เดลี – เลห์ – พระราชวังเลห์ – เจดีย์แห่งสันติภาพ
วัดอัลชิ – จุดชมวิวซางกัม – Magnetic Hill – วัดบาสโก – วัดลิคีร์
เส้นทาง Changla Pass – ทะเลสาบแปงกอง – วัดธิคเซย์
เส้นทาง Khardungla Pass – หุบเขา Nubra – Hundur Sand Dunes – กิจกรรมขี่อูฐ
หุบเขา Nubra – วัดดิสกิต – เลห์ – ตลาดนัดเมืองเลห์
หอคอยกุตุบมีนาร์ – ตลาดจันปาท
ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
รหัส 014-0880
วันที่เดินทาง
พค.65 - กย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
37,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
2 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – เดลี

15.00 . : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 สายการบิน Thai Airways เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

17.55 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG315

20.55 น. : เดินทางถึงสนามบินอินธิรา คานธี (Indira Gandhi International Airport) เมืองเดลี ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

วันที่ 2
เดลี – เลห์ – พระราชวังเลห์ – เจดีย์แห่งสันติภาพ

06.45 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองเลห์ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI445

08.20 น. : เดินทางถึงเมืองเลห์ เมืองหลวงของแคว้นลาดักห์ที่ได้ชื่อว่าเป็นทิเบตน้อยแห่งอินเดีย เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในระดับที่สูงกว่า 3,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยสดงดงาม ตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนท้องถิ่น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

 • หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนและปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศเสียก่อน เพราะเมืองเลห์มีอากาศค่อนข้างเบาบางมาก ทำให้หายใจลำบาก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางชมพระราชวังเลห์ (Leh Palace) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1630 โดยกษัตริย์เซงเจ นัมเยล เพื่อเป็นพระตำหนักที่ประทับของราชวงศ์ลาดักห์ ตัวอาคารเป็นพระราชวังสูง 9 ชั้นที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางเมืองเลห์ มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายกับพระราชวังโปตาลาในทิเบต จากพระราชวังแห่งนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเลห์ได้อย่างงดงาม
 • นำท่านเดินทางชมเจดีย์แห่งสันติภาพ (Shanti Stupa) เจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างโดยพระลามะชาวญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1985 เพื่อประกาศศาสนาและแสดงถึงสันติภาพของโลก  เจดีย์แห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวตัวเมืองเลห์ และพระราชวังเลห์ได้อย่างสวยงามอีกด้วย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
เลห์ – วัดอัลชิ – จุดชมวิวซางกัม – Magnetic Hill – วัดบาสโก – วัดลิคีร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางชมวัดอัลชิ (Alchi Monastery) วัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเลห์ ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1020-1035 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเมืองเลห์ โดดเด่นด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณและภาพแกะสลักไม้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารอันประเมินหามูลค่าไม่ได้
 • นำท่านชม จุดชมวิวซางกัม (Sangam) เป็นจุดที่แม่น้ำสองสายคือแม่น้ำสินธุและแม่น้ำซันสการ์มาบรรจบกัน (Indus-Zanskar Confluences) ทำให้สามารถเห็นสีของแม่น้ำที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน โดยแม่น้ำที่เป็นสีเขียวใส คือ แม่น้ำซันสการ์ (Zanskar) ส่วนแม่น้ำที่มีสีขุ่นคือ แม่น้ำสินธุ (Indus) นั่นเอง
 • นำท่านเดินทางสู่ Magnetic Hillที่มีความเชื่อกันว่าบริเวณนี้มีแรงจากสนามแม่เหล็กโลกอย่างแรงกล้าจนสามารถดึงรถที่จอดนิ่งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือแล่นขึ้นเขาไปได้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาสโก (Basgo) ดินแดนที่ถูกขนานนามว่า ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์ (Moon Land) ด้วยทัศนียภาพของเทือกเขาหินที่มีรูปร่างและพื้นผิวแปลกตา ไร้ซึ่งความสดชื่นมีชีวิตชีวา มีชุมชนขนาดเล็กที่บ้านเรือนสร้างด้วยอิฐ หิน และฉาบโคลนอย่างหยาบๆ แต่กลับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีศิลปะอ่อนช้อยสุดประณีต และกลมกลืนลงตัวกับภูมิประเทศรอบด้าน
 • นำท่านชม วัดบาสโก (Basgo Monastery) เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1680 โดยผู้ปกครองในราชวงศ์นัมเกียล วัดแห่งนี้ถูกรวมมาจาก 3 วัด อันได้แก่ วัดซัมบาเมตไตรย (CHAMBA MAITREYA) ที่มีพระศรีอริยเมตไตรยที่สร้างจากดิน, วัดเซอจาง(SERZANG TEMPLE) ที่มีพระศรีอริยเมตไตรยที่สร้างจากทองแดง,และ วัดชามชุงเมตไตรย (CHAM CHUNG MAITREYA) ตัวอาคารของวัดมีลักษณะคล้ายคลึงกับมัสยิด ปัจจุบันวัดแห่งนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของนิกายหมวกเหลืองในนิกายคาดัมพา
 • นำท่านชม วัดลิคีร์ (Likir Monastery) ที่พำนักของลามะงารี รินปอเช (NGARI RINPOCHE) ผู้เป็นพระอนุชาขององค์ดาไลลามะองค์ปัจจุบัน เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. ที่ 17 นอกจากตัวพระอารามที่โดดเด่นเป็นสง่าแล้ว วิวทิวทัศน์ที่มองมาจากตัววัดบนเนินเขาก็สวยสดงดงามไม่แพ้กัน ปัจจุบันวัดแห่งนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของนิกายหมวกเหลืองในนิกายเกลุคป้า

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4
เลห์ – เส้นทาง Changla Pass - ทะเลสาบแปงกอง – วัดธิคเซย์ – เลห์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบแปงกอง (Pangong Lake) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก ที่ระดับความสูง 14,500 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ตัวทะเลสาบมีขนาด 700 ตรกม. โดยพื้นที่ 1 ใน 4 ของทะเลสาบอยู่ในเขตลาดักห์ของอินเดีย ส่วนที่เหลืออีก 3 ส่วนอยู่ในเขตของทิเบต  น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสันที่งดงามมาก โดยในช่วงเช้าน้ำจะมีสีน้ำเงินอ่อน และในช่วงเย็นน้ำจะมีสีน้ำเงินเข้ม
 • ระหว่างทางผ่าน เส้นทาง Changla Pass เส้นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดอันดับ 4 ของโลก ที่ระดับความสูง 17,350 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหน้าผาอันสูงชัน หุบเขาและแม่น้ำลำธารน้อยใหญ่ตลอดเส้นทาง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบแปงกองและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางชมวัดธิคเซย์ (Thiksey Monastery) เป็นวัดที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนเนินเขาที่มีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1430 ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดของแคว้นลาดัคห์ เป็นวัดทางพุทธศาสนาใน
 • นิกายหมวกเหลืองในนิกายเกลุคปา ซึ่งเป็นสายเดียวกับองค์ดาไลลามะแห่งทิเบต ภายในวัดมีการประดิษฐานรูปของพระศรีอริยเมตไตรยและพระลามะองค์ต่างๆมากมาย
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองเลห์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5
เลห์ – เส้นทาง Khardungla Pass – หุบเขา Nubra – Hundur Sand Dunes – กิจกรรมขี่อูฐ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่หุบเขานูบรา (Nubra Valley) ใช้เวลาเดินทาง 4 – 5 ชั่วโมง  เป็นหุบเขาที่ได้รับการขนานนามว่า “หุบเขาแห่งดอกไม้ ” เพราะในช่วงต้นฤดูร้อน พื้นที่แห่งนี้จะได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยทุ่งดอกกุหลาบป่าสีเหลืองและสีชมพู และพอเข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคม ที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสดใส ส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งหุบเขา สวยงามราวกับสวรรค์บนดิน  บริเวณแห่งนี้อยู่ใกล้กับชายแดนอินเดีย-ปากีสถาน ที่นี่จึงเป็นเขตควบคุมพิเศษ (restricted area) ต้องมีการทำใบอนุญาติก่อนเข้ามา และระหว่างทางจะมีจุดตรวจเอกสารขออนุญาตเข้าพื้นที่ (Inner Line Permit) อยู่หลายจุด
 • ระหว่างทาง นำท่านเดินทางผ่าน เส้นทาง Khardungla Pass เส้นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดอันดับ 2 ของโลก ที่ระดับความสูง 18,380 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาคาราโครัมและเทือกเขาหิมาลัย ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์สวยงามดั่งสรวงสวรรค์ตลอดเส้นทาง
 • ณ จุดชมวิว ท่านสามารถเลือกสนุกไปกับกิจกรรมการผจญภัยต่างๆของหุบเขา Nubra ได้ เช่น ขับรถ ATV, ขับรถโกคาร์ท, ล่องแพในแม่น้ำนูบรา (ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮุนเดอร์ หมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาที่ได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านแห่งเนินทราย ที่นี่ท่านจะได้พบกับเนินทราย (Sand Dunes) สีเทาขนาดใหญ่ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการ ขี่อูฐ Bactrian หรืออูฐสองโหนกในทะเลทราย Hundur Sand Dune ไฮไลท์ของหุบเขานูบรา เพลิดเพลินกับการชมดอกไม้และเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงาม

ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม KARMA INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6
หุบเขา Nubra – วัดดิสกิต – เลห์ – ตลาดนัดเมืองเลห์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางชมวัดดิสกิต (Diskit Monastery) วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในหุบเขานูบรา ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก วัดแห่งนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของนิกายหมวกเหลืองในนิกายเกลุคป้า  ภายในประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรยขนาดใหญ่

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองเลห์
 • นำท่านชม ตลาดนัดเมืองเลห์ (Leh Market) ให้ท่านได้ชมความงามและวิถีชีวิตของชาวเมืองเลห์ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น วัตถุโบราณ, ผ้าทังก้า, ผักผลไม้ท้องถิ่น ฯลฯ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL ROYAL LADAKH หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7
เลห์ – เดลี – หอคอยกุตุบมีนาร์ – ตลาดจันปาท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเลห์เพื่อทำการเช็คอิน

11.50 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI446

13.35 น. : เดินทางถึงสนามบินอินธิรา คานธี (Indira Gandhi International Airport) เมืองเดลี ประเทศอินเดีย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงนิวเดลี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ ในปี 1857 อังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปกครองประเทศอินเดีย หลังจากอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างเมืองใหม่ที่มีชื่อว่านิวเดลี ขึ้นมา นำท่านผ่านชมรัฐสภา ราชปาติ บาวาล ซึ่งเป็นวงแหวนสถานที่ราชการต่างๆ มีตึกรัฐสภาอันยิ่งใหญ่และเป็นที่ทำการของรัฐบาล ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าและย่านที่อยู่อาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายสำคัญที่สุดของอินเดีย และชม ประตูชัยแห่งอินเดีย หรือ INDIA GATE อนุสรณ์สถานของเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
 • นำท่านชม หอคอยกุตุบมีนาร์ (Qutub Minar) หอคอยซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงนิวเดลี ตัวหอคอยสร้างด้วยหินทรายแดง มีความสูง 73 เมตร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ 1993
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท (Janpath Local Market) ถนนช้อปปิ้งสายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีสินค้าหัตถกรรมและงานฝีมือพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ ผ้าไหมอินเดีย ผ้าพันคอจากแคชเมียร์ ผ้าสาหรี่ เครื่องประดับและอัญมณี  ไม้จันหอมแกะสลักและของตกแต่งบ้าน ฯลฯ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธีเพื่อทำการเช็คอิน

23.30 น. : ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG316

 

วันที่ 8
เดลี - กรุงเทพฯ

05.25 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Thai Airways เส้นทางกรุงเทพฯ-เดลี-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด และโดยสายการบิน Air India เส้นทางเดลี-เลห์-เดลี ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายต่างๆของหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน  สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์
 6. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ทางสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 หากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ ท่านจะต้องทำการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้า-แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 4. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์
 5. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 6. สัญญาณ Wifi และค่าบริการอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
 7. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่น ประกันสุขภาพ ประกันภัยธรรมชาติรุนแรง ประกันทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้า หรือทรัพย์สินสูญหาย
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 9. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศอินเดียและค่าบริการ*** (กรุณาอ่านรายละเอียดที่หมายเหตุด้านบน)
 10. ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR Test ทิ่อินเดียก่อนเดินทางกลับประเทศไทย*** (กรุณาอ่านรายละเอียดที่หมายเหตุด้านบน)
 11. ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต
 12. ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR Test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 13. ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
 14. ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)

**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง**

หมายเหตุ

 1. อัตราค่าเดินทางนี้จะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
 2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. ขณะนี้ (วันที่ 8 มีนาคม 2565) ทางรัฐบาลของประเทศอินเดีย มีความต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาทำการท่องเที่ยวภายในประเทศ จึงมีนโยบายในการยกเลิกการคิดค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอินเดียสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นการชั่วคราว ดังนั้น ทางบริษัทฯจึงมิได้ทำการคิดค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอินเดียไปในราคาทัวร์แต่อย่างใด แต่หากทางรัฐบาลของประเทศอินเดียได้มีการประกาศยกเลิกนโยบายดังกล่าวในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอินเดียเพิ่ม

4. จากข้อ 3 และทางรัฐบาลของประเทศอินเดีย ได้มีนโยบายที่จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR Test สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนเดิน                  ทางกลับประเทศ 1 ครั้งเป็นการชั่วคราว ดังนั้น ทางบริษัทฯจึงมิได้ทำการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-Test นี้ไปในราคาทัวร์แต่อย่างใด แต่หาก                  ทางรัฐบาลของประเทศอินเดียได้มีการประกาศยกเลิกนโยบายดังกล่าวในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจ                PCR-Test เพิ่ม

 

เงื่อนไขการชำระเงิน : ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน ท่านละ 15,000 บาท และจะขอเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

 

การยกเลิก

 1. 1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่ามัดจำให้กับผู้เดินทาง โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 2. 2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 3. 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. 4. กรณีที่ต้องมีการออกตั๋วเพื่อเดินทางภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

**กรณีเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการจองกรุ๊ปตามที่ระบุด้านบนได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม**

หมายเหตุ : (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 2565)

1.ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศอินเดียได้นั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส และจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจ PCR Test (จากโรงพยาบาลที่สามารถเช็คผลได้จาก QR Code) ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง

2.สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วเกินกว่า 14 วัน ก่อนการเดินทาง ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้า https://tp.consular.go.th/

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศอินเดีย / การนำสิ่งของผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน  หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน

5.ในกรณีที่เกิดปัญหาทางการเมือง โรคระบาด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ อันเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถออกเดินทางตามที่กำหนดได้ ทางบริษัทจะสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

6.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้เดินทางเอง

7.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน

8.ท่านที่มีอาการแพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น

9.การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว

10.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

11.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ช่วงเดินทาง
10/05/2022 17/05/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
37,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
เดินทาง 10/05/2022 17/05/2022
*** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/05/2022 24/05/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  37,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
  เดินทาง 17/05/2022 24/05/2022
  *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/05/2022 31/05/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   37,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
   เดินทาง 24/05/2022 31/05/2022
   *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    31/05/2022 07/06/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    37,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
    เดินทาง 31/05/2022 07/06/2022
    *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     07/06/2022 14/06/2022
     การเดินทาง
     Thai Airways (TG)
     จำนวน
     ราคา
     37,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
     เดินทาง 07/06/2022 14/06/2022
     *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      14/06/2022 21/06/2022
      การเดินทาง
      Thai Airways (TG)
      จำนวน
      ราคา
      37,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
      เดินทาง 14/06/2022 21/06/2022
      *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       21/06/2022 28/06/2022
       การเดินทาง
       Thai Airways (TG)
       จำนวน
       ราคา
       37,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
       เดินทาง 21/06/2022 28/06/2022
       *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        28/06/2022 05/07/2022
        การเดินทาง
        Thai Airways (TG)
        จำนวน
        ราคา
        37,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
        เดินทาง 28/06/2022 05/07/2022
        *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         05/07/2022 12/07/2022
         การเดินทาง
         Thai Airways (TG)
         จำนวน
         ราคา
         37,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
         เดินทาง 05/07/2022 12/07/2022
         *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          12/07/2022 19/07/2022
          การเดินทาง
          Thai Airways (TG)
          จำนวน
          ราคา
          37,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
          เดินทาง 12/07/2022 19/07/2022
          *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           19/07/2022 26/07/2022
           การเดินทาง
           Thai Airways (TG)
           จำนวน
           ราคา
           37,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
           เดินทาง 19/07/2022 26/07/2022
           *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            26/07/2022 02/08/2022
            การเดินทาง
            Thai Airways (TG)
            จำนวน
            ราคา
            37,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
            เดินทาง 26/07/2022 02/08/2022
            *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             02/08/2022 09/08/2022
             การเดินทาง
             Thai Airways (TG)
             จำนวน
             ราคา
             37,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
             เดินทาง 02/08/2022 09/08/2022
             *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              09/08/2022 16/08/2022
              การเดินทาง
              Thai Airways (TG)
              จำนวน
              ราคา
              37,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
              เดินทาง 09/08/2022 16/08/2022
              *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               16/08/2022 23/08/2022
               การเดินทาง
               Thai Airways (TG)
               จำนวน
               ราคา
               37,900 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
               เดินทาง 16/08/2022 23/08/2022
               *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                23/08/2022 30/08/2022
                การเดินทาง
                Thai Airways (TG)
                จำนวน
                ราคา
                37,900 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
                เดินทาง 23/08/2022 30/08/2022
                *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 30/08/2022 06/09/2022
                 การเดินทาง
                 Thai Airways (TG)
                 จำนวน
                 ราคา
                 37,900 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
                 เดินทาง 30/08/2022 06/09/2022
                 *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  06/09/2022 13/09/2022
                  การเดินทาง
                  Thai Airways (TG)
                  จำนวน
                  ราคา
                  37,900 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
                  เดินทาง 06/09/2022 13/09/2022
                  *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   13/09/2022 20/09/2022
                   การเดินทาง
                   Thai Airways (TG)
                   จำนวน
                   ราคา
                   37,900 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
                   เดินทาง 13/09/2022 20/09/2022
                   *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    20/09/2022 27/09/2022
                    การเดินทาง
                    Thai Airways (TG)
                    จำนวน
                    ราคา
                    37,900 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์อินเดีย LEH-LADAKH
                    เดินทาง 20/09/2022 27/09/2022
                    *** เด็กอายุไม่ถึง 11 ปี 26,900 ***
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                     • ไม่ทราบสายการบิน
                     • มี.ค.65 - ต.ค.65
                     • 3 วัน 2 คืน
                     เริ่มต้น 4,900/คู่ บาท
                     • Thai Airways (TG)
                     • มิ.ย.65 - ต.ค.65
                     • 8 วัน 5 คืน
                     เริ่มต้น 149,000 บาท
                     • เดินทางมาเอง
                     • มี.ค.64 - ต.ค.64
                     • 3 วัน 2 คืน
                     เริ่มต้น 3,999 บาท