ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต- ตลาดถนนคนเดินซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan – น้ำตกสีน้ำเงิน – ลาวไก ตลาดก๊กเลี๊ยว – ฮานอย -วัด Tran Quoc- ทะเลสาบคืนดาบ-ศาลเจ้า Ngoc Son-Shopping 36

ทัวร์ฮานอย ลาวไก ซาปา ฟานซีปัน
รหัส 046-0865
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ส.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
18,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
3 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ฮานอย

15.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย

18.30 น. : ออกเดินทางสู่ ฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD644

20.20 น. : เดินทางถึง สนามบินฮานอยผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย คอยต้อบรับคณะ

วันที่ 2
ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต- ตลาดถนนคนเดินซาปา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำ ท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงโดยประมาณ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งเริ่มต้น เป็นเมืองแห่งการพกัผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนามอยู่ ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปีพ.ศ.2465 จากนั้น จึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จกักันในหมู่นักท่องเที่ยว

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่าน ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต หมู่บ้านวัฒนธรรมเก่าแก่แห่งเมืองซาปา ป็นชื่อเรียกของหมู่บ้านเผ่าม้งดำ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ โดยเราจะเห็นวิถีชีวิตการเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวบ้านที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร ปลูกพืชผัก ที่เป็นอาชีพหลักของชนเผ่าม้งดำ และการเลี้ยงสัตว์ กับทิวทัศน์ของผืนนาขั้นบันได สิ่งที่เป็นไฮไลท์หลักของเมืองซาปากันตลอดเทือกเขา

ไฮไลท์สำคัญของหมู่บ้านคือ “น้ำตกเตียนซาน” หรือ “น้ำตกนางฟ้า” เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีสายน้ำชุ่มฉ่ำตลอดทั้งปี โดยมีสะพานแขวนที่สร้างข้ามลำธารของน้ำตกเอาไว้อย่างสวยงามและแข็งแรง บริเวณนี้มีจุดให้เราถ่ายภาพได้หลายจุด ไม่ว่าจะบริเวณน้ำตกที่ถูกจัดพื้นที่เอาไว้อย่างพอดีและเป็นระเบียบ หรือกังหันพลังน้ำกับสะพานไม้ไผ่ที่จัดทำไว้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายรูปอีกหลายที่ที่ทางหมู่บ้านได้จัดสรรเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวเดินเยี่ยมชมกันเป็นจุดๆ ร้านขายของที่ระลึกเกือบตลอดเส้นทาง

จากนั้นนำท่าน ตลาดถนนคนเดินซาปา เป็นตลาดสำหรับการช็อปปิ้ง ตลาดแห่งนี้คึกคักไปด้วยแผงขายสินค้าของชนเผ่าต่างๆที่นำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมมาขาย หากคุณกำลังมองหาซื้อของขวัญแบบดั้งเดิมที่ไม่เหมือนใครให้กับเพื่อนและญาติของคุณ เช่น ผ้าทอและเครื่องประดับ เราแนะนำให้มาซื้อได้ที่นี่ ที่ตลอดยังมีศูนย์อาหารซึ่งคุณสามารถลองชิมอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายได้

ค่ำ : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3
นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan – น้ำตกสีน้ำเงิน – ลาวไก ตลาดก๊กเลี๊ยว

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งรถรางใหม่สุด (รวมค่ารถรางและกระเช้า) จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้า เพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทางถึงสถานีกระเช้า นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำ ทะเลปานกลาง 3,143 เมตร

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำ ท่านชม น้ำตก Silver Water Fall (ThacBac) น้าตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา

จากนั้นนา ท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ทัศนียภาพสองข้างทาง นำท่านเดินทางสู่ ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดน ระหว่างเวียดนามและจีน ที่นี่จะมีสินคาเวียดนามและของจีนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ อาทิเช่น เสื้อผ้ากระเป๋าของเล่นเด็กและสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ก็จะมีผลไม้ของสดขายอีกด้วย

ค่ำ : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4
ลาวไก – ฮานอย -วัด Tran Quoc- ทะเลสาบคืนดาบ-ศาลเจ้า Ngoc Son-Shopping 36 สายฮานอยกรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ฮานอย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่  วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda)  เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา

เดินทางสู่ ทะเลสาบคืนดาบ กลางทะเลสาบค่อนมาทางทิศใต้มีทาพรัว (Thap Rua) หรือหอคอยเต่า มีลักษณะคล้ายเจดีย์โบราณทรงสี่เหลี่ยม สร้างในศตวรรษที่ 18 เชื่อกันว่าหากใครได้เห็นเต่าในทะเลสาบคืนดาบจะมีโชค  บนเกาะขนาดเล็กทางด้านเหนือของทะเลสาบคืนดาบ เป็นที่ตั้งของ วัดหง็อกเซิน (Ngoc Son) หรือวัดเนินหยก มีสะพานเทฮุก (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดเชื่อมระหว่างริมฝั่งกับเกาะเนินหยก ทะเลสาบคืนดาบ นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว ทะเลสาบคืนดาบใจกลางเมืองผูกพันอยู่ในวิถีชีวิตของชาวฮานอย

ก่อนกลับนำท่าน ช้อปปิ้งย่าน ถนน 36 สายเก่า ฮานอย หรือ ย่านเฝอเฟือง เป็นเส้นถนนในย่านเมืองเก่า Old Quarter ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่สุดใจกลางกรุงฮานอย เป็นย่านหัตถกรรมที่มีประวัติยาวนานร่วม 600 กว่าปี ความพิเศษของ Old Quarter ก็คือ จะเป็นย่านที่มีถนนตัดผ่านมากถึง 36 สายด้วยกัน จึงเป็นที่มาของชื่อถนนบริเวณนี้นั่นเอง โดยถนนแต่ละสายก็จะเต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งกิน เที่ยว ดื่ม รวมไปถึงการช้อปปิ้งที่ถนนแต่ละสายก็จะมีของขายที่แตกต่างกันออกไป ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.50 น. : ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645

22.40 น. : เดินทางถึง สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ดานัง – กรุงเทพฯ (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเช็คราคาอีกครั้งวันสำรองที่นั่ง)
 2. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน  พักบน 4 คืน
 3. ค่ารถรางที่ซาปา และ ค่ากระเช้าขึ้นฟานซิปัน
 4. ค่ารถปรับอากาศ และยานพาหนะในการเดินทางต่างประเทศ
 5. ค่าสุขภาพครอบคลุมประกันโควิท (วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10,000 USD)
 6. ค่าอาหารตามรายการตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 7. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
 8. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในโปรแกรม
 1. ค่า RT – PCR ที่ไทยก่อนเข้าเวียดนาม 72 ชั่วโมง หรือ ATK ที่ไทยก่อนเข้าเวียดนาม 24 ชั่วโมง
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 400 บาท ต่อทริป
 3. Test and go วันกลับเข้าไทย
 4. ค่าสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด
 5. ค่าส่วนต่างสำหรับท่านที่พักห้องเดี่ยว
 6. ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ (สำหรับท่านที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย)
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่นอกเหนือจากรายการระบุไว้ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ฯลฯ
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียบเก็บ )

ราคาสำหรับคณะส่วนตัว เดินทางไม่ต่ำกว่า  4 ท่าน

ฮานอย                       พักที่   First Eden Hotel ***   หรือเทียบเท่า

ซาปา                         พักที่   Sapa Logde Hotel ***   หรือเทียบเท่า

ลาวไก                      พักที่   Lao Cai Royal Hotel ****    หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการ จำนวนคณะที่เดินทาง
ขั้นต่ำ 4 ท่าน
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 18,888 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 4,500 บาท

หมายเหตุ

ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย แบบ “Test & Go”

ยังคงต้องทำการจองโรงแรม AQ 1 คืน ในคืนแรกพร้อมอมตรวจ PCR และตรวจ ATK ในวันที่ 5 เพื่อ รอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19  (ตามประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)

เงื่อนไขการเข้าหรือออกประเทศไทยและประเทศเวียดนาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมตารการของภาครัฐทั้ง 2 ประเทศ บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีมีคำสั่งของภาครัฐทั้งสองประเทศ

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ

 • ชำระงวดแรก ท่านละ 10,000 บาท เพื่อเป็นการการันตีในการสำรองที่นั่งและห้องพัก
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน

การยกเลิก

 • ต้องยกเลิกไม่ต่ำกว่า 45 วัน นับจากวันที่เดินทาง
 • หากยกเลิกหลังจากวันที่กำหนด แต่ไม่เกิน 30 วัน อาจจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายบางประการที่เกิดขึ้นจริงเช่นได้มีการมัดจำไปแล้วและไม่สามารถเรียกคืนได้ เป็นต้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางหลังจาก 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเต็มทั้งหมด

 หมายเหตุ

 • ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ การประท้วงหรือสภาวะทางการเมือง ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยของทางบริษัทฯ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศและการห้ามเข้าประเทศต่าง ๆ อันเนื่องมาจาก การนำสิ่งของผิดกฎหมายออกและเข้าประเทศต่าง ๆ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
 • มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย หรือ หนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้โดยสารต้องดำเนินการและรับผิดชอบเรื่องเอกสารการขอวีซ่าเข้าประเทศนั้น ๆ (ถ้าหนังสือเดินทางบางสัญชาติ ต้องทำวีซ่า) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • เม.ย.65 - พ.ค.65
 • 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 1,499 บาท
 • Nok Air (DD)
 • มิ.ย.65 - ส.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 7,999 บาท
 • Air Asia (FD)
 • พ.ค.65 - มิ.ย.65
 • 5 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 16,999 บาท
 • รถตู้
 • พ.ค.65 - มิ.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 4,897 บาท