แพ็คเกจสิงคโปร์

ล่องเรือ Bumboat ชมความสวยงามของแม่น้ำสิงคโปร์
เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตรเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest
นำท่านชอปปิ้งสายเล็กๆ ย่าน ฮาจิ(Haji Lane) ที่เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่นของวัยรุ่นและหนุ่มสาวสิงคโปร์

แพ็คเกจสิงคโปร์

รหัส 038-0352
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
10,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
31 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เข้าพักที่โรงแรมเพื่อรอผล

…….. น. : เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน

………. น. : เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

***ทำการจเข้าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินชางกีโดยทำการจองจาก https://safetravel.changiairport.com/#/   (ค่าบริการ 125 SGD ไม่รวมในราคาแพ็คเกจ) และต้องทำการของก่อนเดินทาง (ทัวร์สามารถช่วยจองให้ได้ ราคา 3,300 บาท)

***ผู้เดินทางระยะสั้น/นักท่องเที่ยวจะต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในกรณีติดเชื้อโควิด-19 ในสิงคโปร์ ในวงเงิน 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และเดินทางเข้าสิงคโปร์ด้วยเที่ยวบินที่ระบุว่าเป็น VTL Flight เท่านั้น (ไม่รวมในราคาแพ็คเกจ) (ทัวร์สามารถช่วยจองให้ได้ ราคาประมาณ 780 บาท)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื่อรอผลตรวจ RT-PCR เป็นระยะเวลา 6-24 ชั่วโมง ในลิสต์รายชื่อที่รัฐบาลสิงคโปร์กำหนด  (ค่าบริการรวมอยู่ในค่าทัวร์) + ประกัน COVID-19 Travel

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ แบบกล่อง BENTO BOX

วันที่ 2 รอผลตรวจ PCR – Bumboat - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - ฮาจิเลน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง BENTO BOX อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย รอผลตรวจ PCR  ลูกค้าทำการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง (ตามกฎใหม่จากรัฐบาลสิงคโปร์ update วันที่ 3 DEC 2021) ท่านสามารถซื้ออุปกรณ์ตรวจได้ตามร้านขายยาราคาประมาณ 10 SGD รวมในราคาแพ็ค

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง แบบกล่อง BENTO BOX

หลังจากคณะได้รับแจ้งผลตรวจ PCR TEST ทุกท่าน นำท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษที่เชิญชวนให้คุณไปสัมผัสและเข้าถึงวิถีชีวิตแบบคนสิงคโปร์อย่างแท้จริงนั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร์ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพาน Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท)

จากนั้นนำท่านสู่ ฮาจิ(Haji Lane) หรือ ตรอกฮัจญี เป็นถนนช้อปปิ้งสายเล็กๆที่เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่นจากร้านค้าและดีไซเนอร์อิสระของวัยรุ่นและหนุ่มสาวสิงคโปร์ อยู่ที่ย่านกัมปง กีลาม(Kampong Glam) ร้านค้าส่วนใหญ่จะเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และพวกสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ เป็นที่รู้จักกันดีจากรูปภาพของร้านค้าที่ที่ตกแต่งและทาสี สดใสที่บ้านเรือนแบบตึกแถวสไตล์โคโลเนียล 2 ชั้น รวมทั้งภาพกราฟฟิติที่ผนังบ้านที่บ่งบอกความเป็นอินดี้ของตรอกนี้ได้อย่างดี และที่ปลายสุดของตรอกฮาจิ(Haji Lane)ใกล้กับถนน Beach Road จะมีพวกร้านคาเฟ ร้านอาหาร และผับสไตล์นั่งเล่น นั่งดื่มชิวๆ ไว้บริการด้วย

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 อิสระตามอัธยาศัย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

***อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย***

วันที่ 4 สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ลูกค้าทำการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง (ตามกฎใหม่จากรัฐบาลสิงคโปร์ update วันที่ 3 DEC 2021) ท่านสามารถซื้ออุปกรณ์ตรวจได้ตามร้านขายยาราคาประมาณ 10 SGD รวมในราคาแพ็คเกจ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี

…… น. : ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน …………… เที่ยวบินที่ ……….

……. น. : เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • แพ็คเกจราคานี้ สำหรับเดินทาง 4 ท่าน ขึ้นไป
 • รวมอาหารเช้า 3 มื้อ , อาหารค่ำ 1 มื้อ ในวันที่ 1 และ อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในวันที่ 2 บริการส่งถึงห้องพักระหว่างรอผลการทดสอบ PCR
 • ค่ารถตู้บริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ***ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน***
 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถท่านละ วันละ 5 SGD
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการสำหรับเดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 4 ท่าน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

***ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน***

โรงแรม ราคา/ท่าน พักเดี่ยว หมายเหตุ
IBIS Bencoolen (3ดาว) Bugis 10,999.- 5,900.-  
Grand Central Hotel Orchard (3.5ดาว) 11,999.- 6,900.- Surcharge 1,500.- per pax

01 Jan (New Year)
15-18 Feb (Singapore Airshow)
28-31 Mar (Food & Hotel Asia)

Day Hotel by Wyndham Singapore at Zhongshan Park (3ดาว) 11,999.- 7,900.- Surcharge  1,500.- per pax
14-17 Feb – Singapore Air Show)/
28-30 Mar – Food & Hotel Asia
Ramada Singapore by  Wyndham at Zhongshan Park (4ดาว) 12,999.- 8,900.-
Furama City Center (4ดาว) China Town 11,999.- 6,900.- Surcharge  2,500.- per pax
14-17 Feb – Singapore Air Show)/
28-30 Mar – Food & Hotel Asia
Mandarin Orchard Hotel (5ดาว) 12,999.- 8,900.- Surcharge 1,500.- per pax

01 Jan (New Year)

 อายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง  ราคาเท่าผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 2,000 บาท
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง ลดราคา 1,000 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

จำนวนการเข้าชม 31 ครั้ง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 9 วัน 6 คืน
 • 71 ครั้ง
เริ่มต้น 43,500 บาท
 • รถตู้
 • ธ.ค.64 - ก.พ.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 65 ครั้ง
เริ่มต้น 3,999 บาท
 • มี.ค.65
 • 7 วัน 4 คืน
 • 52 ครั้ง
เริ่มต้น 39,999 บาท
ชื่นชอบ