ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ

โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – ชมเมือง – เรคยาวิค – วงกลมทองคำ – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ – น้ำตกกูลล์ฟอส – น้ำพุร้อนกีเซอร์ – ฟลูดีร์ – เส้นทาง South Shore-น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ – หาดทรายสีดำน้ำตกสโกการ์ฟอส – สโคการ์ฟอสล์-อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – ทะเลสาบลากูนโจกูซาลอน – Hnappavellir – ล่องเรือชมปลาวาฬ 

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ

รหัส 012-0308
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
99,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
52 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรรณภูมิ

20.00 น. : คณะพร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2 สนามบินสุวรรรณภูมิ- โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) -ชมเมือง-เรคยาวิค

01.20 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

**NOV.เป็นต้นไป เวลาออกเดินทางเป็น 00.50 น.**

07.40 น. : (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบิน กรุงโคเปนเฮเกน..หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

……… น. : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินเคาน์สายการบิน ไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) เพื่อออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK)

….. น. : ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) โดยเที่ยงบินที่ FI….

…… น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงเมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ….หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย…..

*** เวลาที่เมืองเรคยาวิคช้ากว่าเมืองออสโล 2 ชั่วโมง **

ค่ำ : นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารค่ำ … จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3 เรคยาวิค-วงกลมทองคำ-อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์-น้ำตกกูลล์ฟอส-น้ำพุร้อนกีเซอร์-ฟลูดีร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่าน ชมความงามเหนือธรรมชาติไอซ์แลนด์ในเส้นทางที่ชื่อว่าวงกลมทองคำ (Golden Circle) ชมทัศนีย์ของทุ่งหญ้ากับทุ่งลาวา ฝูงแกะ วัว ม้า หากินอยู่ตามธรรมชาติ

นำท่านชม อุทยานแห่งชาติธิงเรลลี่ (Thingvellier Nation park)ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2014 สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 930 อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์

นำท่านชม น้ำตกกลูฟอสตร์ (Gullfoss Waterfall)เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของประเทศนี้ และชื่อนี้หมายความถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมระดับโลก

เที่ยง : *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  *.*.*.

บ่าย :  นำท่านชม น้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir)ซึ่งมีความสูงของการพุ่ง 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

วันที่ 4 ฟลูดีร์-เส้นทาง South Shore-น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์-หาดทรายสีดำน้ำตกสโกการ์ฟอส

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองโจกุลซาลอน (Jokusarlon)ให้ท่านได้ชมความสวยงามที่ ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอนหรือทะเลสาบแห่งนี้เต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งหรือไอซ์เบิร์ก ขนาดต่างๆมากมายในทะเลสาบ *.*.*. (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าล่องเรือในทะเลสาบ)*.*.*.

นำท่านชมความสวยงามของเรนิสฟายาร่า (Reynisfjara beach) ซึ่งเป็นลักษณะภูเขาเล็กๆ ที่เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำธรรมชาติ ชม หาดทรายสีดำ ที่เต็มไปด้วยหินสีดำและเม็ดทรายรวมทั้งแนวหินบะซอลล์ รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ บริเวณแถบนี้เต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ เช่น นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น นำท่าน ขับรถสโนว์โมบิว *.*.*. รวมค่าชุดและอุปกรณ์เรียบร้อย *.*.*.

เที่ยง : รับประทานอาหารอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางเส้นทางสาย South Shore ไอซ์แลนด์มีชื่อชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รั้บกายกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ ทัศนีย์ภาพสองข้างทางเต็มไปด้วยฟาร์มปศุสัตว์ เป็นระยะๆ และ ภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูง 1,491 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่าน ถ่ายรูปกับน้ำตกเซลยาแลนศ์ฟอสส์  (Seljalansfoss) ซึ่งมีความสูง 60 เมตร  …จากนั้นนำท่านชมน้ำตก สโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มี ความสูงถึง 62 เมตร บริเวณรอบๆ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบเหว ซึ่งท่านจะประทับใจอย่างแน่นอน

ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 สโคการ์ฟอสล์-อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-ทะเลสาบลากูนโจกูซาลอน-Hnappavellir

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่าน ชมภูเขาไฟ เอยาฟจาลาคูล (Eyjafjallajökull) ภูเขาที่โด่งดังมากๆ ในปี ค.ศ. 2010 ปัจจุบันที่สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย..จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK)..

จากนั้นนำท่าน ชมเพอร์แลน (PERLAN)สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคจาวิก เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขามีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้นจากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearlที่แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้จะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก

จากนั้นนำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrimskirkja Church) เป็นโบสถ์นิยายลูเทอร์แลนด์ มีความสูง 73 เมตร ใช้จัดพิธทางศาสนาที่สำคัญของเทศ ด้านหน้าจะมีอนุสาวรีย์ของ เลฟร์อีริกสัน เป็นคนแรกของชาวนอสร์    ที่ไปเหยียบดินแดนอเมริกาเหนือและกรีนแลนด์ด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่าน ชมบ่อน้ำร้อนบลูลากูน (Blue Lagoon) หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิเช่น ซิลิกา, พืชทะเล, โคลนซิลิกา, ฟลูออรีน, โซเดียม, โปตัสเซียม,แคลเซี่ยม, ซัลเฟต, คลอรีน, คาร์บอนไดออกไซต์ และในบ่อยังมีเกลือแร่ซึ่งช่วยให้ท่านผ่อนคลายและรักษโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้อีกด้วย ให้ท่านได้อิสระกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ *.*.*. (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วยสำหรับการแช่น้ำ) *.*.*. ( ราคาทัวร์รวมอาบน้ำพุร้อนไว้เรียบร้อยแล้ว )

ค่ำ : *.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารค่ำในบริเวณบ่อน้ำแร่ *.*.*.

วันที่ 6 เรคยาวิค-ล่องเรือชมปลาวาฬ-โคเปนเฮเกน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมความน่ารักของปลาวาฬ (WHALE WATCHING) ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ชมเหล่าปลาวาฬที่มีอยู่มากมายตามธรรมชาติ ให้ท่านได้ใกล้ชิด เพลิดเพลิน และประทับใจในความน่ารักของปลาวาฬที่จะมาว่ายวนอยู่ใกล้ชิดกับท่านตลอดการเดินทาง <<ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง>>

เที่ยง : *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK)..เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงออสโล(OSLO) ประเทศนอร์เวย์

……… น. : ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) โดยเที่ยงบินที่ FI……..

……… น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน

*.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.

วันที่ 7 โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) - ประเทศไทย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

13.50 น. : (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่กลับสู่ ประเทศไทย โดยการการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951

วันที่ 8 ประเทศไทย

06.20 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิ
 6. ประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

 1. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 3. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
 4. ค่าวีซ่าเชงเก้น (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามี ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)
 5. ค่าทิป

 

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 8. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ…

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วัน ก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกรณี มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ทุกกรณี 1-29 วัน ก่อนวันเดินทาง เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนตามราคา

ทัวร์ ( หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ)

ช่วงเดินทาง
18/01/2022 25/01/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
99,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
เดินทาง 18/01/2022 25/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  25/01/2022 01/02/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  99,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
  เดินทาง 25/01/2022 01/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   27/01/2022 03/02/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   99,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
   เดินทาง 27/01/2022 03/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/02/2022 15/02/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    99,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
    เดินทาง 08/02/2022 15/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     23/02/2022 02/03/2022
     การเดินทาง
     Thai Airways (TG)
     จำนวน
     ราคา
     99,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
     เดินทาง 23/02/2022 02/03/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      27/02/2022 06/03/2022
      การเดินทาง
      Thai Airways (TG)
      จำนวน
      ราคา
      99,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
      เดินทาง 27/02/2022 06/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       08/03/2022 15/03/2022
       การเดินทาง
       Thai Airways (TG)
       จำนวน
       ราคา
       99,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
       เดินทาง 08/03/2022 15/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        17/03/2022 24/03/2022
        การเดินทาง
        Thai Airways (TG)
        จำนวน
        ราคา
        99,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
        เดินทาง 17/03/2022 24/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         24/03/2022 31/03/2022
         การเดินทาง
         Thai Airways (TG)
         จำนวน
         ราคา
         99,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
         เดินทาง 24/03/2022 31/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          18/01/2022 25/01/2022
          Thai Airways (TG)
          99,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
          เดินทาง 18/01/2022 25/01/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           25/01/2022 01/02/2022
           Thai Airways (TG)
           99,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
           เดินทาง 25/01/2022 01/02/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            27/01/2022 03/02/2022
            Thai Airways (TG)
            99,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
            เดินทาง 27/01/2022 03/02/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             08/02/2022 15/02/2022
             Thai Airways (TG)
             99,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
             เดินทาง 08/02/2022 15/02/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              23/02/2022 02/03/2022
              Thai Airways (TG)
              99,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
              เดินทาง 23/02/2022 02/03/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               27/02/2022 06/03/2022
               Thai Airways (TG)
               99,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
               เดินทาง 27/02/2022 06/03/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                08/03/2022 15/03/2022
                Thai Airways (TG)
                99,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
                เดินทาง 08/03/2022 15/03/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 17/03/2022 24/03/2022
                 Thai Airways (TG)
                 99,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
                 เดินทาง 17/03/2022 24/03/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  24/03/2022 31/03/2022
                  Thai Airways (TG)
                  99,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
                  เดินทาง 24/03/2022 31/03/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   จำนวนการเข้าชม 52 ครั้ง
                   Tags ที่เกี่ยวข้อง
                   Share on social networks
                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                   • เดินทางมาเอง
                   • ธ.ค.64 - ต.ค.65
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 35 ครั้ง
                   เริ่มต้น 3,400 บาท
                   รหัส 019-0217
                   3 วัน 2 คืน
                   เดินทางมาเอง
                   เริ่มต้น 3,400 บาท
                   • เดินทางมาเอง
                   • พ.ย.64 - ม.ค.65
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 55 ครั้ง
                   เริ่มต้น 2,490 บาท
                   รหัส 032-0173
                   3 วัน 2 คืน
                   เดินทางมาเอง
                   เริ่มต้น 2,490 บาท
                   • Air Asia (FD)
                   • ธ.ค.64 - ก.พ.65
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 64 ครั้ง
                   เริ่มต้น 5,999 บาท
                   ชื่นชอบ