ทัวร์เที่ยวไทย แอ่วเมืองเหนือ...ม่วนใจ๋ เชียงราย เชียงใหม่

วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น- พิพิธภัณฑ์บ้านดำ – ไร่ชาฉุยฟง– ไนท์บาร์ซ่าหรือถนนคนเดินเชียงราย – วัดร่องขุ่น – วัดแสงแก้วโพธิญาณ –หมู่บ้านแม่กำปอง – วัดพระธาตุดอยคำ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ  – วัดพระธาตุดอยคำ – วัดอุโมงค์  –จังเกิ้ล เดอคาเฟ่@บ้านถวาย

ทัวร์เที่ยวไทย แอ่วเมืองเหนือ...ม่วนใจ๋ เชียงราย เชียงใหม่

รหัส 040-0348
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
33 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินแม่ฟ้าหลวง -วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น- พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - ไร่ชาฉุยฟง– ไนท์บาร์ซ่าหรือถนนคนเดินเชียงราย

06.00 น. : คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมืองพร้อมทำการ Check In โหลดกระเป๋าสัมภาระ

08.30 น. : บินลัดฟ้าสู่ เชียงราย โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE130

09.55 น. : ท่านเดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ให้การต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี เดินทางสู่วัดห้วยปลากั้ง

10.30 น. : ชม วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ วัดนี้เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์จนกระทั่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและสร้างวัดดังกล่าว ด้วยว่าพระอาจารย์พบโชคมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ในการทำนายทายทักซึ่งปรากฏว่าผู้คนที่มาดูดวงส่วนใหญ่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตน แล้วประสบความสำเร็จจึงมีคนมาทำบุญที่วัดแห่งนี้มากขึ้น

11.30 น. : ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์          ของ “นายพุทธา  กาบแก้ว” หรือ “สล่านก”  ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

12.30 น. : บริการอาหารกลางวัน  ร้านอาหารท่าน้ำภูแล

14.00 น. : ชมนำท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านปฏิมากรรมหลายชิ้น ลักษณะ ของ บ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ โดยในบริเวณบ้านประกอบไปด้วยบ้านทั้งหมด 36 หลัง ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง

15.40 น. : นำท่านเดินทางสู่อำเภอแม่จัน พาชม ไร่ชาฉุยฟง เที่ยวชมไร่ชาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกต้นชาลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ‘คาเฟ่ชา ฉุยฟง เชียงราย” ออกแบบจากสถาปนิกไทย ที่คว้ารางวัลระดับโลก The Architizer A+Awords ที่ออกแบบให้เห็นวิวไร่ชาได้รอบทิศ และมีบริการเครื่องดื่ม เบเกอรี่ เมนูชา เช่น หมั่นโถวชาเขียว ชาเขียวเย็น เค้กชาเขียว ท่านสามารถเลือกมุมถ่ายภาพ   ไร่ชาสวยๆ ชิมชา ซื้อชาคุณภาพเป็นของฝากได้ด้วย

17.30 น. : นำท่านเช็คอินโรงแรมบลูลากูน หรือโรงแรมเอ็มบูติค ในเมืองเชียงราย

18.30 น. : บริการอาหารค่ำ ร้านอาหารหลู้ลำ

20.00 น. : นำท่านเที่ยวชม เชียงรายไนท์บาร์ซ่า ชม ชิม ช้อป อาหารและสินค้ามากมาย หรือเดิน ถนนคนเดินเชียงราย (กรณีเดินทางตรงวันเสาร์-อาทิตย์) อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านได้สัมผัสกับอาหารและบรรยากาศของศิลปวัฒนธรรมล้านนา

21.00 น. : นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 วัดร่องขุ่น – วัดแสงแก้วโพธิญาณ –หมู่บ้านแม่กำปอง – วัดพระธาตุดอยคำ

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม พร้อม Check Out คืนกุญแจ เก็บสัมภาระขึ้นรถ

08.30 น.  : ชมวัดร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์ที่ออกแบบสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ลายปูนปั้นที่ปราศจากการแต้มสี ประดับด้วยกระจกที่มีความสวยงามแปลกตาและความงดงามของภาพวาดฝาผนัง ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่

10.30 น. : นำท่านชม วัดแสงแก้วโพธิญาณ  เป็นวัดที่มีความโดดเด่น สวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ รวมไปถึงธรรมปฏิบัติของเจ้าอาวาส (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) ซึ่งท่านเป็นนักปฏิบัติและนักพัฒนา ท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ในการปฏิบัติธรรมได้อย่างชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง ทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาในองค์ครูบาท่านเป็นจำนวนมาก ซึ่งท่านได้กล่าวไว้อีกว่า  “ครูบาคิดว่าความสวยงามในวัตถุทำให้เกิดกุศลขึ้นในจิตใจ เรามาวัด   อย่างน้อยได้เห็นความร่มรื่น ได้เห็นความสงบ ได้เห็นสิ่งสวยงาม ได้เห็นพระพุทธรูป ได้เห็นความเป็นไทย จิตเราจะเกิดความเบิกบาน นี่คือคำว่าบุญ” ให้ท่านได้ขอพรจาก “ แม่นางกวักอ้วนตุ้ยนุ้ย” ให้มีโชคลาภกลับไป

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ก๋วยเตี๋ยวอดทน เวียงป่าเป้า หรือเทียบเท่า

14.30 น. : พาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก อยู่บนเนินเขาท่ามกลางธรรมชาติ มีต้นไม้ ลำธาร และน้ำตกอยู่ในตัวหมู่บ้าน จึงสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี การมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้าน          แห่งนี้สามารถมาได้ทั้งแบบวันเดียว หรือมาพักที่โฮมสเตย์ในหมู่บ้านสักคืนก็ได้บรรยากาศดีไม่น้อยได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

17.00 น. : นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักโรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่

18.00 น. : บริการอาหารเย็น ทานอาหารแบบขันโตกพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำล้านนา

20.00 น. : เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระธาตุดอยคำ - วัดอุโมงค์ –จังเกิ้ล เดอคาเฟ่@บ้านถวาย – ซื้อของฝาก

07.00 น.        บริการอาหารเช้า (6) ห้องอาหารของโรงแรม พร้อม Check Out คืนกุญแจ เก็บสัมภาระขึ้นรถ

08.30 น. : Check Out คืนกุญแจ พร้อมนำสัมภาระขึ้นรถ

09.30 น. : พาท่านไหว้พระสักการะขอพรยามเช้ากันที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ความโดดเด่นของวัดทางขึ้นพระธาตุนั้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูนทอดยาวขึ้นไปด้านบนพระธาตุ และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสนปิดด้วยทองจังโก ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีการจัดงาน ประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำทุกปี และนอกจากจะเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะแมอีกด้วย

11.00 น. : พาท่านไหว้พระขอพรกันที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ บนวัดพระธาตุดอยคำ มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น วิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหารอิ่มปลาเผา หรือเทียบเท่า

13.30 น. : นำท่านชม วัดอุโมงค์ ที่นี่สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 สร้างมาประมาณ 700 กว่าปีแล้ว ต่อมาพญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน กำแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้ รวมถึงยังมีภาพวาดจิตรกรรมผาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์อีกด้วย นักท่องเที่ยวจึงมักมาเดินชมความสวยงามภายในอุโมงค์ของที่วัด

15.00 น. : ให้ท่านได้พักผ่อนถ่ายภาพ ชิมกาแฟบรรยากาศกลางทุ่งนา ที่ร้านคาเฟ่ร้านดังของจังหวัดเชียงใหม่ Jungle De Cafe Baan Tawai จังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ สาขาบ้านถวาย  “กาแฟหลักสิบ อาหารหลักร้อย วิวหลักล้าน”  การตกแต่งร้าน สถานที่สวยมาก กว้างขวาง มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะ ล้อมรอบด้วยทุ่งนาในมุมกว้างดูสบายตาเขียวขจีและเห็นภูเขา สวยงาม ที่นั่งมีทั้งโซนห้องแอร์,โซนวิวน้ำตก,โซนวิวทุ่งนาแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกไปนั่ง นอกจากจะเป็นคาเฟ่บรรยากาศท้องนาแล้วยังมีรีสอร์ทที่พักด้วย

17.00 น. : พาท่านเลือกซื้อของฝากกันที่ ตลาดต้นพะยอม มีของฝากหลากหลายจากเชียงใหม่ อาทิ ไส้อั่ว หมูยอ แคบหมู น้ำพริกต่างๆ ผลไม้แปรรูป กาละแม แหนม ของใช้ของที่ระลึกผ้าพื้นเมือง

19.00 น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ พร้อมโบกมืออำลาทีมงานด้วยความประทับใจไม่รู้ลืม ขอบพระคุณทุกท่าน

21.20 น. : คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัย พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม ขอบพระคุณทุกท่าน


เงื่อนไข
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ทิปไกด์และคนขับ 300 บาท/ท่าน
 • รถตู้ปรับอากาศVIP รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอด3วัน2คืน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย / เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • อาหารว่าง, น้ำดื่ม และผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง
 • เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมนำเที่ยวชมสถาน ที่ระบุในรายการ
 • ค่าพาหนะท้องถิ่นขึ้นสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการ 8 ท่าน

กำหนดการเดินทาง ราคาท่านละ พักเดี่ยว
วันนี้ – 31 ม.ค. 2565 9,900.-

ทัวร์เที่ยวไทยเหลือ

6,540.-

1,500.-

***เดินทางช่วง 24 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท***

หมายเหตุ

ราคาเด็ก         (1) อายุ 3-6 ปี คิด 50%        (2) อายุ 7-11 ปี คิด 70%      (3) อายุ 12 ปีขึ้นไปคิดราคาผู้ใหญ่

รูปภาพ
จำนวนการเข้าชม 33 ครั้ง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • ต.ค.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 72 ครั้ง
เริ่มต้น 3,999 บาท
รหัส 010-0059
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • พ.ย.64 - เม.ย.65
 • 1 วัน 0 คืน
 • 56 ครั้ง
เริ่มต้น 4,999 บาท
ชื่นชอบ