ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี
เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี-เซวาน-ฮักห์พาร์ท-ซาดาโคล
ทบิลิซี-มิสทเคต้า-อุพลิสชิเค่-อนานูริ-คาซเบกี
ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine ชิมไวน์เลิศรส
นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
ชมวิวเทือกเขาคอเคซัสที่สวยไม่แพ้เทือกเขาแอลป์ในยุโรป
เที่ยวกรุงเยเรวาน- Yerevan Cascade-ทะเลสาบเซวาน
ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด เที่ยวชมวิหารการ์นี – ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง
 รับประทานอาหารพร้อมชมวิว Funicular Restaurant
อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารไทยและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia

รหัส 014-0106
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
64 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น. : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines เคาน์เตอร์ T เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) -กรุงเยเรวาน (อาร์เมเนีย) -วิหารเอคมิอัดซิน-วิหารซ วาร์ทนอทส์- Republic Square

01.05 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK-385

05.00 น. : เดินทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ดูไบเวลาช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)

07.25 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-2206

10.55 น. : เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วรถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน จากนั้นเดินทางเข้าสู่ย่านใจกลางกรุงเยเรวาน Yerevan เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนียประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส เขาที่กั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บ่าย : นำท่านเที่ยวชมกรุงเยเรวาน ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของเมืองนี้ย้อนไปถึงในช่วงศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล นำท่านชมวิหารเอคมิอัดซิน Etchmiadzin Cathedral ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของกรุงเยเรวาน ในอดีตเป็นเมืองที่สำคัญของชาวอาร์เมเนียนที่มีความศรัทธาในเรื่องทางด้านการศาสนาและยังนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นโดยนักบุญเกรกอรี่ ในปีค.ศ.303  จากนั้นนำท่านชมวิหารซวาร์ทนอทส์ Zvartnots Cathedral ซึ่งในอดีตนับได้ว่าเป็นวิหารที่มีความสวยงามมากที่สุด  นำท่านชมจัตุรัสรีพับลิค Republic Square จัตุรัสศูนย์กลางของกรุงเยเรวาน ออกแบบโดยสถาปนิกคนดัง Alexander Tamanian

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

วันที่ 3 เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี-เยเรวาน- Yerevan Cascade -ตลาดพาคชูคา

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกกฮาร์ด Geghard นำท่านชมวิหารเกกฮาร์ด Geghard Monastery ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย นำท่านชมวิหารการ์นี Garni Temple ซึ่งในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปีมาแล้วบริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเยเรวาน จากนั้นนำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับเยเรวานแคสเคด Yerevan Cascade ซึ่งเป็นเสมือนอุทยานทางศิลปะขนาดยักษ์ สร้างเป็นบันไดขนาดมหึมา 572 ขั้น สูงกว่า 500 เมตร ลาดขึ้นไปบนไหล่เขากลางใจเมือง โดยมีการปล่อยน้ำให้ตกลงมาคล้ายน้ำตกจำลองด้วย จากนั้นนำท่านชมตลาดพาคชูคา Pak Shuka Market หรือ Gumi Shuka เรียกว่าตลาดกลาง ตลาดแห่งนี้ถูกสร้างตกแต่งให้มีความสวยงามในรูปแบบศิลปะของอาร์เมเนียน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 เยเรวาน-ทะเลสาบเซวาน-ฮักห์พาร์ท (อาร์เมเนีย) - ซาดาโคล-ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองเซวาน Sevan จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน ที่รอบๆทะเลสาบเต็มไปด้วยสถานที่พักผ่อนรวมทั้งรีสอร์ทที่สร้างรอต้อนรับนักท่องเที่ยว  จากนั้นนำท่านชมอารามเซวาน Sevan Monastery หรือมีชื่อเรียกว่าเซวานาแว๊งค์ Sevanavank ซึ่งคำว่าแว๊งค์เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า”โบสถ์วิหาร” สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแหลมที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเบสาบเซวาน ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.874 โดยเจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งเป็นธิดาของกษัตริย์อะช๊อต ที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับพวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแห่งนี้   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่เมืองฮักห์พาท Haghpat

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านชมอารามฮักห์พาท Haghpat Monastery ซึ่งถือได้เป็นผลงานชิ้นเอกของทางด้านศาสนาและทางด้านสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างในยุคกลาง ถูกสร้างขึ้นโดย Saint Nishan ในราวศตวรรษที่ 10 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซาดาโคล Sadakhlo ที่อยู่ทางด้านเหนือของอาร์เมเนียซึ่งเป็นเมืองพรมแดนของจอร์เจียตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติอันสวยของเทือกเขาคอเคซัสน้อยที่อยู่ระหว่างอาร์เมเนียและอาร์เซอร์ไบจาน นำท่านข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่ประเทศจอร์เจีย ที่จุดผ่านแดน Bagratashen Customs Point หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซีเมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Funicular Restaurant ชมวิวสุดโรแมนติคของเมืองทบิลิซี่ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 ทบิลิซี่-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสันติภาพ- โบสถ์ทรินิตี้-โบสถ์เมเตห์คี-ถนนชาร์เดนี่

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านชมกรุงทบิลิซี Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึ่งจะทำท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4

แวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับโรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซึ่งที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ นำท่านถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น้ำคูรา

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านชมโบสถ์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก  แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เมเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี  นำท่านเดินเล่นย่านถนนคนเดินชาร์เดนี Shardeni Street ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนและเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย

**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย** จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6 ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-ถ้ำอุพลิสชิเค่ -ทบิลิซี

เช้า :  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี นำท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี  และชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่สร้างราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชิมไวน์

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ถ้ำอุพลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลิซี

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7 ทบิลิซี่-อนานูริ-The Memorial of Friendship-คาซเบกี-โบสถ์เกอร์เกตี้-ทบิลิซี

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

นำท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานที่อันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชื่อนึงคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรือที่รู้จักกันในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึ่งคาซเบกี้เป็นชื่อเมืองดั้งเดิมนั่นเอง จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเป็นนั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14

จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8 ทบิลิซี่-The Chronicles of Georgia-ช้อปปิ้ง East Point-สนามบิน-ดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย The Chronicle of Georgia  เป็นอนุสรณ์ขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขามองลงมาสู่ทะเลสาบ Tbilisi Sea ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ 3,000 ปี ของอำนาจการปกครองของจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ East Point Shopping Mall ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจียแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำในราคาพิเศษ

**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี

16.50 น. : ออกเดินทางจากสนามบินกรุงทบิลิซี โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-2201

20.05 น. :  เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 9 กรุงเทพฯ

03.05 น. : ออกเดินทางจากสนามบินนครดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-384

12.05 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..

**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-เยเรวาน // ทบิลิซี-ดูไบ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอาร์เมเนีย
 • ค่าน้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 19 ต.ค.2564 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม, จำกัด 1 ใบ / ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ประมาณ35.00USD)
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการเอกสาร สำหรับผู้โดยสารไทยที่เดินทางเข้าประเทศไทย (COE)
 • ค่าธรรมเนียมบริการที่พัก Alternative State Quarantine (ASQ) การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน (การเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูจากประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,300 บาท เรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดินทาง
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
 • ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
  เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯจัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,300 บาท  โดยเรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดินทาง**
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก** ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิก, เปลี่ยนคนเดินทาง, เรียกรับเงินคืน (Refund) ตั๋วได้

กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
***การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10-15 วัน ซึ่งผู้เดินทางไม่ต้องมาแสดงตัว **

ช่วงเดินทาง
16/12/2021 26/12/2021
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
59,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
เดินทาง 16/12/2021 26/12/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  25/12/2021 02/01/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  59,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
  เดินทาง 25/12/2021 02/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   29/12/2021 06/01/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   59,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
   เดินทาง 29/12/2021 06/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20/01/2022 30/01/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    59,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
    เดินทาง 20/01/2022 30/01/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     29/01/2022 06/02/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     59,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
     เดินทาง 29/01/2022 06/02/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      01/02/2022 09/02/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      59,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
      เดินทาง 01/02/2022 09/02/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       15/02/2022 23/02/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       59,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
       เดินทาง 15/02/2022 23/02/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        19/03/2022 27/03/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        59,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
        เดินทาง 19/03/2022 27/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         26/03/2022 03/04/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         59,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
         เดินทาง 26/03/2022 03/04/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          16/12/2021 26/12/2021
          59,900 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
          เดินทาง 16/12/2021 26/12/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           25/12/2021 02/01/2022
           59,900 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
           เดินทาง 25/12/2021 02/01/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            29/12/2021 06/01/2022
            59,900 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
            เดินทาง 29/12/2021 06/01/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             20/01/2022 30/01/2022
             59,900 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
             เดินทาง 20/01/2022 30/01/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              29/01/2022 06/02/2022
              59,900 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
              เดินทาง 29/01/2022 06/02/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               01/02/2022 09/02/2022
               59,900 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
               เดินทาง 01/02/2022 09/02/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                15/02/2022 23/02/2022
                59,900 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
                เดินทาง 15/02/2022 23/02/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 19/03/2022 27/03/2022
                 59,900 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
                 เดินทาง 19/03/2022 27/03/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  26/03/2022 03/04/2022
                  59,900 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์Amazing Caucasus Armenia-Georgia
                  เดินทาง 26/03/2022 03/04/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   จำนวนการเข้าชม 64 ครั้ง
                   Share on social networks
                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                   • เดินทางมาเอง
                   • พ.ย.64 - ม.ค.65
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 67 ครั้ง
                   เริ่มต้น 3,290 บาท
                   รหัส 030-0161
                   3 วัน 2 คืน
                   เดินทางมาเอง
                   เริ่มต้น 3,290 บาท
                   • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                   • 7 วัน 5 คืน
                   • 75 ครั้ง
                   เริ่มต้น 77,000 บาท
                   • Thai Smile Airways (WE)
                   • พ.ย.64 - ม.ค.65
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 75 ครั้ง
                   เริ่มต้น 13,900 บาท
                   รหัส 024-0063
                   3 วัน 2 คืน
                   Thai Smile Airways (WE)
                   เริ่มต้น 13,900 บาท
                   • รถโค้ช
                   • มี.ค.65 - เม.ย.65
                   • 4 วัน 2 คืน
                   • 36 ครั้ง
                   เริ่มต้น 3,999 บาท
                   รหัส 003-0329
                   4 วัน 2 คืน
                   รถโค้ช
                   เริ่มต้น 3,999 บาท
                   ชื่นชอบ