• เที่ยวชมเมืองเบอร์เกน อาคารบ้านไม้หลากสี
 • หมู่บ้านเล็กๆที่มีทัศนียภาพภูเขา ที่เมืองเอดฟยอร์ด (Eidfjord)
 • เมืองเบอร์เกน อาคารบ้านไม้หลากสี
 • แวะถ่ายรูปกันที่น้ำตกวอริ่งฟิสเซน (Vøringsfossen)
 • ชมเมืองโวส์ VOSSEVANGEN ถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำ ภูเขา หน้าผา
แพ็คเกจนอร์เวย์ Flamsbana Norway
รหัส 027-0131
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
66,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินไทย TG 954 เวลา 00.20 – 06.50 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศนอร์เวย์ ) เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2)

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม. 

วันที่ 2
กรุงเทพ - ออสโล - เบอร์เกน

ถึงท่าอากาศยานออสโล รอต่อเครื่องบินไปยังเมืองเบอร์เกน (Bergen) ด้วยสายการบินนอร์วีเจียน  DY606 เวลา 09.00 – 09.55 น. จากนั้นเดินทางไปสู่จุดชมวิวฟลอเยน (Floyen) จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองเบอร์เกน  และเที่ยวชมเมืองเบอร์เกน อาคารบ้านไม้หลากสีอันเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกกันว่า “บริกเกน” (Bryggen)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • เข้าพักที่ Scandic Bergen City หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
เบอร์เกน – น้ำตกวอริ่งฟอสเซน - เอดฟยอร์ด

เช็คเอาท์และเดินทางเข้าสู่เมืองเอดฟยอร์ด (Eidfjord) หมู่บ้านเล็กๆที่มีทัศนียภาพภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วนหิมะแซมอยู่ไกลๆตัดกับความใสของน้ำทะเลสะท้อนเงาภูเขาออกมาได้อย่างสวยงาม แวะถ่ายรูปกันที่น้ำตกวอริ่งฟิสเซน (Vøringsfossen) เป็นน้ำตกที่สูงถึง 182 ม. เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาแวะชมมากที่สุด น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขา Måbødalen

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ Brakanes Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
เอดฟยอร์ด - โวส์ - เมียร์ดาล - ฟลัม

เช็คเอาท์และออกเดินทางเข้าสู่เมืองโวส์ (Voss) หรือ VOSSEVANGEN เป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำ ภูเขา หน้าผา และทะเลสาบ เป็นธรรมชาติที่ลงตัวสวยงาม จากนั้นเดินทางไปสถานีรถไฟเมืองเมียร์ดาล (Myrdal) เพื่อนั่งรถไฟสายโรแมนติก สายฟลัมบานา เข้าสู่เมืองฟลัม (Flam)

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ Flåmsbrygga Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
ฟลัม - จุดชมวิวสเตกาชไตน์ - เกียโล - ออสโล

เดินทางไปยังเมืองจุดชมวิวที่สวยและหวาดเสียวที่สุด “สเตกาชไตน์” (Stegastein Viewpoint) สามารถชมเออแลนด์ฟยอร์ดแบบมุมกว้างเป็นมุมยอดนิยมสำหรับผู้ที่มาเมืองฟลัมไม่ควรพลาด จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองออสโล (Oslo) โดยแวะพักที่เมือง เกียโล (Geilo) เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในด้านสกีรีสอร์ท

 • รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
 • เข้าพักที่ Scandic Victoria หรือเทียบเท่า
วันที่ 7
ออสโล - กรุงเทพฯ

เดินทางไปยังท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน เพื่อทำการเช็คอิน คืนภาษีสำหรับการ ช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแนะนำ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955 เวลา 13.30 – 06.20 น. (+1) ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย )

 • รถเช่าส่วนตัวรับจากที่พักไปส่งสนามบิน
 • ไม่มีไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทัวร์บริการ
วันที่ 8
กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ 6 วัน( รถ Minivan 7 ที่นั่ง ปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับรถพูดอังกฤษ )
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • วีซ่าเชงเก้น ( นอร์เวย์ )
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม จุดชมวิวฟลอยัน, รถไฟฟลัมบานา, พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่ขับรถ
 • ค่ารถไฟ เมืองเมียร์ดาล – เมืองฟลัม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 • ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกมื้อ
 • ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ทิปอื่นๆนอกเหนือจากทิปคนขับรถ
 • เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์
 • บริการ รับ-ส่ง เอกสารสำหรับการเตรียมยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน :

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
  และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
  ***กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ***

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :

เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ