ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล... อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ

ม่วนอีหลี๋ โขงเจียม ม่วนชื่น เมืองชิคเขมราฐริมโขง มหัศจรรย์วัดเรืองแสง
ประติมากรรมธรรมชาติสามพันโบกงามตา ตามหาโบกมิกกี้เมาส์ยอดฮิต
เช็คอินทะเลทรายเมืองอีสาน ย้อนรอยอารยธรรมผาแต้ม ขอพรพญานาคสีรุ้ง

ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล... อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ

รหัส 003-0165
วันที่เดินทาง
ก.พ.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
7,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
87 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี – ชมวิวเขื่อนสิรินธร – วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (Unseen วัดเรืองแสง) - โขงเจียม แม่น้ำสองสี

09.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

11.00 น. : เดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD3374

12.15 น. : ถึง ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ร้านอาหารกลางวัน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปจุดชมวิวเขื่อนสิรินธร เวิ้งน้ำอันกว้างใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะมาถ่ายรูปชมบรรยากาศกันอย่างมากมาย นำท่านเดินทางสู่ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (Unseen วัดเรืองแสง) หรือนิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่โขงเจียมเมืองชายแดนเล็กๆริมแม่น้ำโขงที่มีความสวยงามทางนํ้าที่แปลกตา เป็นจุดบรรจบของแม่นํ้าโขงและแม่นํ้ามูลที่ไหลมารวมกันทำให้เกิดเป็นแม่นํ้าสองสีโดยแม่น้ำโขงจะเห็นเป็นสีขาวขุ่น ส่วนแม่น้ำมูลเห็นเป็นสีเขียวอมฟ้า จึงเป็นที่มาของวลี “โขงสีปูน มูลสีคราม”

เย็น : รับประทานอาหารเย็น หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2 โขงเจียม – ความทรงจำคาเฟ่ - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมเสาเฉลียง ชมผาแต้ม – สามพันโบก (Unseen แกรนด์แคนยอนแม่น้ำโขง) – หาดทรายสูง - เขมราฐ – วัดบุ้งขี้เหล็ก- ถนนคนเดินเขมราฐ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติผาแต้มแวะความทรงจำคาเฟ่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มติดแม่น้ำโขง อิสระให้ท่านชมวิวหรือนั่งจิบกาแฟกับบรรยากาศที่สวยงาม นำท่านชม เสาเฉลียง อยู่ก่อนถึงผาแต้มประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นเวลานับล้านปี มีลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่มากมาย ดูแปลกตายิ่งนัก ชม ผาแต้ม เป็นหน้าผาสูงชันที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม และยังเป็นจุดที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนที่แห่งใดในประเทศไทย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่สามพันโบก ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเป้า อำเภอโพธิ์ไทร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางไปถ่ายรูปชิคๆ สวยๆกันที่ หาดทรายสูง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในยามน้ำลดจะได้เห็นวิวสวยงามของแก่งหิน เดินทางสู่วัดบุ่งขี้เหล็ก เป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอเขมราฐ มีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามหลายจุด

เย็น  : รับประทานอาหารเย็น หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3 เขมราฐ - เมืองอุบล – วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ - ขัวน้อยบ้านชีทวน – บ้านปะอ่าว – บัวนาคาเฟ่ - วัดพระธาตุหนองบัว พญานาคสีรุ้ง พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานอุบลราชธานี - ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองอุบล เดินทางสู่ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ อยู่ที่บ้านชีทวน อ.เขื่องใน ภายในวัดมีธรรมาสน์สิงห์ศิลปะญวน จากนั้นชมขัวน้อยบ้านชีทวน (ขัว=สะพาน) ที่สร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินข้ามไปบิณฑบาตและให้ผู้คนสองหมู่บ้านได้เดินทางไปมาหาสู่กัน ระหว่างบ้านชีทวน-บ้านหนองแคน เป็นสะพานที่ทอดยาวในทุ่งนา ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศกลางทุ่งนา อย่างสวยงาม เดินทางสู่บ้านปะอ่าว เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มากแห่งหนึ่งมีอายุกว่า200ปี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ บัวนาคาเฟ่ แลนด์มาร์คใหม่ของอุบล ให้ท่านอิสระจิบกาแฟ ชมบัวไปกับธรรมชาติท่านสามารถชมความสวยงามของ ดอกบัวหลวงสีชมพูสลับขาว ที่กำลังบานสะพรั่ง จากนั้นนำท่านแวะร้านของฝาก อิสระให้ท่านเลือกซื้อของกลับบ้าน ของฝากกันตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

19.30น. : เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD3373

20.20น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องกรณีต้องการชำระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์
  – เพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เที่ยว
  – เพิ่ม 20 กิโลกรัม ราคา 510 บาท/เที่ยว
  – เพิ่ม 25 กิโลกรัม ราคา 650 บาท/เที่ยว
  – เพิ่ม 30 กิโลกรัม ราคา 1,020 บาท/เที่ยว
  – เพิ่ม 40 กิโลกรัม ราคา 1,260 บาท/เที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม ท่านละ 800 บาท
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 2คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

(กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน และ ห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็นเตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรม)

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
ช่วงเดินทาง
06/03/2021 08/03/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
7,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล… อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ
เดินทาง 06/03/2021 08/03/2021
*** พักเดี่ยว/จ่ายเพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/03/2021 15/03/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  7,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล… อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ
  เดินทาง 13/03/2021 15/03/2021
  *** พักเดี่ยว/จ่ายเพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   25/03/2021 27/03/2021
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   7,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล… อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ
   เดินทาง 25/03/2021 27/03/2021
   *** พักเดี่ยว/จ่ายเพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    01/04/2021 03/04/2021
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    7,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล… อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ
    เดินทาง 01/04/2021 03/04/2021
    *** พักเดี่ยว/จ่ายเพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     08/04/2021 10/04/2021
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     7,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล… อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ
     เดินทาง 08/04/2021 10/04/2021
     *** พักเดี่ยว/จ่ายเพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      24/04/2021 26/04/2021
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      7,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล… อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ
      เดินทาง 24/04/2021 26/04/2021
      *** พักเดี่ยว/จ่ายเพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       29/04/2021 01/05/2021
       การเดินทาง
       Air Asia (FD)
       จำนวน
       ราคา
       7,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล… อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ
       เดินทาง 29/04/2021 01/05/2021
       *** พักเดี่ยว/จ่ายเพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        06/03/2021 08/03/2021
        Air Asia (FD)
        7,888 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล... อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ
        เดินทาง 06/03/2021 08/03/2021
        *** พักเดี่ยว/จ่ายเพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         13/03/2021 15/03/2021
         Air Asia (FD)
         7,888 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล... อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ
         เดินทาง 13/03/2021 15/03/2021
         *** พักเดี่ยว/จ่ายเพิ่ม 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          25/03/2021 27/03/2021
          Air Asia (FD)
          7,888 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล... อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ
          เดินทาง 25/03/2021 27/03/2021
          *** พักเดี่ยว/จ่ายเพิ่ม 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           01/04/2021 03/04/2021
           Air Asia (FD)
           7,888 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล... อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ
           เดินทาง 01/04/2021 03/04/2021
           *** พักเดี่ยว/จ่ายเพิ่ม 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            08/04/2021 10/04/2021
            Air Asia (FD)
            7,888 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล... อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ
            เดินทาง 08/04/2021 10/04/2021
            *** พักเดี่ยว/จ่ายเพิ่ม 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             24/04/2021 26/04/2021
             Air Asia (FD)
             7,888 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล... อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ
             เดินทาง 24/04/2021 26/04/2021
             *** พักเดี่ยว/จ่ายเพิ่ม 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              29/04/2021 01/05/2021
              Air Asia (FD)
              7,888 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์แซ่บสะออน ม่วนอุบล... อุบลราชธานี Unseen โขงเจียม เขมราฐ
              เดินทาง 29/04/2021 01/05/2021
              *** พักเดี่ยว/จ่ายเพิ่ม 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               Tags ที่เกี่ยวข้อง
               Share on social networks
               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • เดินทางมาเอง
               • มี.ค.64 - ก.ย.64
               • 3 วัน 2 คืน
               • 68 ครั้ง
               เริ่มต้น 5,390 บาท
               รหัส 013-0281
               3 วัน 2 คืน
               เดินทางมาเอง
               เริ่มต้น 5,390 บาท
               • Air Asia (FD)
               • เม.ย.64 - พ.ค.64
               • 3 วัน 2 คืน
               • 57 ครั้ง
               เริ่มต้น 7,900 บาท
               • เดินทางมาเอง
               • มี.ค.64 - เม.ย.64
               • 3 วัน 2 คืน
               • 113 ครั้ง
               เริ่มต้น 3,555 บาท
               รหัส 010-0197
               3 วัน 2 คืน
               เดินทางมาเอง
               เริ่มต้น 3,555 บาท
               ชื่นชอบ