โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – กรมไปรษณีย์ – อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน – อุโมงค์กู๋จี – มุยเน่ – ชมทะเลทรายขาว(รวมรถ Jeep)-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร Fairy Stream

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ทะเลทราย มุยเน่
รหัส 047-0866
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ส.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
16, 888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเทอดาม – กรมไปรษณีย์ – อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน

05.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย

07.35 น. : ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD656

09.15 น.  : เดินทางถึง สนามบินตันซอนนัท โฮจิมินห์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ลิ่มลองเฝอเวียดนาม อาหารขึ้นชื่อและไม่ควรพลาดเมื่อไปถึง

จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าสถานที่สำคัญ ๆ ของโฮจิมินห์ เช่น โบสถ์นอร์ทเทอดาม (Notre Dame Cathedral) เป็นโบสถ์ที่ได้รับการยกย่องว่างงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่แสนสง่างามของโบสถ์แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี และจากนั้นถ่ายรูปด้านหน้า กรมไปรษณีย์กลาง(Central Post office) ได้รับการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2439 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2444 ซึ่งที่นี่ยังเป้นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยทว่ามั่นคง จนทำให้นักออกแบบมากมายต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้

จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ (Ho chi Minh Monument)กับ เด็ก ๆ หน้าด้านศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ จัตุรัสโฮจิมินห์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช๊อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน มีสินค้าจำหน่ายค่อนข้างหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง เป้ ของที่ระลึก อาหารและมีสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ตลาดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2457 และถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโฮจิมินห์  และจากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งย่านสรรพสินค้า ย่านกลางใจเมือง ทั้งสินค้าแบรนด์เนม ต่าง ๆ  มากมาย อิสระตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ บนเรือ พร้อมชมบรรยากาศอันสวยงานของแม่น้ำไซง่อน

วันที่ 2
เที่ยวอุโมงค์กู๋จี - มุยเน่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี (Củ Chi Tunnels)   เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสงครามแบบกองโจรของชาวเวียดนามด้วยการปีนป่ายลงสู่อุโมงค์ใต้ดินที่มีบทบาทสำคัญมากในการต่อสู้ อุโมงค์กู๋จี (Củ Chi Tunnels) สร้างขึ้นโดยนักสู้ท้องถิ่นระหว่างที่เกิดความขัดแย้งของอินโดไชน่า ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานปฏิบัตการสำคัญของเวียดกง แนวร่วมการปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ ที่ซึ่งทหารท้องถิ่นและประชาชนใช้อาศัยอยู่เพื่อกิน นอน ทำงาน และประกอบอาหาร หรือแม้กระทั่งไปโรงเรียน เริ่มต้นเมื่อปี 1948 ที่นี่ถูกใช้เป็นที่หลบซ่อนจากการโจมตีทางอากาศของฝรั่งเศส และในปี 1965 อุโมงค์ถูกคาดการณ์ว่ามีระยะทางยาวกว่า 200 กิโลเมตร โดยภายในประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ห้องประชุม ห้องครัว และอื่น ๆ ซึ่งคุณจะได้ค้นพบทั้งหมดในทัวร์นี้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

หลังจากรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางต่อ สู่ ฟานเที๊ยต เป็นเมืองติดชายทะเล ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. เดินทางถึง เมืองมุยเน่ ผ่านชมท่าเรือชีวิตชาวประมง เรือกระด้ง ชายหาดที่เงียบสงบ

ค่ำ : รับประทานอาหารกลางค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3
ชมทะเลทรายขาว(รวมรถ Jeep)-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร Fairy Stream-เดินทางกลับโฮจิมินห์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร ผ่านชมท่าเรือชีวิตชาวประมง เรือกระด้ง ชายหาดที่เงียบสงบ นำท่านเที่ยวชม ทะเลทรายมุยเน่ ภูเขาทรายสีเหลืองทอง กว้างขวาง ทะเลทรายแห่งนี้เป็นทะเลทรายที่มีความสวยงาม แห่งหนึ่งของเวียดนาม สีของทรายจะมีทั้งสีแดงและสีขาว ให้ทุกท่านได้บันทึกภาพอันน่าประทับใจ ( นั่งรถจิ๊บตะลุยลัดเลาะทะเลทรายมุยเน่ รวมนค่าทัวร์แล้ว ) แล้ว

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น เราไปถอดรองเท้า เดินเท้าแช่น้ำ ที่ ลำธารแปลกตาของ FAIRY STREAM ซึ่งเกิดจากธารน้ำเล็กๆ ไหลผ่านภูมิประเทศกึ่งทะเลทราย เซาะเป็นร่องโตรกลึกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นดิน และทรายหลากสี มองมุมสูงก็แปลกตาดีไม่น้อย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับ โฮจิมินห์

ค่ำ : รับประทานอาหารกลางค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4
โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

09.45 น. : ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 657

11.25  น. : เดินทางถึง สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเช็คราคาอีกครั้งวันสำรองที่นั่ง)
 2. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน  พักบน บาน่าฮิลล์ 3 คืน  (พักห้องคู่)
 3. ค่ารถปรับอากาศ และยานพาหนะในการเดินทางต่างประเทศ
 4. ค่าสุขภาพครอบคลุมประกันโควิท (วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10,000 USD)
 5. ค่าอาหารตามรายการตามระบุในโปรแกรมการเดินทา
 6. งค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
 7. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุในโปรแกรม
 1. ค่า RT – PCR ที่ไทยก่อนเข้าเวียดนาม 72 ชั่วโมง หรือ ATK ที่ไทยก่อนเข้าเวียดนาม 24 ชั่วโมง
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 400 บาท ต่อทริป
 3. Test and go วันกลับเข้าไทย
 4. ค่าสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด
 5. ค่าส่วนต่างสำหรับท่านที่พักห้องเดี่ยว
 6. ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ (สำหรับท่านที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย)
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่นอกเหนือจากรายการระบุไว้ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ฯลฯ
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียบเก็บ )

ราคาสำหรับคณะส่วนตัว เดินทางไม่ต่ำกว่า  4 ท่าน

โฮจิมินห์                  พักที่   Oscar Saigon ***  หรือเทียบเท่า

มุยเน่                       พักที่   Little Paris Muine *** หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการ

จำนวนคณะที่เดินทาง ขั้นต่ำ 4 ท่าน

ขั้นต่ำ 4 ท่าน

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 16,888 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 3,200 บาท

หมายเหตุ

ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย แบบ “Test & Go”

ยังคงต้องทำการจองโรงแรม AQ 1 คืน ในคืนแรกพร้อมอมตรวจ PCR และตรวจ ATK ในวันที่ 5 เพื่อ รอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ตามประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)

เงื่อนไขการเข้าหรือออกประเทศไทยและประเทศเวียตนาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมตารการของภาครัฐทั้ง 2 ประเทศ บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีมีคำสั่งของภาครัฐทั้งสองประเทศ

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ

 • ชำระงวดแรก ท่านละ 10,000 บาท เพื่อเป็นการการันตีในการสำรองที่นั่งและห้องพัก
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน

การยกเลิก

 • ต้องยกเลิกไม่ต่ำกว่า 45 วัน นับจากวันที่เดินทาง
 • หากยกเลิกหลังจากวันที่กำหนด แต่ไม่เกิน 30 วัน อาจจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายบางประการที่เกิดขึ้นจริงเช่นได้มีการมัดจำไปแล้วและไม่สามารถเรียกคืนได้ เป็นต้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางหลังจาก 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเต็มทั้งหมด

 หมายเหตุ

 • ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ การประท้วงหรือสภาวะทางการเมือง ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยของทางบริษัทฯ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศและการห้ามเข้าประเทศต่าง ๆ อันเนื่องมาจาก การนำสิ่งของผิดกฎหมายออกและเข้าประเทศต่าง ๆ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
 • มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย หรือ หนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้โดยสารต้องดำเนินการและรับผิดชอบเรื่องเอกสารการขอวีซ่าเข้าประเทศนั้น ๆ (ถ้าหนังสือเดินทางบางสัญชาติ ต้องทำวีซ่า) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 • การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา, ร้านมุก, ร้านขนม ฯลฯ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Smile Airways (WE)
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,999 บาท
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,999 บาท
 • มิย.65 - กย.65
 • 9 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 59,900 บาท
 • รถบัส
 • เม.ย.64
 • 4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,555 บาท