ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม

-ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา
-ชม วังยะหริ่ง ชมความงามสถาปัตยกรรมไทยมุสลิมผสมยุโรปอายุกว่า 100ปี
ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม
ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้บ่อน้ำพุร้อนเบตง
พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน
ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, กบภูเขาทอด, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ จิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหล

ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม

รหัส 016-0001
วันที่เดินทาง
ต.ค.64 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
23 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ปัตตานี–ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-วังยะหริ่ง-ยะลา-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-เบตง-สตรีทอาร์ต-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณีย์โบราณ

04.00 น. : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคาร 2 สายการบินนกแอร์ (Nok Air) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

06.00 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินนกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD70

07.30 น. : เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี โดยรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เชื่อกันว่าผู้มาขอพรให้โชคลาภจะได้ผล หรือแม้แต่การค้าขายที่ซบเซาหรือขาดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้นจนทำให้เกิดความนับถือศรัทธาอย่างมาก จากนั้นนำท่านชม บ้านขุนพิทักษ์รายา สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกว่า 100 ปี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง ระหว่างทางนำท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากนั้นนำท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง นำคณะเดินชมจุดเด่นที่ได้รับความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงได้อย่างดี จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตัวเมือง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ 

วันที่ 2 วัดพุทธาธิวาส–ร้านของฝากเมืองเบตง–ป้ายใต้สุดสยาม–ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4)-สนามบินเบตง–จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง-เบตง–วัดช้างให้-หาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

เช้า : คณะพบกัน ณ บริเวณล้อบบี้โรงแรม เตรียมสัมภาระลงมาฝากไว้บริเวณล้อบบี้ จากนั้นไป รับประทานอาหารเช้า แบบ ติ่มซำ จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวัดเบตง ก่อตั้งเมื่อ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2460 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่งพื้นที่วัดออกเป็นชั้นทั้งหมด 5 ชั้น ตั้งเด่นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านสู่ วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือวัดกวนอิมตั้งอยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม ถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ถือเป็นจุดเช็คอินไฮไลท์อีกหนึ่งจุดว่าท่าน ได้มาเยือนถึงแนวเขตแดนใต้สุดของประเทศไทย จากนั้นนำท่าน แวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคาร สนามบินเบตง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น จากนั้นนำท่านสู่ ร้านวุ้นดำ กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวันพิเศษ…เมนูจิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหลชื่อดังของเบตง

บ่าย : นำท่านชม สวนหมื่นบุปผาหรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2  สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร พักผ่อนที่ บ่อน้ำพุร้อนเบตง บ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ ไก่เบตง, เคาหยก และ ผักน้ำผัดน้ำมันหอย

วันที่ 3 ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู-ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา-เกาะทวด–วัดช้างให้-หาดใหญ่-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่-ดอนเมือง,กรุงเทพฯ

04.00 น. นำท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ใน ตำบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 30 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม นำท่านขึ้นจุดชมวิว Skywalk ชมวิวทิวทัศน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา

เช้า : บริการอาหารเช้า สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ พักผ่อนบนรถ นำท่านชม วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน 

บ่าย :จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอหาดใหญ่ จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดกิมหยง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากอาทิเช่น อาหารแห้ง กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถั่วต่างๆ เครื่องสำอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าส่วนใหญ่เป็นสินค้าปลอดภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านวางขายอยู่ทั่วไป ในราคาย่อมเยาว์ อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

22.30 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD77 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

23.25 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋า กรณีต้องการซื้อเพิ่ม 15 ก.ก. ราคา 500 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 625 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน เป็นราคาสำหรับการแจ้งซื้อล่วงหน้าเท่านั้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อม มัดจำ 4,000 บาท / ท่าน
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 14 วัน
 • บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 2,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส , รถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ จำนวน 3,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

ช่วงเดินทาง
31/10/2021 02/11/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
6,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
เดินทาง 31/10/2021 02/11/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/11/2021 04/11/2021
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  6,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
  เดินทาง 02/11/2021 04/11/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   03/11/2021 05/11/2021
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   6,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
   เดินทาง 03/11/2021 05/11/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    04/11/2021 07/11/2021
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    7,490 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
    เดินทาง 04/11/2021 07/11/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     05/11/2021 07/11/2021
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     7,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
     เดินทาง 05/11/2021 07/11/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      06/11/2021 08/11/2021
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      7,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
      เดินทาง 06/11/2021 08/11/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       07/11/2021 09/11/2021
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       7,490 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
       เดินทาง 07/11/2021 09/11/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        09/11/2021 11/11/2021
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        6,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
        เดินทาง 09/11/2021 11/11/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         10/11/2021 12/11/2021
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         6,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
         เดินทาง 10/11/2021 12/11/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          11/11/2021 13/11/2021
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          7,490 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
          เดินทาง 11/11/2021 13/11/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           14/11/2021 16/11/2021
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           7,490 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
           เดินทาง 14/11/2021 16/11/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            16/11/2021 18/11/2021
            การเดินทาง
            Nok Air (DD)
            จำนวน
            ราคา
            6,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
            เดินทาง 16/11/2021 18/11/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             17/11/2021 19/11/2021
             การเดินทาง
             Nok Air (DD)
             จำนวน
             ราคา
             6,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
             เดินทาง 17/11/2021 19/11/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              18/11/2021 20/11/2021
              การเดินทาง
              Nok Air (DD)
              จำนวน
              ราคา
              7,490 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
              เดินทาง 18/11/2021 20/11/2021
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               19/11/2021 21/11/2021
               การเดินทาง
               Nok Air (DD)
               จำนวน
               ราคา
               8,490 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
               เดินทาง 19/11/2021 21/11/2021
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                20/11/2021 22/11/2021
                การเดินทาง
                Nok Air (DD)
                จำนวน
                ราคา
                7,990 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                เดินทาง 20/11/2021 22/11/2021
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 21/11/2021 23/11/2021
                 การเดินทาง
                 Nok Air (DD)
                 จำนวน
                 ราคา
                 7,490 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                 เดินทาง 21/11/2021 23/11/2021
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  23/11/2021 25/11/2021
                  การเดินทาง
                  Nok Air (DD)
                  จำนวน
                  ราคา
                  6,990 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                  เดินทาง 23/11/2021 25/11/2021
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   24/11/2021 26/11/2021
                   การเดินทาง
                   Nok Air (DD)
                   จำนวน
                   ราคา
                   6,990 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                   เดินทาง 24/11/2021 26/11/2021
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    25/11/2021 27/11/2021
                    การเดินทาง
                    Nok Air (DD)
                    จำนวน
                    ราคา
                    7,490 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                    เดินทาง 25/11/2021 27/11/2021
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     26/11/2021 28/11/2021
                     การเดินทาง
                     Nok Air (DD)
                     จำนวน
                     ราคา
                     8,490 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                     เดินทาง 26/11/2021 28/11/2021
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      27/11/2021 29/11/2021
                      การเดินทาง
                      Nok Air (DD)
                      จำนวน
                      ราคา
                      7,990 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                      เดินทาง 27/11/2021 29/11/2021
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       28/11/2021 30/11/2021
                       การเดินทาง
                       จำนวน
                       ราคา
                       7,490 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                       เดินทาง 28/11/2021 30/11/2021
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        30/11/2021 02/11/2021
                        การเดินทาง
                        Nok Air (DD)
                        จำนวน
                        ราคา
                        7,990 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                        เดินทาง 30/11/2021 02/11/2021
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         01/12/2021 03/12/2021
                         การเดินทาง
                         Nok Air (DD)
                         จำนวน
                         ราคา
                         7,990 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                         เดินทาง 01/12/2021 03/12/2021
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          02/12/2021 04/12/2021
                          การเดินทาง
                          Nok Air (DD)
                          จำนวน
                          ราคา
                          8,490 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                          เดินทาง 02/12/2021 04/12/2021
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           03/12/2021 05/12/2021
                           การเดินทาง
                           Nok Air (DD)
                           จำนวน
                           ราคา
                           8,990 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                           เดินทาง 03/12/2021 05/12/2021
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            04/12/2021 06/12/2021
                            การเดินทาง
                            Nok Air (DD)
                            จำนวน
                            ราคา
                            8,990 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                            เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             05/12/2021 07/12/2021
                             การเดินทาง
                             Nok Air (DD)
                             จำนวน
                             ราคา
                             8,990 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                             เดินทาง 05/12/2021 07/12/2021
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              07/12/2021 09/12/2021
                              การเดินทาง
                              Nok Air (DD)
                              จำนวน
                              ราคา
                              8,990 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                              เดินทาง 07/12/2021 09/12/2021
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               31/10/2021 02/11/2021
                               Nok Air (DD)
                               6,990 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                               เดินทาง 31/10/2021 02/11/2021
                               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                02/11/2021 04/11/2021
                                Nok Air (DD)
                                6,990 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                เดินทาง 02/11/2021 04/11/2021
                                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 03/11/2021 05/11/2021
                                 Nok Air (DD)
                                 6,990 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                 เดินทาง 03/11/2021 05/11/2021
                                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  04/11/2021 07/11/2021
                                  Nok Air (DD)
                                  7,490 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                  เดินทาง 04/11/2021 07/11/2021
                                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   05/11/2021 07/11/2021
                                   Nok Air (DD)
                                   7,990 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                   เดินทาง 05/11/2021 07/11/2021
                                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    06/11/2021 08/11/2021
                                    Nok Air (DD)
                                    7,990 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                    เดินทาง 06/11/2021 08/11/2021
                                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     07/11/2021 09/11/2021
                                     Nok Air (DD)
                                     7,490 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                     เดินทาง 07/11/2021 09/11/2021
                                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      09/11/2021 11/11/2021
                                      Nok Air (DD)
                                      6,990 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                      เดินทาง 09/11/2021 11/11/2021
                                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       10/11/2021 12/11/2021
                                       Nok Air (DD)
                                       6,990 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                       เดินทาง 10/11/2021 12/11/2021
                                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        11/11/2021 13/11/2021
                                        Nok Air (DD)
                                        7,490 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                        เดินทาง 11/11/2021 13/11/2021
                                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         14/11/2021 16/11/2021
                                         Nok Air (DD)
                                         7,490 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                         เดินทาง 14/11/2021 16/11/2021
                                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          16/11/2021 18/11/2021
                                          Nok Air (DD)
                                          6,990 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                          เดินทาง 16/11/2021 18/11/2021
                                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           17/11/2021 19/11/2021
                                           Nok Air (DD)
                                           6,990 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                           เดินทาง 17/11/2021 19/11/2021
                                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            18/11/2021 20/11/2021
                                            Nok Air (DD)
                                            7,490 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                            เดินทาง 18/11/2021 20/11/2021
                                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             19/11/2021 21/11/2021
                                             Nok Air (DD)
                                             8,490 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                             เดินทาง 19/11/2021 21/11/2021
                                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              20/11/2021 22/11/2021
                                              Nok Air (DD)
                                              7,990 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                              เดินทาง 20/11/2021 22/11/2021
                                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               21/11/2021 23/11/2021
                                               Nok Air (DD)
                                               7,490 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                               เดินทาง 21/11/2021 23/11/2021
                                               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                23/11/2021 25/11/2021
                                                Nok Air (DD)
                                                6,990 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                เดินทาง 23/11/2021 25/11/2021
                                                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 24/11/2021 26/11/2021
                                                 Nok Air (DD)
                                                 6,990 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                 เดินทาง 24/11/2021 26/11/2021
                                                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  25/11/2021 27/11/2021
                                                  Nok Air (DD)
                                                  7,490 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                  เดินทาง 25/11/2021 27/11/2021
                                                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   26/11/2021 28/11/2021
                                                   Nok Air (DD)
                                                   8,490 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                   เดินทาง 26/11/2021 28/11/2021
                                                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    27/11/2021 29/11/2021
                                                    Nok Air (DD)
                                                    7,990 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                    เดินทาง 27/11/2021 29/11/2021
                                                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     28/11/2021 30/11/2021
                                                     7,490 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                     เดินทาง 28/11/2021 30/11/2021
                                                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      30/11/2021 02/11/2021
                                                      Nok Air (DD)
                                                      7,990 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                      เดินทาง 30/11/2021 02/11/2021
                                                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       01/12/2021 03/12/2021
                                                       Nok Air (DD)
                                                       7,990 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                       เดินทาง 01/12/2021 03/12/2021
                                                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        02/12/2021 04/12/2021
                                                        Nok Air (DD)
                                                        8,490 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                        เดินทาง 02/12/2021 04/12/2021
                                                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         03/12/2021 05/12/2021
                                                         Nok Air (DD)
                                                         8,990 บาท
                                                         ว่าง ที่
                                                         จองทัวร์
                                                         ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                         เดินทาง 03/12/2021 05/12/2021
                                                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                          04/12/2021 06/12/2021
                                                          Nok Air (DD)
                                                          8,990 บาท
                                                          ว่าง ที่
                                                          จองทัวร์
                                                          ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                          เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
                                                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                           05/12/2021 07/12/2021
                                                           Nok Air (DD)
                                                           8,990 บาท
                                                           ว่าง ที่
                                                           จองทัวร์
                                                           ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                           เดินทาง 05/12/2021 07/12/2021
                                                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                            07/12/2021 09/12/2021
                                                            Nok Air (DD)
                                                            8,990 บาท
                                                            ว่าง ที่
                                                            จองทัวร์
                                                            ทัวร์ในประเทศ เบตง เสน่ห์ในม่านหมอก ใต้สุดสยาม
                                                            เดินทาง 07/12/2021 09/12/2021
                                                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 ***
                                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                             Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                                             Share on social networks
                                                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                                             • เดินทางมาเอง
                                                             • มี.ค.64 - ต.ค.64
                                                             • 1 วัน 0 คืน
                                                             • 232 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 1,350 บาท
                                                             รหัส 023-0316
                                                             1 วัน 0 คืน
                                                             เดินทางมาเอง
                                                             เริ่มต้น 1,350 บาท
                                                             • เดินทางมาเอง
                                                             • มี.ค.64 - ต.ค.64
                                                             • 3 วัน 2 คืน
                                                             • 317 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 3,899 บาท
                                                             รหัส 007-0277
                                                             3 วัน 2 คืน
                                                             เดินทางมาเอง
                                                             เริ่มต้น 3,899 บาท
                                                             • Thai Smile Airways (WE)
                                                             • ก.พ.64 - มี.ค.64
                                                             • 3 วัน 2 คืน
                                                             • 268 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 8,999 บาท
                                                             รหัส 007-0159
                                                             3 วัน 2 คืน
                                                             Thai Smile Airways (WE)
                                                             เริ่มต้น 8,999 บาท
                                                             ชื่นชอบ