ดินแดนปราสาทในฝัน พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน จิบเบียร์ ชิมไวน์ ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทัวร์เยอรมัน มิวนิค ฟุซเซ่น การ์มิช อุล์ม สตุ๊ตการ์ท ไฮเดลเบิร์ก รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ แฟรงเฟิร์ต
รหัส 007-0595
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
89,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
22 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี

18..00 : นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อยรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

21.05 : ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 15 นาที

วันที่ 2
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมิวนิค – เมืองมิวนิค – ช้อปปิ้งถนนมาเรียน พลัทซ์ – ชิมขาหมูเยอรมันเลิศรสพร้อมเบียร์

00.30 : เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง

02.50 : ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบิน EY 005 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที

06.55 : เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐไบเอิร์น ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3  ในเยอรมันรองจากเบอร์ลินและฮัมบวร์ค มิวนิคตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอีซาร์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำดานูบ

นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ อัลลีอันทซ์อาเรนา (Allianz Arena Stadium) สนามฟุตบอลในประเทศเยอรมัน เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เป็นสนามฟุตบอลที่สามารถเปลี่ยนสีด้านนอกได้

นำท่านชม ศาลากลางของเมืองมิวนิค (Neues Rathaus) ที่ตั้งอยู่ด้านเหนือของ จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ หรือ จัตุรัสพระแม่มารี คือจัตุรัสกลางเมืองของนครมิวนิค ถือเป็นจัตุรัสหลักประจำเมืองมาตั้งแต่ ค.ศ. 1158 และยังเป็นที่ตั้งของเสาอนุสรณ์ พระแม่มารี ซึ่งตั้งตระหง่านที่จัตุรัสแห่งนี้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1638 ในปัจจุบัน ด้านเหนือของจัตุรัสนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองแห่งเก่า และด้านตะวันออกเป็นที่ตั้งของศาลาการเมืองแห่งใหม่ จัตุรัสนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของมิวนิคเลยก็ว่าได้ ซึ่งมีร้านอาหาร ร้านสินค้า แบรนด์เนมต่างๆ ให้ท่านเดินเลือกชมได้อย่างมากมาย แถมที่นี่ยังมีสถาปัตกรรมต่างๆที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์โกธิค อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง พิเศษเบียร์ 1 ลิตร และเมนูขาหมูเยอรมัน

วันที่ 3
เมืองชวานเกา – เข้าชม Neuschwanstein Castle เมืองการ์มิช พาร์เทินเคียร์เชิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (Schwangau) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ชวานเกาเป็นเมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน เมืองชวานเกาตั้งอยู่ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมันอย่างปราสาทนอยชวานซไตน์และปราสาทโฮเฮนชวาเกา ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชวานเกาตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานซไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน สร้างในสมัยพระเจ้าลูทวิชที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 ออกแบบโดย Christian Jank ตามจินตนาการของพระเจ้าลุดวิทที่ 2 แห่งบาวาเรีย มีพระประสงค์ให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับอย่างสันโดษ ห่างจากผู้คน

และเพื่ออุทิศให้แก่ มหากวีชื่อ ริชาร์ท วากเนอร์ ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์เรื่อง โลอินกรีน มีเนื้อหาเกี่ยวกับอัศวินขี่หงส์ขาว ดังนั้น ปราสาทแห่งนี้จึงได้รับการตกแต่งตามเรื่องราวในบทประพันธ์ดังกล่าว ปราสาทนี้เป็นปราสาทยุโรปที่งดงามมากที่สุดในโลก และเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงแดนเนรมิต

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช พาร์เทินเคียร์เชิน (Garmish Partenkirchen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองชนบททางใต้ของรัฐไบเอิร์น ติดกับพรมแดนประเทศออสเตรีย ถือเป็นแหล่งเล่นสกีที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เมืองนี้เคยเป็นสถานที่จัดโอลิมปิกฤดูหนาว บริเวณใกล้เคียงเป็นทั้งของเขาซูกซปิทเซ และยังเป็นบ้านเกิดของคีตกวีชื่อดังอย่าง ริชาร์ท ชเตราส์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร อาหารจีน

วันที่ 4
พิตยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน – ยอดเขา Zugspitze เมืองอุล์ม

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ซูกชปิทเซ (Zugspitze) นำท่านนั่งกระเช้า (Cable car) ขึ้นสู่ยอดเขาซูกชปิทเซ ยอดเขาที่สูงที่สุดของเยอรมัน มีความสูง 2,600 เมตร แม้ฤดูร้อนท่านก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมชาติได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น สายลม หน้าผา หิมะ น้ำแข็ง ธารน้ำแข็ง ชม โบถส์ที่สูงที่สุดของเยอรมัน อิสระให้ท่าน

ชมธรรมชาติและถ่ายรูปตามอัธยาศัย หลังจากใช้พละกำลังในการทำกิจกรรมต่างๆแล้ว เราจะนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน บนยอดเขาแห่งนี้ ด้วยร้านอาหาร Panorama 2962

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ถึงเวลานำท่านนั่งกระเช้าลงมาสู่ด้านล่าง ในขณะที่ท่านนั่งกระเช้าสามารถมองลงไปด้านล่างจะเห็นทะเลสาบไอบ์เซและเชิงเขาแอลป์ได้ ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามจนต้องตะลึงเลยทีเดียว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอุล์ม (Ulm) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองอุล์ม (Ulm) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เป็นเมืองในรัฐบาเดิน เวิอร์ทเทิมแบร์ค อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมัน อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำดานูบ อุล์มยังเป็นบ้านเกิดของไอน์สไตน์ด้วย

นำท่านชม อุล์มมินสเตอร์ (Ulm Minster) เป็นคริสตจักรนิกายลูเธอรัน เป็นคริสตจักรที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 161.53 เมตร นำท่านชม ย่านชุมชนชาวประมงเก่าแก่ (Fishermen’s and Tanner’s Quarter) ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำดานูบ ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางสำคัญของเมืองแห่งนี้ จุดเด่นคือยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี

นำท่านชม กำแพงเมืองเก่าอุล์ม (Ulm Town Walls) กำแพงเมืองเก่าริมแม่น้ำดานูบ ที่สร้างจากอิฐ ในปี 1482 อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร อาหารจีน

วันที่ 5
เมืองสตุ๊ตการ์ท – เมืองไฮเดลเบิร์ก – เมืองแฟรงเฟิร์ต

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาเดนเวิร์ทเทมแบร์ก ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Necker ในหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ นำท่านชม จัตุรัสพระราชวัง (Schlossplatz Square) ใจกลางเมืองสตุ๊ตการ์ท เป็นพื้นที่ด้านหน้าของ Neues Schloss  หรือ  New Palace พื้นที่

นำท่านเดินสู่ ถนนโคนิจซตราสเซอ (KoenigStrasse) ถนนคนเดินตั้งแต่ปี 1977 เป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองสตุ๊ตการ์ท และเป็นถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเยอรมัน มีความยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ไฮเดลเบิร์กเป็นเมืองในรัฐบาเดิน เวิอร์ทเทมแบร์ก ตั้งอยู่บนแม่น้ำเน็คคาร์ เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยเก่าแก่ อาคารและสถาปัตยกรรมเป็นสไตล์บาโรก ทำให้ไฮเดลเบิร์กถูกขนานนามว่า เป็นเมืองแห่งความโรแมนติก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย ชม สะพานที่ทอดผ่านแม่น้ำเน็คคาร์ (Alte Brucke Old Bridge) สะพานเก่าแก่กว่า 200ปี เป็นสะพานที่สร้างจากหินทั้งหมด สะพานนี้ประดับประดาด้วยประติมากรรม 2 ชุด คือ การแสดงความเคารพต่อชาร์ลส์ ธีโอดอร์ และอีกชุดหนึ่งสำหรับเทพีมิเนอร์วาแห่งโรมัน นำท่านข้ามมาสู่เขต เมืองเก่า Altstadt เมืองเก่าอันรุ่งโรจน์ของไฮเดลเบิร์ก

นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ที่ตั้งของ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ตั้งอยู่สูงเหนือเขต Altstadt และแม่น้ำ Neckar 80 เมตร ปราสาทนี้เคยเป็นที่ประทับของ Prince Electors ของไฮเดลเบิร์ก อิสระให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของปราสาท และความงดงามของวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำและเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45  ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮ็สเซินและใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรปแฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

วันที่ 6
รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ – นั่งกระเช้าชมไร่องุ่น – ชิมไวน์นานาชนิดเมืองแฟรงเฟิร์ต

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองรูเดสไฮม์ อัม ไรน์ (Rudesheim am Rhein) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ของเยอรมัน ตั้งอยู่ในหุบเขาไรน์และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก ผู้ที่ตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรก คือชาวเคลล์ เมืองนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1074 แหล่งรายได้หลักมาจากการปลูกและการขนส่งไวน์ เมืองนี้ขึ้นชื่อในด้านการผลิตไวน์ขาวคุณภาพสูง เป็นเมืองเก่าที่สวยงามและโรแมนติกเชื่อมต่อกับแนวแม่น้ำไรน์

นำท่านนั่งกระเช้าชื่นชมและเพลิดเพลินกับเนินเขาที่สวยงาม มีซากปราสาท และไร่องุ่นขนาดใหญ่ ให้ท่านได้ชื่นชมอยู่เบื้องล่าง นำท่าน ชิมไวน์นานาชนิด (Wine Tasting)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต

นำท่านเดินชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg Square) ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่าของแฟรงก์เฟิร์ต เป็นจัตุรัสที่มีรูปทรงไม่ปกติ และมีน้ำพุ  Justice อยู่ตรงกลาง ไม่เพียงแค่เป็นจัตุรัสสาธารณะที่งดงามที่สุดของแฟรงก์เฟิร์ตเท่านั้น แต่ยังเป็นเขตทางเท้าที่ผู้คนพลุกพล่านที่สุดของเมืองและเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รวมถึงมีร้านค้าต่างๆมากมายเช่นกัน

ณ จัตรัสแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลากลางเก่า (Altes Rathaus) ในยุคกลาง ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในปี 1954 จากแบบแปลนเดิม ซึ่งมีห้อง Imperial Hall อันสง่างาม ผ่านชม Neues Rathaus or New Town Hall มีอายุตั้งแต่ปี 1908 โบสถ์แบบโกธิกสมัยศตวรรษที่ 14 แห่งเซนต์ลีโอนาร์ด ผ่านชม บ้าน Wertheim or Haus Wertheym อันเก่าแก่ ซึ่งเป็นอาคารเดียวที่รอดจากการโจมตีทางอากาศในปี 1944

ชม มหาวิหารนิกายโรมันคาธอลิก แห่งแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) โดดเด่นด้วยสีสันที่สวยงาม สร้างด้วยหินทรายสีแดงในสไตล์โกธิกระหว่างศตวรรษที่ 13 – 15 โดยมีหอคอยสูง 95 เมตร มหาวิหารยังคงโดดเด่นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าแห่งนี้ เป็นโบสถ์เพียงไม่กี่แห่งในเยอรมันที่ได้รับการกำหนดเป็นมหาวิหารอิมพีเรียล

ถ่ายรูปกับ โรงโอเปร่าเฮาส์ (The Old Opera House) ตั้งอยู่ใจกลาง Opera Square ของแฟรงก์เฟิร์ต สร้างขึ้นในปี 1880 ในสไตล์ High Renaissance ของอิตาลี อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

วันที่ 7
สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต – สนามบินอาบูดาบี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)

11.20 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airline  เที่ยวบินที่EY 002(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที

19.20 : เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

21.45 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airline เที่ยวบินที่ EY 402 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที

วันที่ 8
สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย

07.20 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/รวม.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/ไม่รวม.png

 • อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
 • อัตรานี้ ยังรวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
 • ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 40,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/เงื่อนไข.png

ช่วงเดินทาง
14/05/2022 21/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
89,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เยอรมัน มิวนิค ฟุซเซ่น การ์มิช อุล์ม สตุ๊ตการ์ท ไฮเดลเบิร์ก รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ แฟรงเฟิร์ต
เดินทาง 14/05/2022 21/05/2022
*** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 69,900 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 8,600 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/06/2022 18/06/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  89,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เยอรมัน มิวนิค ฟุซเซ่น การ์มิช อุล์ม สตุ๊ตการ์ท ไฮเดลเบิร์ก รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ แฟรงเฟิร์ต
  เดินทาง 11/06/2022 18/06/2022
  *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 69,900 ***
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 8,600 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09/07/2022 16/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   89,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เยอรมัน มิวนิค ฟุซเซ่น การ์มิช อุล์ม สตุ๊ตการ์ท ไฮเดลเบิร์ก รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ แฟรงเฟิร์ต
   เดินทาง 09/07/2022 16/07/2022
   *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 69,900 ***
   *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 8,600 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    07/08/2022 14/08/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    89,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เยอรมัน มิวนิค ฟุซเซ่น การ์มิช อุล์ม สตุ๊ตการ์ท ไฮเดลเบิร์ก รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ แฟรงเฟิร์ต
    เดินทาง 07/08/2022 14/08/2022
    *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 69,900 ***
    *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 8,600 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09/10/2022 16/10/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     89,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เยอรมัน มิวนิค ฟุซเซ่น การ์มิช อุล์ม สตุ๊ตการ์ท ไฮเดลเบิร์ก รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ แฟรงเฟิร์ต
     เดินทาง 09/10/2022 16/10/2022
     *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 69,900 ***
     *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 8,600 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      23/10/2022 30/10/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      89,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เยอรมัน มิวนิค ฟุซเซ่น การ์มิช อุล์ม สตุ๊ตการ์ท ไฮเดลเบิร์ก รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ แฟรงเฟิร์ต
      เดินทาง 23/10/2022 30/10/2022
      *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 69,900 ***
      *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 8,600 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • เดินทางมาเอง
       • พ.ย.64 - ต.ค.65
       • 3 วัน 2 คืน
       เริ่มต้น 4,499 บาท
       • Thai Airways (TG)
       • เม.ย.65
       • 5 วัน 3 คืน
       เริ่มต้น 35,999 บาท
       • Thai Airways (TG)
       • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
       • 4 วัน 3 คืน
       เริ่มต้น 22,400 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • ธ.ค.64 - ต.ค.65
       • 3 วัน 2 คืน
       เริ่มต้น 3,600 บาท