• เมืองเอกแห่งแคว้นนอร์มังดี “รูอ็อง” (Rouen)
 • เมืองพักตากอากาศ เมืองในฝัน มง แซ็งต์มิเชล (Mont Saint-Michel)
 • เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ เมืองก็อง (Caen)
 • เพชรเม็กเอกแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ ปราสาทเชอร์นองโซ (Château de Chenonceau)
 • อิสระเที่ยวชมกรุงปารีส ช้อปปิ้งกันแบบเต็มเหนี่ยว
แพ็คเกจฝรั่งเศส France Mont Saint Michel
รหัส 027-0125
วันที่เดินทาง
สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
46,000 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร – ปารีส

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แนะนำเป็นสายการบินไทย TG 930 เวลา 00.50 – 06.50 น. ( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส ) เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทำการซื้อ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.

วันที่ 2
ปารีส – รูอ็อง – ก็อง - มง แซ็งต์มิเชล

ออกเดินทางสู่เมืองรูอ็อง หนึ่งในเมืองเอกแห่งแคว้นนอร์มังดี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองก็อง เมืองสำคัญที่ถูกเลือกให้เป็นสถานที่ปฏิบัติภารกิจ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 สถานที่หลายแห่งได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน

 • รถตู้ส่วนตัวรับจากสนามบิน – รูอ็อง – ก็อง – มง แซ็งต์มิเชล – ที่พัก
 • เข้าพักที่ โรงแรม Mercure Mont Saint  Michel หรือ เทียบเท่า
วันที่ 3
มง แซ็งต์มิเชล (Ciry Tour) – Azay Sur Cher

นำท่านท่องเที่ยวเมืองมงแซ็งต์มิเชล ถือเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างล้ำค่าของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ มหาวิหารเซ็นต์มิเชล เดินทางต่อไปยัง Azay sur cher เมืองที่สวยงามแถบลุ่มน้ำลัวร์

 • รถตู้ส่วนตัว – Azay Sur Cher – ที่พัก
 • อาหารค่ำ 1 มื้อที่โรงแรม
 • เข้าพักที่ โรงแรม Chateau De Beauvais  Azay Sur Cher หรือ เทียบเท่า
วันที่ 4
เชอร์นองโซ – ออร์เลอ็อง – ปารีส

นำท่านชมปราสาทเชอร์นองโซ เพชรน้ำเอกแห่งลุ่มน้ำลัวร์  และเดินทางต่อไปยัง เมืองออร์เลอ็อง เมืองทางตอนเหนือของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ นครปารีส มหานครที่ขึ้นว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในทุกเรื่อง

 • รถตู้ส่วนตัว – ออร์เลอ็อง– ที่พัก ปารีส
 • เข้าพักที่  Mercure Paris opera Lovre hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่ 5
ปารีส อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

กิจกรรมเสริม ( optional ) สอบถามเพิ่มเติม (รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำดูได้ที่ด้านล่างโปรแกรม)

เข้าพักที่ Mercure Paris opera Lovre hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่ 6
ปารีส อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

กิจกรรมเสริม ( optional ) สอบถามเพิ่มเติม (รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำดูได้ที่ด้านล่างโปรแกรม)

เข้าพักที่ Mercure Paris opera Lovre hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่ 7
ปารีส – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล

เช้า : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

18.30 น. : เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอ โกล เพื่อทำการคืนภาษีจากการช้อปปิ้ง

ขอแนะนำ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG933 (21.30 – 15.00+1 น.)

 • รถส่งสนามบิน ( นัดหมายอีกครั้ง )

เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8
กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยว (รถตู้ปรับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถคนไทย 3 วัน) ตามโปรแกรมที่ระบุ
 • อาหารค่ำ 1 มื้อที่ Azay Sur Cher
 • รถส่งสนามบินวันเดินทางกลับ 1 เที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม มง แซ็งมิเชล , ปราสาทเชอนองโซ
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • วีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส)
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยว (รถตู้ปรับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถคนไทย 3 วัน) ตามโปรแกรมที่ระบุ
 • อาหารค่ำ 1 มื้อที่ Azay Sur Cher
 • รถส่งสนามบินวันเดินทางกลับ 1 เที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม มง แซ็งมิเชล , ปราสาทเชอนองโซ
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • วีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส)
 • ประกันการเดินทาง

ขั้นตอนการดำเนินการจอง และชำระเงิน :

 • หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะต้องชำระเต็มจำนวนเงินภายใน 3 วัน
 • หลังจากการชำระเงินทางบริษัทจะดำเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทั้งหมด และชำระเงินกับทางต่างประเทศทันที
 • กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทำการจองและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อดำเนินการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งมา ภายใน 7 – 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีที่การจองต่างๆ สำเร็จ
 • กรณีไม่ต้องทำวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้งทันทีที่การจองต่างๆสำเร็จ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :

เนื่องจากระบบการจองทั้งหมดเป็นการชำระเงินแบบเต็มจำนวน และเป็นการจองชำระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนั้นการยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย

 

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ก.ย.65 - ต.ค.65
 • 8 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 62,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • พ.ค.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 3,000 บาท
 • ก.ย.65
 • 10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 68,542 บาท