ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า -อาบูซิมเบล-อัสวาน – ล่องเรือสำราญ – คอaมออมโบ-เอ็ดฟู -ลักซอร์

ทัวร์อียิปต์ นอนเรือสำราญ บินตรงอียิปต์แอร์
รหัส 049-0858
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,988 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

20:30 น. : คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน

23.55 น. : ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961  

วันที่ 2
ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า

04.15 น. : ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่าง ให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณและรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน และต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะได้ทราบเรื่องของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง  การตัดหินและอื่นๆ อีกนานับประการที่น่าพิศวงชวนให้ค้นหา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อเข้าชม มหาปีรามิด  หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ) เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึ่งประกอบด้วย

1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู 

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) 

3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus)

ชม สฟิงซ์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต ท่านอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรือเข้าไปชมภายในตัวปีระมิดซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ผู้สร้างปีระมิดนั้น ภายในสร้างเป็นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได้ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ และต้องไปเข้าคิวซื้อบัตรเอง เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผู้เข้าชมได้ไม่เกินวันละ 300 คนเท่านั้น)

แวะชม ศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก (PAPYRUS) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม PERFUME FACTORY ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่ห้ออีกด้วย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 3
ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสำราญ

02.30 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองอาบูซิมเบล

06.00 น. : ออกเดินทางสู่  เมืองอัสวาน  โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 145

07.20 น. : ถึง  สนามบินเมืองอัสวาน จากนั้นนำท่านไปชม เขื่อนยักษ์อัสวาน หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า High Dam ที่สร้างขึ้นในปี คศ 1960 เพื่อ  ช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี จากนั้นนำท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ว  แต่มีรอยราวจึงทิ้งค้างไว้เช่นนั้น  นำทุกท่าน ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และวิหารของ เนเฟอร์ตารี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวันแบบ กล่องปิกนิก

บ่าย : นำคณะเดินทางกลับสู่เมืองอัสวาน ถึง เมืองอัสวาน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เรือสำราญที่พักซึ่งเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ล่องเรือเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Gardens) เป็นที่ศูนย์รวมพันธ์ไม้นานาชนิด, สุสานอากาข่าน, วิวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอัสวานสองข้างทาง ฯลฯ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันงดงามหน้าเมืองอัสวานขณะล่องไปตามแม่น้ำไนล์

ค่ำ : บริการอาหารค่ำบนเรือ ( บุฟเฟต์ )

วันที่ 4
คอมออมโบ-เอ็ดฟู -ลักซอร์

เช้า : บริการอาหารเช้าบนเรือ ขณะล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ขณะที่เรือล่องไป คอมออมโบ (Kom Ombo) ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำไนล์ บ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียง 1 หรือ 2 ชั้น  ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญริมแม่น้ำ นำท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ที่ล้ำออกมาถึงแม่น้ำไนล์  สามารถเห็นวิวของแม่น้ำไนล์อันงดงาม ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึ่งเป็นรูปแบบของเครื่องแต่งกายในการทำภาพยนตร์  และภาพแกะสลักที่สำคัญ คือ ภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทินโบราณ  มีร้านค้ามากมายตั้งอยู่ตลอดแนวท่าเรือ  ขายเสื้อผ้าและสินค้าพื้นเมือง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวันบนเรือ นำท่าน นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู  ซึ่งได้รับการยกย่องว่า  เป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเรือ  (กรุณาทิปคนขับรถม้าท่านละ US$ 1) พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำบนเรือ ซึ่งมีสถานบันเทิงต่างๆไว้ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน อาทิเช่น ไนท์คลับ, สระว่ายน้ำ, ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ

วันที่ 5
ลุ๊กซอร์

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของเรือ นำท่านเดินทางข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ (West Bank) หรือ นครธีบส์ในสมัยอียิปต์โบราณ ชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) เป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ตั้งอยู่ที่เทือกเขาทีบัน  ท่านสามารถเลือกเข้าชมได้เพียง 3 สุสาน  ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปีมาแล้วเป็นที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รู้จักในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์ ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3  ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน  เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง  ทำให้ตัววิหารพังลงมา  เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร

เที่ยง : บริการอาหารกลางวันบนเรือ นำท่านเยี่ยมชม พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดลักซอร์  พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสำราญ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำบนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้นอยู่กับรายการของเรือ)

วันที่ 6
ลุ๊กซอร์ – ไคโร

เช้า : บริการอาหารเช้าบนเรือ พร้อมกับเช็คเอาท์ นำท่านชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ เช่นกัน วิหารแห่งนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิตขนาด มหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ(เฮโรกริฟฟิค) ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใช้เป็นทางเชื่อมระหว่างวิหารลักซอร์กับวิหารคาร์นัค นำท่านเยี่ยมชม พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดลักซอร์

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลักซอร์ เพื่อเดินทางกลับเมืองไคโร

18.20 น. : เหินฟ้าสู่กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 360 (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที)

19.30 น. : ถึง  สนามบินเมืองกรุงไคโร   หลังจากรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 7
ไคโร-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-สนามบิน

เช้า :บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังจากนั้นเช็คเอ้าท์

จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อของโลกเป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุดในโลกแห่งหนึ่งชม  โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนและสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอี้บรรลังก์ทองคำซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้โรแมนติกมาก เป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนนั่งอยู่บนเก้าอี้และมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต  สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,300 ปี (ชมมัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมันมี่ของกษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยู่ในรายการ ประมาณ 100 อิยิปต์ปอนด์)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคารท้องถิ่น

นำทุกท่านขึ้นชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ผู้นำซาลาดินในปี ค.ศ.1176และเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสด    ซึ่งภายในสามารถชมที่พักและที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น  ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกตามแบบอย่างออตโตมันหรือตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเสสที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์และฝรั่งเศส พร้อมทั้งจะได้ชมวิวเมืองไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมายที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเมืองและแหล่งสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกแบบพื้นเมือง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น / หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร

23.00 น. : เหินฟ้าสู่กลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

วันที่ 8
สนามบินสุวรรณภูมิ

13.10 น. : ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ–ไคโร–อาบูซิมเบล– อัสวาน// ลุกซอร์-ไคโร–กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน อียิปต์แอร์
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 3. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกันรวมทั้งสิ้น 2 คืน และบนเรือ 3 คืน
 4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 8. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผู้ชำนาญเส้นทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 24 USD)
  พนักงานขับรถ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน  (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 18 USD)
  ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ท้องถิ่น (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 32 usd)
  กรณีจองน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง ต้องทำวีซ่าที่เมืองไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2500 บาท / ท่าน และต้องใช้ เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามท้ายโปรแกรมทัวร์

ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ต่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์, รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

หมายเหตุ                                                                          

 1. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก
 2. ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***เด็กที่อายุ เกิน 6 ขวบ บังคับต้องเสริมเตียงค่ะ***

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ
ช่วงเดินทาง
02/06/2022 09/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
49,988 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อียิปต์ นอนเรือสำราญ บินตรงอียิปต์แอร์
เดินทาง 02/06/2022 09/06/2022
*** ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,988 บาท ***
*** ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,988 บาท ***
*** พักเดียวเพิ่ม 8,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  18/06/2022 25/06/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  49,988 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อียิปต์ นอนเรือสำราญ บินตรงอียิปต์แอร์
  เดินทาง 18/06/2022 25/06/2022
  *** ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,988 บาท ***
  *** ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,988 บาท ***
  *** พักเดียวเพิ่ม 8,500 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09/07/2022 16/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   49,988 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อียิปต์ นอนเรือสำราญ บินตรงอียิปต์แอร์
   เดินทาง 09/07/2022 16/07/2022
   *** ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,988 บาท ***
   *** ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,988 บาท ***
   *** พักเดียวเพิ่ม 8,500 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12/07/2022 19/07/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    49,988 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อียิปต์ นอนเรือสำราญ บินตรงอียิปต์แอร์
    เดินทาง 12/07/2022 19/07/2022
    *** ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,988 บาท ***
    *** ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,988 บาท ***
    *** พักเดียวเพิ่ม 8,500 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     23/07/2022 30/07/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     49,988 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อียิปต์ นอนเรือสำราญ บินตรงอียิปต์แอร์
     เดินทาง 23/07/2022 30/07/2022
     *** ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,988 บาท ***
     *** ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,988 บาท ***
     *** พักเดียวเพิ่ม 8,500 บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      26/07/2022 02/08/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      49,988 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อียิปต์ นอนเรือสำราญ บินตรงอียิปต์แอร์
      เดินทาง 26/07/2022 02/08/2022
      *** ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,988 บาท ***
      *** ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,988 บาท ***
      *** พักเดียวเพิ่ม 8,500 บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       06/08/2022 13/08/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       51,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์อียิปต์ นอนเรือสำราญ บินตรงอียิปต์แอร์
       เดินทาง 06/08/2022 13/08/2022
       *** ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 50,888 บาท ***
       *** ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,888 บาท ***
       *** พักเดียวเพิ่ม 8,500 บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        09/08/2022 16/08/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        51,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์อียิปต์ นอนเรือสำราญ บินตรงอียิปต์แอร์
        เดินทาง 09/08/2022 16/08/2022
        *** ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 50,888 บาท ***
        *** ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,888 บาท ***
        *** พักเดียวเพิ่ม 8,500 บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         11/08/2022 18/08/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         51,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์อียิปต์ นอนเรือสำราญ บินตรงอียิปต์แอร์
         เดินทาง 11/08/2022 18/08/2022
         *** ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 50,888 บาท ***
         *** ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,888 บาท ***
         *** พักเดียวเพิ่ม 8,500 บาท ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          20/08/2022 27/08/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          51,888 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์อียิปต์ นอนเรือสำราญ บินตรงอียิปต์แอร์
          เดินทาง 20/08/2022 27/08/2022
          *** ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 50,888 บาท ***
          *** ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,888 บาท ***
          *** พักเดียวเพิ่ม 8,500 บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           03/09/2022 10/09/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           51,888 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์อียิปต์ นอนเรือสำราญ บินตรงอียิปต์แอร์
           เดินทาง 03/09/2022 10/09/2022
           *** ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 50,888 บาท ***
           *** ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,888 บาท ***
           *** พักเดียวเพิ่ม 8,500 บาท ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            17/09/2022 24/09/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            51,888 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์อียิปต์ นอนเรือสำราญ บินตรงอียิปต์แอร์
            เดินทาง 17/09/2022 24/09/2022
            *** ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 50,888 บาท ***
            *** ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,888 บาท ***
            *** พักเดียวเพิ่ม 8,500 บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • Air Asia (FD)
             • เม.ย.65 - ต.ค.65
             • 4 วัน 3 คืน
             เริ่มต้น 11,999 บาท
             • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
             • 9 วัน 6 คืน
             เริ่มต้น 45,700 บาท
             • รถตู้
             • ก.พ.65 - พ.ค.65
             • 2 วัน 1 คืน
             เริ่มต้น 3,999 บาท
             • เดินทางมาเอง
             • เม.ย.65 - ต.ค.65
             • 3 วัน 2 คืน
             เริ่มต้น 2,800 บาท