ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง

ดอยอ่างขาง-จุดชมวิวม่อนสน-สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง-สวนดอกไม้เมืองหนาวสวน80-ไร่ชา2000-ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล-ฝาง-ฮิโนกิแลนด์-สวนสนแม่แตง-วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – วัดโลกโมฬี-พระธาตุดอยสุเทพ-ดอยม่อนแจ่ม-สวนดอกไม้ปางฮวา-ห้วยตึงเฒ่า -ประตูท่าแพ – คาเฟ่ Nekoemon-ลำปาง-กาดทุ่งเกวียน-พระไดบุตสึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง

รหัส 003-0116
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
63 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ปั๊มน้ำมันปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ

19.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถ

วันที่ 2 ไชยปราการ-ดอยอ่างขาง-จุดชมวิวม่อนสน-สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง-สวนดอกไม้เมืองหนาวสวน80-ไร่ชา2000-ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล-ฝาง-ฮิโนกิแลนด์-สวนสนแม่แตง-วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน-เมืองเชียงใหม่

เช้า : เดินทางถึงไชยปราการ เชียงใหม่ ให้ท่านแวะทำธุระส่วนตัว เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นเดินทางเที่ยว ดอยอ่างขาง ชมทะเลหมอกพร้อมวิวภูเขาที่มีความสวยงาม สัมผัสบรรยากาศยามเช้า ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวม่อนสน

บริการอาหารเช้า ข้าวต้ม เดินทางชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บริเวณโดยรอบจึงเต็มไปด้วยไร่สวนพืชผัก-ผลไม้เมืองหนาวและดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ช่วงฤดูหนาวของทุกปีจะมีต้นซากุระออกดอกที่สวยงาม  สวนดอกไม้เมืองหนาวสวน80 เป็นไฮไลท์สำหรับการเที่ยวชมดอยอ่างขาง ตั้งอยู่ใจกลางสถานีเกษตร ไร่ชา2000 เป็นหุบเขาเล็กๆ แต่มากความสวยงาม ด้วยทัศนียภาพแห่งทะเลหมอก ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล บริเวณปลูกสตรอเบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 ที่ใหญ่อันดับต้น ๆ ของไทย โดยชาวบ้านจะปลูกสตรอเบอร์รีไล่ระดับไปตามความสูงของภูเขา เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้เดินทางสู่อำเภอฝาง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ฮิโนโกิแลนด์ อาณาจักรไม้ฮิโนกิที่จำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่น สวนสนแม่แตง ชมต้นสนปลูกเรียงกันอย่างสวยงาม แวะให้ท่านสูดอากาศ ถ่ายรูปสวยๆ ชมความงดงาม วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือ วัดบ้านเด่น อยู่บนเนินเขาเตี้ยๆมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนา เดินทางสู่เมืองเชียงใหม่

เย็น : บริการอาหารเย็น  ที่พัก: โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 วัดโลกโมฬี-พระธาตุดอยสุเทพ-ดอยม่อนแจ่ม-สวนดอกไม้ปางฮวา-ห้วยตึงเฒ่า -ประตูท่าแพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า วัดโลกโมฬี วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาที่สวยงามทรงคุณค่า อายุกว่าห้าร้อยปี พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา สวนดอกไม้ปางฮวา แลนด์มาร์คใหม่ของม่อนแจ่ม ชมวิวภูเขาได้ 360องศา ชมสวนดอกไม้ สวนส้ม เคล้ากับสายหมอก มีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย ห้วยตึงเฒ่า หุ่นฟางคิงคองยักษ์และผองเพื่อน มีสะพานซูตองเป้สู่ทุ่งนารายล้อมภูเขาโอบล้อม ถ่ายรูปประตูท่าแพ

เย็น : บริการอาหารเย็น ที่พัก: โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 คาเฟ่ Nekoemon-ลำปาง-กาดทุ่งเกวียน-พระไดบุตสึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน-เดินทางกลับ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า Nekoemon Cafe เนะโกะเอม่อน คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นสุดเก๋ จำลองบรรยากาศแบบญี่ปุ่นให้ถ่ายรูปสวยๆ เดินทางสู่ลำปางแวะซื้อของฝากที่กาดทุ่งเกวียน แหล่งรวมของฝากภาคเหนือ วัดพระธาตุดอยพระฌาน วัดงามบนยอดดอยพระฌานชมพระไดบุตสึ องค์ใหญ่ แลนด์มาร์คใหม่ ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขาราวกับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับ

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น


เงื่อนไข
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมา
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

หมายเหตุสำคัญ: นักท่องเที่ยวต้องแสดงเอกสาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังต่อไปนี้ ซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม,โมเดอร์นา,ไฟเซอร์,สปุตนิก วี ครบ2เข็ม หรือแอสตราเซเนกา จอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน อย่างน้อย1เข็ม (ไม่น้อยกว่า14วัน) หรือวัคซีนไขว้อื่นๆครบ 2เข็ม
 • หรือ แสดงผลตรวจโควิด-19ด้วยวิธีการ ATK หรือแล็บที่รับรอง (ไม่เกิน72ชม.ก่อนเดินทาง)
 • หรือ ผู้ที่หายจากโควิด-19มาแล้วไม่เกิน90วัน โดยใช้ใบรับรองแพทย์
 • ผู้เดินทางทุกท่านต้องลงทะเบียนในCM-CHANAก่อนเข้าเชียงใหม่ 24ชม.

มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดอาจมีการอัพเดตเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจังหวัดนั้นๆ

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านต่อรถตู้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
03/12/2021 06/12/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
เดินทาง 03/12/2021 06/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/12/2021 26/12/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
  เดินทาง 23/12/2021 26/12/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   30/12/2021 02/01/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   4,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
   เดินทาง 30/12/2021 02/01/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    06/01/2022 09/01/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
    เดินทาง 06/01/2022 09/01/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     13/01/2022 16/01/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
     เดินทาง 13/01/2022 16/01/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      27/01/2022 30/01/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      3,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
      เดินทาง 27/01/2022 30/01/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       03/02/2022 06/02/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       3,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
       เดินทาง 03/02/2022 06/02/2022
       *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        17/02/2022 20/02/2022
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        3,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
        เดินทาง 17/02/2022 20/02/2022
        *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         03/12/2021 06/12/2021
         รถตู้
         3,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
         เดินทาง 03/12/2021 06/12/2021
         *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          23/12/2021 26/12/2021
          รถตู้
          3,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
          เดินทาง 23/12/2021 26/12/2021
          *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           30/12/2021 02/01/2022
           รถตู้
           4,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
           เดินทาง 30/12/2021 02/01/2022
           *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            06/01/2022 09/01/2022
            รถตู้
            3,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
            เดินทาง 06/01/2022 09/01/2022
            *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             13/01/2022 16/01/2022
             รถตู้
             3,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
             เดินทาง 13/01/2022 16/01/2022
             *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              27/01/2022 30/01/2022
              รถตู้
              3,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
              เดินทาง 27/01/2022 30/01/2022
              *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               03/02/2022 06/02/2022
               รถตู้
               3,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
               เดินทาง 03/02/2022 06/02/2022
               *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                17/02/2022 20/02/2022
                รถตู้
                3,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง
                เดินทาง 17/02/2022 20/02/2022
                *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 จำนวนการเข้าชม 63 ครั้ง
                 Share on social networks
                 โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                 • เดินทางมาเอง
                 • พ.ย.64 - ม.ค.65
                 • 2 วัน 1 คืน
                 • 61 ครั้ง
                 เริ่มต้น 1,899 บาท
                 รหัส 030-0160
                 2 วัน 1 คืน
                 เดินทางมาเอง
                 เริ่มต้น 1,899 บาท
                 • ธ.ค.64 - มี.ค.65
                 • 8 วัน 5 คืน
                 • 53 ครั้ง
                 เริ่มต้น 59,900 บาท
                 • Thai Airways (TG)
                 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                 • 4 วัน 3 คืน
                 • 84 ครั้ง
                 เริ่มต้น 22,400 บาท
                 รหัส 027-0111
                 4 วัน 3 คืน
                 Thai Airways (TG)
                 เริ่มต้น 22,400 บาท
                 • เดินทางมาเอง
                 • ธ.ค.64 - พ.ค.65
                 • 3 วัน 2 คืน
                 • 41 ครั้ง
                 เริ่มต้น 5,500 บาท
                 รหัส 019-0323
                 3 วัน 2 คืน
                 เดินทางมาเอง
                 เริ่มต้น 5,500 บาท
                 ชื่นชอบ