โซล –  หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ – SEOULLO 7017 – ย่านช้อปปิ้งฮงแด – 943  KING’S CROSS – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ตลาดกวางจัง – วัดพงอึนซา – STARFIELD LIBRARY – SEOUL ROSE FESTIVAL – เทศกาลดอกทิวลิป ที่สวนสนุกเอเวอร์เลนด์ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านโบราณโดนุมัน – ดิวตี้ ฟรี – ย่านเมียงดง

ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
รหัส 013-0714
วันที่เดินทาง
เม.ย.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
35,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
10 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

20.30 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง

**กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน**         

23.30 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG656 ** สำหรับเที่ยวบินนี้ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**

วันที่ 2
อินชอน - โซล - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - SEOULLO 7017 - ย่านช้อปปิ้งฮงแด - 943 KING’S CROSS

06.55 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา **

สำคัญ : หลังทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ด่านควบคลุมโรค และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย เมื่อผ่านเข้าเกาหลีแล้วเจ้าหน้าที่จะนำท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโนบายและระเบียบการเข้าประเทศของเกาหลี ก่อนจะนำท่านเช็คอินเข้าโรงแรมเพื่อทำการรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง จึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก แบบ SET BOX  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขานำซาน เป็นที่ตั้งของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยังคงได้รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รักที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทำให้รักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รักสำหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ **

นำท่านเดินทางสู่ SEOULLO 7017 หรือ สวนลอยฟ้า เกาหลี ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2017 สวนลอยฟ้าสวยๆ แห่งนี้เกิดจากการนำทางยกระดับ SEOUL STATION OVERPASS ที่เริ่มเสื่อมโทรมมาปรับปรุงทัศนียภาพ เปลี่ยนจากทางเดินรถให้กลายเป็นทางเดินสำหรับผู้คน และตกแต่งเป็นสวนลอยฟ้าใจกลางกรุงที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่ และทำให้กรุงโซลกลายเป็นเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านฮงแด เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย

พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! กับคาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS ที่จำลองชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี่ ชานชาลาที่อยู่ในสถานีรถไฟคิงส์ครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมักเกิ้ลกับโลกเวทมนตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งเดินทางด้วยรถไฟสายด่วนของฮอกวอตส์ ด้านในให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายในการจำลองความเป็นเมืองเวทมนต์ เพลิดเพลินกับมุมถ่ายรูปต่างๆ มีชุดคลุมกับผ้าพันคอทั้ง 4 บ้าน พร้อมไม้กายสิทธิ์ให้ถ่ายรูป สามารถเลือกซื้อเครื่องดื่มและของหวานได้ตามใจชอบ

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ตลาดกวางจัง – วัดพงอึนซา - STARFIELD LIBRARY

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น อย่างไรก็ตามพระราชวังเคียงบกกุงนั้นขึ้นชื่อว่า เป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุด เนื่องจากฉากหลังของพระราชวังนั้นเป็นเขาพูกักซาน จึงทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หรือบางคนเรียกว่า หมู่บ้านบุคชอนฮันอ๊ก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสำหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนแล้ว จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกวางจัง(GWANGJANG MARKET) ถือเป็นตลาดเก่าแก่ 100 ปี เป็นหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ของชาวเกาหลีเลยก็ว่าได้ ที่โดดเด่นมากๆ คือ STREET FOOD เป็นตลาดขายอาหารพื้นเมืองต้นตำรับของชาวเกาหลี แถมราคาไม่แพงอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น พินแด็กต็อกหรือแพนเค้กถั่วเขียว ใส้กรอกเลือดหมู มายักคิมบับหรือคิมบับขนาดเล็ก หัวหมู ต๊อกบ๊อกกี้ ออมุก ยุกฮเวและอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่ออีกมากมาย

เที่ยง : อิสระในการรับประทานอาหาร เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

นำท่านเดินทางสู่ วัดพงอึนซา (BONGEUNSA TEMPLE) วัดถูกสร้างขึ้นในปีที่ 10 ของ รัชสมัยกษัตริย์วอนซองวังแห่งราชวงศ์ชิลลา  นับเป็นหนึ่งในวัดทางพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ด้วยอายุกว่า 1,200 ปี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เชิงเขาซูโดซานภายในวัดแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปแกะสลัก ด้วยหินอ่อนสูง 23 เมตร ถือเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ณ บริเวณลานด้านหน้าขององค์พระ เป็นสถานที่ในการใช้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และพิธีกรรมที่สำคัญ จึงทำให้บริเวณลานดังกล่าว มักเต็มไปผู้ที่มาสักการะเพื่ออธิษฐานขอพร

นำท่านเดินทางสู่ ห้องสมุด STARFIELD LIBRARY ที่ห้างโคเอ็ก(COEX)เป็นที่เที่ยวถ่ายรูปสุดชิคแห่งใหม่ ของกรุงโซลที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน เหมาะกับใครที่มาเที่ยวเกาหลีหลายครั้งแล้ว อยากเปลี่ยนบรรยากาศหามุมใหม่ๆ ที่ใหม่ๆ ไว้เช็คอินบ้าง เพราะที่นี่มีการออกแบบตกแต่งที่สวยงามแปลกตา ไม่น่าเบื่ออย่างที่เรามักจะนึกภาพห้องสมุดกัน

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
SEOUL ROSE FESTIVAL - เทศกาลดอกทิวลิป ที่สวนสนุกเอเวอร์เลนด์ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านโบราณโดนุมัน - ดิวตี้ ฟรี – ย่านเมียงดง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ JUNGNANCHEON ชม … SEOUL ROSE FESTIVAL หรือเทศกาลดอกกุหลาบ ช่วงเริ่มต้นฤดูร้อนของทุกปีจะเป็นฤดูที่ดอกกุกลาบบานที่เกาหลีใต้ และจุดชมดอกกุหลาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโซลอยู่ที่ถนนเลียบคลองจุงนังชอน (JUNGNANGCHEON) **ในช่วงที่ดอกกุหลาบยังไม่บาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็นวัดวาวูจองซา

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์เลนด์ (EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่บนทำเลที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ของเมืองโซล ได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ที่นี่ถูกออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสัตว์ , GLOBAL FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนี้ยังมีสวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไม้ประจำในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนั้นๆ โดยมีบริษัทซัมซุง เป็นเจ้าของ ผู้บริหารจัดการสวนสนุกแห่งนี้ ดังนั้นความยิ่งใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน้ำจะเปิดเฉพาะช่วงฤดูร้อน**

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านโบราณโดนุมัน พิพิธภัณฑ์ที่รวมอาคาร และร้านจำลองต่าง ๆ ของเมืองโซลในยุค 60 และ 80 ที่อวลไปด้วยบรรยากาศของวิถีชาวโซลสมัยแอนะล็อก ที่เปี่ยมไปด้วยความเรียบง่าย เนิบช้า แต่ชวนให้สบายใจ และชวนย้อนรอยความทรงจำเมื่อวันวานของชาวโซล อย่างบ้านโบราณฮันอก ร้านเกมอาร์เคด ร้านเช่าหนังสือการ์ตูน ฯลฯ ที่เหมาะต่อการไปเรียนรู้อดีตกาลของวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เคยหล่อหลอมชีวิตของชาวโซลในละแวก ซึ่งแค่เวลาที่ใช้ไปกับการหามุมถ่ายรูปสวย ๆ ก็น่าจะเดินกันเพลิน ๆ จนลืมเวลาแล้วแน่นอน

นำท่านเดินทางสู่ ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล ให้ได้ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องสำอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อได้อย่างเต็มที่ นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ

ค่ำ : อิสระในการรับประทานอาหาร เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 5
อินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

10.20 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG657 ** สำหรับเที่ยวบินนี้ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**

14.10 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • กระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
 • รถรับส่งนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าลงทะเบียน K-ETA
 • ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน วันแรกที่ถึงเกาหลี
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผู้เดินทางต้องทำการยื่นเองเท่านั้น
 • ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น
 • ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

เงื่อนไขการจอง

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำครั้งที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น
 • หลังได้รับการลงทะเบียน K-ETA ผ่านแล้ว กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
 • กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • – กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน จะรีฟันเงินคืนให้โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง คือค่าธรรมเนียมลงทะเบียน K-ETA 500 บาท และค่ามัดจำตั๋ว 4,000 บาท
ช่วงเดินทาง
21/04/2022 25/04/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
35,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
เดินทาง 21/04/2022 25/04/2022
*** พักเดี่ยว 8,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27/04/2022 01/05/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  35,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
  เดินทาง 27/04/2022 01/05/2022
  *** พักเดี่ยว 8,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   02/05/2022 06/05/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   35,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
   เดินทาง 02/05/2022 06/05/2022
   *** พักเดี่ยว 8,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    04/05/2022 08/05/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    35,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
    เดินทาง 04/05/2022 08/05/2022
    *** พักเดี่ยว 8,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09/05/2022 13/05/2022
     การเดินทาง
     Thai Airways (TG)
     จำนวน
     ราคา
     35,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
     เดินทาง 09/05/2022 13/05/2022
     *** พักเดี่ยว 8,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10/05/2022 14/05/2022
      การเดินทาง
      Thai Airways (TG)
      จำนวน
      ราคา
      35,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
      เดินทาง 10/05/2022 14/05/2022
      *** พักเดี่ยว 8,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       11/05/2022 15/05/2022
       การเดินทาง
       Thai Airways (TG)
       จำนวน
       ราคา
       35,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
       เดินทาง 11/05/2022 15/05/2022
       *** พักเดี่ยว 8,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        12/05/2022 16/05/2022
        การเดินทาง
        Thai Airways (TG)
        จำนวน
        ราคา
        35,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
        เดินทาง 12/05/2022 16/05/2022
        *** พักเดี่ยว 8,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         16/05/2022 20/05/2022
         การเดินทาง
         Thai Airways (TG)
         จำนวน
         ราคา
         35,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
         เดินทาง 16/05/2022 20/05/2022
         *** พักเดี่ยว 8,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          17/05/2022 21/05/2022
          การเดินทาง
          Thai Airways (TG)
          จำนวน
          ราคา
          35,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
          เดินทาง 17/05/2022 21/05/2022
          *** พักเดี่ยว 8,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           19/05/2022 23/05/2022
           การเดินทาง
           Thai Airways (TG)
           จำนวน
           ราคา
           35,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
           เดินทาง 19/05/2022 23/05/2022
           *** พักเดี่ยว 8,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            23/05/2022 27/05/2022
            การเดินทาง
            Thai Airways (TG)
            จำนวน
            ราคา
            35,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
            เดินทาง 23/05/2022 27/05/2022
            *** พักเดี่ยว 8,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             25/05/2022 29/05/2022
             การเดินทาง
             Thai Airways (TG)
             จำนวน
             ราคา
             35,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
             เดินทาง 25/05/2022 29/05/2022
             *** พักเดี่ยว 8,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              26/05/2022 30/05/2022
              การเดินทาง
              Thai Airways (TG)
              จำนวน
              ราคา
              35,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
              เดินทาง 26/05/2022 30/05/2022
              *** พักเดี่ยว 8,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               30/05/2022 03/06/2022
               การเดินทาง
               Thai Airways (TG)
               จำนวน
               ราคา
               35,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนคนน่ารัก
               เดินทาง 30/05/2022 03/06/2022
               *** พักเดี่ยว 8,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                • ต.ค.65 - พ.ย.65
                • 9 วัน 6 คืน
                เริ่มต้น 39,950 บาท
                • เดินทางมาเอง
                • พ.ย.64 - มิ.ย.65
                • 2 วัน 1 คืน
                เริ่มต้น 3,990 บาท
                • ธ.ค.65
                • 9 วัน 6 คืน
                เริ่มต้น 39,950 บาท