• เที่ยวชิคๆคูลๆกับ มาดูบัวคาเฟ่ / ทรีมังกี้คาเฟ่
 • กราบขอพรหลวงพ่อแช่ม ณ วัดฉลอง / วัดพระทอง / วัดพระใหญ่
 • พักโรงแรมอมารีป่าตอง ระดับ 5 ดาว
 • เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป
 • ใช้รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง คนขับชำนาญการด้านการท่องเที่ยว
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต ป่าตอง
รหัส 025-0137
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
4,499 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินภูเก็ต – วัดพระทอง - มาดูบัวคาเฟ่ - วัดฉลอง - วัดพระใหญ่

……….. น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต บริการโดยรถตู้ + คนขับรถชำนาญทางคอยบริการตลอดการเดินทาง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระทอง (วัดพระผุด) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งของวัดพระทองอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะภูเก็ต ใกล้ถนนเทพกระษัตรี จากนั้นนำท่านไป คาเฟ่สุดชิคของ จ. ภูเก็ต Ma Doo Bua Café (มาดูบัวคาเฟ่)

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยง นำทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการว่า วัดไชยธาราม เป็นวัคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต จากนั้นนำท่านไป พระใหญ่เมืองภูเก็ตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วมสมัย  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ตห่างจากหาดราไวย์ประมาณ   2 กิโลเมตร และเป็นจุดที่ใช้อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินของประเทศไทย บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้นั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 2
อิสระท่องเที่ยวในภูเก็ต / สามารถซื้อแพ็คเกจดำน้ำในภูเก็ตเพิ่มได้

เช้า : รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม

อิสระท่องเที่ยวในภูเก็ต วันนี้สามารถใช้รถตู้ได้ประมาณ 10-12 ชม หรือสามารถซื้อแพ็คเกจดำน้ำเพิ่มเติมได้จะมี

 1. โปรแกรมเกาะรอก – เกาะห้า เดย์ทริป ราคา 2,400 บาท / ท่าน ออกเฉพาะ วันเสาร์
 2. โปรแกรมเกาะพีพี – อ่าวปิเละ – เกาะไผ่ ราคา 1,800 บาท / ท่าน ออกทุกวัน
 3. โปรแกรมเกาะพีพี – อ่าวปิเละ – เกาะไข่ ราคา 1,500 บาท / ท่าน ออกทุกวัน
 4. โปรแกรมเกาะเจมส์บอนด์ – เกาะไข่  ราคา 1,500 บาท / ท่าน ออกเฉพาะวันพุธ , วันเสาร์

ท่านสามารถดูโปรแกรมดำน้ำตัวเต็มได้ที่ท้ายโปรแกรม

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยง อิสระท่องเที่ยวในภูเก็ต

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 3
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – ทรีมังกี้ – ร้านขายของฝากคุณแม่จู้ - สนามบิน

เช้า : รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตึกสวยๆแบบชิโนโปรตุกีสที่ย่านเมืองเก่า                   เป็นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมดั้งเดิมอันงดงามตระการตาแล้ว ในขณะเดียวกันยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนและได้เรียนรู้เรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ต อีกทั้งยังมีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะถิ่นอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ร้านคาเฟ่ ทรีมังกี้ Three Monkey Restaurant คาเฟ่สวยๆกลางป่าอันเขียวชอุ่มอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต พร้อมชมวิวธรรมชาติสวยๆ รอบๆร้าน

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยง นำท่านเดินทางไปแวะช้อปของฝาก ร้านขายของฝากคุณแม่จู้ เลือกซื้อของที่ระลึกขึ้นชื่อของภูเก็ตมากมาย อาทิ ไตปลาแห้ง น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส่อ และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออื่น ๆ อีกมากมาย

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง เข้าสู่สนามบินภูเก็ต

…… น. : ส่ง สนามบินภูเก็ต

เงื่อนไข
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน (รวมอาหารเช้าแล้ว)
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

อัตราค่าบริการ

อมารี ป่าตอง ภูเก็ต ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Superior Ocean Facing)

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2564

จำนวน ใช้รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน 7,499.- 3,000.-
4 ท่าน 5,999.- 3,000.-
6 ท่าน 4,999.- 3,000.-
8 ท่าน 4,499.- 3,000.-
ฟรีอัพเกรดเป็น  Deluxe Ocean View

อมารี ป่าตอง ภูเก็ต ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Superior Ocean Facing)

กำหนดการเดินทาง 24 ธันวาคม2564 – 7มกราคม 2565

จำนวน ใช้รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน 10,999.- 6,000.-
4 ท่าน 9,499.- 6,000.-
6 ท่าน 8,999.- 6,000.-
8 ท่าน 8,499.- 6,000.-
ถ้าต้องการอัพเกรดเป็น  Deluxe Ocean View เพิ่ม 900บาท/ท่าน

อมารี ป่าตอง ภูเก็ต ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Superior Ocean Facing)

กำหนดการเดินทาง 8 มกราคม2565 / 31 มกราคม 2565

จำนวน ใช้รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน 8,299.- 4,000.-
4 ท่าน 6,799.- 4,000.-
6 ท่าน 5,799.- 4,000.-
8 ท่าน 5,299.- 4,000.-
ถ้าต้องการอัพเกรดเป็น  Deluxe Ocean View เพิ่ม 900บาท/ท่าน

อมารี ป่าตอง ภูเก็ต ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Superior Ocean Facing)

กำหนดการเดินทาง 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

จำนวน ใช้รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน 8,799.- 4,500.-
4 ท่าน 7,299.- 4,500.-
6 ท่าน 6,299.- 4,500.-
8 ท่าน 5,799.- 4,500.-
ถ้าต้องการอัพเกรดเป็น  Deluxe Ocean View เพิ่ม 900บาท/ท่าน

อมารี ป่าตอง ภูเก็ต ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Superior Ocean Facing)

กำหนดการเดินทาง 1 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565

จำนวน ใช้รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน 8,599.- 4,300.-
4 ท่าน 7,099.- 4,300.-
6 ท่าน 6,099.- 4,300.-
8 ท่าน 5,599.- 4,300.-
ถ้าต้องการอัพเกรดเป็น  Deluxe Ocean View เพิ่ม 900บาท/ท่าน

อมารี ป่าตอง ภูเก็ต ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Superior Ocean Facing)

กำหนดการเดินทาง 1 เมษษยน 2565 – 31 ตุลาคม 2565

จำนวน ใช้รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน 8,299.- 4,000.-
4 ท่าน 6,799.- 4,000.-
6 ท่าน 5,799.- 4,000.-
8 ท่าน 5,299.- 4,000.-
ถ้าต้องการอัพเกรดเป็น  Deluxe Ocean View เพิ่ม 900บาท/ท่าน

หมายเหตุ : ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป ค่าทิปคนขับรถ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 3 วันก่อน การเดินทาง

หมายเหตุ

 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้

 • หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 74,900 บาท
 • Thai Airways (TG)
 • มิ.ย.65 - ก.ย.65
 • 6 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 77,900 บาท
 • พ.ค.65 - ต.ค.65
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 16,888 บาท