ทัวร์เพชรบูรณ์ ลมโล ดินแดนสีชมพู (ซากุระเมืองไทย)

ภูลมโล จุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่มีพื้นที่กว้างขวางนับ 1000 ไร่,
ยอดเขาที่สูงที่สุดในเพชรบูรณ์ บ้านเกิดของกะหล่ำปลี ภูทับเบิก
เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่สวยงามของเขาค้อ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นมัสการพระเจ้า 5 พระองค์

สักการะ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ทัวร์เพชรบูรณ์ ลมโล ดินแดนสีชมพู (ซากุระเมืองไทย)

รหัส 018-0345
วันที่เดินทาง
ม.ค.65
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
26 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) – ทุ่งกังหันลม – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

05.45 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.00 น. : ออกเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ บริการอาหารว่าง

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น. : นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ในการสู้รบตั้งอยู่มากมาย เช่น เครื่องบินขับไล่เอฟ 5 รถสายพานลำเลียงพลปืนใหญ่ ปืนใหญ่ขนาด 105 มม. จำนวน 2 กระบอก ปืนใหญ่ ขนาด 155 มม. ยิงได้ไกล 11 กิโลเมตร 1 กระบอก ฯลฯ

นำท่านชม ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ จะสามารถมองเห็นกำหันลมโดดเด่นได้อย่างง่ายได้ เนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร บนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่ จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล

17.00 น. : นำท่านชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เป็นสถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีความงดงามของของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตา รวมทั้ง องค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษญานเรียงกัน 5 องค์ มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล

18.00 น. : บริการอาหารเย็น พร้อมบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ ร้าน โรงเตี๊ยม ตั้กม้อ (หรือเทียบเท่า)

19.00 น. : นำท่านเข้าสู่ที่พักในเข้าค้อ พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ภูทับเบิก - ภูลมโล – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า –วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร – กรุงเทพฯ

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในที่พัก
08.00 น. : ออกเดินทางสู่ ภูทับเบิก เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความสูงถึง 1,768 จากระดับน้ำทะเล ทำให้ที่นี่ค่อนข้างมีอากาศที่เย็นตลอดทั้งปี และที่นี่ยังเต็มไปด้วยนั่นก็คือ กะหล่ำปลีลูกกลม ที่รายล้อม ปกครองอาณาเขตภูเขาบริเวณนี้ไว้ต่อเนื่องไปหลายต่อหลายลูก จนทำให้ที่นี่กลายเป็น “บ้านเกิดของกะหล่ำปลี”

10.00 น. : เปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น ภูลมโล ตั้งอยู่ในตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ภูลมโลเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่บนรอยต่อ ของสามจังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย สิ่งที่ทำให้ภูลมโลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในเวลานี้ คือ เป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่มีพื้นที่กว้างขวางนับ 1000 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติ ที่สวยงามของขุนเขา และอากาศที่หนาวเย็น

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น. : นำทุกท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย อ.นครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ มีธรรมชาติแปลก และสวยงาม ทั้งยังเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ที่สำคัญ อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้าจึงเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่รักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ ของการสู้รบและความสวยงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ลักษณะภูมิอากาศภูหินร่องกล้า อากาศจะหนาวเย็นเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาว อุณหภูมิ จะต่ำประมาณ 4 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอากาศจะเย็นสบาย ฝนตกชุกในฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 18-25 องศาเซลเซียส

นำทุกท่านสักการะ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “วัดใหญ่” ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำ น่านด้าน ทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะ สถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก

18.00 น. : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางต่อ สู่ กทม.
23.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
 • ค่าอาหาร (6 มื้อ)
 • ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีดค่า – โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000 บาท
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย   ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, ชุดสุภาพสำหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 3,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม     คณะถือ           ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
รูปภาพ
ช่วงเดินทาง
22/01/2022 23/01/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เพชรบูรณ์ ลมโล ดินแดนสีชมพู (ซากุระเมืองไทย)
เดินทาง 22/01/2022 23/01/2022
*** เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ (ไม่มีเตียงเสริม) 3,800.- ***
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 800.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  22/01/2022 23/01/2022
  รถตู้
  4,900 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เพชรบูรณ์ ลมโล ดินแดนสีชมพู (ซากุระเมืองไทย)
  เดินทาง 22/01/2022 23/01/2022
  *** เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ (ไม่มีเตียงเสริม) 3,800.- ***
  *** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 800.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 26 ครั้ง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • มี.ค.65 - ก.ค.65
   • 10 วัน 7 คืน
   • 47 ครั้ง
   เริ่มต้น 39,900 บาท
   รหัส 012-0304
   10 วัน 7 คืน
   เริ่มต้น 39,900 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • พ.ย.64 - เม.ย.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 87 ครั้ง
   เริ่มต้น 3,899 บาท
   • Thai Lion Air
   • ม.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 50 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,980 บาท
   รหัส 011-0191
   3 วัน 2 คืน
   Thai Lion Air
   เริ่มต้น 4,980 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • พ.ย.64 - ม.ค.65
   • 2 วัน 1 คืน
   • 56 ครั้ง
   เริ่มต้น 1,199 บาท
   รหัส 030-0189
   2 วัน 1 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 1,199 บาท
   ชื่นชอบ