วัดเจดีย์ ไอ้ไข่วัดยางใหญ่ ตาพรานบุญ – ทะเลตรัง – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก

ทัวร์เที่ยวนคร ท่องทะเลตรัง
รหัส 011-0208
วันที่เดินทาง
เม.ย.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
5,555 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
จุดนัดพบ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี

17.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ  จุดนัดพบ ณ  ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี  มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

18.00 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-11 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2
จังหวัดนครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร –จังหวัดตรัง - ถนนคนเดินชินตาการ์เด้น

……… น.            เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมืองคอน เป็นจังหวัดในประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้

เช้า : รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขายให้  ได้ตามเป้า นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ เดิมชื่อวัดคงคาล้อม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนคร สู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกปักรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำร่ำลือมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางไปยังจังหวัดตรัง

……… น. : คณะเดินทางถึง จังหวัดตรัง  จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ตรังหรือเมืองทับเที่ยงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชินตาการ์เด้น มีร้านค้ากว่า 350 ร้านค้า ให้ได้เลือกชิม ชม ช้อป แชะ แชร์ ในบรรยากาศสุดชิล อิสระเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย อิสระรับประทานอาหารเย็นตาอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินชินตาการ์เด้น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรม

วันที่ 3
จังหวัดตรัง –ท่าเรือปากเมง – ลงเรือสู่เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – ท่าเรือปากเมง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง ลงเรือสู่ เกาะมุก ลอยตัวชมความงามของ ถ้ำมรกต หนึ่งใน UNSEEN  THAILAND  อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเลอันดามัน ร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่หาดทรายเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมด้วยมวลหมู่แมกไม้และแนวหน้าผาชันลักษณะคล้ายปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน ตลอดจนการไขปริศนาที่มาของชื่อ “ถ้ำมรกต” นำท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน สถานที่ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะการจัดงานวิวาห์ใต้สมุทร เป็นเกาะที่มีความกว้างมาก มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด ชายหาดกว้างใหญ่สวยงามน่าเล่นน้ำ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะเชือก อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ถือเป็นจุดดำน้ำชมปะการัง ที่สวยที่สุดของทะเลตรังสามารถ ชม ปะการังอ่อนมีทั้งสีแดง สีส้ม สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และอีกมากมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง รถบัสปรับอากาศ รอรับนำท่านที่ท่าเรือปากเมง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 4
ถ้ำเลเขากอบ – ล่องเรือชมหินงอก หินย้อย – เดินทางกลับกรุงเทพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ UNSEEN  THAILAND  ถ้ำเลเขากอบเป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำ การเดินทางเข้าไปชมภายในนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการนั่งเรือในบางจุดแล้วจึงค่อยเดินสำรวจถ้ำต่าง ๆ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

……… น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.30 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถ ชมวิวสองข้างทาง ä อิสระอาหารเย็น ระหว่างทางกลับกรุงเทพฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก.

23.30 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…

เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศไป-กลับ และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 – 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 

ช่วงเดินทาง
12/04/2021 15/04/2021
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวนคร ท่องทะเลตรัง
เดินทาง 12/04/2021 15/04/2021
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/04/2021 16/04/2021
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  5,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวนคร ท่องทะเลตรัง
  เดินทาง 13/04/2021 16/04/2021
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   14/04/2021 17/04/2021
   การเดินทาง
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   5,555 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวนคร ท่องทะเลตรัง
   เดินทาง 14/04/2021 17/04/2021
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    Tags ที่เกี่ยวข้อง
    Share on social networks
    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
    • Thai Lion Air
    • พ.ค.65 - ต.ค.65
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 5,999 บาท
    • เดินทางมาเอง
    • มี.ค.64 - พ.ค.64
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 3,900 บาท
    • ส.ค.65 - ต.ค.65
    • 8 วัน 6 คืน
    เริ่มต้น 29,888 บาท