ทัวร์เที่ยวเมืองสวยจอร์เจีย Beautiful of Georgia

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
 ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี
ทบิลิซี่-มิสทเคต้า-บอร์โจมี-อาคัลท์ชิกเค-อุพลิสชิเค่-ซิกนากี
ควาเรลี- อนานูริ-คาซเบกี
ชมปราสาทราบาตี+เที่ยวเมืองน้ำแร่บอร์โจมี
ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine ชิมไวน์เลิศรส
นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน, อาหารไทย และ อาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารพร้อมชมวิว Funicular Restaurant
พักโรงแรมสไตล์รีสอร์ทสุดหรูที่เมืองคาซเบกี ชมวิวเทือกเขาคอเคซัสที่สวยไม่แพ้เทือกเขาแอลป์ในยุโรป

ทัวร์เที่ยวเมืองสวยจอร์เจีย Beautiful of Georgia

รหัส 014-0107
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
58,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
66 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น. : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines เคาน์เตอร์ T เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) -ทบิลิซี (จอร์เจีย)

01.05 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK-385

05.00 น. : เดินทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ดูไบเวลาช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)

12.00 น. : ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK-2200

15.55 น. : เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลิซี่ Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมายและมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยังเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

นำท่านชมกรุงทบิลิซี่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 ทบิลิซี-อาคัลท์ชิกเค-ป้อมปราการราบาตี-บอร์โจมี

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอาคัลท์ชิกเค่ Akhaltsikhe  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  นำท่านชม ป้อมและปราสาทราบาตี Rabati Castle แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี Borjomi เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใต้ของ ประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยน้ำแร่แบรนด์บอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี Bakuriani Mountain และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 บอร์โจมี-กอริ-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-ถ้ำอุพลิสชิเค่-มิทสเคต้า-คาซเบกี

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อุพลิสชิเค่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. นำท่านชมเมืองมิทสเคต้าที่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึ่งเป็นราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจียในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล นำท่านชม วิหารจวารี Jvari Monastery วิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี ซึ่งถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย และชม วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่สร้างราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรือที่รู้จักกันในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึ่งคาซเบกี้เป็นชื่อเมืองดั้งเดิมนั่นเอง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาวสไตล์รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 คาซเบกี- โบสถ์เกอร์เกตี้-กูดาอูริ-The Memorial of Friendship-ป้อมอนานูริ-ถนนชาร์เดนี่

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชม เมืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรือที่รู้จักกันในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึ่งคาซเบกีเป็นชื่อเมืองดั้งเดิมนั่นเองบนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี นำท่านเปลี่ยนเป็นนั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูริ Gudauri (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  นำท่านแวะถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย นำท่านชม ป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานที่อันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17  จากนั้นนำท่านเดินเล่นย่าน ถนนคนเดินชาร์เดนี Shardeni Street

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6 ทบิลิซี่-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสันติภาพ- โบสถ์ทรินิตี้-โบสถ์เมเตห์คี

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านชมกรุงทบิลิซี Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึ่งจะทำท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน  แวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับ โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซึ่งที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น้ำคูรา

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เมเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่

จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Funicular Restaurant ชมวิวสุดโรแมนติคของเมืองทบิลิซี่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7 ทบิลิซี่-ซิกนากี City of Love-ควาเรลี (แคว้นคาเคติ)-ชิมไวน์-ทบิลิซี่

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิกนากี Sighnaghi  ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัดคาเคตีที่อยู่ทางด้านใต้ของประเทศ จากนั้นนำท่านชมอารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆ์ในนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านสู่ เขตควาเรลี Kvareli ที่แปลว่า “ไวน์” ของแคว้นคาเคติ ที่เป็น 1 ในเขตที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย ที่ที่มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นทำไวน์ โดยมีการทำอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมา จำนวน 15 อุโมงค์ และมีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์ เพื่อให้เป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นให้ท่านได้ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ ไวน์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาค จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลีซี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8 ทบิลิซี่-The Chronicles of Georgia-ช้อปปิ้ง East Point-สนามบิน-ดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย The Chronicle of Georgia  เป็นอนุสรณ์ขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขามองลงมาสู่ทะเลสาบ Tbilisi Sea จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ East Point Shopping Mall ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจียแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำในราคาพิเศษ

**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย** จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี

16.50 น. : ออกเดินทางจากสนามบินกรุงทบิลิซี โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-2201

20.05 น. : เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 9 กรุงเทพฯ

03.05 น. : ออกเดินทางจากสนามบินนครดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-384

12.05 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-ทบิลิซี // ทบิลิซี-ดูไบ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าน้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 15 ต.ค.2564 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม, จำกัด 1 ใบ / ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ประมาณ35.00USD)
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการเอกสาร สำหรับผู้โดยสารไทยที่เดินทางเข้าประเทศไทย (COE)
 • ค่าธรรมเนียมบริการที่พัก Alternative State Quarantine (ASQ) การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน (การเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูจากประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,300 บาท เรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดินทาง
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
 • ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
  เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯจัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,300 บาท  โดยเรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดินทาง**
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิก, เปลี่ยนคนเดินทาง, เรียกรับเงินคืน (Refund) ตั๋วได้
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
ช่วงเดินทาง
18/12/2021 25/12/2021
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
58,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวเมืองสวยจอร์เจีย Beautiful of Georgia
เดินทาง 18/12/2021 25/12/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  25/12/2021 02/01/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  58,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวเมืองสวยจอร์เจีย Beautiful of Georgia
  เดินทาง 25/12/2021 02/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   29/12/2021 06/01/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   58,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวเมืองสวยจอร์เจีย Beautiful of Georgia
   เดินทาง 29/12/2021 06/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    15/02/2022 23/02/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    58,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวเมืองสวยจอร์เจีย Beautiful of Georgia
    เดินทาง 15/02/2022 23/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     18/12/2021 25/12/2021
     58,900 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เที่ยวเมืองสวยจอร์เจีย Beautiful of Georgia
     เดินทาง 18/12/2021 25/12/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      25/12/2021 02/01/2022
      58,900 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เที่ยวเมืองสวยจอร์เจีย Beautiful of Georgia
      เดินทาง 25/12/2021 02/01/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       29/12/2021 06/01/2022
       58,900 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เที่ยวเมืองสวยจอร์เจีย Beautiful of Georgia
       เดินทาง 29/12/2021 06/01/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        15/02/2022 23/02/2022
        58,900 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เที่ยวเมืองสวยจอร์เจีย Beautiful of Georgia
        เดินทาง 15/02/2022 23/02/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         จำนวนการเข้าชม 66 ครั้ง
         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • เดินทางมาเอง
         • พ.ย.64 - เม.ย.65
         • 1 วัน 0 คืน
         • 58 ครั้ง
         เริ่มต้น 4,999 บาท
         • ธ.ค.64 - ก.พ.65
         • 8 วัน 5 คืน
         • 96 ครั้ง
         เริ่มต้น 46,999 บาท
         รหัส 013-0035
         8 วัน 5 คืน
         เริ่มต้น 46,999 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • ต.ค.64 - เม.ย.65
         • 3 วัน 2 คืน
         • 109 ครั้ง
         เริ่มต้น 5,490 บาท
         รหัส 010-0012
         3 วัน 2 คืน
         เดินทางมาเอง
         เริ่มต้น 5,490 บาท
         ชื่นชอบ