฤษ นำท่านชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป  (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่มหานครลอนดอน

ค่ำ : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนูเป็ดย่างสไตล์กวางตุ้มที่มีชื่อเสียงแห่งมหานครลอนดอนกับซอสลับสูตรพิเศษของร้าน Four Season Chinese Restaurant จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว  Atrium Hotel Heathrow หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 ลอนดอน-พระราชวังบัคกิ้งแฮม-หอนาฬิกาบิ๊กเบน-ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านชมมหานครลอนดอน ที่ยิ่งใหญ่ชมอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงามของประเทศอังกฤษซึ่งใจกลางมหานครแห่งนี้ใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังหลายต่อหลายเรื่องโดยเริ่มจากชมภายนอกและถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม Buckingham Palace ที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่สีดำแต่จะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว

นำท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิ๊กเบน Big Ben สัญลักษณ์ที่สำคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ Westminster Abbey เป็นหนึ่งในอาคารทางศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอังกฤษ และเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีอภิเษกสมรส และพระราชพิธีพระศพมากมาย ที่นี่เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ บ้านเลขที่ 10, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน, ย่านโซโห ฯลฯ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Joy King Lau Restaurant

บ่าย : นำท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกับทาวเวอร์ออฟลอนดอน Tower of London  เดิมทีเป็นพระราชวังเดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ซึ่งแต่เดิมหอคอยแห่งนี้เป็นทั้งป้อมปราการ พระราชวังและที่ขังโดยเฉพาะสำหรับนักโทษที่มียศศักดิ์สูง คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง สวนสัตว์ โรงกษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดูดาว และเมื่อปี ค.ศ. 1303 เป็นต้นมาก็เปลี่ยนเป็นที่เก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร จากนั้นชมและถ่ายรูปกับสะพานทาวเวอร์บริดจ์ Tower Bridge สะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน เป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกันเป็นหอคอยคู่ จึงทำให้สะพานแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานหอคอยสีขาว-ฟ้า

และแวะถ่ายรูปกับลอนดอนอายส์ London Eye ชิงช้าสวรรค์ที่สามารถชมวิวกรุงลอนดอนได้แบบ360องศาและเป็นสัญลักษณ์แห่งสหัสวรรษของอังกฤษ หรือที่รู้จักในชื่อมิลเลเนียมวีล Millennium Wheel ตั้งอยู่ริมฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเทมส์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนอ็อกซ์ฟอร์ด Oxford Street ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจากมาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆ อีกมากมาย และเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ระลึก (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว  Atrium Hotel Heathrow หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6 ลอนดอน (อิสระเต็มวัน)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม อิสระเต็มวัน (อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัย ไม่มีรถโค้ชให้บริการ) ท่านสามารถนั่งรถสาธารณะหรือนั่งรถไฟใต้ดิน Underground หรือ Tube จากสถานีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมเพื่อเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวย่านใจกลางกรุงลอนดอนหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าจากร้านค้าต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้ อาทิ

-St. Paul’s Cathedral หรือมหาวิหารเซนต์ปอล เป็นโบสถ์สำคัญทางศาสนาของสหราชอาณาจักร โดยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีแต่งงานหรือพระราชพิธีใหญ่ๆ รวมถึงเป็นสถานที่ฝังร่างของบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อังกฤษ ทำให้เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากที่สุดในสหราชอาณาจักร เพราะไม่เพียงแต่ภายนอกที่มีความสวยงามเท่านั้นการออกแบบและตกแต่งภายในวิหารก็สวยงามไม่แพ้กันทั้งแท่นบูชาหินอ่อนแกะสลักวิจิตรงดงาม รวมทั้งวิหารแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และเจ้าหญิงไดอาน่าอีกด้วย (ค่าเข้าชมประมาณ 17.00 GBP / ท่าน )

-สะพานมิลเลนเนียม Millennium Bridge สะพานแขวนเหล็ก ที่ใช้สำหรับข้ามฝั่งไปยังแม่น้ำเทมส์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเชื่อมต่อระหว่าง Bankside กับตัวเมืองลอนดอน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1998 เป็นจุดที่สามารถมองเห็นบริเวณด้านหน้าของมหาวิหารเซนต์ปอลได้อย่างชัดเจนและเป็นสะพานที่ได้ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์หลายๆเรื่อง เช่น Harry Potter, Guardians of The Galaxy, Run Fatboy Run, Namastey London เป็นต้น ทำให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจต่อนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษ หรือ British Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของโลกด้วยมีโบราณวัตถุที่เก็บไว้ที่นี่มากมายที่มีจำนวนราวแปดล้านชิ้นและเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีของสะสมมากที่สุดในโลกและครอบคลุมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งได้มาจากการเก็บรวบรวมนับตั้งแต่สมัยของจักรวรรดิอังกฤษ เป็นต้นมา  รวมถึง หิน Rosetta ที่โด่งดัง มัมมี่โบราณของอียิปต์ และรูปปั้นเลื่องชื่อของกรีก

-Covent Garden หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Apple Market แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในลอนดอน สามารถช้อปปิ้ง เดินเล่นชิลๆ หาของกิน แถมยังเชื่อมต่อกับแหล่งที่เที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งมากมายในย่านใจกลางกรุงลอนดอนด้วย ซึ่งภายในตลาดมีสินค้ามากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ร้านอาหาร และสิ่งทีเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของตลาดแห่งนี้คือ งานศิลปะแบบต่างๆ งานอาร์ต งานแฮนด์เมดหรือสินค้าของมือสอง ภาพพิมพ์สีน้ำมันสวยงาม ภาพวาด สินค้าเหล่านี้ล้วนมีคุณภาพและราคาย่อมเยาว์

จากนั้นเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว  Atrium Hotel Heathrow หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7 ลอนดอน (อิสระเต็มวัน)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม อิสระเต็มวัน (อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัย ไม่มีรถโค้ชให้บริการ) ท่านสามารถนั่งรถสาธารณะหรือนั่งรถไฟใต้ดิน Underground หรือ Tube จากสถานีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมเพื่อเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวย่านใจกลางกรุงลอนดอนหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าจากร้านค้าต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้ อาทิ

พระราชวังวินด์เซอร์ Windsor Castle ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงลอนดอน เป็นพระราชวังที่โด่งดังของอังกฤษเนื่องจากเป็นที่พำนักของกษัตริย์ ตั้งอยู่ที่เมืองอีตันในเขต Berkshire เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สร้างเป็นปราสาทใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าวิลเลียมในศตวรรษที่ 11 ในปัจจุบันยังคงเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ที่ยังทรงเสด็จมาประทับบ้างเป็นครั้งคราว (ค่าเข้าชมประมาณ 23.50 GBP / ท่าน)

-ลอนดอนอาย London Eye ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล Millennium Wheel เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตรและกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักรมีระยะเวลาในการหมุนต่อรอบ ด้วยเงื่อนไข 30 นาที ด้วยระยะความเร็วที่ 0.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ค่าขึ้นชมเริ่มต้นที่ประมาณ 33.50 GBP / ท่าน )

-Trafalgar Square หรือจัตุรัสทราฟัลการ์ เป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองลอนดอน ตั้งอยู่บริเวณหน้า The National Gallery สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1830 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของยุทธนาวีทราฟัลการ์และสงครามวอเตอร์ลูระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1805 ซึ่งลักษณะเด่นของจัตุรัสทราฟัลการ์ก็คือ มีเสาหินที่เป็นอนุสาวรีย์ เนลสันตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลาง โดยที่มีสิงโตโลหะ 4 ตัวล้อมรอบ ซึ่งใกล้ๆนี้มีอาคารสำคัญหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และ โบสถ์ St.Martin in the Fields เป็นต้น ปัจจุบันจัตุรัสแห่งนี้ใช้เป็นพื้นที่เฉลิมฉลอง พื้นที่ชุมนุมและจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆบ่อยครั้ง เช่น งาน Christmas งานฉลองเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น อีกทั้งยังถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยว

Piccadilly Circus สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความดึงดูดและน่าสนใจ โดยเป็นจุดรวมของแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยแสงสีและความบันเทิง ซึ่งจะทำให้ท่านสัมผัสได้ถึงความคึกคักและมีชีวิตชีวาแบบที่ท่านจะต้องประทับใจ ทั้งยังเป็นจุดรวมของถนนหลายสายที่จะนำไปสู่สถานที่สำคัญอีกมากมายหลายแห่ง เช่น จัตุรัสทราฟัลการ์ เลสเตอร์สแควร์และไชน่าทาวน์ เป็นต้น โดยทั้งนี้พิคคาดิลลี เซอร์คัส เหมาะกับคนที่ชอบท่องเที่ยวท่ามกลางแสงสีและความครื้นเครงที่สุด

จากนั้นเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว  Atrium Hotel Heathrow หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8 ลอนดอน (อิสระเต็มวัน)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พักและฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ของโรงแรม) อิสระเต็มวัน (อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัย ไม่มีรถโค้ชให้บริการ) ท่านสามารถนั่งรถสาธารณะหรือนั่งรถไฟใต้ดิน Underground หรือ Tube จากสถานีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมเพื่อเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวย่านใจกลางกรุงลอนดอนหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าจากร้านค้าต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้ อาทิ

ตลาด Portobello ขึ้นชื่อในเรื่องของเสื้อผ้ามือสอง ของสะสม ของเก่า ผักผลไม้และอาหารอร่อยมากมายหลายชนิด ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มักจะไม่พลาดที่จะแวะมาช้อปปิ้งที่ตลาดแห่งนี้เช่นกัน และด้วยตึกอาคาร ร้านค้าที่มีความแปลกตา จึงทำให้ตลาดแห่งนี้ยิ่งดูมีเสน่ห์และน่าหลงใหลมากขึ้น ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นฉากหนังของภาพยนตร์เรื่อง Notthing Hill อีกด้วย

เมืองกรีนิช Greenwich เส้นแบ่งเวลา GMT 0 ที่ใครๆก็อยากจะแวะเวียนมาถ่ายรูปด้วย ซึ่งเมืองกรีนิชหรือย่านกรีนิชนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และไม่ไกลจากใจกลางเมืองลอนดอนใช้เวลาเดินทางจากย่านใจกลางกรุงลอนดอนประมาณ 40 นาที เป็นเมืองสวยงามมีเอกลักษณ์และเงียบสงบน่าเที่ยว โดยมีไฮไลท์คือเส้นแบ่งเวลา GMT 0 เส้นนี้เป็นจุดแบ่งระหว่างโลกซีกตะวันออกและโลกซีกตะวันตก โดยเราต่างคุ้นเคยกับคำว่า “เวลากรีนิช” Greenwich Mean Time : GMTซึ่งก็คือตัวกำหนดเวลาโลกและเส้น 0 องศาที่เป็นตัวแบ่งโลกออกเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตกก็ถูกลากผ่าน ณ เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษแห่งนี้ โดยเส้นนี้อยู่ที่หอดูดาวหลวงกรีนิช Royal Observatory Greenwich (ค่าเข้าชมประมาณ14-16GBP/ท่าน)

17.00 น. : รถโค้ชรอรับท่านที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

22.05 น. : นำท่านออกเดินทางจากสนามบินแกตวิก Gatwick Airport London โดยสายการบิน Scoot Airlines เที่ยวบินที่ TR-751 (มีบริการอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิน)  **สำหรับอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม**

วันที่ 9 สนามบินสุวรรณภูมิ

16.05 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Scoot Airlines เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน // ลอนดอน-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 05 ธ.ค.2564 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5,900 บาท โดยชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ทิปหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 บาท โดยชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้ำดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร อาทิ มื้อกลางวันและค่ำที่กำหนดไว้ในรายการทัวร์
 • สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
  เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ราคาประมาณ 60-200 GBP/ ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมจองการตรวจหาเชื้อโควิด แบบ PCR-test หรือชุดตรวจโควิด Lateral Flow Test (LFT)เพื่อใช้ตรวจในวันที่ 2 เมื่อเดินทางถึงอังกฤษhttps://www.gov.uk/find-travel-test-providerโดยต้องสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนออกเดินทางเนื่องจากต้องระบุเลขที่อ้างอิงการจองในPassenger Locator Form โดยต้องสั่งซื้อจากบริษัทที่รัฐบาลอังกฤษกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus)อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯและจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้รวมทั้งไม่สามารถ Refund ตั๋วได้

กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
***การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 20 วันทำการ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับคำร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทำการนัดหมาย **

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันที่นำเที่ยว

การยกเลิก

 1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ช่วงเดินทาง
27/03/2022 04/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
55,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อังกฤษ UK CooL CooL
เดินทาง 27/03/2022 04/04/2022
*** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/04/2022 18/04/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  66,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อังกฤษ UK CooL CooL
  เดินทาง 10/04/2022 18/04/2022
  *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/04/2022 02/05/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   66,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อังกฤษ UK CooL CooL
   เดินทาง 24/04/2022 02/05/2022
   *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/05/2022 16/05/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    61,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อังกฤษ UK CooL CooL
    เดินทาง 08/05/2022 16/05/2022
    *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15/05/2022 23/05/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     61,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อังกฤษ UK CooL CooL
     เดินทาง 15/05/2022 23/05/2022
     *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      22/05/2022 30/05/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      61,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อังกฤษ UK CooL CooL
      เดินทาง 22/05/2022 30/05/2022
      *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       27/03/2022 04/04/2022
       55,900 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์อังกฤษ UK CooL CooL
       เดินทาง 27/03/2022 04/04/2022
       *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        10/04/2022 18/04/2022
        66,900 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์อังกฤษ UK CooL CooL
        เดินทาง 10/04/2022 18/04/2022
        *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         24/04/2022 02/05/2022
         66,900 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์อังกฤษ UK CooL CooL
         เดินทาง 24/04/2022 02/05/2022
         *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          08/05/2022 16/05/2022
          61,900 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์อังกฤษ UK CooL CooL
          เดินทาง 08/05/2022 16/05/2022
          *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           15/05/2022 23/05/2022
           61,900 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์อังกฤษ UK CooL CooL
           เดินทาง 15/05/2022 23/05/2022
           *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            22/05/2022 30/05/2022
            61,900 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์อังกฤษ UK CooL CooL
            เดินทาง 22/05/2022 30/05/2022
            *** ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             จำนวนการเข้าชม 35 ครั้ง
             Tags ที่เกี่ยวข้อง
             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • รถตู้
             • ม.ค.65 - ก.พ.65
             • 3 วัน 2 คืน
             • 37 ครั้ง
             เริ่มต้น 4,555 บาท
             • เดินทางมาเอง
             • พ.ย.64 - เม.ย.65
             • 3 วัน 2 คืน
             • 87 ครั้ง
             เริ่มต้น 3,899 บาท
             • เดินทางมาเอง
             • พ.ย.64 - เม.ย.65
             • 1 วัน 0 คืน
             • 56 ครั้ง
             เริ่มต้น 4,999 บาท
             • VietJet Air
             • พ.ย.64 - ก.พ.65
             • 3 วัน 2 คืน
             • 89 ครั้ง
             เริ่มต้น 8,999 บาท
             รหัส 007-0010
             3 วัน 2 คืน
             VietJet Air
             เริ่มต้น 8,999 บาท
             ชื่นชอบ