ชมสะพานแขวนมาจังโฮซู ยาวที่สุดของเกาหลี
ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต เกาะนามิ, โซลทาวเวอร์, สวนลอยฟ้า Seoullo7017 และสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ย่านฮงแด และเมียงดง จุใจกับหลากหลายเมนูเกาหลี ต้นตำรับ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์
รหัส 016-0778
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
10 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.00 น. : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน T Way Air (TW) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน 

วันที่ 2
สนามบินอินชอน เกาหลีใต้-โซล-โซลทาวเวอร์-สวนลอยฟ้า Seoullo7017-ช้อปปิ้งย่านฮงแด

01.20 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบินทีเวย์ (T’Way) เที่ยวบินที่ TW102 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

08.55 น. : เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง, จุดคัดกรองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าตรวจ RT-PCR COVID-19 ตามกฎข้อบังคับของประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ นำท่านเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : จากนั้นนำท่านสู่ โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีอีกจุดเป็นไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะชมสถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟต์** จากนั้นนำท่านชม สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 หรือ สวนลอยฟ้า เกาหลี ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2017 สวนลอยฟ้านี้เกิดจากการนำทางยกระดับเสื่อมสภาพมาปรับปรุงทัศนียภาพ เปลี่ยนทางเดินรถให้กลายเป็นทางเดินสำหรับผู้คน และตกแต่งเป็นสวนลอยฟ้าใจกลางกรุงที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียว ทำให้กรุงโซลกลายเป็นเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด ย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ไม่ว่าจะเป็นอาหารเลิศรส สินค้าแฟชั่นนานาชนิดสินค้าแปลกใหม่ที่น่าสนใจ ก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ในขณะเดียวกันที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมวัยรุ่นแหล่งรวมตัวของศิลปินและนักแสดงข้างถนน อีกมากมาย

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 3
สะพานแขวนมาจังโฮซู–เกาะนามิ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล

เช้า : บริการอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่เมืองพาจู นำท่านชม สะพานแขวนมาจังโฮซู (Majang Lake Suspension Bridge) สะพานแขวนแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพาจู ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเกาหลี ภายในพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตรของทะเลสาบมาจัง จะพบกับหอคอยตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า ก่อนจะถึงตัวสะพานจะมีร้านกาแฟไว้คอยบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากนั่งจิบกาแฟ รับลมเย็นๆที่โชยมาจากทะเลสาบจากนั้นนำท่านเดินทางสู๋เมืองชุนชอน นำท่านชม เกาะนามิ เกาะอันโด่งดังจากภาพยนตร์และซีรีส์ทั้งของไทยและเกาหลี เกาะนามิเกิดขึ้นจากผลของการกั้นน้ำเพื่อสร้างเขื่อน มีพื้นที่ประมาณ 270ไร่ มีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว บรรยากาศร่มรื่น สบายๆ เหมาะกับการพักผ่อนเที่ยวเล่นในแต่ละฤดูบรรยากาศบนเกาะก็จะแตกต่างกันออกไป

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองยงอิน นำท่านเข้าชม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น รถไฟเหาะรางไม้ (T-Express) รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) หรือเดินชม สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆที่จัดตามตารางประจำวัน เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลุบเข้าสู่กรุงโซล

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 4
พระราชวังเคียงบกกุง–หมู่บ้านฮันอก-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ-ศูนย์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์-ร้านค้าปลอดภาษี-คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า : บริการอาหารเช้า

นำท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้นเป็นเขาพูกักซาน ทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับพระราชวังอื่นๆ จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพระราชวังโบราณทั้งหมด 5 แห่งที่ยังคงรักษาไว้ เดิมมีตำหนักอาคารมากถึง 200 อาคาร ในปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้วเหลือเพียง 10 ตำหนัก นอกจากนี้ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึนจองวอง และ ศาลาเคียงฮเวรู ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน้ำ และมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังไม่เปิดทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายกาทดแทนเป็นการเข้าชมพระราชวังอื่นแทน*** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮันอก หมู่บ้านโบราณอายุกว่า 100 ปี รูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก (บ้านโบราณเกาหลี) กำแพงผังบ้านที่ก่อด้วยอิฐบล็อคสีน้ำตาลแดง  เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางกรุงโซลอันคับคั่ง หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ ให้มีกลิ่นอายของเกาหลียุคเก่า  ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลังที่มีมาตั้งแต่สมัยโชซอน จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSENG CENTER) สมุนไพรโสมขึ้นที่ชื่อว่าเป็นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทย์คือช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนั้นนำท่านแวะชมสินค้าเครื่องสำอางค์ชื่อดังราคาย่อมเยา ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ (COSMETIC SHOP)  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี (DUTY FREE) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋าแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนั้นนำท่านชม คลองชองเกชอน คลองโบราณมีความยาวกว่า 11 กิโลเมตร ทอดผ่านกรุงโซลไปจนถึงแม่น้ำฮันที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์ชื่อดังถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนาของเกาหลี จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง (MYEONG-DONG) ที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ รองเท้า เครื่องสำอางแบรนด์ดังมากมาย

อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่ 5
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวนชุดฮันบก-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-โรงงานพลอยสีม่วง-ร้านละลายเงินวอน-อินชอน-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

เช้า : บริการอาหารเช้า

 จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีพร้อมชิมสาหร่ายแสนอร่อย หรือจะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านที่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหลายรสชาด พิเศษ…บริการ ชุดประจำชาติฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลี ให้ท่านถ่ายภาพสวยๆ แห่งความประทับใจ เก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลี น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดหรือดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวก ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทย และ เกาหลี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลีใต้เป็นดินแดนของง พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ม (ม่วงไวน์) มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค สามารถปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้นำท่านเดินทางสู่เมืองอินชอน จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม รวมไปถึงกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู๋สนามบินอินชอน

20.25 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดย สายการบินทีเวย์ (T’Way) เที่ยวบินที่ TW101 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

00.25 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน K-ETA
 • ค่าบริการตรวจโควิด RT-PCR ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย 48 ชม. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
 • ค่าบริการตรวจโควิด RT-PCR เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 80,000 วอน ต่อท่าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
 • ค่าแพ็คเกจ Test and Go สำหรับเดินทางกลับประเทศไทย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฏข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศไทย
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ชำระที่สนามบินวันเดินทาง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยส่งเอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอเอกสาร เข้า-ออกประเทศดังนี้
1.1 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับใช้ลงทะเบียนขอ K-ETA, QR CODE ยกเว้นการกักตัวที่เกาหลี และ Thailand Pass
– สำเนาหนังหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีรูปผู้เดินทาง (PASSPORT) ที่อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างสำหรับประทับตรา 2 หน้า โดยแสกนเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น ไม่สามารถใช้รูปที่ถ่ายจากโทรศัพท์ได้
– รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากพื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน โดยส่งเป็นไฟล์รูปเท่านั้น
1.2 เอกสารการลงทะเบียนขอ QR CODE ขอยกเว้นการกักตัว
– เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยต้องได้รับเข็มที่ 2 ไม่เกิน 180 วัน หากเป็นเข็มที่ 3 บูสเตอร์ ต้องไม่ต่ำกว่า 14 วัน
1.3 เอกสารการขอลงทะเบียน Thailand Pass
– เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยต้องได้รับเข็มที่ 2 ไม่เกิน 180 วัน หากเป็นเข็มที่ 3 บูสเตอร์ ต้องไม่ต่ำกว่า 14 วัน
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้วเงื่อนไขการยกเลิก
4.เอกสารใบรับรองผลตรวจ RT-PCR สำหรับการใช้ในวันเดินทางเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ท่านจะต้องตรวจก่อนเดินทาง ไม่เกิน 48 ชั่วโมง

ช่วงเดินทาง
29/05/2022 02/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
17,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์
เดินทาง 29/05/2022 02/06/2022
*** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
*** พักเดี่ยว 6,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  12/06/2022 16/06/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  18,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์
  เดินทาง 12/06/2022 16/06/2022
  *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
  *** พักเดี่ยว 6,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   19/06/2022 23/06/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   18,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์
   เดินทาง 19/06/2022 23/06/2022
   *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
   *** พักเดี่ยว 6,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    26/06/2022 30/06/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    18,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์
    เดินทาง 26/06/2022 30/06/2022
    *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
    *** พักเดี่ยว 6,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     03/07/2022 07/07/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     18,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์
     เดินทาง 03/07/2022 07/07/2022
     *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
     *** พักเดี่ยว 6,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10/07/2022 14/07/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      18,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์
      เดินทาง 10/07/2022 14/07/2022
      *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
      *** พักเดี่ยว 6,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       17/07/2022 21/07/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       18,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์
       เดินทาง 17/07/2022 21/07/2022
       *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
       *** พักเดี่ยว 6,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        24/07/2022 28/07/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        19,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์
        เดินทาง 24/07/2022 28/07/2022
        *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
        *** พักเดี่ยว 6,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         21/08/2022 25/08/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         19,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์
         เดินทาง 21/08/2022 25/08/2022
         *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
         *** พักเดี่ยว 6,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          28/08/2022 01/09/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          19,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์
          เดินทาง 28/08/2022 01/09/2022
          *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
          *** พักเดี่ยว 6,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           18/09/2022 22/09/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           19,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์
           เดินทาง 18/09/2022 22/09/2022
           *** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,990 ***
           *** พักเดี่ยว 6,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
            • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
            • 9 วัน 6 คืน
            เริ่มต้น 107,888 บาท
            • พ.ย.65 - ธ.ค.65
            • 4 วัน 2 คืน
            เริ่มต้น 14,999 บาท
            • Thai Smile Airways (WE)
            • พค.65 - ธค.65
            • 4 วัน 3 คืน
            เริ่มต้น 11,999 บาท
            • พ.ค.65 - มิ.ย.65
            • 10 วัน 7 คืน
            เริ่มต้น 59,900 บาท